Agregátor zdrojů

Foreign students in Development Studies at the Faculty of Science

News: Faculty of Science - Út, 10/08/2019 - 08:00

Preparing experts in the field of development policy and practice is the aim of the two-year Master’s programme International Development Studies – GLODEP, which is implemented in cooperation with other foreign universities. Thirty foreign students – one out of the three groups in the programme – will be studying Development Studies and Policy at the Department of Development and Environmental Studies, UP Faculty of Science, this semester.

“Thirty students have enrolled this semester, for example from El Salvador, Mexico, Kenya, Egypt, France, Italy, Ireland, Vietnam, and the Philippines. Most of them are already in Olomouc, but some are still waiting for their visas,” explained Simona Šafaříková from the Department of Development and Environmental Studies.

These students from 27 countries are given knowledge and skills to analyse the socio-economic and environmental problems of developing countries and to support development policies at national, regional, and international levels.

“I come from Mexico City, which is a place full of conflicts. I wondered how I could help my city stabilise and raise itself economically. So I was looking for a multidisciplinary field in which both economics and development studies will be represented. I got to Olomouc to the GLODEP programme, which was a priority for me, also thanks to the scholarship offered by the programme. The facilities for students have very high standards, the university and the city are very well connected. I like it at the Faculty of Science, there is an order to things, and it works. The teachers are very well prepared for their classes, they analyse development issues from various perspectives and listen to their students’ opinions,” said José Jerónimo Olvera León.

Muhammad Ali Anwer from Pakistan has similar motivation as José. “The main reason I applied for the programme is because I wanted to learn about the latest trends in the area of development, because we face big challenges in Pakistan in terms of our society’s development. I want to learn how others are looking at it, to get different views from all over the world so that I can return home and find the best way to develop our country.”

The GLODEP Master’s programme offers students the opportunity to study at three European universities: Palacký University Olomouc, the University of Clermont Auvergne, France, and the University of Pavia, Italy. It is a two-year Master’s programme in which students gradually study one semester at each university. The first group of students successfully completed their studies by passing the final state examination and defending their theses in June 2019 (watch the video from the ceremony); the second group is currently staying at the University of Pavia. The final fourth semester is dedicated to thesis writing, and students can also enrol in internships with academic as well as non-academic partners of the consortium (www.glodep.eu, FB page).

Kategorie: News from UP

Zahraniční studenti budou na PřF studovat rozvojová studia a politiku

Připravit odborníky v oblasti rozvojové politiky a praxe je cílem dvouletého magisterského programu International Development Studies (Mezinárodní rozvojová studia) - GLODEP, který je realizován ve spolupráci s dalšími zahraničními univerzitami. Třicet zahraničních studentů z třetí skupiny bude od letošního podzimu rozvojová studia a politiku studovat na katedře rozvojových a environmentálních studií přírodovědecké fakulty.

„V tomto roce nastoupí ke studiu třicet studentů například ze Salvadoru, Mexika, Keni, Egypta, Francie, Itálie, Irska, Vietnamu či Filipín. Velká část už je v Olomouci, někteří však ještě stále čekají na vystavení víza,“ přiblížila Simona Šafaříková z katedry rozvojových a environmentálních studií.

Studentům, kteří pocházejí ze sedmadvaceti zemí světa, nabídne obor znalosti i dovednosti pro analýzu socio-ekonomických a environmentálních problémů rozvojových zemí a pro podporu rozvojových politik na národní, regionální a mezinárodní úrovni.

„Pocházím z Mexico City, což je velmi konfliktní oblast. Přemýšlel jsem, jak bych jí mohl pomoci stabilizovat a více ji ekonomicky pozvednout. Hledal jsem tedy multidisciplinární obor, ve kterém bude zastoupena ekonomie i rozvojová studia. Do Olomouce do programu GLODEP, který byl pro mě prioritou, jsem se dostal i díky stipendiu, který program nabízí. Zázemí pro studenty je na vysoké úrovni, univerzita i město jsou velmi hezky propojeny. Na přírodovědecké fakultě se mi líbí, všechno tady má svůj řád a funguje to. Vyučující jsou na hodiny velmi dobře připraveni, rozvojovou problematiku rozebírají z různých pohledů a naslouchají názorům studentů,“ uvedl José Jerónimo Olvera León.

Podobnou motivaci jako José má i Muhammad Ali Anwer z Pákistánu. „Hlavním důvodem, proč jsem do programu přihlásil je, že jsem se chtěl dozvědět o nejnovějších trendech v rozvojové problematice, protože v Pákistánu čelíme velkým výzvám v oblasti rozvoje společnosti. Chci se dozvědět, jak se na to dívají ostatní, načerpat různé pohledy z celého světa, abych se mohl vrátit domů a najít ten nejlepší způsob, jak rozvinout naší zemi.“

Magisterský program GLODEP nabízí studentům možnost vzdělávat se na třech evropských univerzitách: Univerzitě Palackého v Olomouci, University of Clermont Auvergne ve Francii a University of Pavia v Itálii. Jedná se o dvouletý magisterský program, v němž studenti postupně studují jeden semestr na každé univerzitě. První skupina studentů v červnu 2019 skončila úspěšně své studium složením státní závěrečné zkoušky a obhájením diplomové práce, druhá skupina je momentálně na univerzitě v Pavii. Poslední čtvrtý semestr je vyhrazený psaní diplomové práce a studenti také mohou absolvovat stáž u akademických či neakademických partnerů konsorcia (www.glodep.eu).

Zahraniční studenti budou na PřF studovat rozvojová studia a politiku

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 10/08/2019 - 08:00

Připravit odborníky v oblasti rozvojové politiky a praxe je cílem dvouletého magisterského programu International Development Studies (Mezinárodní rozvojová studia) - GLODEP, který je realizován ve spolupráci s dalšími zahraničními univerzitami. Třicet zahraničních studentů z třetí skupiny bude od letošního podzimu rozvojová studia a politiku studovat na katedře rozvojových a environmentálních studií přírodovědecké fakulty.

„V tomto roce nastoupí ke studiu třicet studentů například ze Salvadoru, Mexika, Keni, Egypta, Francie, Itálie, Irska, Vietnamu či Filipín. Velká část už je v Olomouci, někteří však ještě stále čekají na vystavení víza,“ přiblížila Simona Šafaříková z katedry rozvojových a environmentálních studií.

Studentům, kteří pocházejí ze sedmadvaceti zemí světa, nabídne obor znalosti i dovednosti pro analýzu socio-ekonomických a environmentálních problémů rozvojových zemí a pro podporu rozvojových politik na národní, regionální a mezinárodní úrovni.

„Pocházím z Mexico City, což je velmi konfliktní oblast. Přemýšlel jsem, jak bych jí mohl pomoci stabilizovat a více ji ekonomicky pozvednout. Hledal jsem tedy multidisciplinární obor, ve kterém bude zastoupena ekonomie i rozvojová studia. Do Olomouce do programu GLODEP, který byl pro mě prioritou, jsem se dostal i díky stipendiu, který program nabízí. Zázemí pro studenty je na vysoké úrovni, univerzita i město jsou velmi hezky propojeny. Na přírodovědecké fakultě se mi líbí, všechno tady má svůj řád a funguje to. Vyučující jsou na hodiny velmi dobře připraveni, rozvojovou problematiku rozebírají z různých pohledů a naslouchají názorům studentů,“ uvedl José Jerónimo Olvera León.

Podobnou motivaci jako José má i Muhammad Ali Anwer z Pákistánu. „Hlavním důvodem, proč jsem do programu přihlásil je, že jsem se chtěl dozvědět o nejnovějších trendech v rozvojové problematice, protože v Pákistánu čelíme velkým výzvám v oblasti rozvoje společnosti. Chci se dozvědět, jak se na to dívají ostatní, načerpat různé pohledy z celého světa, abych se mohl vrátit domů a najít ten nejlepší způsob, jak rozvinout naší zemi.“

Magisterský program GLODEP nabízí studentům možnost vzdělávat se na třech evropských univerzitách: Univerzitě Palackého v Olomouci, University of Clermont Auvergne ve Francii a University of Pavia v Itálii. Jedná se o dvouletý magisterský program, v němž studenti postupně studují jeden semestr na každé univerzitě. První skupina studentů v červnu 2019 skončila úspěšně své studium složením státní závěrečné zkoušky a obhájením diplomové práce, druhá skupina je momentálně na univerzitě v Pavii. Poslední čtvrtý semestr je vyhrazený psaní diplomové práce a studenti také mohou absolvovat stáž u akademických či neakademických partnerů konsorcia (www.glodep.eu).

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Doktorandi míří na zkušenou do zahraničí často a rádi

Jsou dvojčata, absolvovali stejný obor na přírodovědecké fakultě a nyní studují druhý ročník doktorského programu Fyzikální chemie. Oba se chtějí vydat na vědeckou dráhu a jsou srozuměni s tím, že pro úspěch musí také hodně udělat. Za jeden z jeho důležitých předpokladů považují zahraniční pobyty a odborné stáže. Těch si Michal a Rostislav Langerovi i díky podpoře katedry fyzikální chemie a RCPTM užili už nyní měrou vrchovatou. Výsledkem jsou nejen cenné zahraniční zkušenosti a kontakty či zlepšení jazykových dovedností, ale i publikace.

Letos strávili výpočetní chemici dva týdny na Letní škole kvantové chemie na Sicílii (ESQC). Na prestižní akci přijali pouze 80 účastníků z celého světa. „Určitou roli v tom, že nás přijali, mohlo hrát i to, z jaké univerzity jsme se hlásili. Že nás vzali oba, v tom byl rozhodně i kus štěstí.  Byla to pro nás nesmírně cenná zkušenost. Měli jsme možnost vyslechnout si nejen přednášky předních odborníků, ale také procvičit si některé metody na tamních tutoriálech. Naučili jsme se tam skutečně hodně. Byli jsme také v intenzivním kontaktu se studenty z jiných zemí a zjistili, že se u nás vůbec nemáme špatně,“ zhodnotil zatím poslední zahraniční zkušenost Michal. 

Na svém kontě mají oba doktorandi celou řadu zahraničních pobytů. Michal už absolvoval v rámci doktorského studia i povinnou zahraniční stáž. Od prosince do letošního května byl v Chicagu na University of Illinois ve skupině Petra Krále. „Pan profesor přednášel v minulosti na jedné z pravidelných zvaných přednášek v RCPTM. Při té příležitosti s ním profesoři Zbořil a Otyepka domluvili i moji stáž. Zhruba za čtyři měsíce jsem už byl v Americe a získal zkušenosti, které jsou pro mě obrovským přínosem. Poznal jsem nejen to, jak v USA funguje věda, ale také jaký mají vzdělávací systém, jak vypadá Ph.D. studium a podobně. V dohledné době bychom měli publikovat společný článek s kolegy z tamní laboratoře,“ shrnul přínosy stáže Michal, který se specializuje zejména na simulace nanočástic.

Jeho bratra Rostislava stáž spojená s doktorským studiem teprve čeká. Už během magisterského studia ale pobýval půl roku ve Španělsku v ICIQ (Institut chemického výzkumu Katalánska) u nositelky ERC grantu profesorky Lopez. Jedním z výstupů byl i odborný článek, který vyšel nedávno v žurnálu Applied Materials Today.  Za sebou má i účast na zimní škole o magnetismu ve Vídni, dubnový pobyt v Belgii na konferenci MOFSIM2019 a letos v únoru navštívil spolu s dalšími Ph.D. studenty Graphene Study v rakouském Obergurglu. „Jeden z nositelů  Nobelovy ceny za objev grafenu Andre Geim si tam dokonce prohlédl můj poster a prohodil o něm se mnou pár slov. To se každému nepoštěstí,“ vzpomíná s úsměvem Rostislav, jehož hlavním zájmem je studium uhlíkových nanomateriálů a jejich strukturních, elektronických a magnetických vlastností. Na doktorskou stáž by nejraději odjel stejně jako jeho bratr do USA. Nepochybuje o tom, že katedra mu s hledáním vhodného pracoviště pomůže.

„Pokud bychom měli zhodnotit podmínky našeho studia v Olomouci, je to na jedničku s hvězdičkou podtrženou. Pokud si vyhlédneme konferenci v našem oboru, která by nás mohla posunout dopředu a kde třeba můžeme prezentovat poster, tak nám katedra vždy vyjde vstříc. Samozřejmě se musíme snažit odvádět kvalitní práci, ale na druhé straně cítíme obrovskou podporu ze strany katedry a RCPTM,“ shodují se Rostislav a Michal.

„Možná máme studium těžší než naši zahraniční kolegové, ale proto je to spíše motivující. Zkušenosti, které tím získáme, nám pak pomohou k lepším pracovním příležitostem. Důležité jsou i publikace, jež nám otevírají cestu na zahraniční pracoviště. Naše katedra má i v tomto vysoké nároky, ale tak by to mělo být. Člověka to pak vybičuje k dobrým výkonům. Například já mám už za první ročník doktorského studia čtyři články, dva z toho prvoautorské, další se chystají. A to je teprve počátek,“ těší se Rostislav.

Doktorandi katedry fyzikální chemie a RCPTM vyrážejí do světa na zkušenou pravidelně. Například David Panáček je nyní na zahraniční stáži ve vědeckém centru INC2, které je součástí Universita Autonoma di Barcellona. V laboratořích profesora Merkociho, které patří mezi světovou špičku v oblasti senzoriky, hledá možnosti využití grafenových derivátů připravených 2D chemií z fluorografenu. Adam Matěj se ve španělském Allicante u Juana Carlose Sancho Garciy učil nové techniky výpočetní chemie. A Michaela Melíková se chystá v rámci svého doktorátu na cestu do francouzské Limoges, kde se bude věnovat chování transportních enzymů.

Doktorandi míří na zkušenou do zahraničí často a rádi

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 10/07/2019 - 12:30

Jsou dvojčata, absolvovali stejný obor na přírodovědecké fakultě a nyní studují druhý ročník doktorského programu Fyzikální chemie. Oba se chtějí vydat na vědeckou dráhu a jsou srozuměni s tím, že pro úspěch musí také hodně udělat. Za jeden z jeho důležitých předpokladů považují zahraniční pobyty a odborné stáže. Těch si Michal a Rostislav Langerovi i díky podpoře katedry fyzikální chemie a RCPTM užili už nyní měrou vrchovatou. Výsledkem jsou nejen cenné zahraniční zkušenosti a kontakty či zlepšení jazykových dovedností, ale i publikace.

Letos strávili výpočetní chemici dva týdny na Letní škole kvantové chemie na Sicílii (ESQC). Na prestižní akci přijali pouze 80 účastníků z celého světa. „Určitou roli v tom, že nás přijali, mohlo hrát i to, z jaké univerzity jsme se hlásili. Že nás vzali oba, v tom byl rozhodně i kus štěstí.  Byla to pro nás nesmírně cenná zkušenost. Měli jsme možnost vyslechnout si nejen přednášky předních odborníků, ale také procvičit si některé metody na tamních tutoriálech. Naučili jsme se tam skutečně hodně. Byli jsme také v intenzivním kontaktu se studenty z jiných zemí a zjistili, že se u nás vůbec nemáme špatně,“ zhodnotil zatím poslední zahraniční zkušenost Michal. 

Na svém kontě mají oba doktorandi celou řadu zahraničních pobytů. Michal už absolvoval v rámci doktorského studia i povinnou zahraniční stáž. Od prosince do letošního května byl v Chicagu na University of Illinois ve skupině Petra Krále. „Pan profesor přednášel v minulosti na jedné z pravidelných zvaných přednášek v RCPTM. Při té příležitosti s ním profesoři Zbořil a Otyepka domluvili i moji stáž. Zhruba za čtyři měsíce jsem už byl v Americe a získal zkušenosti, které jsou pro mě obrovským přínosem. Poznal jsem nejen to, jak v USA funguje věda, ale také jaký mají vzdělávací systém, jak vypadá Ph.D. studium a podobně. V dohledné době bychom měli publikovat společný článek s kolegy z tamní laboratoře,“ shrnul přínosy stáže Michal, který se specializuje zejména na simulace nanočástic.

Jeho bratra Rostislava stáž spojená s doktorským studiem teprve čeká. Už během magisterského studia ale pobýval půl roku ve Španělsku v ICIQ (Institut chemického výzkumu Katalánska) u nositelky ERC grantu profesorky Lopez. Jedním z výstupů byl i odborný článek, který vyšel nedávno v žurnálu Applied Materials Today.  Za sebou má i účast na zimní škole o magnetismu ve Vídni, dubnový pobyt v Belgii na konferenci MOFSIM2019 a letos v únoru navštívil spolu s dalšími Ph.D. studenty Graphene Study v rakouském Obergurglu. „Jeden z nositelů  Nobelovy ceny za objev grafenu Andre Geim si tam dokonce prohlédl můj poster a prohodil o něm se mnou pár slov. To se každému nepoštěstí,“ vzpomíná s úsměvem Rostislav, jehož hlavním zájmem je studium uhlíkových nanomateriálů a jejich strukturních, elektronických a magnetických vlastností. Na doktorskou stáž by nejraději odjel stejně jako jeho bratr do USA. Nepochybuje o tom, že katedra mu s hledáním vhodného pracoviště pomůže.

„Pokud bychom měli zhodnotit podmínky našeho studia v Olomouci, je to na jedničku s hvězdičkou podtrženou. Pokud si vyhlédneme konferenci v našem oboru, která by nás mohla posunout dopředu a kde třeba můžeme prezentovat poster, tak nám katedra vždy vyjde vstříc. Samozřejmě se musíme snažit odvádět kvalitní práci, ale na druhé straně cítíme obrovskou podporu ze strany katedry a RCPTM,“ shodují se Rostislav a Michal.

„Možná máme studium těžší než naši zahraniční kolegové, ale proto je to spíše motivující. Zkušenosti, které tím získáme, nám pak pomohou k lepším pracovním příležitostem. Důležité jsou i publikace, jež nám otevírají cestu na zahraniční pracoviště. Naše katedra má i v tomto vysoké nároky, ale tak by to mělo být. Člověka to pak vybičuje k dobrým výkonům. Například já mám už za první ročník doktorského studia čtyři články, dva z toho prvoautorské, další se chystají. A to je teprve počátek,“ těší se Rostislav.

Doktorandi katedry fyzikální chemie a RCPTM vyrážejí do světa na zkušenou pravidelně. Například David Panáček je nyní na zahraniční stáži ve vědeckém centru INC2, které je součástí Universita Autonoma di Barcellona. V laboratořích profesora Merkociho, které patří mezi světovou špičku v oblasti senzoriky, hledá možnosti využití grafenových derivátů připravených 2D chemií z fluorografenu. Adam Matěj se ve španělském Allicante u Juana Carlose Sancho Garciy učil nové techniky výpočetní chemie. A Michaela Melíková se chystá v rámci svého doktorátu na cestu do francouzské Limoges, kde se bude věnovat chování transportních enzymů.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Cyklus Svět médií v 21. století přivítá na PdF Daniela Stacha

V rámci konceptu Učitel21 připravila pedagogická fakulta cyklus přednášek Svět médií v 21. století. První se uskuteční už v úterý 15. října ve 13 hodin. V auditoriu fakulty bude s akademickou obcí debatovat Daniel Stach, moderátor pořadu Hyde Park Civilizace a nejmladší laureát Medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy.  

Cyklus Svět médií v 21. století připravila v rámci konceptu Učitel21 katedra českého jazyka a literatury a Centrum prevence rizikové virtuální komunikace. Je zaměřený na klíčová témata veřejnoprávních a soukromých médií. Orientuje se především na úlohu veřejnoprávních médií v demokratické společnosti, na principy, podle kterých média fungují, na způsoby, jakými jsou regulována a na vlastní novinářskou práci.

„Rádi na fakultě přivítáme zajímavé a inspirativní hosty. Během roku to bude zhruba pět až šest osobností české masmediální scény,“ uvedl Kamil Kopecký z Centra prevence rizikové virtuální komunikace a katedry českého jazyka.

Cyklus zahájí Daniel Stach, ještě v říjnu do Olomouce přijede i Marek Wollner, šéfredaktor reportážní publicistiky a moderátor pořadu Reportéři ČT. V listopadu pozvání přijal redaktor a moderátor ČT Václav Moravec, v prosinci dokumentarista Vít Klusák a datum besedy se upřesňuje i pro setkání s Jiřím Kubíkem a Sabinou Slonkovou, reportéry z Neovlivní.cz

Všechny přednášky, jejichž cílem je zvýšit mediální gramotnost studentů a představit svět médií, se uskuteční od 13 hodin v auditoriu PdF a podle Kamila Kopeckého, který bude všechny akce moderovat s Michalem Křížem, řečníci nebudou obsahově svázáni. „Představí svou práci a budou hovořit o úloze veřejnoprávních médií v společnosti. A máme připravený i bonus pro diváky. Dotazy budou moci pokládat i anonymně prostřednictvím speciální aplikace přímo v auditoriu, která v sále začne fungovat chvíli před přednáškou,“ dodal.  

Svět médií v 21. století, Auditorium Pedagogické fakulty UP: Daniel Stach (15.10.); Marek Wollner (22. 10.); Marek Wollner; Václav Moravec (26.11.); Vít Klusák (3. 11.); Jiří Kubík a Sabina Slonková (datum bude upřesněno).

 

 

Cyklus Svět médií v 21. století přivítá na PdF Daniela Stacha

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 10/07/2019 - 08:00

V rámci konceptu Učitel21 připravila pedagogická fakulta cyklus přednášek Svět médií v 21. století. První se uskuteční už v úterý 15. října ve 13 hodin. V auditoriu fakulty bude s akademickou obcí debatovat Daniel Stach, moderátor pořadu Hyde Park Civilizace a nejmladší laureát Medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy.  

Cyklus Svět médií v 21. století připravila v rámci konceptu Učitel21 katedra českého jazyka a literatury a Centrum prevence rizikové virtuální komunikace. Je zaměřený na klíčová témata veřejnoprávních a soukromých médií. Orientuje se především na úlohu veřejnoprávních médií v demokratické společnosti, na principy, podle kterých média fungují, na způsoby, jakými jsou regulována a na vlastní novinářskou práci.

„Rádi na fakultě přivítáme zajímavé a inspirativní hosty. Během roku to bude zhruba pět až šest osobností české masmediální scény,“ uvedl Kamil Kopecký z Centra prevence rizikové virtuální komunikace a katedry českého jazyka.

Cyklus zahájí Daniel Stach, ještě v říjnu do Olomouce přijede i Marek Wollner, šéfredaktor reportážní publicistiky a moderátor pořadu Reportéři ČT. V listopadu pozvání přijal redaktor a moderátor ČT Václav Moravec, v prosinci dokumentarista Vít Klusák a datum besedy se upřesňuje i pro setkání s Jiřím Kubíkem a Sabinou Slonkovou, reportéry z Neovlivní.cz

Všechny přednášky, jejichž cílem je zvýšit mediální gramotnost studentů a představit svět médií, se uskuteční od 13 hodin v auditoriu PdF a podle Kamila Kopeckého, který bude všechny akce moderovat s Michalem Křížem, řečníci nebudou obsahově svázáni. „Představí svou práci a budou hovořit o úloze veřejnoprávních médií v společnosti. A máme připravený i bonus pro diváky. Dotazy budou moci pokládat i anonymně prostřednictvím speciální aplikace přímo v auditoriu, která v sále začne fungovat chvíli před přednáškou,“ dodal.  

Svět médií v 21. století, Auditorium Pedagogické fakulty UP: Daniel Stach (15.10.); Marek Wollner (22. 10.); Marek Wollner; Václav Moravec (26.11.); Vít Klusák (3. 11.); Jiří Kubík a Sabina Slonková (datum bude upřesněno).

 

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

V Olomouci jsou k vidění Okamžiky sametové revoluce

Na olomouckém Horním náměstí je k vidění fotografická výstava Okamžiky sametové revoluce, kterou k letošnímu 30. výročí událostí roku 1989 připravila Česká tisková kancelář (ČTK). Expozici dala agentura dohromady z vlastních archivních fondů a z fotografií, jež získala ze soukromých sbírek a muzejních fondů z bezmála třicítky měst a obcí z celé České republiky. K projektu se připojila i UP, jejíž vydavatelství bylo sběrným místem pro Olomouc a okolí.

Na Horním náměstí je do konce října na dvaceti panelech vystaveno 107 fotografií, z nichž 55 pochází od veřejnosti a z různých regionálních institucí a 52 z Fotobanky ČTK. Během listopadu - tedy samotných oslav výročí sametové revoluce - bude výstava umístěna v centru Prahy. Do té doby bude rozšířena o deset panelů, na nichž budou k vidění další snímky, které agentura vybrala z příspěvků, jež obdržela během letošního léta.

Výstava je rozdělena na 11 částí. Kromě samotné revoluce zachycuje i předrevoluční události, fotografie studentů, divadelníků i členů Občanského fóra. Samotnou revoluci ukazují nejen obrovské demonstrace a stávky, ale také četné plakáty, letáky a nápisy. Série fotografií s budoucím prezidentem Václavem Havlem je pak jistým přechodem ke snímkům věnovaným dozvukům revoluce, pádu komunistických symbolů a k závěrečné části znázorňující první svobodné volby od komunistického převratu v roce 1948.

„Od počátku příprav výstavy jsme si stanovili za cíl ukázat, jak vypadalo období revoluce nejen v Praze, ale i v dalších městech či vesnicích na území České republiky. Během návštěv vybraných měst jsme se setkávali s fotografy, navštěvovali archivy a muzea, pořádali setkání pro veřejnost. Právě oko amatérského fotografa je velmi důležitou součástí projektu, který není naším dílem, ale dílem všech, kteří se rozhodli přispět byť jedinou fotografií,“ uvedla  kurátorka výstavy Kristýna Jirátová. Do konce září obdržela ČTK od veřejnosti a různých institucí více než tisícovku snímků.

„Na výstavě je i pět fotografií z Olomouce, čtyři od Petra Zatloukala a jedna od někdejšího olomouckého fotoreportéra ČTK Vladislava Galgonka,“ doplnil Aleš Prstek, ředitel Vydavatelství UP. To připravuje k 30. výročí událostí roku i obrazovou publikaci  „Olomoucké okamžiky 1989“ a současně navázalo spolupráci s Muzeem umění Olomouc, které chystá výstavu s tematikou událostí přelomového roku (psali jsme ZDE).

V Olomouci jsou k vidění Okamžiky sametové revoluce

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Ne, 10/06/2019 - 08:00

Na olomouckém Horním náměstí je k vidění fotografická výstava Okamžiky sametové revoluce, kterou k letošnímu 30. výročí událostí roku 1989 připravila Česká tisková kancelář (ČTK). Expozici dala agentura dohromady z vlastních archivních fondů a z fotografií, jež získala ze soukromých sbírek a muzejních fondů z bezmála třicítky měst a obcí z celé České republiky. K projektu se připojila i UP, jejíž vydavatelství bylo sběrným místem pro Olomouc a okolí.

Na Horním náměstí je do konce října na dvaceti panelech vystaveno 107 fotografií, z nichž 55 pochází od veřejnosti a z různých regionálních institucí a 52 z Fotobanky ČTK. Během listopadu - tedy samotných oslav výročí sametové revoluce - bude výstava umístěna v centru Prahy. Do té doby bude rozšířena o deset panelů, na nichž budou k vidění další snímky, které agentura vybrala z příspěvků, jež obdržela během letošního léta.

Výstava je rozdělena na 11 částí. Kromě samotné revoluce zachycuje i předrevoluční události, fotografie studentů, divadelníků i členů Občanského fóra. Samotnou revoluci ukazují nejen obrovské demonstrace a stávky, ale také četné plakáty, letáky a nápisy. Série fotografií s budoucím prezidentem Václavem Havlem je pak jistým přechodem ke snímkům věnovaným dozvukům revoluce, pádu komunistických symbolů a k závěrečné části znázorňující první svobodné volby od komunistického převratu v roce 1948.

„Od počátku příprav výstavy jsme si stanovili za cíl ukázat, jak vypadalo období revoluce nejen v Praze, ale i v dalších městech či vesnicích na území České republiky. Během návštěv vybraných měst jsme se setkávali s fotografy, navštěvovali archivy a muzea, pořádali setkání pro veřejnost. Právě oko amatérského fotografa je velmi důležitou součástí projektu, který není naším dílem, ale dílem všech, kteří se rozhodli přispět byť jedinou fotografií,“ uvedla  kurátorka výstavy Kristýna Jirátová. Do konce září obdržela ČTK od veřejnosti a různých institucí více než tisícovku snímků.

„Na výstavě je i pět fotografií z Olomouce, čtyři od Petra Zatloukala a jedna od někdejšího olomouckého fotoreportéra ČTK Vladislava Galgonka,“ doplnil Aleš Prstek, ředitel Vydavatelství UP. To připravuje k 30. výročí událostí roku i obrazovou publikaci  „Olomoucké okamžiky 1989“ a současně navázalo spolupráci s Muzeem umění Olomouc, které chystá výstavu s tematikou událostí přelomového roku (psali jsme ZDE).

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Díky podpoře z programu GAMA mohli vědci své projekty uvést do praxe

Rada pro komercializaci na UP úspěšně ukončila posledních sedm dílčích projektů v rámci celouniverzitního projektu podpořeného z programu TAČR GAMA „Efektivní transfer znalostí UPOL do praxe“, který trval v letech 2014 - 2019. Hlavní cíl, kterým bylo podpoření a zefektivnění transferu nových výstupů vědy a výzkumu Univerzity Palackého, se podařilo zcela naplnit.

„Vědci Univerzity Palackého díky tomuto programu mohli prakticky ověřit své nápady, vypracovat nové koncepty, jako například systém pro zvýšení efektivity sportovního tréninku na základě měření variability srdeční frekvence, produkci lékařsky aktivních látek v rostlinách, robotizaci pro automatickou manipulaci s malými semeny pro fenotypizační linky nebo program pro plánování pokusů a management laboratoří na středních školách,“ uvedl jeden z manažerů projektu Filip Auinger z Vědeckotechnického parku UP. „Tato etapa projektů ve většině případů končila konkrétními návrhy nových, podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb zejména formou patentů a řešení chráněných podle průmyslové právní ochrany, modely funkčních vzorků a podobně,“ dodal.

Ukončením této etapy projektů však podpora nekončí. Nový projekt z výzvy GAMA2 bude zahájen 1. ledna 2020 a bude trvat do roku 2022. Zájemci o podporu Proof-of-Concept mohou již nyní kontaktovat Vědeckotechnický park UP. Jejich žádost bude předložena Radě pro komercializaci v nejbližším termínu zasedání (frekvence zasedání jsou tři měsíce).

Mezi úspěšné projekty patří například:

Superquitta – software, který již byl uveden na trh, umožňující sofistikovanou analýzu textů a textových dat, která může mít široké uplatnění v aplikacích, jako jsou analýza zpravodajství, hledání primárních zdrojů, resp. hledání plagiátů, analýza webu apod.

UniTrap – separátor magnetických částic pro laboratorní využití. Díky designu je maximálně univerzální, jednoduchý na obsluhu a v neposlední řadě je možná jeho výroba prostřednictvím 3D tisku. Separátor je používán v laboratořích univerzity i mimo ni, byla uzavřena licenční smlouva se společností Labicom.

Keylock – metoda umožňující značení výrobků a odhalování falzifikátů ve spojení s Ramanovou spektroskopií. Technologie KeyLock získala na mezinárodní výstavě Invent Arena 2016 zlatou medaili v kategorii Chemie, zemědělství, zdravotnictví, biotechnologie. V současné době probíhá licenční jednání ohledně aplikace technologie v ropném průmyslu. Na půdě UP vzniká první spin-off na tento PoC projekt a probíhají jednání s investorem. 

Austinometr – přenosné zařízení pro nedestruktivní měření množství austenitu v ocelích. Vyvinutá technologie získala na mezinárodní výstavě Invent Arena 2018 zlatou medaili v kategorii Hutnictví, strojírenství a stavebnictví. V současné době probíhá cela řada zkušebních testů pro koncové zákazníky v rámci vedlejší hospodářské činnosti.

Surface – systém pro měření odporu rezistivních senzorů se širokým dynamickým rozsahem a s krátkou dobou odezvy. Primární aplikací tohoto systému je velmi rychlé a přesné měření povrchové kondenzace. V současné době je podepsáno několik NDA s průmyslovými partnery, vyjednává se o licenci technologie s jednou z předních nadnárodních společností, která na území ČR vyrábí světlomety do automobilů.

Pokusnice – software je již přístupný na webových stránkách. Díky softwaru mohou základní a střední školy plánovat pokusy na základě skladového hospodářství chemikálií a laboratorních pomůcek, které díky aplikaci mohou vést. 

Více informací o projektu TAČR GAMA TG01010080 najdete na stránkách VTP UP zde.

 

 

 

Díky podpoře z programu GAMA mohli vědci své projekty uvést do praxe

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - So, 10/05/2019 - 08:00

Rada pro komercializaci na UP úspěšně ukončila posledních sedm dílčích projektů v rámci celouniverzitního projektu podpořeného z programu TAČR GAMA „Efektivní transfer znalostí UPOL do praxe“, který trval v letech 2014 - 2019. Hlavní cíl, kterým bylo podpoření a zefektivnění transferu nových výstupů vědy a výzkumu Univerzity Palackého, se podařilo zcela naplnit.

„Vědci Univerzity Palackého díky tomuto programu mohli prakticky ověřit své nápady, vypracovat nové koncepty, jako například systém pro zvýšení efektivity sportovního tréninku na základě měření variability srdeční frekvence, produkci lékařsky aktivních látek v rostlinách, robotizaci pro automatickou manipulaci s malými semeny pro fenotypizační linky nebo program pro plánování pokusů a management laboratoří na středních školách,“ uvedl jeden z manažerů projektu Filip Auinger z Vědeckotechnického parku UP. „Tato etapa projektů ve většině případů končila konkrétními návrhy nových, podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb zejména formou patentů a řešení chráněných podle průmyslové právní ochrany, modely funkčních vzorků a podobně,“ dodal.

Ukončením této etapy projektů však podpora nekončí. Nový projekt z výzvy GAMA2 bude zahájen 1. ledna 2020 a bude trvat do roku 2022. Zájemci o podporu Proof-of-Concept mohou již nyní kontaktovat Vědeckotechnický park UP. Jejich žádost bude předložena Radě pro komercializaci v nejbližším termínu zasedání (frekvence zasedání jsou tři měsíce).

Mezi úspěšné projekty patří například:

Superquitta – software, který již byl uveden na trh, umožňující sofistikovanou analýzu textů a textových dat, která může mít široké uplatnění v aplikacích, jako jsou analýza zpravodajství, hledání primárních zdrojů, resp. hledání plagiátů, analýza webu apod.

UniTrap – separátor magnetických částic pro laboratorní využití. Díky designu je maximálně univerzální, jednoduchý na obsluhu a v neposlední řadě je možná jeho výroba prostřednictvím 3D tisku. Separátor je používán v laboratořích univerzity i mimo ni, byla uzavřena licenční smlouva se společností Labicom.

Keylock – metoda umožňující značení výrobků a odhalování falzifikátů ve spojení s Ramanovou spektroskopií. Technologie KeyLock získala na mezinárodní výstavě Invent Arena 2016 zlatou medaili v kategorii Chemie, zemědělství, zdravotnictví, biotechnologie. V současné době probíhá licenční jednání ohledně aplikace technologie v ropném průmyslu. Na půdě UP vzniká první spin-off na tento PoC projekt a probíhají jednání s investorem. 

Austinometr – přenosné zařízení pro nedestruktivní měření množství austenitu v ocelích. Vyvinutá technologie získala na mezinárodní výstavě Invent Arena 2018 zlatou medaili v kategorii Hutnictví, strojírenství a stavebnictví. V současné době probíhá cela řada zkušebních testů pro koncové zákazníky v rámci vedlejší hospodářské činnosti.

Surface – systém pro měření odporu rezistivních senzorů se širokým dynamickým rozsahem a s krátkou dobou odezvy. Primární aplikací tohoto systému je velmi rychlé a přesné měření povrchové kondenzace. V současné době je podepsáno několik NDA s průmyslovými partnery, vyjednává se o licenci technologie s jednou z předních nadnárodních společností, která na území ČR vyrábí světlomety do automobilů.

Pokusnice – software je již přístupný na webových stránkách. Díky softwaru mohou základní a střední školy plánovat pokusy na základě skladového hospodářství chemikálií a laboratorních pomůcek, které díky aplikaci mohou vést. 

Více informací o projektu TAČR GAMA TG01010080 najdete na stránkách VTP UP zde.

 

 

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Lékařská fakulta bude volit nové senátory

Poprvé v novém akademickém roce a zároveň naposledy v tomto složení se sešel Akademický senát LF. V listopadu totiž fakultu čekají volby do senátu pro funkční období 2019–2021. Senátoři během zasedání také schválili nové složení Vědecké rady LF, dozvěděli se také o zástupci pro studenty.

Hlasování akademické obce o nových členech fakultního akademického senátu bude čtyřdenní: ve dnech 11. a 12. listopadu se bude volit na Teoretických ústavech, 13. listopadu ve fakultní nemocnici a 14. listopadu na Klinice zubního lékařství. Kandidáti, o nichž se bude hlasovat, budou známi do konce října. Platné výsledky pak volební komise zveřejní 21. listopadu, po uplynutí lhůty pro námitky.

„Poprosil bych především studenty, zda by mohli oslovit prváky a druháky, aby se nebáli a kandidovali, aby senát měl během těch tří let dostatek náhradníků pro případ, že by někteří z budoucích senátorů promovali,“ vyzval předseda senátu Jan Strojil. V novém složení se Akademický senát LF sejde poprvé na začátku prosince.

Poprvé bude v nové sestavě jednat i Vědecká rada LF, jejíž členy senátoři v tajném hlasování schválili. Jako externí člen nově v radě zasedne například děkanka JLF UK v Martině Andrea Čalkovská, přednosta Psychiatrické kliniky LF MU Tomáš Kašpárek nebo přednosta Kliniky kardiologie IKEM Praha Josef Kautzner. „Snažil jsem se, aby byly zastoupeny všechny preklinické i klinické obory, a mám radost, že všichni mnou oslovení odborníci členství přijali,“ uvedl při představování děkan Josef Zadražil.  

Děkan také upozornil na nového zástupce pro studenty. „Jeho úkolem je pomoc týkající se všech problémů spojených se studiem ve všech programech naší fakulty. Bude prošetřovat stížnosti a podněty studentů a navrhovat jejich případné řešení,“ vysvětlil děkan s tím, že s platností od 16. září jmenoval zástupcem pro studenty posluchače 5. ročníku a člena akademického senátu Filipa Blažka, a to na dobu dvou let. V případě potřeby se na svého „ombudsmana“ mohou studenti obracet na e-mailu studentskyzastupce@upol.cz.

Během zasedání v souvislosti s aktuálním děním na univerzitě senátoři ocenili práci Etické komise UP a vyjádřili jí podporu. Zároveň vyzvali akademickou obec a zaměstnance UP k věcnému a profesionálnímu chování namísto osobních útoků. Diskutovalo se také o požadavcích lékařské fakulty pro dohodu o vzniku vysokoškolského výzkumného ústavu či o přijímacím řízení, otevřeno bylo i téma stravování na fakultě.  

Lékařská fakulta bude volit nové senátory

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 10/04/2019 - 12:00

Poprvé v novém akademickém roce a zároveň naposledy v tomto složení se sešel Akademický senát LF. V listopadu totiž fakultu čekají volby do senátu pro funkční období 2019–2021. Senátoři během zasedání také schválili nové složení Vědecké rady LF, dozvěděli se také o zástupci pro studenty.

Hlasování akademické obce o nových členech fakultního akademického senátu bude čtyřdenní: ve dnech 11. a 12. listopadu se bude volit na Teoretických ústavech, 13. listopadu ve fakultní nemocnici a 14. listopadu na Klinice zubního lékařství. Kandidáti, o nichž se bude hlasovat, budou známi do konce října. Platné výsledky pak volební komise zveřejní 21. listopadu, po uplynutí lhůty pro námitky.

„Poprosil bych především studenty, zda by mohli oslovit prváky a druháky, aby se nebáli a kandidovali, aby senát měl během těch tří let dostatek náhradníků pro případ, že by někteří z budoucích senátorů promovali,“ vyzval předseda senátu Jan Strojil. V novém složení se Akademický senát LF sejde poprvé na začátku prosince.

