Agregátor zdrojů

Umělecké centrum vystaví Pestrošedý svět Dany Kyndrové

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 09/30/2019 - 14:45

Katedra slavistiky FF pořádá výstavu Pestrošedý svět. Nabídne dvacet černobílých snímků ze života Rusů fotografky Dany Kyndrové. Akademická i neakademická veřejnost se tak může seznámit s tvorbou autorky, která získala několik ocenění v rámci soutěže Czech Press Photo a zároveň se pyšní titulem Osobnost české fotografie.

Katedru slavistiky inspirovala fotografická publikace Viděno devíti. Fotografie z Ruska. „ Rusko a Rusy představuje prizmatem předních českých fotografů, mimo jiné i právě Dany Kyndrové. Její oko přistupuje k tématu Rusů velmi citlivě – nesnaží se o reportážní hodnocení, ale pouze ´přihlíží ´. Ruského člověka navíc představuje z mnoha pohledů, díky čemuž vzniká velmi poctivá a rozsáhlá esej o podobách ruské mentality,“ uvedl René Andrejs, doktorand katedry slavistiky FF.

Podle organizátorů výstava ukazuje několik podob ruského člověka, které jsou do jisté míry utvářeny třemi světy – světem víry ztělesněného sílou ruské pravoslavné církve, ale také hlubokou křesťanskou tradicí často formující postoje Rusů vůči okolnímu světu. Svět moci je na výstavě představen jako vztah k oficiálním složkám státu – na straně jedné pompézní oslavy konce války a jiných výročí, na straně druhé vyjadřování postojů obdivných či nesouhlasných k politickému systému a reprezentaci státu. V pomyslném středu těchto složek je pak svět každodennosti, kterému je na výstavě věnována největší pozornost. Tento svět je moci a víře do jisté míry vzdálený, díky čemuž se také stává vnitřně svobodným. Ohromné teritorium, na kterém se Rusko nachází, dalo spolu s historickým vývojem vzniknout tzv. ´ruské duši´, a právě tyto tři podoby světa spoluutvářejí neuchopitelnou esenci, která se zrcadlí v mentalitě Rusů. „Kouzlo fotografií Dany Kyndrové spočívá především v přirozenosti, která nehodnotí, ale ´pouze´ zve k dialogu toho, kdo se nechce na Rusko jen dívat, ale chce ho také vidět. Pojďte se podívat do těchto tří světů s námi!“ pozval René Andrejs.

Tématu Rusové se Dana Kyndrová věnovala téměř čtyřicet let. Jejím záměrem je pokusit se o určitý esej o životě ruského národa, počínaje sedmdesátými léty minulého století až do současnosti. Zahrnuje pohled na národ, který má potřebu ikon, svatých či politických, ruský mesianismus i nacionalismus, patos i velikáštví. Renesance pravoslaví a touha po navrácení národního sebevědomí, které bylo sraženo po rozpadu Sovětského svazu. Její snahou je postihnout nejen určité změny v životě Rusů související s odvržením komunistické ideologie, ale zajímají ji, ostatně jako u všech jejích projektů, především obecně lidské hodnoty, které čas či prostředí ovlivňují jen minimálně.

Vernisáž výstavy se uskuteční 2. října, v 18 hodin, v prvním patře UC UP. Její součástí bude i komentovaná prohlídka s autorkou. 

Dana Kyndrová (1955) vystudovala francouzštinu a ruštinu na FF UK v Praze. Fotit začala v osmnácti letech. Vždy se věnovala černobílé humanistické fotografii. Od roku 1992 je volnou fotografkou. Uspořádala řadu výstav doma i v zahraničí, vydala osm autorských publikací.

Do Ruska, respektive tehdejšího Sovětského svazu, se vypravila poprvé v roce 1976 během vysokoškolského studia ruštiny. Počátkem devadesátých let fotila i odchod sovětských vojsk z Československa. K projektu Rusové se pak vrátila v roce 2000, kdy fotografovala v ženském pravoslavném klášteře na estonsko-ruském pomezí. Právě tato cesta zahájila její návrat k ´ruskému tématu´, kterému se intenzivně věnovala posledních patnáct let.

Dana Kyndrová je nositelkou řady ocenění ve fotografických soutěžích: 1995-1999 Czech Press Photo, 1998 – hlavní cena v národním kole Fujifilm Euro Press Photo Awards, 2006 – Grant hlavního města Prahy (za soubor fotografií z ruské pravoslavné pouti), v rámci kterého zachytila život pražských bezdomovců. Kromě své vlastní fotografické tvorby se začala v posledních letech věnovat i kurátorské a organizační činnosti v oblasti fotografie. 

 

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

New method quickly detects how plants cope with stress

News: Faculty of Science - Po, 09/30/2019 - 13:00

A fast, gentle, and simple method for assessing the phenotype of plants, i.e. their properties and characteristics in relation to the environment, has been developed by scientists from the Centre of the Region Haná for Biotechnological and Agricultural Research (CRH). Using this method, scientists can map more effectively than ever how the plant is able to cope with stress, such as drought. The method can be useful for breeders and researchers, but also in the agrochemical industry for the development of anti-stress agents.

“We were looking for an effective tool for the comprehensive analysis of a larger number of genetically modified barley lines and for the assessment of their properties, including drought tolerance. It would take a very long time if we had to use the classical methods. Therefore, we tried to elaborate a new method, and we have managed to do so after a year of work,” said Cintia F. Marchetti from the UP Department of Molecular Biology, one of the authors of the study recently published by Frontiers in Plant Science.

Automated plant phenotyping systems allow rapid and non-invasive evaluation of plant properties. They can be used to select varieties with the best resistance to stress conditions. However, these methods are often based on an analysis of the growth of plants grown in individual pots, so the results are difficult to transfer into practice. The newly developed procedure by Olomouc researchers is different.

“Field plants do not grow in isolation, but in communities, they interact and affect one another. Our method therefore seeks to approach the real conditions more closely. It analyses not individual plants but whole populations of plants growing together in a small area. This allows us to test a large number of lines at once. This approach is very simple; as a matter of fact, it is based on analysing photographs over time,” said another author, Nuria De Diego, of the Department of Chemical Biology and Genetics. According to her, similar methods are used in field conditions, but with many limitations. Up to now, they have never been used by researchers under controlled conditions.

The method combines elements of mass screening, image analysis, and simple metabolite determination. The main monitored aspect is the height of the vegetation, which varies depending on stress and the adaptation of the plant to it. “This characteristic is also closely related to the content of some biologically active substances in plants, especially certain polyamines, which then serve as markers of stress response. This can be used both in research to compare large numbers of transgenic lines and in breeding when stress-resistant lines need to be selected quickly,” added Marchetti.

The method is the result of cooperation between several departments of the Centre of the Region Haná. “It is a follow-up to our previous work and an effort to use phenotyping not only in controlled conditions on the model plant Arabidopsis but also in field conditions. That should have bigger implications in practice,” said another co-author, Lukáš Spíchal. The research was part of the Science, Research and Education operational programme entitled “Plants as a Means of Sustainable Global Development”, which succeeded in the grant competition Excellence in Research. Scientists have verified the method on barley, but it can also be applied to other cash crops.

CRH associates research teams of the UP Faculty of Science and two Olomouc workplaces: the Institute of Experimental Botany at the Czech Academy of Sciences and the Crop Research Institute.

Kategorie: News from UP

Nová metoda umožňuje rychleji zjistit, jak rostliny čelí stresu

Rychlou, šetrnou a jednoduchou metodu pro hodnocení fenotypu rostlin, tedy jejich vlastností a znaků v závislosti na prostředí, vyvinuli vědci z Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH). Díky ní dokáží mnohem efektivněji než dosud zmapovat, jak se rostlina dokáže vyrovnat se stresem, například suchem. Metoda může pomoci šlechtitelům, výzkumníkům, ale například i v agrochemickém průmyslu při vývoji antistresových látek.

„Hledali jsme účinný nástroj pro komplexní analýzu většího počtu geneticky modifikovaných linií ječmene a posouzení jejich vlastností včetně tolerance vůči suchu. Pokud bychom využili klasické postupy, trvalo by to velice dlouho. Snažili jsme se proto vytvořit novou metodu, což se po roce práce povedlo,“ uvedla jedna z autorek studie, kterou nedávno publikoval časopis Frontiers in Plant Science, Cintia F. Marchetti z oddělení molekulární biologie.

Automatizované systémy pro fenotypizaci rostlin umožňují rychlé a neinvazivní vyhodnocování vlastností rostlin. S jejich pomocí lze následně vybrat odrůdy, které nejlépe odolávají stresovým podmínkám. Tyto metody jsou však často založeny na analýze růstu rostlin pěstovaných v jednotlivých květináčích, takže výsledky jsou následně těžko přenositelné do praxe. Nově vyvinutý postup olomouckých výzkumníků je odlišný.

„Rostliny na polích nerostou izolovaně, ale ve společenstvích, vzájemně se ovlivňují. Naše metoda se proto snaží více přiblížit reálným podmínkám a analyzuje nikoliv jednotlivé rostliny, ale celé populace rostlin společně rostoucích na malé ploše. Díky tomu jsme schopni testovat velké množství linií najednou. Přístup je velmi jednoduchý, v podstatě postavený na analýze fotografie v čase,“ uvedla další z autorek Nuria De Diego z oddělení chemické biologie a genetiky. Podle ní se podobné metody využívají spíše v polních podmínkách, ovšem s řadou limitů. Při výzkumu za kontrolovaných podmínek zatím chyběly.

