Časopis Jemná mechanika a optika

Ve Společné laboratoři optiky má sídlo redakce časopisu Jemná mechanika a optika. Časopis přináší původní vědecké a referativní články, aktuality, zprávy, recenze knih. Zprostředkovává kontakty mezi vědeckými pracovišti a průmyslem.

Poslání (charakteristika) časopisu

Periodikum přináší původní vědecké , přehledové a referativní články, aktuality, zprávy, recenze knih, informace o konání konferencí a jubileích významných osobností. Zprostředkovává kontakty mezi vědeckými pracovišti a průmyslem. Časopis Jemná mechanika a optika vydává Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. za spoluúčasti The International Society for Optical Engineering – Czech & Slovak Chapter (SPIE/CS) v Nakladatelství Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Je určen pro informování široké obce zájemců nejen z České republiky a Slovenské republiky o současném vědeckotechnickém úsilí v optických a jemnomechanických a s nimi spřízněných oborech, včetně interdisciplinárních, ale je také otevřen i pro zahraniční zájemce, neboť vedle příspěvků v češtině a slovenštině přijímá také příspěvky v angličtině. Tím, že představuje práce z různých oblastí výzkumu, vytváří a udržuje povědomí o výzkumných aktivitách a díle autorů na širším teritoriu. Kromě toho informuje o plánovaných nebo již proběhlých akcích, jako jsou konference, semináře, výstavy a veletrhy, ale také o právě vydaných odborných publikacích, a tím přispívá ke vzdělávání a získávání rozhledu odborné i laické veřejnosti. Časopis umožňuje publikovat, vedle vědecky významných prací kolektivů zkušených autorů, rovněž příspěvky studentů a začínajících vědeckých pracovníků; všechny příspěvky jsou lektorovány. Významným podílem odborných a vědecky hodnotných příspěvků často interdisciplinární povahy se výrazně odlišuje od jiných, podobně zaměřených časopisů orientovaných do jiných oblastí vědeckotechnické činnosti. Časopis je především určen pro příspěvky spadající do následujících oborů: optika, optoelektronika, fotonika, nanotechnologie, měřicí a řídicí technika, laserové technologie, oční optika a zdravotní technika, vojenská technika, foto-kino-video, osvětlovací technika, kancelářská technika a konstrukce přístrojů, vakuová a kryogenní technika.

ISSN: 0447-6441
Vznik časopisu: 1956
Vychází: 10x ročně (z toho 2 čísla jako dvojčísla)
Recenzovaný od: 2002
Vydavatel: Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.
Odpovědný zástupce vydavatele: prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
Šéfredaktor: Ing. Jaromír Křepelka, CSc.
Adresa redakce v Olomouci
(předplatné, nakladatelské služby)
SLO UP a FZÚ AV ČR, 17. listopadu 50A,
772 07 Olomouc;
tel.: 585 631 576;
fax: 585 631 531;
e-mail: marcela.badurova@upol.cz
Ve Slovenské republice je kontaktní místo: RNDr. Dagmar Senderáková, Ph.D., kat. experimentálnej fyziky FMFI UK,
Mlynská dolina F2/149, SK-842 48 Bratislava;
tel. ++421 260 295 391, e-mail: senderakova@fmph. uniba.sk
Ve Slovenské republice rozšiřuje a objednávky přijímá: prof. Ing. Ivo Čáp, CSc., Žilinská univerzita EF,
Univerzitná 1, 010 26 Žilina;
e-mail: ivo.cap@fel.uniza.sk
Tiskne: TYPOservis Holešov, Masarykova 650, 769 01 Holešov, tel.: 573 398 746, e-mail: dtp@typoservis.cz

Redakční rada

Předseda:  Ing. Jaromír KŘEPELKA, CSc., SLO UP a FZÚ AV ČR, Olomouc Členové:   prof. RNDr. Zdeněk BOUCHAL, Dr., UP, Olomouc, Ing. Ondřej ČÍP, Ph.D., UPT AV ČR, v.v.i., Brno, Ing. Alexandr DEJNEKA, Ph.D., FZÚ AV ČR, v.v.i., Praha, doc. Ing. Stanislav ĎURIŠ, Ph.D., ÚM SAV, Bratislava, RNDr. Ivana GREBEŇOVÁ, Meopta-optika, s.r.o., Přerov, doc. RNDr. Ondřej HADERKA, Ph.D., SLO UP a FZÚ AV ČR, Olomouc, prof. Ing. Pavol HORŇÁK, DrSc., STU, Bratislava, doc. Ing. Jan HOŠEK, Ph.D., ČVUT Praha, prof. RNDr. Miroslav HRABOVSKÝ, DrSc., SLO UP a FZÚ AV ČR, Olomouc, RNDr. Vladimír CHLUP, Olomouc, RNDr. Lubomír JASTRABÍK, CSc., FZÚ AV ČR, v.v.i., Praha, RNDr. Pavel KLENOVSKÝ, Český metrologický institut, Brno, Ing. Romana KOČOVÁ, FZÚ AV ČR, v.v.i., Praha, doc. RNDr. Vojtěch KŘESÁLEK, CSc., UTB, Zlín, doc. RNDr. Lubomír KUBÍK, Ph.D., SPU Nitra, doc. Ing. Marián KUČERA, Ph.D., TU Zvolen, Ing. Jan KŮR, Mesing, spol. s r. o., Brno, prof. Ing. Martin LIBRA, CSc., ČZU, Praha, prof. RNDr. Miroslav LIŠKA, DrSc., VUT, Brno, RNDr. Zdeněk LOŠŤÁK, Meopta - optika, s r.o., Přerov, prof. Ing. Petr LOUDA, CSc., TU, Liberec, doc. RNDr. Miroslav MILER, DrSc., ÚFE AV ČR, v.v.i., Praha, prof. Ing. Jiří NOVÁK, PhD., ČVUT, Praha, prof. RNDr. Jan PEŘINA, DrSc.,UP, Olomouc, Ing. Pavel PETERKA, Ph.D., ÚFE AV ČR, v.v.i., Praha, Mgr. Sylvie PETROVÁ, LF MU, Brno, prof. Ing. Jaromír PIŠTORA, CSc., VŠB – TU, Ostrava, RNDr. Dagmar SENDERÁKOVÁ, Ph.D., UK, Bratislava, RNDr. Petr SCHOVÁNEK, SLO UP a FZÚ AV ČR, v.v.i., Olomouc, prof. RNDr. Anton ŠTRBA, CSc., UK, Bratislava, doc. Ing. Olga TŮMOVÁ, CSc., Západočeská univerzita Plzeň, Zuzana VESELÁ, Meopta-optika, s.r.o., Přerov, čestný člen Ing. Zdeněk MARTÍNEK, Nové Město nad Metují, Gerd HÄUSLER, Lehrstuhl für Optik, Universität Erlangen – Nürnberg, Erlangen (Germany), Michael J. LALOR, Liverpool John Mooros University, U. K., Rodney J. SOUKUP, University of Nebraska – Lincoln, U. S. A., M. C. TEICH, Boston University, U. S. A.,

Pokyny pro autory

Příspěvky se přijímají v elektronické formě .
Technické pokyny pro autory ZDE.

Tags: