Agregátor zdrojů

Profesor Jiří Ehrmann obdržel Zlatou medaili Jana Evangelisty Purkyně

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 10/17/2019 - 08:00

Nejvyšší možné ocenění od České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) se dostalo profesoru Jiřímu Ehrmannovi z II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Olomouc. Emeritní přednosta kliniky obdržel v Senátu Parlamentu ČR z rukou předsedy horní komory a rektora Univerzity Karlovy Zlatou medaili Jana Evangelisty Purkyně, jehož jméno Česká lékařská společnost nese.

„Předávací ceremoniál byl velice důstojný a zároveň milý. Obdrženou cenu považuji za nejvyšší odborné vyznamenání, jakého jsem mohl dosáhnout, a zároveň za vrchol své pracovní a vědecké kariéry. Měl jsem v těch chvílích pocit hrdosti za město Olomouc, naši kliniku, celou fakultní nemocnici a Lékařskou fakultu Univerzity Palackého,“ vyznal se profesor Jiří Ehrmann, jenž už dříve obdržel od ČLS JEP čestnou medaili a cenu za publikované práce.

Uznávaného odborníka na onemocnění jater nominovala na Zlatou medaili ČLS JEP Česká gastroenterologická společnost. „Profesor Ehrmann je v celé lékařské komunitě naší země považován za mimořádného lékaře, vědce a učitele, silnou osobnost s velkou morální integritou. Je stále odborně činný, v současné době především ve výuce na Lékařské fakultě UP v Olomouci a jako recenzent. V neposlední řadě zůstává cenným členem týmu II. interní kliniky FN Olomouc, jehož odborný nadhled a zkušenosti přispívají k vysoké úrovni pracoviště,“ stojí ve zdůvodnění návrhu.

Profesor Jiří Ehrmann je předním českým internistou, gastroenterologem a hepatologem. Jeho odborná kariéra je spojena s II. interní klinikou – gastroenterologickou a geriatrickou, kde pracuje od roku 1968. V letech 1998–2005 zastával funkci přednosty tohoto pracoviště, které se pod jeho vedením rozvinulo do předního moravského gastroenterologického a hepatologického centra. Vědecky se zabýval především problematikou onemocnění jater. Je autorem 9 monografií a 231 časopiseckých publikací, z toho 47 zahraničních.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Město, univerzita a zástupci kreativních průmyslů diskutovali o prevenci odlivu talentů z Olomouce

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 10/16/2019 - 14:00

Téměř rok odborníci z UP intenzivně zkoumají oblast a situaci kreativních průmyslů na Olomoucku. Při úterní panelové diskuzi v Jazz Tibet Clubu seznámili zástupce města i představitele kreativních subjektů s dosavadními poznatky a z nich pramenící sérií doporučení, jež lze realizovat již v průběhu projektu. Projekt bude pokračovat do konce roku 2020, kdy bude k dispozici finální studie s návrhem konkrétních opatření.

Mezioborový řešitelský tým složený ze zástupců přírodovědecké, filozofické a pedagogické fakulty UP provádí v průběhu roku 2019 intenzivní výzkum, jehož cílem je zjistit motivace aktérů tzv. kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v Olomouci. Na základě analýzy současného stavu, osobních rozhovorů a série 12 kulatých stolů (intenzivních setkání v rámci konkrétních odvětví, např. film, hudba, divadlo, IT apod.) tým v tuto chvíli definoval silné a slabé stránky Olomouce z pohledu kreativně založených firem a jednotlivců. Následně byly pojmenovány důvody, které stojí za odlivem talentovaných mozků z Olomouce (tzv. brain drainu), a identifikovány motivace, jež mohou napomoci k udržení a zvýšení počtu kulturních a kreativních firem či jednotlivců v Olomouci (tzv. brain gainu).

„Zástupcům magistrátu, expertům a subjektům spadajícím do oblasti KKP jsme představili příležitosti a doporučení, jak může, již v tuto chvíli, město, univerzita i oni sami tuto kreativní oblast podpořit,“ uvedl hlavní řešitel projektu Rostislav Nétek. Konkrétní poznatky na příkladu dobré praxe města Zlína představil Dušan Sviečka (Zlínský kreativní klastr), Richard Vodička (design cité +) demonstroval kreativní přístupy v podnikání, kdy lze prostřednictvím drobných prvků měnit tvář města, a Michal Bubeník (Headcourse) seznámil přítomné posluchače se zásadními nedostatky aglomerace pro budování kariéry u kreativně založených odvětví. Hlavní částí více než dvouhodinového setkání byla panelová diskuze se zástupci města, a to za účasti primátora Miroslava Žbánka, předsedy kulturní komise Roberta Runtáka, předsedy komise smart city a IT Luďka Janáka a vedoucího oddělení kultury Radima Schuberta. Zmiňované zástupce města doplnil v panelu také odborný gestor programů Technologické agentury ČR Marcel Kraus, ředitel Okresní hospodářské komory Olomouc Radim Kašpar a zástupci UP.

Jak panelová diskuze, tak následná debata pro veřejnost přinesla iniciální dialog zainteresovaných stran a formulovala adekvátní otázky, týkající se konkrétních budoucích kroků s jasným cílem zamezit odlivu talentů z regionu. „Naše iniciativa si neklade za cíl kritizovat současný stav, ale podat konkrétní návod složený ze série často drobných, nízkonákladových opatření, jež v Olomouci pomohou udržet talenty a maximálně využít lidský kapitál k proměně image města,“ shrnul setkání Petr Bilík, prorektor pro vnější vztahy UP.

Projekt s názvem Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a návrh strategie pro posílení segmentu je finančně podpořen z programu ÉTA Technologické agentury ČR a bude pokračovat v roce 2020 plošným dotazníkovým šetřením v oblasti kreativních odvětví. Výsledkem bude návrh a realizace konkrétních opatření pro Olomoucko včetně vytvoření specializované mapy zachycující migraci aktérů kreativních odvětví.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Město, univerzita a zástupci kreativních průmyslů diskutovali o prevenci odlivu talentů z Olomouce

Téměř rok odborníci z UP intenzivně zkoumají oblast a situaci kreativních průmyslů na Olomoucku. Při úterní panelové diskuzi v Jazz Tibet Clubu seznámili zástupce města i představitele kreativních subjektů s dosavadními poznatky a z nich pramenící sérií doporučení, jež lze realizovat již v průběhu projektu. Projekt bude pokračovat do konce roku 2020, kdy bude k dispozici finální studie s návrhem konkrétních opatření.

Mezioborový řešitelský tým složený ze zástupců přírodovědecké, filozofické a pedagogické fakulty UP provádí v průběhu roku 2019 intenzivní výzkum, jehož cílem je zjistit motivace aktérů tzv. kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v Olomouci. Na základě analýzy současného stavu, osobních rozhovorů a série 12 kulatých stolů (intenzivních setkání v rámci konkrétních odvětví, např. film, hudba, divadlo, IT apod.) tým v tuto chvíli definoval silné a slabé stránky Olomouce z pohledu kreativně založených firem a jednotlivců. Následně byly pojmenovány důvody, které stojí za odlivem talentovaných mozků z Olomouce (tzv. brain drainu), a identifikovány motivace, jež mohou napomoci k udržení a zvýšení počtu kulturních a kreativních firem či jednotlivců v Olomouci (tzv. brain gainu).

„Zástupcům magistrátu, expertům a subjektům spadajícím do oblasti KKP jsme představili příležitosti a doporučení, jak může, již v tuto chvíli, město, univerzita i oni sami tuto kreativní oblast podpořit,“ uvedl hlavní řešitel projektu Rostislav Nétek. Konkrétní poznatky na příkladu dobré praxe města Zlína představil Dušan Sviečka (Zlínský kreativní klastr), Richard Vodička (design cité +) demonstroval kreativní přístupy v podnikání, kdy lze prostřednictvím drobných prvků měnit tvář města, a Michal Bubeník (Headcourse) seznámil přítomné posluchače se zásadními nedostatky aglomerace pro budování kariéry u kreativně založených odvětví. Hlavní částí více než dvouhodinového setkání byla panelová diskuze se zástupci města, a to za účasti primátora Miroslava Žbánka, předsedy kulturní komise Roberta Runtáka, předsedy komise smart city a IT Luďka Janáka a vedoucího oddělení kultury Radima Schuberta. Zmiňované zástupce města doplnil v panelu také odborný gestor programů Technologické agentury ČR Marcel Kraus, ředitel Okresní hospodářské komory Olomouc Radim Kašpar a zástupci UP.