Poprvé bude v nové sestavě jednat i Vědecká rada LF, jejíž členy senátoři v tajném hlasování schválili. Jako externí člen nově v radě zasedne například děkanka JLF UK v Martině Andrea Čalkovská, přednosta Psychiatrické kliniky LF MU Tomáš Kašpárek nebo přednosta Kliniky kardiologie IKEM Praha Josef Kautzner. „Snažil jsem se, aby byly zastoupeny všechny preklinické i klinické obory, a mám radost, že všichni mnou oslovení odborníci členství přijali,“ uvedl při představování děkan Josef Zadražil.  

Děkan také upozornil na nového zástupce pro studenty. „Jeho úkolem je pomoc týkající se všech problémů spojených se studiem ve všech programech naší fakulty. Bude prošetřovat stížnosti a podněty studentů a navrhovat jejich případné řešení,“ vysvětlil děkan s tím, že s platností od 16. září jmenoval zástupcem pro studenty posluchače 5. ročníku a člena akademického senátu Filipa Blažka, a to na dobu dvou let. V případě potřeby se na svého „ombudsmana“ mohou studenti obracet na e-mailu studentskyzastupce@upol.cz.

Během zasedání v souvislosti s aktuálním děním na univerzitě senátoři ocenili práci Etické komise UP a vyjádřili jí podporu. Zároveň vyzvali akademickou obec a zaměstnance UP k věcnému a profesionálnímu chování namísto osobních útoků. Diskutovalo se také o požadavcích lékařské fakulty pro dohodu o vzniku vysokoškolského výzkumného ústavu či o přijímacím řízení, otevřeno bylo i téma stravování na fakultě.  

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita rozšiřuje nabídku pro absolventy

Pravidelné zasílání aktuálních informací z univerzitního života, možnost spojit se s někdejšími spolužáky i využít různých slev například na kulturní akce nebo na ubytování v Olomouci. To vše a mnohem více nabízí svým absolventům Univerzita Palackého. S novým akademickým rokem rozšířila škola své absolventské aktivity i na sociální sítě a spustila speciální facebookovou stránku a instagramový profil právě pro absolventy.

Univerzita Palackého v Olomouci se absolventům věnuje dlouhodobě a zajímá se o jejich působení v dalším profesním životě. Jednotlivé fakulty například pořádají pro absolventy stříbrné a zlaté promoce, kdy se někdejší studenti vracejí na svou alma mater po 25 nebo 50 letech.

Pro všechny generace absolventů včetně těch nejmladších jsou pak určeny programově pestré absolventské srazy, které univerzita pravidelně organizuje. Zájemci se mohou přihlásit i do Klubu absolventů, a získat tak díky univerzitě a jejím partnerům řadu výhod. Důležitá je registrace na webových stránkách (https://absolventi.upol.cz/), která absolventům zajistí pravidelnou informovanost o dění na Univerzitě Palackého a možnost využívat výhod členství. „Záleží nám na tom, aby se ukončením studia nepřetrhl vztah mezi studentem-absolventem a univerzitou. Absolventi jsou totiž velmi důležitou součástí naší univerzitní komunity. Nejenže nám poskytují potřebnou zpětnou vazbu, díky které víme, jak uspěli se svými znalostmi v praxi, ale také jsou inspirací i podporou pro naše současné studenty,“ uvedl Petr Bilík, prorektor UP.

Od nového akademického roku, shodou okolností rok od posledního absolventského setkání, mají absolventi možnost sledovat Klub absolventů také na Facebooku a Instagramu. „Rozhodli jsme se aktivně využít možností sociálních sítí. Vedle oficiální facebookové stránky Univerzity Palackého jsme zřídili i speciální stránku pro absolventy a od samotného spuštění se do Klubu absolventů připojilo 50 nových členů,“ uvedla Eva Blažková, která na UP vede program Absolvent.

Jak dodává, prostřednictvím sociálních sítí a registrací v Klubu absolventů získají absolventi nejen přehled o aktuálním dění na jejich alma mater, ale i řadu výhod. „Zajistí si například možnost zúčastnit se připravovaných soutěží nebo získat možnost rezervovat si vstupenky na slavnostní akty a další akce univerzity. Na absolventských sociálních sítích budou také seriály, které budou postupně odkrývat všechny benefity, dále pak medailonky některých z našich UPsolventů a nebude chybět ani sekce ‚Uni tips‘, kde mnozí najdou inspiraci na výlet do ne úplně známých míst v okolí Olomouce. Poradíme také, kam zajít na dobrou večeři, brunch nebo jakou akci si rozhodně nenechat ujít. Už nyní můžeme prozradit, že novým externím partnerem programu Absolvent je Long Story Short Hostel & Café a Theresian Hotel & Spa. Od těchto nových partnerů obdržíme také dary do soutěže, která bude brzy vyhlášena a jejíhož vítěze oznámíme na Mikuláše,“ doplnila Eva Blažková.

Přes facebookovou stránku Absolventi UP bude pokračovat také služba „Pošta pro Vás“, kde se mohou propojovat i se spolužáky. Obdobně bude fungovat také Instagram, kde budou například k vidění již zmíněné medailonky úspěšných absolventů. Od podzimu pak univerzita rozšíří prostřednictvím speciálního webu v anglickém jazyce nabídku a informace i pro zahraniční absolventy.

Instagram: https://www.instagram.com/absolventi_up/

Facebook: https://www.facebook.com/absolventiUP/

Univerzita rozšiřuje nabídku pro absolventy

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 10/04/2019 - 08:00

Pravidelné zasílání aktuálních informací z univerzitního života, možnost spojit se s někdejšími spolužáky i využít různých slev například na kulturní akce nebo na ubytování v Olomouci. To vše a mnohem více nabízí svým absolventům Univerzita Palackého. S novým akademickým rokem rozšířila škola své absolventské aktivity i na sociální sítě a spustila speciální facebookovou stránku a instagramový profil právě pro absolventy.

Univerzita Palackého v Olomouci se absolventům věnuje dlouhodobě a zajímá se o jejich působení v dalším profesním životě. Jednotlivé fakulty například pořádají pro absolventy stříbrné a zlaté promoce, kdy se někdejší studenti vracejí na svou alma mater po 25 nebo 50 letech.

Pro všechny generace absolventů včetně těch nejmladších jsou pak určeny programově pestré absolventské srazy, které univerzita pravidelně organizuje. Zájemci se mohou přihlásit i do Klubu absolventů, a získat tak díky univerzitě a jejím partnerům řadu výhod. Důležitá je registrace na webových stránkách (https://absolventi.upol.cz/), která absolventům zajistí pravidelnou informovanost o dění na Univerzitě Palackého a možnost využívat výhod členství. „Záleží nám na tom, aby se ukončením studia nepřetrhl vztah mezi studentem-absolventem a univerzitou. Absolventi jsou totiž velmi důležitou součástí naší univerzitní komunity. Nejenže nám poskytují potřebnou zpětnou vazbu, díky které víme, jak uspěli se svými znalostmi v praxi, ale také jsou inspirací i podporou pro naše současné studenty,“ uvedl Petr Bilík, prorektor UP.

Od nového akademického roku, shodou okolností rok od posledního absolventského setkání, mají absolventi možnost sledovat Klub absolventů také na Facebooku a Instagramu. „Rozhodli jsme se aktivně využít možností sociálních sítí. Vedle oficiální facebookové stránky Univerzity Palackého jsme zřídili i speciální stránku pro absolventy a od samotného spuštění se do Klubu absolventů připojilo 50 nových členů,“ uvedla Eva Blažková, která na UP vede program Absolvent.

Jak dodává, prostřednictvím sociálních sítí a registrací v Klubu absolventů získají absolventi nejen přehled o aktuálním dění na jejich alma mater, ale i řadu výhod. „Zajistí si například možnost zúčastnit se připravovaných soutěží nebo získat možnost rezervovat si vstupenky na slavnostní akty a další akce univerzity. Na absolventských sociálních sítích budou také seriály, které budou postupně odkrývat všechny benefity, dále pak medailonky některých z našich UPsolventů a nebude chybět ani sekce ‚Uni tips‘, kde mnozí najdou inspiraci na výlet do ne úplně známých míst v okolí Olomouce. Poradíme také, kam zajít na dobrou večeři, brunch nebo jakou akci si rozhodně nenechat ujít. Už nyní můžeme prozradit, že novým externím partnerem programu Absolvent je Long Story Short Hostel & Café a Theresian Hotel & Spa. Od těchto nových partnerů obdržíme také dary do soutěže, která bude brzy vyhlášena a jejíhož vítěze oznámíme na Mikuláše,“ doplnila Eva Blažková.

