Bakalářské studium

Na přírodovědecké fakultě je zavedeno tzv. strukturované studium. Student je tedy nejprve přijat na bakalářský program (přijímací zkouška je prominuta při prospěchu z fyziky a matematiky na SŠ do průměru 2,00).
Po jeho absolutoriu může pokračovat v přímo nebo nepřímo navazujících magisterských studijních programech. V případě, že jednotlivé programy navazují nepřímo, je součástí přijímacího řízení do navazujícího Mgr. programu přijímací zkouška (formou pohovoru).

Společná laboratoř optiky se podílí na garanci následujících studijních programů:

Program Aplikovaná fyzika poskytuje široký fyzikálně-matematický základ a vychovává absolventy se samostatným a tvořivým přístupem k experimentální práci v oborech experimentální fyziky. Student je veden k týmové práci a spolupráci s pracovníky fyzikálního i inženýrského zaměření a je schopen práce v mezioborových oblastech na rozhraní fyziky a technických oborů. Při studiu je kladen důraz na vysokou profesionalitu v oborech matematicko-fyzikálních, elektronice a přístrojové fyzice, počítačové technice a programování, v řízení experimentu, moderních elektronických měřicích metodách. Studium poskytuje všeobecný matematicko-fyzikální základ pro navazující magisterské studium fyzikálních programů včetně programu Nanotechnologie. Absolvent nalezne uplatnění ve výrobě, výzkumu a vývoji ve firmách v regionu i v celé ČR (strojírenský, automobilový, optický průmysl). Pokud se student rozhodne pokračovat ve studiu na magisterském a doktorském stupni, získá vynikajííc předpoklady jak pro vědeckou kariéru v oboru tak pro uplatnění v aplikační sféře.

Program Nanotechnologie je tvořen bloky teoretických předmětů z oblasti fyziky, matematiky, částečně i chemie a nanotechnologií. Dále je doplněn praktiky, zaměřenými na získání experimentálních zkušeností. Absolvent bakalářského studijního oboru Nanotechnologie je vybaven znalostmi z předmětů základního kurzu fyziky, má přehled o nanomateriálech, jejich přípravě, vlastnostech a aplikacích. Absolvent je znalý základních experimentálních technik a metod pro charakterizaci nanomateriálů. Cílem bakalářského studia je připravit studenta na pokračování především v navazujícím magisterském oboru Nanotechnologie s prostupností do dalších navazujících fyzikálních oborů. Absolventi nacházejí uplatnění v průmyslu, vývoji, v základním i aplikovaném výzkumu, ve zkušebnách závodů, v řízení technologických procesů, při certifikaci výrobků, a to zejména tam, kde se využívá nanotechnologií. Absolvent má možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu programu Nanotechnologie nebo Aplikovaná fyzika.

Program Přístrojová a počítačová fyzika je tvořen bloky teoretických předmětů z oblasti obecné fyziky, matematiky, informatiky, elektroniky a přístrojové fyziky, na které navazují praktická cvičení zaměřená na využití teoretických poznatků a získaných dovedností v praxi. Program je dále profilován fyzikálními předměty zaměřenými na přístrojovou fyziku, experimentální měřící systémy a moderní materiály a technologie. Vhodnou volbou povinně-volitelných předmětů si absolvent může prohloubit znalosti z oblasti programování vč. programování laboratorní techniky, strojírenských technologií, optických technologií, nebo si prohloubit svůj fyzikální základ. Absolvent bakalářského studijního programu je připraven jak pro samostatnou tak i týmovou práci v oborech experimentální techniky a spolupráci s pracovníky fyzikálního i inženýrského zaměření, tedy na práci v mezioborových oblastech na rozhraní fyziky a technických oborů. Nalezne uplatnění ve firmách v regionu i v celé ČR, v tuzemských firmách i ve firmách se zahraniční účastí a bude mít dobré předpoklady pro uplatnění v zemích EU, rovněž v aplikovaném výzkumu, na typických pozicích jako servisní technik, metrolog, zkušební technik, programátor NC strojů nebo laborant. Je připraven pro další vysokoškolské studium v navazujících magisterských oborech.