Jak panelová diskuze, tak následná debata pro veřejnost přinesla iniciální dialog zainteresovaných stran a formulovala adekvátní otázky, týkající se konkrétních budoucích kroků s jasným cílem zamezit odlivu talentů z regionu. „Naše iniciativa si neklade za cíl kritizovat současný stav, ale podat konkrétní návod složený ze série často drobných, nízkonákladových opatření, jež v Olomouci pomohou udržet talenty a maximálně využít lidský kapitál k proměně image města,“ shrnul setkání Petr Bilík, prorektor pro vnější vztahy UP.

Projekt s názvem Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a návrh strategie pro posílení segmentu je finančně podpořen z programu ÉTA Technologické agentury ČR a bude pokračovat v roce 2020 plošným dotazníkovým šetřením v oblasti kreativních odvětví. Výsledkem bude návrh a realizace konkrétních opatření pro Olomoucko včetně vytvoření specializované mapy zachycující migraci aktérů kreativních odvětví.

Do zákulisí Hyde Parku Civilizace dal nahlédnout Daniel Stach

Svou práci představil v aule pedagogické fakulty Daniel Stach, moderátor pořadu Hyde Park Civilizace České televize a nejmladší laureát Medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy.

Pedagogická fakulta připravila v rámci konceptu Učitel21 cyklus přednášek Svět médií v 21. století. Je zaměřený na úlohu veřejnoprávních médií v demokratické společnosti, na principy, podle nichž média fungují, na způsoby, jakými jsou regulována, a na vlastní novinářskou práci. Právě tu představil v tamní aule Daniel Stach, který hned v úvodu setkání položil publiku dotaz na téma fake news. „Jaká je podle vás nejlepší obrana proti fake news? Neustále se musíte ptát,“ vzkázal do zcela zaplněného auditoria studentům i jejich přednášejícím.

Během krátké prezentace i následující energické debaty podpořil studenty ve studiu, zdůraznil důležitost zahraničních výjezdů, stipendijních pobytů a stáží. Vybídl je také k získávání nových zkušeností, které podle něj formují osobnost člověka mnohdy víc než dobré hodnocení ve škole. Svým pozitivním vystupováním se pro mnohé možná stal i inspirací, když prezentoval svou profesi, která ho velmi baví.  

„Dělat v životě to, co člověka baví, je velmi důležité. Já jsem svou prací nadšený. Vím ale, že bez redakčního týmu, který mám neustále za zády, by se má profese dělat nedala,“ řekl. Na řadu dotazů, které z auditoria padaly, reagoval promptně díky svým zkušenostem. Odpovědi většinou vztahoval ke konkrétním příkladům. Díky speciální aplikaci se mohli zájemci dotazovat i anonymně online.

Cyklus Svět médií 21. století připravila katedra českého jazyka a literatury a Centrum prevence rizikové virtuální komunikace. Už příští úterý bude v aule PdF hovořit Marek Wollner, šéfredaktor reportážní publicistiky a moderátor pořadu Reportéři ČT. V listopadu přijal pozvání Jiří Kubík, šéfredaktor Seznam Zpráv, a také redaktor a moderátor ČT Václav Moravec, v prosinci pedagogickou fakultu navštíví dokumentarista Vít Klusák.

Všechny přednášky, jejichž cílem je zvýšit mediální gramotnost studentů a představit svět médií, se uskuteční od 13 hodin v aule PdF. Prostřednictvím cyklu přivítá pedagogická fakulta několik osobností i v letním semestru. V příštím akademickém roce se cyklus stane součástí nově akreditovaného předmětu Mediální výchova. Bude určen primárně studentům katedry českého jazyka a literatury, zúčastnit se ho však budou moci všichni studenti pedagogické fakulty v rámci pedagogického minima.

Svět médií v 21. století, aula Pedagogické fakulty UP: Marek Wollner (22. 10.); Jiří Kubík (5. 11.); Václav Moravec (26. 11.); Vít Klusák (3. 12.).

Do zákulisí Hyde Parku Civilizace dal nahlédnout Daniel Stach

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 10/16/2019 - 10:47

Svou práci představil v aule pedagogické fakulty Daniel Stach, moderátor pořadu Hyde Park Civilizace České televize a nejmladší laureát Medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy.

Pedagogická fakulta připravila v rámci konceptu Učitel21 cyklus přednášek Svět médií v 21. století. Je zaměřený na úlohu veřejnoprávních médií v demokratické společnosti, na principy, podle nichž média fungují, na způsoby, jakými jsou regulována, a na vlastní novinářskou práci. Právě tu představil v tamní aule Daniel Stach, který hned v úvodu setkání položil publiku dotaz na téma fake news. „Jaká je podle vás nejlepší obrana proti fake news? Neustále se musíte ptát,“ vzkázal do zcela zaplněného auditoria studentům i jejich přednášejícím.

Během krátké prezentace i následující energické debaty podpořil studenty ve studiu, zdůraznil důležitost zahraničních výjezdů, stipendijních pobytů a stáží. Vybídl je také k získávání nových zkušeností, které podle něj formují osobnost člověka mnohdy víc než dobré hodnocení ve škole. Svým pozitivním vystupováním se pro mnohé možná stal i inspirací, když prezentoval svou profesi, která ho velmi baví.  

„Dělat v životě to, co člověka baví, je velmi důležité. Já jsem svou prací nadšený. Vím ale, že bez redakčního týmu, který mám neustále za zády, by se má profese dělat nedala,“ řekl. Na řadu dotazů, které z auditoria padaly, reagoval promptně díky svým zkušenostem. Odpovědi většinou vztahoval ke konkrétním příkladům. Díky speciální aplikaci se mohli zájemci dotazovat i anonymně online.

Cyklus Svět médií 21. století připravila katedra českého jazyka a literatury a Centrum prevence rizikové virtuální komunikace. Už příští úterý bude v aule PdF hovořit Marek Wollner, šéfredaktor reportážní publicistiky a moderátor pořadu Reportéři ČT. V listopadu přijal pozvání Jiří Kubík, šéfredaktor Seznam Zpráv, a také redaktor a moderátor ČT Václav Moravec, v prosinci pedagogickou fakultu navštíví dokumentarista Vít Klusák.

Všechny přednášky, jejichž cílem je zvýšit mediální gramotnost studentů a představit svět médií, se uskuteční od 13 hodin v aule PdF. Prostřednictvím cyklu přivítá pedagogická fakulta několik osobností i v letním semestru. V příštím akademickém roce se cyklus stane součástí nově akreditovaného předmětu Mediální výchova. Bude určen primárně studentům katedry českého jazyka a literatury, zúčastnit se ho však budou moci všichni studenti pedagogické fakulty v rámci pedagogického minima.

Svět médií v 21. století, aula Pedagogické fakulty UP: Marek Wollner (22. 10.); Jiří Kubík (5. 11.); Václav Moravec (26. 11.); Vít Klusák (3. 12.).

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Konference Nanocon se letos zaměří na nanomateriály v energetice

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 10/16/2019 - 08:00

Jedenáctý ročník mezinárodní konference nanomateriálů Nanocon, která je největší akcí svého druhu v České republice a patří k nejvýznamnějším evropským odborným setkáním na tomto poli, startuje dnes v brněnském hotelu Voroněž. Stejně jako v předchozích letech je i letos garantem odborného programu zaměřeného na výzkum nanomateriálů a jeho aplikace Radek Zbořil z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) přírodovědecké fakulty.