Metoda kombinuje prvky velkokapacitního screeningu, obrazové analýzy a stanovení jednoduchých metabolitů. Stěžejní sledovanou vlastností je výška porostu, která se mění v závislosti na stres a adaptaci rostliny na něj. „Tato vlastnost současně úzce souvisí s obsahem některých biologicky aktivních látek v rostlinách, především určitých polyaminů, které pak slouží jako markery reakce na stres. Toto lze využít jak při výzkumu pro porovnání velkého množství transgenních linií, tak při šlechtění, kdy je potřeba rychle selektovat linie odolné vůči stresu,“ doplnila Marchetti.

Metoda je výsledkem spolupráce několika oddělení Centra regionu Haná. „Navazuje na naše předchozí práce a na snahu využít fenotypizaci nejen v kontrolovaných podmínkách na modelové rostlině huseníčku, ale i v polních podmínkách a mít tak větší přesah do praxe,“ uvedl další ze spoluautorů Lukáš Spíchal. Výzkum byl součástí projektu Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje, který uspěl v grantové soutěži Excelentní výzkum. Vědci metodu ověřili na ječmeni, ale lze ji uplatnit i u dalších hospodářsky významných plodin.

CRH sdružuje výzkumné týmy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a olomouckých pracovišť Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR a Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i.

Nová metoda umožňuje rychleji zjistit, jak rostliny čelí stresu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 09/30/2019 - 13:00

Rychlou, šetrnou a jednoduchou metodu pro hodnocení fenotypu rostlin, tedy jejich vlastností a znaků v závislosti na prostředí, vyvinuli vědci z Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH). Díky ní dokáží mnohem efektivněji než dosud zmapovat, jak se rostlina dokáže vyrovnat se stresem, například suchem. Metoda může pomoci šlechtitelům, výzkumníkům, ale například i v agrochemickém průmyslu při vývoji antistresových látek.

„Hledali jsme účinný nástroj pro komplexní analýzu většího počtu geneticky modifikovaných linií ječmene a posouzení jejich vlastností včetně tolerance vůči suchu. Pokud bychom využili klasické postupy, trvalo by to velice dlouho. Snažili jsme se proto vytvořit novou metodu, což se po roce práce povedlo,“ uvedla jedna z autorek studie, kterou nedávno publikoval časopis Frontiers in Plant Science, Cintia F. Marchetti z oddělení molekulární biologie.

Automatizované systémy pro fenotypizaci rostlin umožňují rychlé a neinvazivní vyhodnocování vlastností rostlin. S jejich pomocí lze následně vybrat odrůdy, které nejlépe odolávají stresovým podmínkám. Tyto metody jsou však často založeny na analýze růstu rostlin pěstovaných v jednotlivých květináčích, takže výsledky jsou následně těžko přenositelné do praxe. Nově vyvinutý postup olomouckých výzkumníků je odlišný.

„Rostliny na polích nerostou izolovaně, ale ve společenstvích, vzájemně se ovlivňují. Naše metoda se proto snaží více přiblížit reálným podmínkám a analyzuje nikoliv jednotlivé rostliny, ale celé populace rostlin společně rostoucích na malé ploše. Díky tomu jsme schopni testovat velké množství linií najednou. Přístup je velmi jednoduchý, v podstatě postavený na analýze fotografie v čase,“ uvedla další z autorek Nuria De Diego z oddělení chemické biologie a genetiky. Podle ní se podobné metody využívají spíše v polních podmínkách, ovšem s řadou limitů. Při výzkumu za kontrolovaných podmínek zatím chyběly.

Metoda kombinuje prvky velkokapacitního screeningu, obrazové analýzy a stanovení jednoduchých metabolitů. Stěžejní sledovanou vlastností je výška porostu, která se mění v závislosti na stres a adaptaci rostliny na něj. „Tato vlastnost současně úzce souvisí s obsahem některých biologicky aktivních látek v rostlinách, především určitých polyaminů, které pak slouží jako markery reakce na stres. Toto lze využít jak při výzkumu pro porovnání velkého množství transgenních linií, tak při šlechtění, kdy je potřeba rychle selektovat linie odolné vůči stresu,“ doplnila Marchetti.

Metoda je výsledkem spolupráce několika oddělení Centra regionu Haná. „Navazuje na naše předchozí práce a na snahu využít fenotypizaci nejen v kontrolovaných podmínkách na modelové rostlině huseníčku, ale i v polních podmínkách a mít tak větší přesah do praxe,“ uvedl další ze spoluautorů Lukáš Spíchal. Výzkum byl součástí projektu Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje, který uspěl v grantové soutěži Excelentní výzkum. Vědci metodu ověřili na ječmeni, ale lze ji uplatnit i u dalších hospodářsky významných plodin.

CRH sdružuje výzkumné týmy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a olomouckých pracovišť Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR a Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Obrázky na útěku jsou k vidění na lékařské fakultě

Lékařská fakulta se stala jednou ze zastávek putovní výstavy obrazů, jejichž autory jsou lidé žijící v uprchlickém táboře Moria na řeckém ostrově Lesbos. Díla, z nichž lze vycítit prožitá utrpení i známky naděje na lepší život, zdobí foyer Dostavby Teoretických ústavů.

S myšlenkou na uspořádání výstavy přišla před časem lékařka Hana Pospíšilová, která působí v Česku a Anglii a pravidelně do tábora na Lesbos jezdí. „Lidé v táboře žijí ve strašných podmínkách. To, že mohou chodit do vytvořeného art centra a malovat, je pro ně jakousi terapií. Uspořádali jsme tedy sbírku, za získané prostředky nakoupili obrazy a podpořili tak další aktivity centra. Výstava obrazů nyní putuje po České republice, byla k vidění i v poslanecké sněmovně,“ přiblížila organizátorka Helena Šuranská. „Jedním z cílů výstavy je i ukázat, že uprchlíci jsou lidé, kteří skutečně trpí a potřebují pomoc,“ dodala.

Sama iniciátorka Obrázků na útěku se zahájení výstavy na lékařské fakultě nemohla zúčastnit, poslala však studentům medicíny vzkaz: „Mou povinností jako doktorky a člověka je být laskavá, zdvořilá a kompetentní pro každého. Viděla jsem mnoho lidí z různých částí světa, všichni byli stejně zranitelní, když potřebovali lékaře. Všichni potřebovali být zdraví, potřebovali vodu, když měli žízeň, jídlo, když měli hlad, a deku, když jim byla zima. Potřebovali také žít v bezpečí a mít svobodu. Přeji vám, abyste stále měli dostatek lásky, trpělivosti a lidskosti pro všechny své pacienty, ať už jste v jakékoliv části planety, a abyste s láskou naplňovali ten hluboký celoživotní slib, kterým je Hippokratova přísaha.“

„Vážím si toho, že u nás tuto výstavu můžeme mít. Jsem totiž přesvědčen, že je důležité, aby budoucí lékaři vnímali u svých pacientů nejen onemocnění jako takové, ale i jejich osobnost a duši. A i tyto obrazy tomu mohou pomoci,“ řekl při zahájení proděkan Milan Kolář.

Obrázky na útěku si ve foyer Dostavby Teoretických ústavů lékařské fakulty můžete prohlédnout do 30. října. 

Obrázky na útěku jsou k vidění na lékařské fakultě

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 09/30/2019 - 10:45

Lékařská fakulta se stala jednou ze zastávek putovní výstavy obrazů, jejichž autory jsou lidé žijící v uprchlickém táboře Moria na řeckém ostrově Lesbos. Díla, z nichž lze vycítit prožitá utrpení i známky naděje na lepší život, zdobí foyer Dostavby Teoretických ústavů.

S myšlenkou na uspořádání výstavy přišla před časem lékařka Hana Pospíšilová, která působí v Česku a Anglii a pravidelně do tábora na Lesbos jezdí. „Lidé v táboře žijí ve strašných podmínkách. To, že mohou chodit do vytvořeného art centra a malovat, je pro ně jakousi terapií. Uspořádali jsme tedy sbírku, za získané prostředky nakoupili obrazy a podpořili tak další aktivity centra. Výstava obrazů nyní putuje po České republice, byla k vidění i v poslanecké sněmovně,“ přiblížila organizátorka Helena Šuranská. „Jedním z cílů výstavy je i ukázat, že uprchlíci jsou lidé, kteří skutečně trpí a potřebují pomoc,“ dodala.

Sama iniciátorka Obrázků na útěku se zahájení výstavy na lékařské fakultě nemohla zúčastnit, poslala však studentům medicíny vzkaz: „Mou povinností jako doktorky a člověka je být laskavá, zdvořilá a kompetentní pro každého. Viděla jsem mnoho lidí z různých částí světa, všichni byli stejně zranitelní, když potřebovali lékaře. Všichni potřebovali být zdraví, potřebovali vodu, když měli žízeň, jídlo, když měli hlad, a deku, když jim byla zima. Potřebovali také žít v bezpečí a mít svobodu. Přeji vám, abyste stále měli dostatek lásky, trpělivosti a lidskosti pro všechny své pacienty, ať už jste v jakékoliv části planety, a abyste s láskou naplňovali ten hluboký celoživotní slib, kterým je Hippokratova přísaha.“

„Vážím si toho, že u nás tuto výstavu můžeme mít. Jsem totiž přesvědčen, že je důležité, aby budoucí lékaři vnímali u svých pacientů nejen onemocnění jako takové, ale i jejich osobnost a duši. A i tyto obrazy tomu mohou pomoci,“ řekl při zahájení proděkan Milan Kolář.

Obrázky na útěku si ve foyer Dostavby Teoretických ústavů lékařské fakulty můžete prohlédnout do 30. října. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Právnická fakulta získala ke spolupráci šternberské gymnázium

Právnické fakultě se podařilo se začátkem nového akademického roku rozšířit síť svých fakultních středních škol. Rámcovou smlouvu o spolupráci uzavřela s Gymnáziem Šternberk. Dohoda zavazuje obě školy společně podporovat zájem středoškoláků o právo, vyhledávat a pracovat s talentovanými studenty a rozšiřovat jejich právní povědomí nebo podporovat další vzdělávání středoškolských učitelů.

U podpisu smlouvy se sešly zástupkyně obou škol, aby společně probraly možnosti spolupráce. „Jsem velmi ráda, že nám počet fakultních škol roste. Jde nám o oboustranně aktivní spolupráci. Vybraným gymnáziím můžeme nabídnout  například aktivity v rámci našeho programu street law nebo zapojení do soutěže středoškolský moot court. Zorganizovat můžeme přednášky, workshopy zaměřené například na pracovní právo, spotřebitelské právo nebo daně. Zároveň jsme připraveni ušít program na míru přímo pro gymnazisty nebo učitele základů společenských věd dle jejich potřeb. Některé akce se mohou konat přímo u nás na fakultě,“ vyjmenovala Zdenka Papoušková, děkanka PF UP. Z dalších aktivit ještě připomněla esejisticko-argumentační soutěž, které se na jaře zúčastnilo na třicet studentů fakultních škol.

Podle statistických čísel z přijímacích řízení za poslední roky nemá právnická fakulta problém s počtem uchazečů, zájem o ni je stabilní, a to i vzhledem k nepříznivé demografické křivce. „Od spolupráce s gymnázii si slibujeme, že ke studiu budeme získávat ty nejkvalitnější a nadšené středoškoláky,“ dodala děkanka.

Ředitelka šternberského gymnázia uvedla, že si začínající spolupráce velmi váží. „Právnické fakulty patří mezi maturanty k nejžádanějším. Výhodou té olomoucké je pro nás geografická blízkost. Zajímavá je svou velikostí, která umožňuje individuálnější přístup a praktičtější výuku. V tom si troufám říct, že jsme si podobní,“ řekla Tamara Kaňáková, ředitelka Gymnázia Šternberk. Prostor ke spolupráci vidí například v rámci školních projektových dnů a především pak v rámci výběrového společenskovědního semináře. Právnická fakulta bude pro šternberské gymnázium druhou fakultou UP, s níž bude v úzkém kontaktu. Doposud spolupracovalo s přírodovědeckou fakultou.

První rámcovou smlouvu o spolupráci podepsala právnická fakulta v červnu 2017 se zástupci Slezského gymnázia v Opavě. Označení „Fakultní škola Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci“ mohou dále užívat také dvě olomoucká gymnázia – Gymnázium Hejčín a Gymnázium Čajkovského. Za PF UP spolupráci koordinuje Daniel Pospíšil. 

Právnická fakulta získala ke spolupráci šternberské gymnázium

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 09/30/2019 - 08:00

Právnické fakultě se podařilo se začátkem nového akademického roku rozšířit síť svých fakultních středních škol. Rámcovou smlouvu o spolupráci uzavřela s Gymnáziem Šternberk. Dohoda zavazuje obě školy společně podporovat zájem středoškoláků o právo, vyhledávat a pracovat s talentovanými studenty a rozšiřovat jejich právní povědomí nebo podporovat další vzdělávání středoškolských učitelů.

U podpisu smlouvy se sešly zástupkyně obou škol, aby společně probraly možnosti spolupráce. „Jsem velmi ráda, že nám počet fakultních škol roste. Jde nám o oboustranně aktivní spolupráci. Vybraným gymnáziím můžeme nabídnout  například aktivity v rámci našeho programu street law nebo zapojení do soutěže středoškolský moot court. Zorganizovat můžeme přednášky, workshopy zaměřené například na pracovní právo, spotřebitelské právo nebo daně. Zároveň jsme připraveni ušít program na míru přímo pro gymnazisty nebo učitele základů společenských věd dle jejich potřeb. Některé akce se mohou konat přímo u nás na fakultě,“ vyjmenovala Zdenka Papoušková, děkanka PF UP. Z dalších aktivit ještě připomněla esejisticko-argumentační soutěž, které se na jaře zúčastnilo na třicet studentů fakultních škol.

Podle statistických čísel z přijímacích řízení za poslední roky nemá právnická fakulta problém s počtem uchazečů, zájem o ni je stabilní, a to i vzhledem k nepříznivé demografické křivce. „Od spolupráce s gymnázii si slibujeme, že ke studiu budeme získávat ty nejkvalitnější a nadšené středoškoláky,“ dodala děkanka.

Ředitelka šternberského gymnázia uvedla, že si začínající spolupráce velmi váží. „Právnické fakulty patří mezi maturanty k nejžádanějším. Výhodou té olomoucké je pro nás geografická blízkost. Zajímavá je svou velikostí, která umožňuje individuálnější přístup a praktičtější výuku. V tom si troufám říct, že jsme si podobní,“ řekla Tamara Kaňáková, ředitelka Gymnázia Šternberk. Prostor ke spolupráci vidí například v rámci školních projektových dnů a především pak v rámci výběrového společenskovědního semináře. Právnická fakulta bude pro šternberské gymnázium druhou fakultou UP, s níž bude v úzkém kontaktu. Doposud spolupracovalo s přírodovědeckou fakultou.

První rámcovou smlouvu o spolupráci podepsala právnická fakulta v červnu 2017 se zástupci Slezského gymnázia v Opavě. Označení „Fakultní škola Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci“ mohou dále užívat také dvě olomoucká gymnázia – Gymnázium Hejčín a Gymnázium Čajkovského. Za PF UP spolupráci koordinuje Daniel Pospíšil. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

MEET UP představí univerzitu nejen prvákům

Koncerty, divadelní představení, workshopy, djs či přehlídka interaktivních prezentací více než čtyřicítky studentských organizací a univerzitních pracovišť – takový bude letošní MEET UP. Třetí ročník akce k zahájení akademického roku se uskuteční v úterý 1. října a vůbec poprvé jej bude hostit Umělecké centrum UP, kde na parkánu vyroste divadelní šapitó, na nádvoří pódium a vnitřní prostory budou patřit právě představení studentských a univerzitních aktivit.

„MEET UP si již potřetí klade za cíl seznámit nastupující studenty, ale nejen je, neformální cestou s univerzitou a vším, co nabízí vysokoškolákům mimo studia. Kromě třiceti studentských organizací se budou moci návštěvníci seznámit i s činností Vědeckotechnického parku UP, Nadačního fondu UP, kariérního centra, zahraničního oddělení nebo s aktivitami knihovny a Konfuciova institutu. Chybět nebudou ani iniciativy UP Bike a Zaparkuj nebo Pevnost poznání,“ vypočítává z programu koordinátor akce Ondřej Martínek z oddělení komunikace UP. Mimo to pozvání k účasti přijaly i partnerské subjekty jako Skautský institut, Charita Olomouc nebo Divadlo na cucky. „Množství aktivit, za nimiž stojí studenti a jež univerzita dlouhodobě podporuje, je enormní a MEET UP je jednou z cest, jak motivovat k obdobnému zapálení další studenty,“ vysvětluje hlavní ideu festivalu prorektor pro vnější vztahy Petr Bilík. Své brány otevře MEET UP v úterý od 16 hodin a bohatý program by měl končit po půlnoci.

V rytmu electroswingu, na vlně improvizace

Kromě edukativního programu dojde i na hudbu, divadelní improvizaci, hand made zónu nebo výtvarné workshopy. Na pódiu se objeví mimo jiné olomoučtí indie rockoví Joys from Lost nebo electroswingová party horečka Mr. MOSS. Hudební program pak v šapitó zakončí djs ze studentského rádia UP AIR. Milovníky divadla jistě nezklamou olomoučtí matadoři improvizace O.LI.V.Y., kteří si stage předají s hudebníky ze studentského Nabalkoně Orchestra. „V divadelním stanu nabídneme hned několik rukodělných workshopů, ochutnávku fenoménu jménem Hospodský kvíz, jehož univerzitní liga startuje o týden později, nebo výtvarné dílny,“ doplňuje Ondřej Martínek. Novou podobu v rámci MEET UP dostane navíc blízká Lomená galerie a večer bude patřit ohňostrůjcům ze spolku Cacabel. O dobré jídlo a pití se pak postará čtveřice místních podniků v čele se stánkem Správy kolejí a menz. Vstup na akci je volný.

Více o programu najdete zde.

MEET UP představí univerzitu nejen prvákům

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Ne, 09/29/2019 - 08:00

Koncerty, divadelní představení, workshopy, djs či přehlídka interaktivních prezentací více než čtyřicítky studentských organizací a univerzitních pracovišť – takový bude letošní MEET UP. Třetí ročník akce k zahájení akademického roku se uskuteční v úterý 1. října a vůbec poprvé jej bude hostit Umělecké centrum UP, kde na parkánu vyroste divadelní šapitó, na nádvoří pódium a vnitřní prostory budou patřit právě představení studentských a univerzitních aktivit.