Přes facebookovou stránku Absolventi UP bude pokračovat také služba „Pošta pro Vás“, kde se mohou propojovat i se spolužáky. Obdobně bude fungovat také Instagram, kde budou například k vidění již zmíněné medailonky úspěšných absolventů. Od podzimu pak univerzita rozšíří prostřednictvím speciálního webu v anglickém jazyce nabídku a informace i pro zahraniční absolventy.

Instagram: https://www.instagram.com/absolventi_up/

Facebook: https://www.facebook.com/absolventiUP/

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Na konferenci se mluvilo o zdravotním postižení a sociálních službách

Poznatky ombudsmanky z návštěv domovů pro osoby se zdravotním postižením, zhodnocení mezinárodního projektu ICLife nebo ukázky mezioborové spolupráce v poradenské činnosti. Nejen to přinesla odborná konference Zdravotní postižení v kontextu sociální práce, která se uskutečnila na cyrilometodějské teologické fakultě.

Program zaujal na devadesát lidí, ať už sociálních pracovníků, osob s postižením, akademiků či studentů. „Na konferenci se potkali lidé, kteří mají něco společného se sociální prací a zdravotním postižením. Cílem bylo mimo jiné nabídnout pohled na tuto problematiku z několika stran, propojit akademické prostředí s praxí a poukázat na to, že bez vzájemné spolupráce napříč obory tato oblast nemůže dobře fungovat. Zároveň jsme také chtěli upozornit na příklady dobré praxe,“ uvedl garant konference Libor Novosád z katedry křesťanské sociální práce.

„Účastníci mimořádně hodnotili zejména vystoupení zástupkyň z Kanceláře veřejného ochránce práv, které hovořily o aktuální situaci v zařízeních sociálních služeb v České republice s důrazem na lidská práva. Zmínily například, že některé systémové podmínky znemožňují pracovníkům v sociálních službách vykonávat svoji práci tak, jak by bylo třeba, protože se například vždy nedostanou ke zdravotní dokumentaci klienta a nemohou tak adekvátně reagovat. A takových konkrétních poznatků a inspirativních podnětů zaznělo na konferenci více,“ doplnila vedoucí katedry Tatiana Matulayová.

Letošní, již čtvrtý ročník konference se více zaměřil také na problematiku mentálního postižení, kterou se na teologické fakultě v posledních třech letech zabývají v rámci projektu Inclusive Campus Life (zkráceně ICLIfe). Jeho výsledky a aktivity byly na konferenci prezentovány (více o projektu si můžete přečíst zde). Tématem bylo také umírání a prožívání smrti u osob s mentálním postižením, které bývá často tabuizováno. „Z vlastních zkušeností můžu říci, že mě překvapilo, jak lidé s mentálním postižením smrt blízkého člověka prožívají, že chápou, co se stalo a s čím se musí poprat. Setkal jsem se ale s postojem vedení ústavu, že není důvod pustit klienta na pohřeb, že z toho nebude nic mít. Podobnou zkušenost mám i v oblasti spirituality,“ dodal Libor Novosád.

Konferenci, jejíž zahájení zpestřilo vystoupení o snech Divadla My z centra sociálních služeb Klíč Olomouc, uspořádala cyrilometodějská teologická fakulta ve spolupráci s InternetPoradnou.cz a Asociací poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR. 

Na konferenci se mluvilo o zdravotním postižení a sociálních službách

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 10/03/2019 - 13:00

Poznatky ombudsmanky z návštěv domovů pro osoby se zdravotním postižením, zhodnocení mezinárodního projektu ICLife nebo ukázky mezioborové spolupráce v poradenské činnosti. Nejen to přinesla odborná konference Zdravotní postižení v kontextu sociální práce, která se uskutečnila na cyrilometodějské teologické fakultě.

Program zaujal na devadesát lidí, ať už sociálních pracovníků, osob s postižením, akademiků či studentů. „Na konferenci se potkali lidé, kteří mají něco společného se sociální prací a zdravotním postižením. Cílem bylo mimo jiné nabídnout pohled na tuto problematiku z několika stran, propojit akademické prostředí s praxí a poukázat na to, že bez vzájemné spolupráce napříč obory tato oblast nemůže dobře fungovat. Zároveň jsme také chtěli upozornit na příklady dobré praxe,“ uvedl garant konference Libor Novosád z katedry křesťanské sociální práce.

„Účastníci mimořádně hodnotili zejména vystoupení zástupkyň z Kanceláře veřejného ochránce práv, které hovořily o aktuální situaci v zařízeních sociálních služeb v České republice s důrazem na lidská práva. Zmínily například, že některé systémové podmínky znemožňují pracovníkům v sociálních službách vykonávat svoji práci tak, jak by bylo třeba, protože se například vždy nedostanou ke zdravotní dokumentaci klienta a nemohou tak adekvátně reagovat. A takových konkrétních poznatků a inspirativních podnětů zaznělo na konferenci více,“ doplnila vedoucí katedry Tatiana Matulayová.

Letošní, již čtvrtý ročník konference se více zaměřil také na problematiku mentálního postižení, kterou se na teologické fakultě v posledních třech letech zabývají v rámci projektu Inclusive Campus Life (zkráceně ICLIfe). Jeho výsledky a aktivity byly na konferenci prezentovány (více o projektu si můžete přečíst zde). Tématem bylo také umírání a prožívání smrti u osob s mentálním postižením, které bývá často tabuizováno. „Z vlastních zkušeností můžu říci, že mě překvapilo, jak lidé s mentálním postižením smrt blízkého člověka prožívají, že chápou, co se stalo a s čím se musí poprat. Setkal jsem se ale s postojem vedení ústavu, že není důvod pustit klienta na pohřeb, že z toho nebude nic mít. Podobnou zkušenost mám i v oblasti spirituality,“ dodal Libor Novosád.

Konferenci, jejíž zahájení zpestřilo vystoupení o snech Divadla My z centra sociálních služeb Klíč Olomouc, uspořádala cyrilometodějská teologická fakulta ve spolupráci s InternetPoradnou.cz a Asociací poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Festival MusicOlomouc 2019 se zaměří na klavír v současné tvorbě

Letošní festival soudobé hudby MusicOlomouc 2019 s podtitulem Colours of Piano se bude věnovat klavíru v tvorbě současných českých i zahraničních skladatelů. Ve dnech 7. – 22. října uvede sedm koncertů s cílem představit různorodé zvukové možnosti tohoto nástroje. Cizí mu nebude i konfrontace nejnovější tvorby se stěžejními opusy 20. století, které v Olomouci ještě nikdy nezazněly.

„MusicOlomouc 2019 bude neobvyklý především svým dramaturgickým zacílením na klavír. Kromě polarity různých přístupů ke klavíru se chystá akcentovat více než v minulých letech časovou polaritu.  Na jedné straně nabídne festivalově rekordních devět světových premiér českých i zahraničních autorů, na straně druhé připomene velký počet významných starších opusů avantgardní tvorby 20. století,“ řekl ředitel hudební přehlídky Marek Keprt z katedry muzikologie FF.

Nejrozsáhlejší co do velikosti tělesa bude už zahajovací koncert v podání slovenského Quasars Ensemble s mezinárodním obsazením. Uskuteční se 7. října v Atriu Uměleckého centra UP. Program večera dramaturgicky cílí na tvorbu nejvýznamnějších světových autorů spektrálního zaměření jakými jsou Tristan Murail a například Gérard Grisey, stejně tak i na autory spjatými s tímto směrem, nebo z něj vycházející. Všechny skladby zazní v Olomouci poprvé, většina z nich poprvé i v České republice.

Dalším slovenským souborem, který navštíví MusicOlomouc 2019 bude Cluster ensemble, který představí tvorbu pro dva klavíry ve čtvrttónovém rozestupu. Světové premiéry skladatelů Jakuba Rataje a Želislava Sojak Subotiče projdou konfrontací s tvorbou Charlese Ivese a Ivana Vyšněgradského – „otců zakladatelů“ tradice mikrointervalové hudby.