„Ústředním tématem letošního ročníku jsou Nanomateriály a nanotechnologie pro energetiku. Tomu se bude věnovat i novinka programu, jíž je panelová diskuze s názvem Nové horizonty – Co mohou nanomateriály a nanotechnologie přinést do energetiky. Moderovat ji bude jeden z nejcitovanějších vědců v oblasti materiálových věd Niyazi Serdar Sariciftci z Univerzity Johanna Keplera v Linci, který je i jedním z letošních plenárních řečníků,“ uvedla manažerka konference Kateřina Sedláčková.  Moderátora diskuze představí Radek Zbořil, jedním z panelistů bude Alberto Naldoni z výzkumné skupiny Fotoelektrochemie RCPTM, čerstvý držitel grantu ERC CZ.

Stejně jako v minulých letech se účastníci mohou těšit na přednášky renomovaných vědců. K těm nejvýznamnějším patří profesor Sariciftci, jenž zaznamenal řadu vynikajících výsledků v oblasti fotoindukované, optické a magnetické rezonance a popisu jevů v polovodičích a kovových polymerech. Je vynálezcem solárních článků pracujících na principu konjugovaného heteropřechodu mezi polymery a fullereny. Spolupracuje i s RCPTM, v Olomouci navíc loni přednášel v rámci Rudolf Zahradník Lecture Series. Druhým plenárním řečníkem je Martin Pumera z VŠCHT v Praze, který se zaměřuje na výzkum chemických nanorobotů,  jejichž využití se předpokládá například v biomedicíně či environmentálních technologiích. S RCPTM spolupracuje na vývoji 2D materiálů pro katalýzu, elektrochemii a biosenzing. Během konference zazní do pátku celkem 85 přednášek a bude prezentováno 205 posterů. RCPTM bude reprezentovat také Aristeides Bakandritsos z výzkumné skupiny Magnetické nanostruktury.

Program konference je rozdělen do pěti sekcí, hovořit se bude o využití nanomateriálů pro elektronické, magnetické, optické, environmentální či medicínské aplikace. Pozornost vědci zaměří i na monitorování a toxicitu nanomaterálů i pokročilé metody přípravy a charakterizace nanosystémů. Na konferenci se zaregistrovalo na 330 účastníků z 29 zemí. Podrobné informace jsou na www.nanocon.eu.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Konference Nanocon se letos zaměří na nanomateriály v energetice

Jedenáctý ročník mezinárodní konference nanomateriálů Nanocon, která je největší akcí svého druhu v České republice a patří k nejvýznamnějším evropským odborným setkáním na tomto poli, startuje dnes v brněnském hotelu Voroněž. Stejně jako v předchozích letech je i letos garantem odborného programu zaměřeného na výzkum nanomateriálů a jeho aplikace Radek Zbořil z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) přírodovědecké fakulty.

„Ústředním tématem letošního ročníku jsou Nanomateriály a nanotechnologie pro energetiku. Tomu se bude věnovat i novinka programu, jíž je panelová diskuze s názvem Nové horizonty – Co mohou nanomateriály a nanotechnologie přinést do energetiky. Moderovat ji bude jeden z nejcitovanějších vědců v oblasti materiálových věd Niyazi Serdar Sariciftci z Univerzity Johanna Keplera v Linci, který je i jedním z letošních plenárních řečníků,“ uvedla manažerka konference Kateřina Sedláčková.  Moderátora diskuze představí Radek Zbořil, jedním z panelistů bude Alberto Naldoni z výzkumné skupiny Fotoelektrochemie RCPTM, čerstvý držitel grantu ERC CZ.

Stejně jako v minulých letech se účastníci mohou těšit na přednášky renomovaných vědců. K těm nejvýznamnějším patří profesor Sariciftci, jenž zaznamenal řadu vynikajících výsledků v oblasti fotoindukované, optické a magnetické rezonance a popisu jevů v polovodičích a kovových polymerech. Je vynálezcem solárních článků pracujících na principu konjugovaného heteropřechodu mezi polymery a fullereny. Spolupracuje i s RCPTM, v Olomouci navíc loni přednášel v rámci Rudolf Zahradník Lecture Series. Druhým plenárním řečníkem je Martin Pumera z VŠCHT v Praze, který se zaměřuje na výzkum chemických nanorobotů,  jejichž využití se předpokládá například v biomedicíně či environmentálních technologiích. S RCPTM spolupracuje na vývoji 2D materiálů pro katalýzu, elektrochemii a biosenzing. Během konference zazní do pátku celkem 85 přednášek a bude prezentováno 205 posterů. RCPTM bude reprezentovat také Aristeides Bakandritsos z výzkumné skupiny Magnetické nanostruktury.

Program konference je rozdělen do pěti sekcí, hovořit se bude o využití nanomateriálů pro elektronické, magnetické, optické, environmentální či medicínské aplikace. Pozornost vědci zaměří i na monitorování a toxicitu nanomaterálů i pokročilé metody přípravy a charakterizace nanosystémů. Na konferenci se zaregistrovalo na 330 účastníků z 29 zemí. Podrobné informace jsou na www.nanocon.eu.

Transparentní keramika - požehnání pro společenství laserových vědců

Novinky: Fyzikální ústav - Út, 10/15/2019 - 12:07
ol.lr { counter-reset: list; } ol.lr > li { list-style: none; position: relative; left: 1em; } ol.lr > li:before { counter-increment: list; content: counter(list, lower-roman) ") "; position: absolute; left: -1.4em; } ol.cit { counter-reset: list; } ol.cit > li { list-style: none; position: relative; } ol.cit > li:before { counter-increment: list; content: "[" counter(list, decimal) "] "; position: absolute; left: -2.5em; } table.materials thead th { font-weight: bold; text-align: center; color: #fff; background-color: #2890c1; } table.materials tbody td { text-align: center; background-color: #d6e7f5; }

Tento článek vyšel v čísle 4/2019 Československého časopisu pro fyziku, vydávaného Fyzikálním ústavem Akademie věd ČR. Autory jsou Samuel Paul David, Petr Navrátil, Martin Hanuš, Venkatesan Jambunathan, Martin Divoký, Antonio Lucianetti a Tomáš Mocek z laserového centra HiLASE Fyzikálního ústavu AV ČR.

Transparentní keramika se v laserové technice využívá jako matrice aktivních laserových prostředí vysokovýkonových laserů, kde se začala prosazovat od začátku milénia. Díky svým jedinečným vlastnostem je atraktivní alternativou monokrystalů a skel, kdy nachází využití v široké škále oborů a aplikací zahrnujících optiku, vojenství, medicínu, detektory záření a další.

Pevnolátkové lasery hrají důležitou roli na poli vědy i průmyslu, a to zejména díky jejich specifickým aplikačním možnostem. Relativně novým přírůstkem do oblasti pevnolátkových laserů je transparentní keramika, která zaujala „laserovou komunitu“ možností použití ve vysokovýkonových laserech, u nichž byly jako matrice aktivních prostředí až donedávna využívány monokrystaly nebo skla. Přestože se polykrystalickou keramiku podařilo využít jako aktivní prostředí laseru nedlouho po demonstraci prvního laseru, zůstával potenciál keramiky až do předvedení japonskými vědci v roce 1995 skryt. Transparentní keramika si našla užití v široké škále oborů a aplikací zahrnujících optiku, vojenství, medicínu, detektory záření a další, její tržní hodnota se má v roce 2024 podle předpokladů vyšplhat k hodnotě jedné miliardy amerických dolarů [1]. Keramika laserové kvality se svým specifickým potenciálem stává konkurencí monokrystalů při konstrukci vysoce účinných pevnolátkových laserů. Růst důležitosti transparentní keramiky je patrný i díky nedávné demonstraci laseru se středním výkonem 1 kW, realizované českými a britskými vědci s polykrystalickým médiem Yb:YAG [2]. Nepopíratelný přínos transparentní keramiky při vývoji laserů s vysokým výkonem a účinností je dobrým důvodem pro podrobnější představení této laserové matrice a převyprávění příběhu jejího vzniku.

