Zájemci o studium

Na přírodovědecké fakultě se studuje formou tzv. strukturovaného studia, tedy v několika etapách. První etapou je tříletý bakalářský (Bc.) stupeň. Některé studijní programy končí už po bakalářském stupni (např. program Přístrojová a počítačová fyzika), jiné obsahují jak bakalářský tak i magisterský stupeň. Magisterské (Mgr.) studium je dvouleté a navazuje na bakalářské studium a lze se na něj přihlásit po absolvování libovolného bakalářského programu, tedy i toho, který sám magisterský stupeň neobsahuje, nebo po absolvování baklářského studia na jiné vysoké škole podobného zaměření. Většina studentů ziskem titulu Mgr. končí studia a odchází do praxe, avšak existuje možnost pokračovat ve studiích formou prezenčního či kombinovaného doktorského (Ph.D.) studia. Po absolvování Mgr. lze také složit státní rigorózní zkoušku a získat „malý doktorát“ a jemu příslušející titul RNDr. (podrobněji upravuje Rigorózní řád PřF UP).

Společná laboratoř optiky se podílí na garanci akreditovaných programů ve všech stupních: Bc. - Aplikovaná fyzika, Nanotechnologie, Přístrojová a počítačová fyzika; Mgr. - Aplikovaná fyzika, Nanotechnologie; a Ph.D. - Aplikovaná fyzikaNanotechnologie. V programu Aplikovaná fyzika j akreditováno i habilitační (doc.) a profesorské (prof.) řízení.

Společná laboratoř optiky nabízí studentům všech fyzikálních a příbuzných programů zapojení do vědecko-výzkumných projektů pracoviště, které se soustředí zejména na oblasti klasické, kvantové a nelineární optiky, laserových a optických technologií, fyziky povrchů a vrstev, nanotechnologií a experimentální částicové fyziky. Toto zapojení je možné nejen formou bakalářských, diplomových a Ph.D. prací, ale i formou přímého zapojení do výzkumných týmů. Studenti tak mají vynikající možnost zahájit svou vědeckou kariéru už v době studia včetně solidního finančního ohodnocení a absolvování studentských stáží v atraktivních lokalitách (Itálie, Španělsko, Kanárské ostrovy, USA, Argentina, Chile).

Společná laboratoř optiky je společným pracovištěm Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu České akademie věd a může tak nabídnout to nejlepší z obou světů, včetně špičkového přístrojového vybavení. Máte-li zájem o vědeckou práci ve Společné laboratoři optiky, kontaktujte buď jednotlivé školitele nebo vedoucího katedry.

Další informace o studiu získáte na stránkách PřFUP Olomouc nebo v systému Studijní agendy STAG.

Informace o studiu, kredity atp.

Volný čas a mimostudijní aktivity