„MEET UP si již potřetí klade za cíl seznámit nastupující studenty, ale nejen je, neformální cestou s univerzitou a vším, co nabízí vysokoškolákům mimo studia. Kromě třiceti studentských organizací se budou moci návštěvníci seznámit i s činností Vědeckotechnického parku UP, Nadačního fondu UP, kariérního centra, zahraničního oddělení nebo s aktivitami knihovny a Konfuciova institutu. Chybět nebudou ani iniciativy UP Bike a Zaparkuj nebo Pevnost poznání,“ vypočítává z programu koordinátor akce Ondřej Martínek z oddělení komunikace UP. Mimo to pozvání k účasti přijaly i partnerské subjekty jako Skautský institut, Charita Olomouc nebo Divadlo na cucky. „Množství aktivit, za nimiž stojí studenti a jež univerzita dlouhodobě podporuje, je enormní a MEET UP je jednou z cest, jak motivovat k obdobnému zapálení další studenty,“ vysvětluje hlavní ideu festivalu prorektor pro vnější vztahy Petr Bilík. Své brány otevře MEET UP v úterý od 16 hodin a bohatý program by měl končit po půlnoci.

V rytmu electroswingu, na vlně improvizace

Kromě edukativního programu dojde i na hudbu, divadelní improvizaci, hand made zónu nebo výtvarné workshopy. Na pódiu se objeví mimo jiné olomoučtí indie rockoví Joys from Lost nebo electroswingová party horečka Mr. MOSS. Hudební program pak v šapitó zakončí djs ze studentského rádia UP AIR. Milovníky divadla jistě nezklamou olomoučtí matadoři improvizace O.LI.V.Y., kteří si stage předají s hudebníky ze studentského Nabalkoně Orchestra. „V divadelním stanu nabídneme hned několik rukodělných workshopů, ochutnávku fenoménu jménem Hospodský kvíz, jehož univerzitní liga startuje o týden později, nebo výtvarné dílny,“ doplňuje Ondřej Martínek. Novou podobu v rámci MEET UP dostane navíc blízká Lomená galerie a večer bude patřit ohňostrůjcům ze spolku Cacabel. O dobré jídlo a pití se pak postará čtveřice místních podniků v čele se stánkem Správy kolejí a menz. Vstup na akci je volný.

Více o programu najdete zde.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Tick-borne diseases risk connected to vole overpopulation

News: Faculty of Science - Ne, 09/29/2019 - 07:40

A discovery made by a team of scientists from the UP Faculty of Science and the Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology at the University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, Brno (UVPS) could significantly contribute in the future to early warning of the population in locations with an increased risk of Lyme disease and tick-borne encephalitis. They have proved a link between the intensity of incidence of these dangerous infectious diseases and the overpopulation of voles.

Rodents are the main hosts of the larvae and nymphs of ticks which then attack larger mammals, including humans. An article describing the research results was published in the prestigious international journal Emerging Infectious Diseases.

The risk of tick-borne diseases in Europe can be predicted from the number of these small rodents one year in advance. “In this work, we show that the years with increased risk of Lyme disease and tick-borne encephalitis can be easily predicted from the population of the common vole in the previous year. With the help of data on the population numbers of the common vole in the Czech Republic, we have successfully predicted the occurrence of diseases not only in the Czech Republic, but also in Germany, Austria, and Slovenia,” said Emil Tkadlec, Head of the Department of Ecology and Environmental Sciences at the UP Faculty of Science, when commenting upon the results of the three-year research.

The researchers observed the population numbers of the most abundant rodent in Czechia, the common vole (Microtus arvalis), which regularly overpopulates in two- to four-year intervals. For example, this year the vole has overpopulated in Moravia. “By the method of time series analysis, we have shown that the fluctuations in the incidence of both tick-borne diseases are strongly dependent on the cyclical fluctuations in the population numbers of the common vole. The forecast was further improved by the addition of climatic effects,” said Tomáš Václavík from the Department of Ecology and the Environmental Sciences of the same faculty.

Scientists are thus positive that the high numbers of field voles and other rodent populations result in better survival of larvae as well as in a higher number of infectious tick nymphs in the following year. “In the outbreak, the greater number of nymphs will then infect more people than usual,” Tkadlec pointed out.

Models based on the correlations between vole and tick populations that predict the risk of Lyme disease and tick-borne encephalitis are very simple. The necessary data can be easily retrieved from public databases. “This model can therefore be applied immediately. This opens up the possibility of a general prediction of the risk of infection with other tick-borne diseases which have serious impacts not only on human health, but also on animal health,” said Pavel Široký from UVPS Brno.

Predicting the risk of tick-borne diseases has become an important research subject worldwide. Lyme disease and tick-borne encephalitis are among the most frequent tick diseases. While Lyme disease affects people in North America, Europe, and Asia, tick-borne encephalitis is a disease that is widespread in Central Europe and Asia. Unfortunately, the Czech Republic rates high in the incidence of both dangerous diseases. “The tick-borne encephalitis virus was first isolated in the former Czechoslovakia in 1948,” noted Tkadlec.

The incidence of both diseases in different years varies considerably, and scientists around the world have been striving for decades to find the cause of this year-by-year variability. Researchers have therefore focussed on the ecology of the major vector of the disease, the castor bean tick, which is the carrier of these pathogens.

An American group led by Prof Richard Ostfeld has made the greatest progress in Lyme disease research. They have shown that the causal chain begins with a year rich in seeds yield, which in the following year leads to an increase in the population of small rodents who are the main hosts of the larval stages of the tick. The subsequent year, due to their better survival, there is an increase in the number of infected nymphs that attack medium-sized mammals including humans. “Small rodents are the key hosts for tick larvae; at the same time, they are reservoir animals that store both Lyme disease spirochetes and the tick-borne encephalitis virus in natural outbreaks,” concluded Široký.

Kategorie: News from UP

Olomouc zažila noc plnou vědy a zážitků

Okna univerzitních učeben i vědeckých laboratoří svítící dlouho po setmění, nejmodernější technika, fascinující technologie a také nejroztodivnější pokusy, experimenty, soutěže a workshopy a všude tisíce a tisíce dospělých a dětí. Česko si v pátek užívalo Noc vědců. Olomouc a Univerzita Palackého samozřejmě nemohly chybět.

Noc vědců je celorepubliková vědecko-popularizační akce, která zapojuje lidi do inspirujícího prostředí vědy. Otevírají se laboratoře i učebny a vědci se spolu se studenty v tuto noc mění na zasvěcené průvodce. Každým rokem má tato noc i své motto. Tím letošním byl slogan „Šetrně k planetě“, návštěvníci se tak mohli ledacos dozvědět o stavu naší Země a o tom, jak ji chránit. A nejen to. 

Pevnost plná živlů, spravedlivá planeta

Fasáda Pevnosti poznání se během pátečního večera stala obřím plátnem pro příběh čtyř živlů. Hlavními prvky animace byly oheň, voda, vzduch a země. Projekce s prvky videomappingu se odehrála na středové části budovy. Autorkou byla Simona Noera známá také jako m0rf [von Kinocirkus], italská vizuální umělkyně pocházející z Říma. Dalším lákadlem byla světelná prezentace s výtvarnou skupinou Chaoscompany nebo virtuální realita, která návštěvníky zavedla do podmořského světa.

Malé i velké příznivce vědy bavili také Ozoboti. „Jedná se o mini robota, který má v sobě program na barvy. Lidé si jej mohou sami navrhnout a ovlivnit, kam jede. Může blikat, točit se i tancovat. Tato aktivita je skvělá pro rozvoj kreativity, logiky a slouží jako vzdělávací pomůcka a hračka zároveň,“ přiblížil Ondřej Čejka z Czechitas.

„Téma letošní Noci vědců Šetrně k planetě je nám velmi blízké, proto jsme návštěvníkům nabídli zdarma vstup do expozice Živá voda. Představil se tam také Ústav experimentální botaniky s rostlinnou genetikou. Myslím, že se lidé bavili v každé části budovy, která byla od přízemí až do podkroví plná zajímavých vědeckých aktivit,“ popsala atmosféru koordinátorka akce Jitka Doležalová.

Jak si dnes stojí naše Země, se dozvěděli i příchozí na teologické fakultě. Kdo se nechal vést svíčkami Univerzitní ulicí až k fakultě, mohl například zjistit, v čem spočívá princip spravedlivého obchodu a jak přispívá k důstojnému životu rodin a vzdělanosti dětí v rozvojových zemích. Připravena byla ochutnávka exotických jídel i speciálního piva, vše podávané v ekologických a rozložitelných obalech. Nechyběla tradiční možnost vyzkoušet si čtení Bibli pod vodou. Téma sociální a charitativní práce zaujalo i Martinu Ferencovou z Krnova, která si jako první místo v Noci vědců vybrala právě teologickou fakultu. „Přivedl mě zájem o obor, protože jsem si vybrala ke studiu CARITAS – Vyšší odbornou školu sociální, a pak také víra,“ svěřila se.

Co z odpadu? Tipy dali přírodovědci

Přírodovědecká fakulta v duchu letošního tématu připravila mimořádně rozmanitý program. Návštěvníci se mohli dozvědět, jak se využívají odpadní přírodní materiály k výrobě nanočástic nebo jak pomáhají houby rozkládat organické látky v přírodě, a nechyběly ani informace o ekologickém způsobu zemědělství, kdy se společně chovají ryby a pěstují rostliny bez pesticidů a chemických hnojiv. Lidé si mohli odnést i tipy na ekologičtější čisticí prostředky nebo další využití vyhozených odpadků, poslechnout si povídání o rostlinných hormonech a jejich využití v zemědělství, vyrobit zubní pastu pro slony, zapřemýšlet nad různými testy, kvízy a křížovkami nebo napsat přání naší planetě. Malé i velké návštěvníky zaujalo také pozorování noční oblohy a povídání o vesmíru. Velké ovace sklidila ohňová show před fakultou.

„Na Noc vědců jsme se přijeli podívat se synem. Chtěla jsem mu nenásilnou formou ukázat, jak můžeme být ohleduplnější ke světu kolem nás, jak chránit přírodu nebo jak správně nakládat s odpadem. Moc se nám tady líbilo,“ uvedla Jana Fialová z Olomouce. „Prošli jsme si všech šest pater a nejvíce se nám líbilo určování planet, mlhovin a galaxií. Zkusili jsme si kvíz o vesmíru, ze kterého jsme se dozvěděli další zajímavé informace,“ byla spokojená i Blanka Procházková, která přijela se synem z Újezda u Uničova.

Pedagogické hádanky, filozofické přemítání

Zájemci o Noc vědců na pedagogické fakultě postávali v řadě před budovou na Žižkově náměstí už před 18. hodinou. Hned po otevření fakultu navštívilo několik stovek lidí, většinou rodin s dětmi. Čekal je bohatý program. Řada z návštěvníků se „zdržela“ už mezi prvními stanovišti výrobou píšťaly, kterou připravila katedra hudební výchovy. Z plastu si ji dokázala vyrobit například Zdenka Dedková, sedmačka ze Základní školy z Určic. „Hraji na kytaru a do Olomouce jsem přijela se spolužačkami a učitelem, který na naší základce vede Cestovatelský klub. Na pedagogické fakultě se mi hodně líbí, ale zhruba za půl hodiny máme s panem učitelem sraz a půjdeme se podívat ještě na jiná místa Noci vědců,“ plánovala.

Menší i větší děti lákalo i stanoviště katedry biologie. „Připravili jsme poznávačku zvířat. V první části mají příchozí za úkol rozpoznat na obrázcích deset zvířat. Máme i jejich exempláře. Na druhém stanovišti jsou pak připraveny pytlíky a soutěžící podle hmatu poznávají například svlečku hada. Zatím bych řekla, že často jsou v soutěži šikovnější děti než rodiče,“ řekla Petra Lampová, studentka této katedry.

Také filozofická fakulta se na zvídavé návštěvníky velmi dobře nachystala. Například na katedře germanistiky si mohli vyzkoušet psát kurentem. Ti, kteří alespoň částečně jazyk ovládali, se hravou formou učili další slovíčka. Katedra nabídla i kvíz a hru o ceny. „Kurent je staré psací písmo, které používaly děti v německé škole ještě zhruba před sto lety i tady v Olomouci. Je zajímavé si to připomenout,“ vysvětlil doktorand katedry Radek Flekal.

Ve stejném patře budovy v Křížkovského ulici 10 se mnozí zastavili například ve stánku Centra judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových. Měli tu příležitost seznámit se se svátkem Tu-bi-švat, tedy Novým rokem stromů. Vedle řady dalších pracovišť fakulty se každoročně do Noci vědců zapojuje i například katedra psychologie, která letos seznamovala s univerzitním výzkumem Život bez auta. Představila portál Chodím Olomoucí, jehož prostřednictvím mohou občané upozornit vedení města na problémy, se kterými se setkávají na svých cestách městem.

Šetrně a v pohybu

„Šetrná“ stanoviště plná zajímavostí například o odpadech dominovala také v prostorách Aplikačního centra BALUO, kam umístila program fakulta tělesné kultury. Mimo jiné se tu i tvořilo z rozstříhaných PET lahví nebo si odvážlivci mohli proplazit stanovenou trasu posetou víčky. Velkým tahákem byly pohybové hry ve virtuální realitě, zájemci si mohli protáhnout svá těla také například při střelbě na bránu se členy HC Univerzita Palackého nebo při józe. Menší z hal v centru přitom byla po celý večer v obležení dětí. „Nejvíce se mi líbilo na lezecké stěně. Dvakrát jsem vylezla až nahoru, ale bylo to docela těžké. A také jsem si zaskákala na trampolíně,“ prozradila Markétka Ficová, která s tatínkem a sourozenci dorazila z Prostějova. „Vlastně jsme tu stihli jen to. Ještě se chceme podívat na další fakulty, takže to tady pro nás byla jen taková rychlovka,“ dodal tatínek Martin při odjezdu z Neředína. 

Prohlídky v nemocnici, dekontaminační stan

Na komentované prohlídky po celé odpoledne lákala také Fakultní nemocnice Olomouc. Lidé si mohli projít například fort Tafelberg, který slouží jako spisovna, podívat se do centrály potrubní pošty nebo se dozvědět, jaké stroje a k čemu se používají na oddělení rehabilitace. Kapacity většiny prohlídek byly poměrně dlouho dopředu naplněny. 

Fakulta zdravotnických věd připravila mimo jiné ukázky dekontaminace osob zasažených nebezpečnou látkou, svůj stan rozbalil tým bezpečnostního výzkumu přímo před budovou Teoretických ústavů. Zatímco dospělí se pídili po konkrétních údajích, například po tom, kolik váží ochranný oděv, který se při dekontaminaci používá, děti si užily „průjezd“ zbrusu novým dekontaminačním stanem. Na dalším stanovišti si pak zájemci mohli vyzkoušet například, jaké to je nalévat si horký čaj nebo si měřit krevní tlak jako nevidomý.

Nostalgie v anatomickém muzeu

Návštěvníky lákala také pracoviště lékařské fakulty, kde si mohli prohlédnout vybrané bakterie pod mikroskopem, vyzkoušet si na simulátoru odběr krve či resuscitaci nebo se dozvědět, jak si správně a šetrně k sobě i životnímu prostředí mýt ruce. Fronty se jako tradičně stály před muzeem Ústavu normální anatomie, které je jinak veřejnosti nepřístupné. Jedním z návštěvníků muzea byl Jakub Tálský, student zubního lékařství. „Pro mě je to takový návrat ke kořenům, taková nostalgie. Anatomii jsme měli v prváku, teď už jsem ve čtvrťáku, tak se sem vždy, když je příležitost, zajdu podívat. A líbí se mi tu pořád,“ pousmál se.

Na fakultu zavítali také její absolventi a budoucí studenti, jako v případě Sládkových z Kralic na Hané. „Před lety jsem tuto fakultu absolvovala a syn nyní o studiu medicíny uvažuje. Takže jsme návštěvu pojali tak trochu jako den otevřených dveří,“ uvedla Zdena Sládková, které se pod mikroskopem na Ústavu mikrobiologie nejvíce líbila salmonela. Její syn Jindřich připustil, že řada věcí vypadá naživo v anatomickém muzeu jinak, než jak je zná z knih. „Ale od studia medicíny mě to neodrazuje,“ dodal budoucí maturant. 

Olomouc zažila noc plnou vědy a zážitků

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - So, 09/28/2019 - 00:05

Okna univerzitních učeben i vědeckých laboratoří svítící dlouho po setmění, nejmodernější technika, fascinující technologie a také nejroztodivnější pokusy, experimenty, soutěže a workshopy a všude tisíce a tisíce dospělých a dětí. Česko si v pátek užívalo Noc vědců. Olomouc a Univerzita Palackého samozřejmě nemohly chybět.

Noc vědců je celorepubliková vědecko-popularizační akce, která zapojuje lidi do inspirujícího prostředí vědy. Otevírají se laboratoře i učebny a vědci se spolu se studenty v tuto noc mění na zasvěcené průvodce. Každým rokem má tato noc i své motto. Tím letošním byl slogan „Šetrně k planetě“, návštěvníci se tak mohli ledacos dozvědět o stavu naší Země a o tom, jak ji chránit. A nejen to. 

Pevnost plná živlů, spravedlivá planeta

Fasáda Pevnosti poznání se během pátečního večera stala obřím plátnem pro příběh čtyř živlů. Hlavními prvky animace byly oheň, voda, vzduch a země. Projekce s prvky videomappingu se odehrála na středové části budovy. Autorkou byla Simona Noera známá také jako m0rf [von Kinocirkus], italská vizuální umělkyně pocházející z Říma. Dalším lákadlem byla světelná prezentace s výtvarnou skupinou Chaoscompany nebo virtuální realita, která návštěvníky zavedla do podmořského světa.

Malé i velké příznivce vědy bavili také Ozoboti. „Jedná se o mini robota, který má v sobě program na barvy. Lidé si jej mohou sami navrhnout a ovlivnit, kam jede. Může blikat, točit se i tancovat. Tato aktivita je skvělá pro rozvoj kreativity, logiky a slouží jako vzdělávací pomůcka a hračka zároveň,“ přiblížil Ondřej Čejka z Czechitas.

„Téma letošní Noci vědců Šetrně k planetě je nám velmi blízké, proto jsme návštěvníkům nabídli zdarma vstup do expozice Živá voda. Představil se tam také Ústav experimentální botaniky s rostlinnou genetikou. Myslím, že se lidé bavili v každé části budovy, která byla od přízemí až do podkroví plná zajímavých vědeckých aktivit,“ popsala atmosféru koordinátorka akce Jitka Doležalová.

Jak si dnes stojí naše Země, se dozvěděli i příchozí na teologické fakultě. Kdo se nechal vést svíčkami Univerzitní ulicí až k fakultě, mohl například zjistit, v čem spočívá princip spravedlivého obchodu a jak přispívá k důstojnému životu rodin a vzdělanosti dětí v rozvojových zemích. Připravena byla ochutnávka exotických jídel i speciálního piva, vše podávané v ekologických a rozložitelných obalech. Nechyběla tradiční možnost vyzkoušet si čtení Bibli pod vodou. Téma sociální a charitativní práce zaujalo i Martinu Ferencovou z Krnova, která si jako první místo v Noci vědců vybrala právě teologickou fakultu. „Přivedl mě zájem o obor, protože jsem si vybrala ke studiu CARITAS – Vyšší odbornou školu sociální, a pak také víra,“ svěřila se.