Přehled pevnolátkových laserových médií

Jedním z největších objevů druhé poloviny 20. století je LASER, zařízení zesilující světlo pomocí stimulované emise záření. Ačkoliv Albert Einstein popsal koncept stimulované emise již v roce 1916, k první praktické realizaci zmíněného jevu došlo po více než čtyřiceti letech Thomasem Haroldem Maimanem 16. května 1960 v Hughesových výzkumných laboratořích v Kalifornii. Maiman použil syntetický krystal rubínu v podobě válcové tyče a fotografickou výbojku ve tvaru spirály, která byla obtočena kolem rubínové tyče [3]. Tato sestava byla vsunuta do válcového odražeče koncentrujícího světlo výbojky na rubínovou tyč a první laser byl na světě! Rubín je z hlediska chemického složení krystal Al2O3 dopovaný ionty chromu Cr3+ s elektronovou konfigurací 3d3. Ještě v tomtéž roce Sorokin a Stevenson z newyorské IBM demonstrovali laser založený na krystalu CaF2 s příměsí trojmocného uranu [4]. Později, v roce 1961, byl Alim Javanem a kolegy z Bellových laboratoří v New Jersey spuštěn první plynový He-Ne laser. Pevnolátkové lasery založené na nevodičích byly průběžně vytvářeny pomocí krystalických a skleněných matric. První keramický laser byl vytvořen v roce 1964, kdy se při kryogenních teplotách (77 K) na výstupu keramické matrice CaF2 dopované ionty Dy3+ objevily laserové oscilace. Důležitým příspěvkem materiálového výzkumu byl objev pěstování umělých granátů, díky němuž došlo k podstatnému zvýšení laserové účinnosti. Srovnatelným byl objev pěstování safíru dopovaného titanem, díky čemuž bylo k dispozici laserové prostředí se širokým spektrem zisku v oblasti mezi 660 a 1 180 nm. Porozumění spektrálním charakteristikám laserově aktivních iontů vedlo k vývoji mnoha krystalů a skel určených pro laserové aplikace.

Obr. 1: Keramická deska Yb:YAG ve tvaru válce s tloušťkou 0,5 cm vyrobená firmou Konoshima Chemicals. Spolu s dalšími třemi podobnými deskami vytváří aktivní laserové prostředí v hlavním zesilovači HZ1 laserového systému Bivoj.

Laserové krystaly jsou obecně pěstovány konvenčními technikami růstu z taveniny. Například krystaly safíru dopované Ti3+ se pěstují Kyropoulosovou metodou za použití molybdenového kelímku. Vzhledem k vysokým teplotám je pro zamezení oxidace uvnitř pěstebního aparátu udržována inertní atmosféra nebo vysoké vakuum [5]. Czochralského metoda je široce rozšířená technika pro pěstování monokrystalů granátů, jako je yttrito-hlinitý granát (YAG). Chemikálie se taví v iridiovém kelímku, přičemž pro růst vysoce kvalitních krystalů se používají zárodečné krystaly. Použitelná část krystalů je omezena nehomogenním rozložením aktivních iontů podél poloměru krystalu. Obecně platí, že ve vnitřní části krystalů je jiná koncentrace dopantů než na jejich povrchu. Pro růst laserových krystalů je možné použít i některé novější techniky, jako například techniku růstu z laserem zahřívané základny (Laser-heated pedestal growth, LHPG), techniku mikrotažení (micro-pulling down, μ-PD), techniku svrchně založeného růstu z roztoku (top seeded solution growth, TSSG) a další. Techniky LHPG a μ-PD se s výhodou používají k rychlému růstu materiálů s vysokým bodem tání, jakými jsou seskvioxidy a granáty při udržení příznivé ceny. Pro materiály s nekongruentní teplotou tání, jakými jsou dvojné wolframáty je vhodná technika TSSG [6]. Kromě zmíněné nehomogenity aktivních iontů snižují praktickou využitelnost všech technik pěstování krystalů potřeba drahého laboratorního vybavení a dlouhá doba růstu krystalů s velkými rozměry. Proto byly u vysokovýkonových pevnolátkových laserů upřednostňovány skleněné matrice, které jsou snadno vyrobitelné i v měřítku metrů. Naneštěstí má sklo malou tepelnou vodivost, díky níž tento materiál nemůže efektivně odvádět deponované teplo, což jej činí nevhodným pro využití v laserech s vysokým středním výkonem nebo velkou opakovací frekvencí. Nastolené dilema přimělo materiálové výzkumníky, aby se poohlédli po dalších možných materiálech, a není překvapením, že vybrali polykrystalickou keramiku.

Obr. 2: Časový vývoj výstupního výkonu laserů používajících keramický YAG.

Transparentní keramika pro lasery – historický přehled

Prvním známým keramickým předmětem je soška „Věstonické venuše“ objevené v archeologickém nalezišti poblíž Dolních Věstonic, jejíž stáří se odhaduje přibližně na 29 000 let. Keramika má polykrystalickou strukturu tvořenou krystalickými zrny oddělenými tenkým ohraničením. Kvůli přítomnosti center rozptylujících světlo, kterými bývají póry, hranice krystalických zrn, nečisté fáze, hrubé povrchy a další, taková keramika rozptyluje světlo a je tudíž neprůhledná. V půli 20. století se firmě General Electric za použití práškového oxidu hlinitého podařilo vyvinout průsvitnou keramiku, která od té doby nese jméno Lucalox. Díky odolnosti vůči tepelnému šoku a chemické stabilitě je Lucalox používán jako ochranný obal vysokotlakých sodíkových výbojek. První laser s aktivním prostředím tvořeným polykrystalickou keramikou Dy3+:CaF2 pracující při teplotě kapalného dusíku byl demonstrován jen několik let po Maimanově prvním laseru. V roce 1972 byla procesem spékání za přítomnosti sloučenin oxidů zirkonu, hafnia a thoria vyrobena polykrystalická keramika Nd3+:Y2O3 v transparentní podobě a za dalších pár let se ji podařilo využít v laseru stejně jako předtím neodymem dopované sklo, avšak s horším laserovým výstupem. V materiálovém výzkumu vedlo toto zjištění k úpadku zájmu o keramiku pro lasery, takže během následujících deseti let byl zaznamenán pouze mírný pokrok. V roce 1984 byl v podobě transparentní keramiky vyroben Nd:YAG, a to spékáním za přítomnosti směsi SiO2 a MgO. Nicméně kvalita vyrobené keramiky nebyla dostatečná pro efektivní laserovou činnost, prahová hodnota čerpání byla 25krát vyšší než stejná hodnota pro krystalický Nd:YAG [7].

Obr. 3: Hlavní kroky výrobního postupu transparentní keramiky Yb3+:Y2O3 technikou reakce v pevné fázi. a) vysoce čisté prášky oxidů yttria a ytterbia, b) mísení prášků, c) nízkotlaké jednosměrné lisování v hydraulickém lisu, d) tvarování izostatickým lisováním při vysokém tlaku za studena, e) nevypálená keramika, f) vysokoteplotní spékání v peci, g) hotová transparentní keramika.

První vysoce transparentní keramický laser Nd3+:YAG byl vyroben v roce 1995 skupinou japonských vědců vedených A. Ikesuem. Keramika připravená technikou „reakce pevné látky“ měla laserovou kvalitu a vykazovala kvalitativně srovnatelné vlastnosti s monokrystalickým Nd3+:YAG při laserové účinnosti 28 % [8]. Jiná skupina vědců z japonské firmy Konoshima Chemicals upravila techniku mísení různých prášků pro použití nanokrystalických materiálů a pomocí vakuového spékání vyrobila transparentní keramický Nd3+:YAG. První laser využívající tuto keramiku společnost představila v roce 1999, při dosažení laserové účinnosti 53 % se téměř smazal rozdíl mezi keramickými a monokrystalickými aktivními prostředími. Po dvou letech od první demonstrace Konoshimou byl na výstupu laseru s 20 cm dlouhou tyčí keramického Nd:YAG (o průměru 8 mm) naměřen výstupní výkon 1,46 kW. Tento úspěch zvýšil zájem o transparentní keramiku pro lasery, což v Japonsku vedlo v konečném důsledku k úspěšnému spuštění výroby keramiky granátů a seskvioxidů. Laser s keramickým aktivním prostředím Yb:YAG sestavený společností Grumman Corporation dosáhl rekordního výkonu 105 kW. Popisovaný vývoj je na obrázku 2 dokreslen prudkým růstem laserového výkonu při použití transparentní keramiky YAG, zobrazen je časový rozsah předešlých 25 let, po rekordním úspěchu z roku 2009 docházelo již jen k mírnému zvyšování výkonu. Zájem však nebyl pouze o transparentní oxidovou keramiku, v laserové kvalitě byla úspěšně připravena fluoridová keramika s matricí CaF2 a SrF2 dopovaná prvky vzácných zemin.