Současnou tvorbu pro klavírní trio bude v Konviktu reprezentovat brněnské Isha trio ve složení flétna, zpěv a klavír. Koncert s názvem Klavír v tvorbě Jana Vičara se pak uskuteční 14. října k autorovým 70. narozeninám. Kromě dvou světových premiér v podání jazzového kvinteta skladatelův portrét doplní kompozice v rozmanitých nástrojových kombinacích s klavírem. Na koncert naváže křest autorského jazzově-rockově-popového CD Píseň starého blázna (ArcoDiva 2019), na němž se podílelo 106 účinkujících.

Ze zahraničních interpretů a ansámblů vystoupí na festivalu belgický klavírista Daan Vandewalle, který přednese kompletní cyklus Sonáty a interludia pro preparovaný klavír Johna Cage. Večer věnovaný klavíru a elektronice nabídne hned tři světové premiéry – Františka Chaloupky, Michaela Cuttinga a G. Diaz-Jereze v podání Ricarda Descalza a Michaela Cuttinga.

Závěr festivalu bude patřit klavírnímu duu Schallfeld ensemble, jehož program završí významná skladba Zeitgeist George Crumba – legendy soudobé hudby, který 24. října oslaví své 90. narození.

Festival se uskuteční v prostorách Uměleckého centra UP. Pořádá ho Univerzita Palackého a spolek MusicOlomouc. Podrobný program ZDE.

Festival MusicOlomouc 2019 se zaměří na klavír v současné tvorbě

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 10/03/2019 - 08:00

Letošní festival soudobé hudby MusicOlomouc 2019 s podtitulem Colours of Piano se bude věnovat klavíru v tvorbě současných českých i zahraničních skladatelů. Ve dnech 7. – 22. října uvede sedm koncertů s cílem představit různorodé zvukové možnosti tohoto nástroje. Cizí mu nebude i konfrontace nejnovější tvorby se stěžejními opusy 20. století, které v Olomouci ještě nikdy nezazněly.

„MusicOlomouc 2019 bude neobvyklý především svým dramaturgickým zacílením na klavír. Kromě polarity různých přístupů ke klavíru se chystá akcentovat více než v minulých letech časovou polaritu.  Na jedné straně nabídne festivalově rekordních devět světových premiér českých i zahraničních autorů, na straně druhé připomene velký počet významných starších opusů avantgardní tvorby 20. století,“ řekl ředitel hudební přehlídky Marek Keprt z katedry muzikologie FF.

Nejrozsáhlejší co do velikosti tělesa bude už zahajovací koncert v podání slovenského Quasars Ensemble s mezinárodním obsazením. Uskuteční se 7. října v Atriu Uměleckého centra UP. Program večera dramaturgicky cílí na tvorbu nejvýznamnějších světových autorů spektrálního zaměření jakými jsou Tristan Murail a například Gérard Grisey, stejně tak i na autory spjatými s tímto směrem, nebo z něj vycházející. Všechny skladby zazní v Olomouci poprvé, většina z nich poprvé i v České republice.

Dalším slovenským souborem, který navštíví MusicOlomouc 2019 bude Cluster ensemble, který představí tvorbu pro dva klavíry ve čtvrttónovém rozestupu. Světové premiéry skladatelů Jakuba Rataje a Želislava Sojak Subotiče projdou konfrontací s tvorbou Charlese Ivese a Ivana Vyšněgradského – „otců zakladatelů“ tradice mikrointervalové hudby.

Současnou tvorbu pro klavírní trio bude v Konviktu reprezentovat brněnské Isha trio ve složení flétna, zpěv a klavír. Koncert s názvem Klavír v tvorbě Jana Vičara se pak uskuteční 14. října k autorovým 70. narozeninám. Kromě dvou světových premiér v podání jazzového kvinteta skladatelův portrét doplní kompozice v rozmanitých nástrojových kombinacích s klavírem. Na koncert naváže křest autorského jazzově-rockově-popového CD Píseň starého blázna (ArcoDiva 2019), na němž se podílelo 106 účinkujících.

Ze zahraničních interpretů a ansámblů vystoupí na festivalu belgický klavírista Daan Vandewalle, který přednese kompletní cyklus Sonáty a interludia pro preparovaný klavír Johna Cage. Večer věnovaný klavíru a elektronice nabídne hned tři světové premiéry – Františka Chaloupky, Michaela Cuttinga a G. Diaz-Jereze v podání Ricarda Descalza a Michaela Cuttinga.

Závěr festivalu bude patřit klavírnímu duu Schallfeld ensemble, jehož program završí významná skladba Zeitgeist George Crumba – legendy soudobé hudby, který 24. října oslaví své 90. narození.

Festival se uskuteční v prostorách Uměleckého centra UP. Pořádá ho Univerzita Palackého a spolek MusicOlomouc. Podrobný program ZDE.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Pedagogická fakulta přivítala zástupce partnerských zahraničních škol

Reprezentanti třinácti zahraničních univerzit jedenácti zemí se na pedagogické fakultě potkali při příležitosti pravidelného International Week. I letos má tato akce mimo jiné pomoci studentům PdF se rozhodnout, kam vyjet na studijní pobyt. Zahraniční hosté naopak poznávají místo, kam své posluchače posílají.   

„International Week je pravidelným setkáním kolegů našich zahraničních partnerských škol. Náplní již pátého ročníku jsou prezentace jednotlivých vysokých škol. Zveme na ně samozřejmě i studenty naší fakulty, kteří tak mají jedinečnou možnost lépe poznat danou instituci a třeba se tak i rozhodnout, kam vyjet na studijní pobyt,“ řekla Dagmar Zdráhalová z fakultního zahraničního oddělení.

Letos přijeli na fakultu účastníci z Lotyšska, Litvy, Španělska, Číny, Bulharska, Ukrajiny, USA, Kazachstánu, Polska, Maďarska a Nizozemí. Program týdne jim vedle prezentací nabízí i odborné přednášky a semináře. Vedou je zástupci jednotlivých škol se zastřešením pracovišť PdF UP. Zahraniční hosté mají možnost propagovat svou instituci, zároveň se snaží poznat kulturu i systém vzdělávání České republiky, mohou navštívit i školská zařízení. „Všem zainteresovaným jde především o sdílení zkušeností a osobních kontaktů, které umožňují dále rozšiřovat spolupráci mezi jednotlivými institucemi,“ dodala Dagmar Zdráhalová.

Akademici pedagogické fakulty podle ní jezdí všude po Evropě s výjimkou Francie, s níž fakulta zatím partnerské vztahy uzavřeny nemá. „Studenty nejvíce přitahují skandinávské země. Populární jsou univerzity v Norsku, například Queen Maud University College of Early Childhood Education v Trondheimu nebo Nord University v Levangeru. Ve Švédsku je to Uppsala University, která patří k nejstarším a nejspolehlivějším partnerům. Studentská mobilita mezi Olomoucí a Uppsalou proudí pravidelně a v podstatě nepřetržitě oběma směry již drahnou řádku let. Určitě musím vzpomenout i studentský zájem o finskou University of Tampere, University of Jyväskylä, University of Eastern Finland a University of Lapland. Z opačné strany kompasu si naši posluchači pak vybírají hlavně španělské univerzity v Madridu, Coruni, Granadě, Seville a samozřejmě University of Las Palmas de Gran Canaria na Kanárských ostrovech. Platí to i v opačném směru: PdF je pro španělské - a zejména kanárské - studenty velmi populární,“ vypočetla Dagmar Zdráhalová.

K dlouholetým partnerům zařadila i Paedagogische Hochschule Heidelberg. V souvislosti s výjezdy studentů do zahraničí vzpomněla i na možnosti měsíčních stáží, které fakulta organizuje s partnerskými univerzitami v Číně, USA a Indonésii. „Tyto stáže jsou mezi studenty pochopitelně velmi atraktivní, už kvůli své destinaci, délce pobytu i nepochybně faktu, že vyjíždějí jako skupina. Dělá nám radost, když se absolvent takové stáže poté odhodlá i k delšímu erasmovskému pobytu,“ dodala.  

Kromě prezentací vysokých škol nabízí pětidenní International Week i přednášky a různě zaměřené workshopy. Zahraniční partneři mají možnost absolvovat také komentovanou prohlídku Olomouce, mohou navštívit univerzitní mateřskou školu a International School. Čeká je i řada neformálních setkání včetně exkurze do Luhačovic a Zlína.

Stránky