Co z odpadu? Tipy dali přírodovědci

Přírodovědecká fakulta v duchu letošního tématu připravila mimořádně rozmanitý program. Návštěvníci se mohli dozvědět, jak se využívají odpadní přírodní materiály k výrobě nanočástic nebo jak pomáhají houby rozkládat organické látky v přírodě, a nechyběly ani informace o ekologickém způsobu zemědělství, kdy se společně chovají ryby a pěstují rostliny bez pesticidů a chemických hnojiv. Lidé si mohli odnést i tipy na ekologičtější čisticí prostředky nebo další využití vyhozených odpadků, poslechnout si povídání o rostlinných hormonech a jejich využití v zemědělství, vyrobit zubní pastu pro slony, zapřemýšlet nad různými testy, kvízy a křížovkami nebo napsat přání naší planetě. Malé i velké návštěvníky zaujalo také pozorování noční oblohy a povídání o vesmíru. Velké ovace sklidila ohňová show před fakultou.

„Na Noc vědců jsme se přijeli podívat se synem. Chtěla jsem mu nenásilnou formou ukázat, jak můžeme být ohleduplnější ke světu kolem nás, jak chránit přírodu nebo jak správně nakládat s odpadem. Moc se nám tady líbilo,“ uvedla Jana Fialová z Olomouce. „Prošli jsme si všech šest pater a nejvíce se nám líbilo určování planet, mlhovin a galaxií. Zkusili jsme si kvíz o vesmíru, ze kterého jsme se dozvěděli další zajímavé informace,“ byla spokojená i Blanka Procházková, která přijela se synem z Újezda u Uničova.

Pedagogické hádanky, filozofické přemítání

Zájemci o Noc vědců na pedagogické fakultě postávali v řadě před budovou na Žižkově náměstí už před 18. hodinou. Hned po otevření fakultu navštívilo několik stovek lidí, většinou rodin s dětmi. Čekal je bohatý program. Řada z návštěvníků se „zdržela“ už mezi prvními stanovišti výrobou píšťaly, kterou připravila katedra hudební výchovy. Z plastu si ji dokázala vyrobit například Zdenka Dedková, sedmačka ze Základní školy z Určic. „Hraji na kytaru a do Olomouce jsem přijela se spolužačkami a učitelem, který na naší základce vede Cestovatelský klub. Na pedagogické fakultě se mi hodně líbí, ale zhruba za půl hodiny máme s panem učitelem sraz a půjdeme se podívat ještě na jiná místa Noci vědců,“ plánovala.

Menší i větší děti lákalo i stanoviště katedry biologie. „Připravili jsme poznávačku zvířat. V první části mají příchozí za úkol rozpoznat na obrázcích deset zvířat. Máme i jejich exempláře. Na druhém stanovišti jsou pak připraveny pytlíky a soutěžící podle hmatu poznávají například svlečku hada. Zatím bych řekla, že často jsou v soutěži šikovnější děti než rodiče,“ řekla Petra Lampová, studentka této katedry.

Také filozofická fakulta se na zvídavé návštěvníky velmi dobře nachystala. Například na katedře germanistiky si mohli vyzkoušet psát kurentem. Ti, kteří alespoň částečně jazyk ovládali, se hravou formou učili další slovíčka. Katedra nabídla i kvíz a hru o ceny. „Kurent je staré psací písmo, které používaly děti v německé škole ještě zhruba před sto lety i tady v Olomouci. Je zajímavé si to připomenout,“ vysvětlil doktorand katedry Radek Flekal.

Ve stejném patře budovy v Křížkovského ulici 10 se mnozí zastavili například ve stánku Centra judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových. Měli tu příležitost seznámit se se svátkem Tu-bi-švat, tedy Novým rokem stromů. Vedle řady dalších pracovišť fakulty se každoročně do Noci vědců zapojuje i například katedra psychologie, která letos seznamovala s univerzitním výzkumem Život bez auta. Představila portál Chodím Olomoucí, jehož prostřednictvím mohou občané upozornit vedení města na problémy, se kterými se setkávají na svých cestách městem.

Šetrně a v pohybu

„Šetrná“ stanoviště plná zajímavostí například o odpadech dominovala také v prostorách Aplikačního centra BALUO, kam umístila program fakulta tělesné kultury. Mimo jiné se tu i tvořilo z rozstříhaných PET lahví nebo si odvážlivci mohli proplazit stanovenou trasu posetou víčky. Velkým tahákem byly pohybové hry ve virtuální realitě, zájemci si mohli protáhnout svá těla také například při střelbě na bránu se členy HC Univerzita Palackého nebo při józe. Menší z hal v centru přitom byla po celý večer v obležení dětí. „Nejvíce se mi líbilo na lezecké stěně. Dvakrát jsem vylezla až nahoru, ale bylo to docela těžké. A také jsem si zaskákala na trampolíně,“ prozradila Markétka Ficová, která s tatínkem a sourozenci dorazila z Prostějova. „Vlastně jsme tu stihli jen to. Ještě se chceme podívat na další fakulty, takže to tady pro nás byla jen taková rychlovka,“ dodal tatínek Martin při odjezdu z Neředína. 

Prohlídky v nemocnici, dekontaminační stan

Na komentované prohlídky po celé odpoledne lákala také Fakultní nemocnice Olomouc. Lidé si mohli projít například fort Tafelberg, který slouží jako spisovna, podívat se do centrály potrubní pošty nebo se dozvědět, jaké stroje a k čemu se používají na oddělení rehabilitace. Kapacity většiny prohlídek byly poměrně dlouho dopředu naplněny. 

Fakulta zdravotnických věd připravila mimo jiné ukázky dekontaminace osob zasažených nebezpečnou látkou, svůj stan rozbalil tým bezpečnostního výzkumu přímo před budovou Teoretických ústavů. Zatímco dospělí se pídili po konkrétních údajích, například po tom, kolik váží ochranný oděv, který se při dekontaminaci používá, děti si užily „průjezd“ zbrusu novým dekontaminačním stanem. Na dalším stanovišti si pak zájemci mohli vyzkoušet například, jaké to je nalévat si horký čaj nebo si měřit krevní tlak jako nevidomý.

Nostalgie v anatomickém muzeu

Návštěvníky lákala také pracoviště lékařské fakulty, kde si mohli prohlédnout vybrané bakterie pod mikroskopem, vyzkoušet si na simulátoru odběr krve či resuscitaci nebo se dozvědět, jak si správně a šetrně k sobě i životnímu prostředí mýt ruce. Fronty se jako tradičně stály před muzeem Ústavu normální anatomie, které je jinak veřejnosti nepřístupné. Jedním z návštěvníků muzea byl Jakub Tálský, student zubního lékařství. „Pro mě je to takový návrat ke kořenům, taková nostalgie. Anatomii jsme měli v prváku, teď už jsem ve čtvrťáku, tak se sem vždy, když je příležitost, zajdu podívat. A líbí se mi tu pořád,“ pousmál se.

Na fakultu zavítali také její absolventi a budoucí studenti, jako v případě Sládkových z Kralic na Hané. „Před lety jsem tuto fakultu absolvovala a syn nyní o studiu medicíny uvažuje. Takže jsme návštěvu pojali tak trochu jako den otevřených dveří,“ uvedla Zdena Sládková, které se pod mikroskopem na Ústavu mikrobiologie nejvíce líbila salmonela. Její syn Jindřich připustil, že řada věcí vypadá naživo v anatomickém muzeu jinak, než jak je zná z knih. „Ale od studia medicíny mě to neodrazuje,“ dodal budoucí maturant. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Festival nabídne chutě celého světa, o zábavu se postará Pevnost poznání

Špičkoví kuchaři v čele se Zdeňkem Pohlreichem, finalisté televizní soutěže MasterChef Česko 2019 a další mistři kulinářského řemesla se o víkendu představí v Olomouci na pátém Garden Food Festivalu. Konat se bude v růžové zahradě Výstaviště Flora a program doplní aktivity Univerzity Palackého.

V rozáriu rozmístí stánky na šest desítek vystavovatelů. Návštěvníci budou ochutnávat v prostředí druhé největší růžové zahrady v republice, kde je pikniková louka, dřevěné rošty pro posezení i hřiště pro děti. „Jsme rádi, že prostory ožijí v rámci takové zajímavé akce. Máme tak možnost tento výjimečný prostor přiblížit další skupině potenciálních návštěvníků nejen z Olomouce,“ řekla Eva Fuglíčková, ředitelka Výstaviště Flora Olomouc.

Vedle tradičních vystavovatelů se v Olomouci nově představí řada místních bister a restaurací, které na akci ještě nevařily. Některé týmy samy pečou chleba, vaří vlastnoručně vyrobené těstoviny nebo si pěstují své bylinky. Domácí hanácké hráče doplní řada autentických konceptů ze zahraničí. O víkendu se tak budou servírovat pokrmy z jižního Polska, Vietnamu, Nepálu, Srí Lanky, Peru i Ugandy.

Na malé i velké labužníky čeká kromě jídla řada aktivit. Pevnost poznání bude vyrábět zmrzlinu z dusíku. „Pomocí několika jednoduchých experimentů návštěvníky přesvědčíme, že chemie může být zábavná a zajímavá pro všechny věkové kategorie. Naučí se připravit z běžně dostupných chemikálií některé základní plyny a poznají jejich zajímavé vlastnosti. Těšit se mohou také například na vyvolání ducha z baňky,“ láká na program koordinátorka chemie Zuzana Kopčená.