Obr. 4: Podoby komerčně dosupné transparentní keramiky. a) gradientní dopování, b), c) odlišné složení pláště oproti jádru.

Převážně se transparentní keramika vyrábí z materiálů s kubickou krystalovou mřížkou – toto omezení plyne z dvojlomnosti nekubických materiálů, i když se pomocí pokročilé techniky výroby podařilo vyrobit také několik nekubických keramik, z nichž je zářným příkladem fluoroapatit (FAP), u něhož byla úspěšně otestována laserová činnost [9]. Laserová aktivní média se obecně vyrábějí v podobě desek nebo tyčí s uniformním složením, což není nutné díky výjimečným možnostem keramiky. Rozvoj technologie výroby přinesl kompozitní keramiku, která vzniká spojením materiálů s různým složením do jednoho kompaktního celku. Výroba kompozitních krystalů je také možná, proces spojování má ovšem extrémní požadavky na přesnost opracování krystalů, což je současně drahé a časově náročné. Výroba kompozitní transparentní keramiky je časově úspornější a následné opracování minimální. Tato výhoda přinesla možnost produkovat kompozitní keramiku s komplikovaným prostorovým rozložením dopantů, jako je to kupříkladu u gradientně dopované keramiky, u níž je gradientně měněna hustota příměsí, u keramiky s podélnou změnou materiálového složení, jako je to u kompozitu YAG/Nd:YAG/YAG, nebo u keramiky s odlišným složením pláště oproti jádru (viz ilustraci na obrázku 4). Takto vyrobená keramika přispěla k vývoji laserů s vysokou účinností a s požadovanými vlastnostmi výstupního svazku. Kupříkladu kompozitní keramika s gaussovským rozložením dopantů na průřezu aktivního prostředí napomáhá dosáhnout laserového svazku s gaussovským profilem. Keramika se změnou složení v čelové oblasti aktivního prostředí umožňuje potlačit tvorbu tepla podél čerpané části prostředí, čímž se sníží efekt tepelné čočky a zvýší se kvalita výstupního laserového svazku. Kompozitní keramika složená z laserově aktivního prostředí a saturovatelného absorbéru, konkrétně třeba Yb:YAG/Cr:YAG, slouží ke generaci Q-spínaných nanosekundových pulzů.

Výroba transparentní keramiky

Při výrobě transparentní keramiky laserové kvality se postupuje podle stejných kroků (viz ilustraci na obrázku 3), jakými se vytváří například žáruvzdorná keramika [10] – jsou jimi příprava prášku, tvarování a vysokoteplotní spékání, nicméně v případě transparentní keramiky je třeba bedlivě hlídat výrobní parametry od čistoty prášku po konečné vyleštění povrchu keramiky. Kvalita použitých prášků je nesmírně důležitá pro vytvoření výrobku s požadovanými vlastnostmi. Existuje několik technik pro jejich zpracování do požadované velikosti, tvaru a prostorového rozložení. Kaž­dá nese jméno výzkumníka, který ji vyvinul a osvojil si ji, dvě nejběžnější jsou dopodrobna popsány v následujícím textu. Ikesue a kol. ze společnosti World-Lab Co. si osvojili techniku reakce v pevné fázi, zatímco Yagi a Yanagitani z Konoshima Chemicals používají techniku srážení mokrou cestou k výrobě nanoprášků následované vakuovým spékáním. Na příkladu výroby keramického Yb:Y2O3 jsou tyto dvě techniky popsány pomocí vývojových diagramů na obrázku 5.

Obr. 5: Vývojový diagram dvou nejběžnějších technik používaných k přípravě transparentní keramiky Yb3+:Y2O3, vlevo technika reakce v pevné fázi, vpravo srážení mokrou cestou.

Jak můžete z diagramu pozorovat, technika reakce v pevné fázi používá jako prekurzory vysoce čisté oxidy, které jsou v kulovém mlýnu semlety s malým množstvím spékací látky a tmelem v etanolu. Suspenze je rozprášena, čímž jsou získána kulová zrna. Vysušený prášek je při nízkém tlaku jednosměrně lisován v hydraulickém lisu, poté následuje studené izostatické lisování při vysokém tlaku, na jehož konci získáme keramický polotovar či preformu neboli nevypálenou keramiku, v angličtině „green body“ podle analogie s nezralými plody ovoce. Transparentní keramika je pak výsledkem vakuového spékání preformy při vysokých teplotách. Barevná centra vznikající vakancí kyslíku mohou být dodatečně odstraněna žíháním. Úspěšnost této techniky závisí na schopnosti dosáhnout jednotné velikosti zrn a na rovnoměrnosti rozmíchání prekurzorů při mletí v kulovém mlýnu. V případě techniky srážení mokrou cestou používané Konoshimou tyto technologicky problematické části odpadají, neboť prekurzory jsou míseny v podobě iontových roztoků, u kterých je nesrovnatelně jednodušší dosáhnout rovnoměrného rozmísení, a dále to napomáhá dosáhnout velmi jemných prášků se zrnitostí několika stovek nanometrů. Aby se připravené prášky dobře mísily se spékací příměsí, jsou míseny v kulovém mlýně. Preforma s vysokou hustotou se vytvoří odléváním suspenze, po vytvarování putuje do vysokoteplotní vakuové pece. Transparentní keramikou se stane po několika hodinách spékání.

Že vlastnosti výchozích prášků významně ovlivňují kvalitu transparentní keramiky, si uvědomili i materiáloví výzkumnici. Testovali proto několik výrobních technik, mezi nimiž byly proces sol-gel, spalovací syntéza, pyrolýza tepelným sprejováním (flame-spray pyrolysis) nebo hydrotermální syntéza a další. Těmito technikami lze vyrábět velmi jemné prášky bez větších shluků a s celkem jednotnou velikostí zrn. Tvoření a tvarování preforem probíhá buď lisováním za studena, jakým je jednosměrné lisování, nebo technikami lití, a to v podobě suspenzního lití, gelového lití nebo lití fólií [10]. Vzhledem k možnostem vyrábět keramiku velkých rozměrů a uniformitě gradientu uvnitř keramických preforem jsou posledně zmíněné techniky upřednostňovány. K odstranění tzv. otevřené pórovitosti a zahuštění keramiky slouží proces spékání, který v tomto případě probíhá ve vakuu (10−4 Pa). Přidání spékací příměsi může zefektivnit proces zahušťování keramiky před růstem a zhrubováním zrn – čím menší jsou zrna, tím lepší mechanické vlastnosti má výsledná transparentní keramika. Kromě vakuového spékání se k zahušťování keramiky používá i technika horkého lisování, při níž je aplikováno jednosměrné lisování spolu s vysokou teplotou. Tato technika umožňuje dosáhnout zhuštění při nižších teplotách, důsledkem čehož má vypálená keramika jemnější zrnitost. Posledním nezbytným krokem je odstranění tzv. reziduální pórovitosti. Provádí se žárovým izostatickým lisováním, při němž je na vypalovanou keramiku za stále vysoké teploty aplikován plyn s vysokým tlakem.

Překonávání problémů při výrobě transparentní keramiky laserové kvality

Výroba transparentní keramiky požaduje pečlivé sledování a udržování podmínek v každém výrobním kroku. Prášky by měly být dobře spékatelné kulové částice oproštěné od jakýchkoli nečistot a přítomnosti několika fází s odlišnými vlastnostmi. I malá odchylka od stechiometrie má za následek tvorbu jiné fáze, která u vypálené keramiky způsobuje rozptylové ztráty (viz ilustraci na obrázku 6). Kromě těchto fází způsobuje snížení transmisivity i přítomnost uzavřených pórů s velikostí odpovídající vlnové délce procházejícího záření. Abnormální růst zrn má za následek vznik reziduálních pórů, které je následně složitější odstranit. Keramika laserové kvality může obsahovat nejvýše pět pórů na milion zrn. Společnost Konoshima Chemicals úspěšně vyrábí vzorky s pórovitostí dvou pórů na milion zrn s absorpčním koeficientem nižším než 0,1 cm−1. Prášky vyráběné chemickou cestou vykazují vyšší čistotu, stejnorodost chemického složení, užší křivku rozdělení velikosti zrn, nižší seskupování a nanovelikost částic, což jsou žádoucí vlastnosti pro tvorbu keramiky s kontrolovatelnou pórovitostí.

Obr. 6: Světelné ztráty vznikají v transparentní keramice v důsledku a) rozptylu na nečistotách a pórech, b) rozptylu na hranicích zrn, c) rozptylu na jiné fázi, d) odrazem a dvojlomem na hranici zrn, e) difúzním rozptylem na nerovnostech povrchu.

Dalším omezením pro vývoj transparentní keramiky je dvojlom nekubických materiálů, který způsobuje rozptyl záření. To je také hlavním důvodem, proč má většina transparentní keramiky kubické uspořádání. Anizotropní materiály mohou být převedeny do podoby kubických, a to buď zmenšením velikosti zrn do nanorozměrů, nebo orientováním částic vybraným směrem. Nekubická keramika laserové kvality již byla úspěšně vyrobena, byl jím fluorapatit s vysokou krystalickou texturou, dále též keramiky orientované pomocí magnetického pole s vysokou intenzitou. Rozptylové ztráty vznikající dvojlomem je díky těmto výrobním procesům možné podstatně snížit. Nicméně zvětšení rozměrů nekubické keramiky stále zůstává oříškem, což u vysokovýkonových pevnolátkových laserů předurčuje použití kubické keramiky.

Obr. 7: Zobrazení povrchu lomové plochy transparentní keramiky Yb:LuAG pomocí skenovací elektronové mikroskopie (a) a pomocí zvětšovacího optického mikroskopu (b); zobrazení vyleštěného a tepelně leptaného povrchu pomocí elektronové mikroskopie (c) a zvětšovacím optickým mikroskopem (d) [11].

Ukázka vysokovýkonového pevnolátkového laseru s aktivním prostředím z keramického YAG

Pevnolátkové lasery dodávající pulzy s vysokou energií a velmi vysokým středním výkonem jsou velice žádané vědeckou komunitou, armádou, průmyslem a medicínou. Vývoj laserů s vysokou výstupní energií požaduje aktivní laserová prostředí s výbornou tepelnou vodivostí, aby při laserové činnosti docházelo k účinnému odvodu vytvářeného tepla, a s dobrými mechanickými vlastnostmi schopnými odolávat namáhání a tepelným šokům [11]. Transparentní keramika s kubickým uspořádáním vyráběná z oxidů splňuje všechny tyto požadavky, a byla proto první volbou pro lasery s vysokou výstupní energií. Aktivním prostředím laserů s vysokým výstupním výkonem se stal yttrito-hlinitý granát (YAG) dopovaný nejčastěji ionty Nd3+ nebo Yb3+. V roce 2009 společnost Northrop Grumman dosáhla při použití keramického Nd:YAG výkonu přesahujícího 100 kW. Iont Yb3+ má jednoduchou strukturu elektronových hladin oproti iontu Nd3+ a netrpí tak tepelnou zátěží, jež je důsledkem upkonverzních optických procesů, zejména absorpcí z vybuzeného stavu (ESA) – proto upoutal pozornost jako aktivní iont pro YAG matrice používané pro lasery s vysokou výstupní energií. S dostupností vysokovýkonových laserových InGaAs diod, jejichž emisní pásy dobře zapadají do absorpčních pásů ytterbia, se mohl vývoj diodově čerpaných pevnolátkových laserů zaměřit na testování různých uspořádání čerpání a laserově aktivního prostředí, kterým byl Yb:YAG. Například na výstupu diodově čerpané kompozitní keramické tyče Yb:YAG s dopovaným jádrem a nedopovaným pláštěm byl výstupní výkon 520 W, zatímco s keramickými deskami bylo dosaženo výkonu vyššího než 1 kW.

Obr. 8: Laserový systém Bivoj: YDFO – ytterbiový vláknový oscilátor, YDFA – ytterbiový vláknový zesilovač, PZ1, PZ2 – předzesilovače pracující při pokojové teplotě, HZ1, HZ2 – kryogenně chlazené hlavní zesilovače.

Zprovozněny byly vysokovýkonové laserové zesilovače mnoha různých konstrukcí, s jednou tyčí (single rod), s cikcak průchodem svazku skrz desku (zigzag slab), s jednou deskou v pozici krajního zrcadla rezonátoru nazývanou aktivním zrcadlem (active mirror slab) a s několika deskami (multi-slab) s chlazenými čelními stěnami. Diodově čerpané systémy se zesilovačem s aktivním zrcadlem (AMA) a s vícedeskovým zesilovačem často úspěšně generují laserové pulzy s vysokou energií při vysoké opakovací frekvenci. Například francouzský systém Lucia se zesilovači s aktivním zrcadlem úspěšně produkoval pulzy s energií 14 J s 20% účinností při použití Cr4+/Yb3+:YAG kompozitní keramiky. Vícedeskový zesilovač je další oblíbenou konstrukcí, která umožňuje efektivní chlazení obou čel aktivního prostředí, díky čemuž je ideální pro lasery s vysokým středním výkonem. „Bivoj“ (viz obrázek 9) ve výzkumném centru HiLASE je právě takovým laserovým systémem, který využívá Yb dopované desky transparentního keramického YAG a dosahuje středního výkonu 1 kW, čímž pokořil laserový systém Mercury podobné konstrukce postavený v Lawrencově národní laboratoři (LLNL) v americkém Livermoru – ten používá čtrnáct chlazených desek krystalického stronciového fluorapatitu (S-FAP) dopovaného ytterbiem.

Obr. 9: Laserový systém Bivoj. V popředí předzesilovače PZ1 a PZ2, v pozadí hlavní zesilovač HZ1.

Laserový systém Bivoj [2, 12] sestává ze dvou hlavních, kryogenně chlazených zesilovačů, na obrázku 8 označených HZ1 a HZ2. První zesilovací stupeň je tvořen čtyřmi keramickými deskami ve tvaru válce, každá s tloušťkou 0,5 cm a průměrem 4,5 cm (viz obrázek 1). K omezení nechtěných parazitních oscilací a k redukci zesílené spontánní emise (ASE) jsou desky opatřeny 5 mm tlustým pláštěm Cr4+:YAG s vysokou absorpci pro laserovou vlnovou délku 1 030 nm. Jednotlivé desky mají rozdílnou koncentraci Yb3+ iontů, která je navržena tak, aby se podél šíření svazku zachovávalo konstantní zesílení a tepelná zátěž. Při čerpací energii 33,6 J první stupeň zesiluje vstupní svazek s energií 62 mJ na výstupní energii přibližně 6 J a to zvládne desetkrát za vteřinu. Druhý stupeň zesilovače je složen ze šesti čtvercových desek Yb:YAG o straně 12 cm a tlustých 0,85 cm s vrstvou pláště z Cr:YAG (viz obr. 10) silnou jeden centimetr. Zesilovač druhého stupně při čerpání 465 J dokáže zesílit vstupní pulzy s energií 6 J na výstupní energii převyšující 100 J. Desky v obou hlavních zesilovačích jsou chlazeny prouděním plynného helia na teplotu 150 K. Při opakovací frekvenci 10 Hz a délce pulzů 10 ns přesahuje střední výkon výstupního záření 1 kW, čímž si systém Bivoj připsal světové prvenství v oblasti diodově čerpaných laserů. Dostupnost rozměrných keramických aktivních prostředí spolu s možností účinného chlazení umožnily podstatné zvýšení výstupní energie a pracovní frekvence pevnolátkových laserů, což otevřelo dveře novým aplikacím v mnoha oborech průmyslu, vědy a medicíny.

Obr. 10: Šest keramických desek hlavního zesilovače HZ2 laserového systému Bivoj uchycené v rámu. Silně absorbující tmavý okraj dopovaný ionty Cr4+ slouží k omezení nechtěných parazitních oscilací a k redukci zesílené spontánní emise.