Iniciativa Univerzity Palackého „Zaparkuj – oživujeme veřejný prostor“ nabídne netradiční odpočinkovou zónu s příjemným posezením a půjčovnu dek. „V našem stánku bude možné si půjčit deskové hry a sportovní vybavení nebo si odnést na památku upomínkové předměty z produkce nejstarší moravské univerzity. Program zóny doplní živá i reprodukovaná hudba nebo soutěže pro děti,“ dodal Ondřej Martínek, koordinátor projektu Zaparkuj.

Festival nabídne chutě celého světa, o zábavu se postará Pevnost poznání

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 09/27/2019 - 14:00

Špičkoví kuchaři v čele se Zdeňkem Pohlreichem, finalisté televizní soutěže MasterChef Česko 2019 a další mistři kulinářského řemesla se o víkendu představí v Olomouci na pátém Garden Food Festivalu. Konat se bude v růžové zahradě Výstaviště Flora a program doplní aktivity Univerzity Palackého.

V rozáriu rozmístí stánky na šest desítek vystavovatelů. Návštěvníci budou ochutnávat v prostředí druhé největší růžové zahrady v republice, kde je pikniková louka, dřevěné rošty pro posezení i hřiště pro děti. „Jsme rádi, že prostory ožijí v rámci takové zajímavé akce. Máme tak možnost tento výjimečný prostor přiblížit další skupině potenciálních návštěvníků nejen z Olomouce,“ řekla Eva Fuglíčková, ředitelka Výstaviště Flora Olomouc.

Vedle tradičních vystavovatelů se v Olomouci nově představí řada místních bister a restaurací, které na akci ještě nevařily. Některé týmy samy pečou chleba, vaří vlastnoručně vyrobené těstoviny nebo si pěstují své bylinky. Domácí hanácké hráče doplní řada autentických konceptů ze zahraničí. O víkendu se tak budou servírovat pokrmy z jižního Polska, Vietnamu, Nepálu, Srí Lanky, Peru i Ugandy.

Na malé i velké labužníky čeká kromě jídla řada aktivit. Pevnost poznání bude vyrábět zmrzlinu z dusíku. „Pomocí několika jednoduchých experimentů návštěvníky přesvědčíme, že chemie může být zábavná a zajímavá pro všechny věkové kategorie. Naučí se připravit z běžně dostupných chemikálií některé základní plyny a poznají jejich zajímavé vlastnosti. Těšit se mohou také například na vyvolání ducha z baňky,“ láká na program koordinátorka chemie Zuzana Kopčená.

Iniciativa Univerzity Palackého „Zaparkuj – oživujeme veřejný prostor“ nabídne netradiční odpočinkovou zónu s příjemným posezením a půjčovnu dek. „V našem stánku bude možné si půjčit deskové hry a sportovní vybavení nebo si odnést na památku upomínkové předměty z produkce nejstarší moravské univerzity. Program zóny doplní živá i reprodukovaná hudba nebo soutěže pro děti,“ dodal Ondřej Martínek, koordinátor projektu Zaparkuj.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Poslední zářijová sobota zve na Běh s klokanem

Běhání se v posledních letech stalo fenoménem, nenechte si proto ujít tradiční krosový závod Běh s klokanem, který pořádá přírodovědecká fakulta za podpory Statutárního města Olomouc, Olomouckého kraje a olomoucké pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků. Běžci bez rozdílu věku a výkonnosti mohou na trať podél Mlýnského potoka vyrazit už zítra.

„Tato akce je součástí Běžeckého poháru dětí a mládeže Olomouckého kraje a Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje. Byli bychom rádi, kdyby si rodiče s dětmi, kamarádi i přátelé našli čas a přišli si zasportovat a pobavit se. Běhání by mělo být především o radosti z pohybu a ne o množství uběhnutých kilometrů,“ uvedl jeden ze zakladatelů Běhu s klokanem Josef Molnár z přírodovědecké fakulty.

Letošní ročník tohoto populárního závodu startuje už v 10:00, kdy se na trať vydají nejmenší běžci. Připraveny jsou pro ně tratě od 60 do 1 500 metrů. Dospělí si budou moci vybrat z tratí dlouhých tři, sedm a devět kilometrů. Každý závodník obdrží balíček vitamínových doplňků. Součástí této společensko-sportovní akce bude tombola, skákání v pytli, skládání hlavolamů i hudební vystoupení kapely 3+n.

První ročník Běhu s klokanem se uskutečnil před budovou přírodovědecké fakulty v roce 2006 s cílem propagovat matematiku a pohyb. Tento závod navazuje na mezinárodní soutěž Matematický klokan. Ta je inspirována podobnou soutěží v Austrálii.

Poslední zářijová sobota zve na Běh s klokanem

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 09/27/2019 - 11:00

Běhání se v posledních letech stalo fenoménem, nenechte si proto ujít tradiční krosový závod Běh s klokanem, který pořádá přírodovědecká fakulta za podpory Statutárního města Olomouc, Olomouckého kraje a olomoucké pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků. Běžci bez rozdílu věku a výkonnosti mohou na trať podél Mlýnského potoka vyrazit už zítra.

„Tato akce je součástí Běžeckého poháru dětí a mládeže Olomouckého kraje a Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje. Byli bychom rádi, kdyby si rodiče s dětmi, kamarádi i přátelé našli čas a přišli si zasportovat a pobavit se. Běhání by mělo být především o radosti z pohybu a ne o množství uběhnutých kilometrů,“ uvedl jeden ze zakladatelů Běhu s klokanem Josef Molnár z přírodovědecké fakulty.

Letošní ročník tohoto populárního závodu startuje už v 10:00, kdy se na trať vydají nejmenší běžci. Připraveny jsou pro ně tratě od 60 do 1 500 metrů. Dospělí si budou moci vybrat z tratí dlouhých tři, sedm a devět kilometrů. Každý závodník obdrží balíček vitamínových doplňků. Součástí této společensko-sportovní akce bude tombola, skákání v pytli, skládání hlavolamů i hudební vystoupení kapely 3+n.

První ročník Běhu s klokanem se uskutečnil před budovou přírodovědecké fakulty v roce 2006 s cílem propagovat matematiku a pohyb. Tento závod navazuje na mezinárodní soutěž Matematický klokan. Ta je inspirována podobnou soutěží v Austrálii.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

NANOBIOWAT začíná bilancovat

S výsledky Centra kompetence Technologické agentury ČR NANOBIOWAT, jehož činnost se po osmi letech pomalu chýlí ke konci, se v úterý v Olomouci seznamovali účastníci konsorcia, studenti i zástupci státní správy. Informace o aktuálních trendech v oblasti ekologicky šetrných nano- a biotechnologií získali nejen během série přednášek, ale i díky praktickým ukázkám v terénu.

Mezi zhruba osmi desítkami účastníků nechyběli kromě zástupců partnerských institucí a pracovníků Technologické agentury (TA) ČR ani představitelé ministerstva životního prostředí, České inspekce životního prostředí, Povodí Moravy a dalších orgánů státní správy. „Právě zástupci těchto institucí o případných sanacích podzemních vod a půd rozhodují, proto jsme považovali za potřebné, aby se seznámili s možnostmi využití nano- a biotechnologií, případně jejich kombinací. Praktické ukázky byly zároveň součástí oponentského řízení, které musí projekt v závěru podstoupit,“ uvedl vědecký koordinátor projektu Jan Filip z RCPTM. 

Účastníci setkání se nejprve teoreticky seznámili s problematikou nanočástic železa a jejich využitím v technologiích čištění vod. Od vědců se dozvěděli mimo jiné i to, jak tyto částice v prostředí migrují, jaké znečišťující látky dokáží z podzemních vod či půd odstranit i jak se s jejich přítomností dokáže životní prostředí vypořádat. Na sanované  lokalitě  v areálu společnosti Farmak, kde se v minulosti některé technologie testovaly, viděli účastníci prezentace zařízení pro přípravu nanočástic železa k aplikaci, vrtnou soupravu a injektážní zařízení i metody pro průzkum sledovaných lokalit.

Prezentaci výsledků považuje za přínosnou i další z klíčových osobností projektu, Tomáš Cajthaml z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR. „Předvedli jsme, jak vzniklé technologie fungují, ale hovořilo se i o úskalích, která jsou s jejich  využitím spojená,“ uvedl Cajthaml, který velmi pozitivně hodnotí i celý projekt. „Projekt je unikátní a podle mě naprosto fantastický. Svedl dohromady lidi z různých oborů, interdisciplinarita byla nevídaná. Ke stolu si sedly i konkurenční firmy, řešily stejné problémy a sdělovaly si své zkušenosti. Mnoho účastníků konsorcia se naučilo nové metody, ať už to byly nano- či biotechnologie, nebo jejich kombinace. Viděli, že to funguje, a proto byli ochotni překonat zaběhnuté stereotypy,“ doplnil.

Partneři ze tří akademických subjektů ve spolupráci s největšími tuzemskými sanačními firmami vyvíjeli v rámci Centra kompetence od roku 2012 nové ekologicky šetrné technologie, které jsou schopné odstranit z kontaminovaných vod a půd organické, anorganické i mikrobiální znečištění.