Závěr

Rychlejší výroba, nižší procesní teplota, levnější výrobní náklady, rozměrová škálovatelnost a možnost vyrábět složitá prostorová uspořádání dělá technologii výroby transparentní keramiky atraktivní pro pevnolátkové lasery. Tento článek by měl čtenáři poskytnout historický přehled vývoje transparentní keramiky pro laserové aplikace, stručně seznámit se dvěma hlavními výrobními technikami a diskutovat zdolané problémy a požadavky kladené při výrobě transparentní keramiky laserové kvality. S rostoucím zájmem o vysokovýkonové diodově čerpané lasery je transparentní keramika nejatraktivnějším aktivním prostředím a zůstane tak „požehnáním pro společenství laserových vědců“.

Poděkování

Práce na tomto článku byla finančně podpořena Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky (projekt HiLASE CoE, čís. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_006/0000674; program NPU I, projekt čís. LO1602).

Literatura
 1. Transparent Ceramics Market Worth $1.1 Billion By 2024. Online: https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-transparent-ceram...
 2. P. Mason, M. Divoký, K. Ertel, J. Pilař, T. Butcher, M. Hanuš, S. Banerjee, J. Phillips, J. Smith, M. De Vido, A. Lucianetti, C. Hernandez-Gomez, Ch. Edwards, T. Mocek, J. Collier: „Kilowatt average power 100  J-level diode pumped solid state laser“, Optica 4, 438 (2017).
 3. T. H. Maiman: „Stimulated optical radiation in ruby“, Nature 187, 493 (1960).
 4. P. P. Sorokin, M. J. Stevenson: „Stimulated Infrared Emission from Trivalent Uranium“, Phys. Rev. Lett. 5, 557 (1960).
 5. A. Nehari, A. Brenier, G. Panzer, K. Lebbou, J. Godfroy, S. Labor, H. Legal, G. Chériaux, J. P. Chambaret, T. Duffar, R. Moncorgé: „Ti-Doped Sapphire (Al2O3) Single Crystals Grown by the Kyropoulos Technique and Optical Characterizations“, Cryst. Growth Des. 11, 445 (2011).
 6. G. Boulon: „Fifty years of advances in solid-state laser materials“, Opt. Materials 34, 499 (2012).
 7. G. With, H. J. A. van Dijk: „Translucent Y3Al5O12 Ceramics“, Material Research Bulletin 19, 1669 (1984).
 8. A. Ikesue, T. Kinoshita, K. Kamata, K. Yoshida: „Fabrica­tion and Optical Properties of High‐Performance Polycrystalline Nd:YAG Ceramics for Solid‐State Lasers“, J. Am. Ceramic Soc. 78, 1033 (2005).
 9. J. Li, Y. Pan, Y. Zeng, W. Liu, B. Jiang, J. Guo: „The history, development, and future prospects for laser ceramics: A review“, Int. J. Refractory Metals and Hard Materials 39, 44 (2013).
 10. H. Ovčačíková, J. Vlček: Speciální keramické materiály. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava 2013. Online: https://www.fmmi.vsb.cz/export/sites/fmmi/modin/cs/studijni-opory/resite...
 11. D. Zhou, Y. Shi, J. Xie, D. Chen, J. Dong, K. Ueda a J. Xu: „Laser grade Yb:LuAG transparent ceramic prepared by nanocrystalline pressure-less sintering in reducing H2,“ Opt. Mater. Express 7, 1274-1280 (2017).
 12. J. Pilař, M. De Vido, M. Divoký, P. Mason, M. Hanuš, K. Ertel, P. Navrátil, T. Butcher, O. Slezák, S. Banerjee, J. Phillips, J. Smith, A. Lucianetti, C. Hernandez-Gomez, Ch. Edwards, J. Collier, T. Mocek: „Characterization of Bivoj/DiPOLE 100: HiLASE 100-J/10-Hz diode pumped solid state laser“, Proc. SPIE 10511, Solid State Lasers XXVII: Technology and Devices, 15. 2. 2018, s. 105110X.
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Festival Země na talíři poradí, jak šetřit životní prostředí a neplýtvat potravinami

Už počtvrté zavítá do Olomouce filmový festival dokumentárních filmů o jídle Země na talíři. Upozorní na to, že zajistit do budoucna dostatek potravin pro všechny obyvatele planety nebude jednoduché a řešení bychom měli hledat už nyní. Návštěvníci se mohou 22. října od 16 hodin těšit v Pevnosti poznání na projekce, diskuze, poradenství, soutěže i workshopy.

Jednou z nejdůležitějších výzev současnosti je zajištění dostatku kvalitních potravin na globální úrovni. Chronickou podvýživou trpí osm set milionů lidí a tento počet se neustále zvyšuje. Světová populace roste a podle odhadů bude už v roce 2050 žít na Zemi více než 10 miliard lidí. Přitom ubývá přírodních zdrojů a mění se klima. Letošní festivalové motto „Chceme si svou budoucnost vyžrat? Nebo (na ni) raději vyzrát?“ proto podle profesora Jaroslava Doležela, vědeckého ředitele Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a koordinátora programu Potraviny pro budoucnost Strategie AV21, odkazuje na to, že je nejvyšší čas zlepšit systém produkce a distribuce potravin. „Nedostatek základních potravin může mít velmi závažné důsledky zahrnující rychlý růst cen a inflaci, politickou nestabilitu, válečné konflikty a migrace. Tyto problémy bezprostředně ovlivňují i obyvatele vyspělých zemí, a proto je i v jejich zájmu situaci řešit,“ zmiňuje Doležel.

Film o pesticidech a diskuze s odborníkem

Přehlídka nabídne projekci filmu Koloběh jedů, jehož tvůrci ukazují, jak se někde zakázané a jinde hojně používané pesticidy dostávají do půdy na celé planetě. Například v USA se pesticidy nesmí kvůli nebezpečným dopadům na životní prostředí a zdraví lidí používat.  Přesto je tato země jejich významným producentem, zásobujícím těmito chemikáliemi zbytek světa. Pesticidy cirkulují planetou a v podobě reziduí se v importovaných potravinách vrací zpět do země původu. Na pouti po Indii, Mexiku, Argentině, Bhútánu a Spojených státech odkrývá film šokující praktiky chemického průmyslu.

Po projekci snímku bude následovat diskuze s významným vědcem, docentem Jakubem Hofmanem z výzkumného centra RECETOX na Masarykově univerzitě, který je současně vedoucím pracoviště Půdní environmentální chemie a toxikologie a dlouhodobě se věnuje problematice znečištění půdy a jeho dopadu na půdní organismy.

Přednáška k zamyšlení, rady a workshopy pro praxi

„Pokud to s dodržením Pařížské dohody, která má omezit emise skleníkových plynů, myslíme vážně, musíme změnit způsob našeho uvažování a změnit naše chování. Začít můžeme sami u sebe,“ říká Ondřej Plachý, organizátor olomouckého Veggie Festu, který bude mít na festivalu Země na talíři přednášku Jaká je cena živočišné stravy na talíři?

Cukrářka Eduarda Krázelová bude na praktickém workshopu Sladkosti z přebytků: food waste v praxi předvádět, jak zpracovat a využít odřezky z dortů. Zájemce naučí vyrábět chutné a sladké kuličky, takzvané cake pops. Barbora Genser a Veronika Miklíková ukáží, že kravské mléko lze nahradit lahodnými a zdravými rostlinnými mléky a že je možné si je snadno a levně připravit doma. Viktorie Tenzerová poradí, jak sestavit osobní plán udržitelného rozvoje, tedy jak lépe šetřit životní prostředí a vyhnout se zbytečnému plýtvání.

Součástí festivalu budou i výstavy Cena kakaa a Udržitelný svět pro každého. Návštěvníci si také zasoutěží o hezké dárky a ochutnají veganské pokrmy.

Olomouckou část festivalu Země na talíři pořádají organizace Na mysli, Ústav experimentální botaniky AV ČR, výzkumný program Potraviny pro budoucnost Strategie AV21, Pevnost poznání a studentský spolek Udržitelný Palacký.

Detailní program například ve FB události akce.