„Spolupráce byla nastavena velice dobře. Zastoupení univerzit a firem bylo vyvážené, na veškerých jednáních jsme se vždy dokázali domluvit. Projekt přinesl řadu konkrétních výsledků, vznikly díky němu patenty, desítky ověřených technologií a samozřejmě řada publikací,“ popsala své zkušenosti Petra Najmanová, vedoucí oddělení výzkumu a vývoje ve společnosti Dekonta.

„Považuji to za jeden z nejlepších projektů, s nimiž jsem se během své profesní kariéry setkal. Takové široké spojení akademiků a průmyslových partnerů se moc často nevidí. Výborné bylo i to, že projekt trval osm let, což přesahuje délku běžných projektů. Partneři měli prostor se dostatečně poznat a udělat spoustu práce. Doufám, že se najde cesta pro pokračování této úspěšné spolupráce,“ uzavřel pověřený konzultant  TA ČR Ladislav Lehký. 

Řešení projektu NANOBIOWAT - Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod a půd končí v prosinci letošního roku.

NANOBIOWAT začíná bilancovat

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 09/27/2019 - 08:11

S výsledky Centra kompetence Technologické agentury ČR NANOBIOWAT, jehož činnost se po osmi letech pomalu chýlí ke konci, se v úterý v Olomouci seznamovali účastníci konsorcia, studenti i zástupci státní správy. Informace o aktuálních trendech v oblasti ekologicky šetrných nano- a biotechnologií získali nejen během série přednášek, ale i díky praktickým ukázkám v terénu.

Mezi zhruba osmi desítkami účastníků nechyběli kromě zástupců partnerských institucí a pracovníků Technologické agentury (TA) ČR ani představitelé ministerstva životního prostředí, České inspekce životního prostředí, Povodí Moravy a dalších orgánů státní správy. „Právě zástupci těchto institucí o případných sanacích podzemních vod a půd rozhodují, proto jsme považovali za potřebné, aby se seznámili s možnostmi využití nano- a biotechnologií, případně jejich kombinací. Praktické ukázky byly zároveň součástí oponentského řízení, které musí projekt v závěru podstoupit,“ uvedl vědecký koordinátor projektu Jan Filip z RCPTM. 

Účastníci setkání se nejprve teoreticky seznámili s problematikou nanočástic železa a jejich využitím v technologiích čištění vod. Od vědců se dozvěděli mimo jiné i to, jak tyto částice v prostředí migrují, jaké znečišťující látky dokáží z podzemních vod či půd odstranit i jak se s jejich přítomností dokáže životní prostředí vypořádat. Na sanované  lokalitě  v areálu společnosti Farmak, kde se v minulosti některé technologie testovaly, viděli účastníci prezentace zařízení pro přípravu nanočástic železa k aplikaci, vrtnou soupravu a injektážní zařízení i metody pro průzkum sledovaných lokalit.

Prezentaci výsledků považuje za přínosnou i další z klíčových osobností projektu, Tomáš Cajthaml z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR. „Předvedli jsme, jak vzniklé technologie fungují, ale hovořilo se i o úskalích, která jsou s jejich  využitím spojená,“ uvedl Cajthaml, který velmi pozitivně hodnotí i celý projekt. „Projekt je unikátní a podle mě naprosto fantastický. Svedl dohromady lidi z různých oborů, interdisciplinarita byla nevídaná. Ke stolu si sedly i konkurenční firmy, řešily stejné problémy a sdělovaly si své zkušenosti. Mnoho účastníků konsorcia se naučilo nové metody, ať už to byly nano- či biotechnologie, nebo jejich kombinace. Viděli, že to funguje, a proto byli ochotni překonat zaběhnuté stereotypy,“ doplnil.

Partneři ze tří akademických subjektů ve spolupráci s největšími tuzemskými sanačními firmami vyvíjeli v rámci Centra kompetence od roku 2012 nové ekologicky šetrné technologie, které jsou schopné odstranit z kontaminovaných vod a půd organické, anorganické i mikrobiální znečištění.

„Spolupráce byla nastavena velice dobře. Zastoupení univerzit a firem bylo vyvážené, na veškerých jednáních jsme se vždy dokázali domluvit. Projekt přinesl řadu konkrétních výsledků, vznikly díky němu patenty, desítky ověřených technologií a samozřejmě řada publikací,“ popsala své zkušenosti Petra Najmanová, vedoucí oddělení výzkumu a vývoje ve společnosti Dekonta.

„Považuji to za jeden z nejlepších projektů, s nimiž jsem se během své profesní kariéry setkal. Takové široké spojení akademiků a průmyslových partnerů se moc často nevidí. Výborné bylo i to, že projekt trval osm let, což přesahuje délku běžných projektů. Partneři měli prostor se dostatečně poznat a udělat spoustu práce. Doufám, že se najde cesta pro pokračování této úspěšné spolupráce,“ uzavřel pověřený konzultant  TA ČR Ladislav Lehký. 

Řešení projektu NANOBIOWAT - Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod a půd končí v prosinci letošního roku.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Dva projekty z právnické fakulty dosáhly na prestižní grant

Hned dva projekty, které vznikly na katedře mezinárodního a evropského práva olomoucké právnické fakulty, uspěly v letošní výzvě Evropské komise. V celosvětové soutěži o prestižní grant Jean Monnet Activities 2019 získaly finanční podporu projekty, jejímiž hlavními řešiteli jsou Naděžda Šišková a Václav Stehlík. Oba jsou zaměřeny na evropské právo.

V rámci Jean Monnet Activities 2019 uspělo pouze 19 procent žadatelů. Na elitním seznamu jsou za Českou republiku v oblasti práva pouze řešitelé z olomoucké právnické fakulty. „Původně byla podpora určena jen pro evropské projekty. V posledních letech je už tato grantová soutěž celosvětová. Dvojitý úspěch je důkazem, že naše projekty jsou konkurenceschopné a mají vysokou úroveň. Je to velmi dobré vysvědčení nejen pro naši katedru, ale i pro celou fakultu,“ zhodnotil Václav Stehlík, vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva a hlavní řešitel jednoho z úspěšných projektů.

Jeho slova doplnila děkanka Zdenka Papoušková. „Zkvalitňování vědecké i pedagogické činnosti je společným zájmem celé fakulty. Oba tyto projekty jsou známkou, že se tyto činnosti fakultě, zejména pak v oblasti evropského práva, výrazně daří. Oběma kolegům přeji hodně štěstí a úspěchů v tak zodpovědné práci.“ Právnická fakulta bude oba projekty spolufinancovat.

Projekt European Union and the Challenges of Modern Society – legal issues of digitalization, robotization, cyber security and prevention of hybrid threats (pozn. red. – bude mu věnován samostatný článek) týmu kolem Naděždy Šiškové uspěl v kategorii Networks and Projects. V ní získal jednu z nejvyšších udělených grantových podpor.

Druhý olomoucký projekt nazvaný Advanced Constitutional Law of the European Union soutěžil v kategorii Modules, Chairs and Centres of Excellence. „Pracovat na něm budeme tři roky a primárně nám půjde o inovaci výuky v oblasti evropského práva,“ upřesnil Václav Stehlík. Novinky jsou patrné již v rozvrhu pro zimní semestr. Posílila výuka předmětu EU Constitutional Law, a to přidáním seminární výuky. Pro české studenty se zavedl předmět  Multi-level Constitutional Dimension of the European Integration, doktorandům přibyla výuka Advanced Seminar on EU Law. A poslední novinkou je volitelný předmět EU Judiciary and Proceedings before Union Courts. Všechny jmenované předměty vyučují akademici v angličtině.

„Vzdělávací složku našeho projektu doplní výzkum ve formě publikování odborných článků, workshopy pro studenty a plánujeme také kulatý stůl s experty z praxe v oblasti evropského práva,“ dodal Václav Stehlík. Druhým řešitelem, který se bude na projektu významně podílet, bude jeho kolega z katedry Ondrej Hamuľák. Projektový tým doplní dvě odbornice z praxe – Helena Bončková, která pracuje na Nejvyšším správním soudě, a Magdalena Ličková, asistentka generálního advokáta Soudního dvora EU.

V letošním rozdělování grantů v rámci Jean Monnet Activities zanechala katedra mezinárodního a evropského práva PF UP ještě jednu výraznou stopu. Se svým projektem EU Charter for and before the national courts uspěl její člen Ondrej Hamuľák. Projekt podal pod hlavičkou Tallinn University of Technology, kde na tamní právnické fakultě pracuje na pozici „adjunct professor“. „Cílem projektu je diskutovat a analyzovat přístup národních soudů členských zemí EU k Listině základních práv EU, definovat postavení Listiny EU v rámci soudního přezkumu, rozpoznat problémy a překážky v aplikaci, identifikovat potřeby soudců a právníků v souvislosti s aplikací Listiny EU, navrhovat řešení problematických otázek a poskytovat obecné modely,“ vysvětlil Ondrej Hamuľák. V rámci projektu odpovídá za odbornou a věcnou část, estonští kolegové pak za organizační a procedurální stránku. „Projekt řeším společně s kolegou Tanelem Kerimäe. Součástí výzkumného týmu jsou ještě další tři kolegové z talinské fakulty,“ dodal. V rámci projektu je podle něj plánováno několik odborných publikací a hlavně organizace mezinárodních konferencí, workshopů a diskuzních setkání s akademiky a praktikujícími právníky.

Úspěch v oblasti evropského práva spojený s programem Jean Monnet není na olomoucké fakultě ojedinělý. Například Naděžda Šišková zde již vedla Jean Monnet Centre of Excellence, Václav Stehlík se zase věnoval projektu Jean Monnet Chair (The EU Economic Integration in the global perspective).

Stránky