Festival Země na talíři poradí, jak šetřit životní prostředí a neplýtvat potravinami

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 10/15/2019 - 11:04

Už počtvrté zavítá do Olomouce filmový festival dokumentárních filmů o jídle Země na talíři. Upozorní na to, že zajistit do budoucna dostatek potravin pro všechny obyvatele planety nebude jednoduché a řešení bychom měli hledat už nyní. Návštěvníci se mohou 22. října od 16 hodin těšit v Pevnosti poznání na projekce, diskuze, poradenství, soutěže i workshopy.

Jednou z nejdůležitějších výzev současnosti je zajištění dostatku kvalitních potravin na globální úrovni. Chronickou podvýživou trpí osm set milionů lidí a tento počet se neustále zvyšuje. Světová populace roste a podle odhadů bude už v roce 2050 žít na Zemi více než 10 miliard lidí. Přitom ubývá přírodních zdrojů a mění se klima. Letošní festivalové motto „Chceme si svou budoucnost vyžrat? Nebo (na ni) raději vyzrát?“ proto podle profesora Jaroslava Doležela, vědeckého ředitele Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a koordinátora programu Potraviny pro budoucnost Strategie AV21, odkazuje na to, že je nejvyšší čas zlepšit systém produkce a distribuce potravin. „Nedostatek základních potravin může mít velmi závažné důsledky zahrnující rychlý růst cen a inflaci, politickou nestabilitu, válečné konflikty a migrace. Tyto problémy bezprostředně ovlivňují i obyvatele vyspělých zemí, a proto je i v jejich zájmu situaci řešit,“ zmiňuje Doležel.

Film o pesticidech a diskuze s odborníkem

Přehlídka nabídne projekci filmu Koloběh jedů, jehož tvůrci ukazují, jak se někde zakázané a jinde hojně používané pesticidy dostávají do půdy na celé planetě. Například v USA se pesticidy nesmí kvůli nebezpečným dopadům na životní prostředí a zdraví lidí používat.  Přesto je tato země jejich významným producentem, zásobujícím těmito chemikáliemi zbytek světa. Pesticidy cirkulují planetou a v podobě reziduí se v importovaných potravinách vrací zpět do země původu. Na pouti po Indii, Mexiku, Argentině, Bhútánu a Spojených státech odkrývá film šokující praktiky chemického průmyslu.

Po projekci snímku bude následovat diskuze s významným vědcem, docentem Jakubem Hofmanem z výzkumného centra RECETOX na Masarykově univerzitě, který je současně vedoucím pracoviště Půdní environmentální chemie a toxikologie a dlouhodobě se věnuje problematice znečištění půdy a jeho dopadu na půdní organismy.

Přednáška k zamyšlení, rady a workshopy pro praxi

„Pokud to s dodržením Pařížské dohody, která má omezit emise skleníkových plynů, myslíme vážně, musíme změnit způsob našeho uvažování a změnit naše chování. Začít můžeme sami u sebe,“ říká Ondřej Plachý, organizátor olomouckého Veggie Festu, který bude mít na festivalu Země na talíři přednášku Jaká je cena živočišné stravy na talíři?

Cukrářka Eduarda Krázelová bude na praktickém workshopu Sladkosti z přebytků: food waste v praxi předvádět, jak zpracovat a využít odřezky z dortů. Zájemce naučí vyrábět chutné a sladké kuličky, takzvané cake pops. Barbora Genser a Veronika Miklíková ukáží, že kravské mléko lze nahradit lahodnými a zdravými rostlinnými mléky a že je možné si je snadno a levně připravit doma. Viktorie Tenzerová poradí, jak sestavit osobní plán udržitelného rozvoje, tedy jak lépe šetřit životní prostředí a vyhnout se zbytečnému plýtvání.

Součástí festivalu budou i výstavy Cena kakaa a Udržitelný svět pro každého. Návštěvníci si také zasoutěží o hezké dárky a ochutnají veganské pokrmy.

Olomouckou část festivalu Země na talíři pořádají organizace Na mysli, Ústav experimentální botaniky AV ČR, výzkumný program Potraviny pro budoucnost Strategie AV21, Pevnost poznání a studentský spolek Udržitelný Palacký.

Detailní program například ve FB události akce.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Akademický senát FF zahájil debatu o učitelských oborech a učitelské způsobilosti na FF

Poprvé ve stávajícím akademickém roce se sešel Akademický senát filozofické fakulty. Jeho senátoři se věnovali záměrům studijních programů, přijali nové složení disciplinární komise a mimo jiné i diskutovali o podmínkách, za nichž lze na filozofické fakultě získat učitelskou způsobilost.

Učitelská způsobilost je podle Radmily Prchal Pavlíčkové z katedry historie velmi důležitou součástí portfolia absolventů filozofických fakult. Na jednání senátu FF vystoupila s prezentací, z níž vyplývá, že však není vhodné zpoplatňovat možnost jejího získání.

„Srovnala jsem si podmínky, za kterých se získává pedagogická kvalifikace na filozofických fakultách v ČR a vyšel mi jednoznačný závěr, že ostatní filozofické fakulty mají akreditovány nejméně ve všech navazujících magisterských studijních programech učitelské programy. Učitelskou kvalifikaci tedy nabízejí v řádném studiu. Pouze tři filozofické fakulty v ČR získání učitelské způsobilosti nenabízejí. Naše fakulta ji nabízí za specifických podmínek. Student ji může získat v rámci kurzu Institutu celoživotního vzdělávání FF, který se realizuje u poměrně velkého počtu oborů a který je zpoplatněn. Pro dvouoborové studenty jde o částku téměř 13 tisíc korun,“ uvedla. Zdůraznila přitom zkušenost, že podmínky, za nichž studenti kvalifikaci mohou získat, jsou často i kritériem volby vysoké školy v navazujícím studiu. „Nejde o konkurenci s pedagogickou fakultou. Myslím si, že musíme reagovat na strategii ostatních filozofických fakult v naší republice. I my bychom svým posluchačům měli nabídnout možnost vyjít z vysoké školy a kvalifikovaně vstoupit například do středních škol. Nejsme v situaci, kdy bychom za tuto možnost měli od studentů vybírat dnes stanovené finanční prostředky,“ dodala.

V debatě k problematice vystoupil i proděkan pro studijní a sociální záležitosti Miroslav Dopita, který upozornil, že povolání učitele je v současné době regulovanou profesí, z čehož pro strukturu uvedeného studia vyplývají jasně daná pravidla. Připomněl zároveň nemožnost oborových duplicit v rámci UP.

V závěru diskuze požádal AS FF děkana fakulty Zdeňka Pechala, aby možný model studia učitelských oborů na FF pro případnou akreditaci navrhl. Ve druhém usnesení jej pak žádá, aby předložil i možný model financování učitelské způsobilosti v rámci celoživotního vzdělávání, který by vedl k finančním úlevám zainteresovaných studentů.

Během jednání schválil AS FF jmenování členů fakultní disciplinární komise. Na návrh děkana filozofické fakulty se jimi stali Radana Merzová z katedry slavistiky, Eva Klimentová z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, Radko Obereignerů z katedry psychologie, Kateřina Šamajová z katedry asijských studií, Jan Švec, student Psychologie, a Lukáš Darda, student Sociologie a Andragogiky.

Senát FF se věnoval také implementaci evidence docházky, jejíž potřeba vyplývá pro akademické pracovníky i z novely vysokoškolského zákona. Předseda AS FF Jan Stejskal poté spravil senátory o Prohlášení předsedů senátů jednotlivých fakult UP, které souvisí s nedávnými závěry Etické komise UP. Během jednání se senát FF opět zabýval Volebním řádem AS FF, který nyní v podobě novely postoupil legislativní komisi AS UP.

S ohledem na problémy, s nimiž se setkávají studenti, kteří vyjíždějí na program Erasmus, vyzval AS FF Rektorát UP k elektronizaci agendy evidence příjezdů a výjezdů v rámci zahraničních mobilit studentů a zaměstnanců. Toto usnesení svým komentářem podpořila i proděkanka pro zahraniční záležitosti fakulty Pavlína Flajšarová, která zdůraznila, že příslušné dokumenty administruje Rektorát UP. „Na setkání proděkanů pro zahraničí jsem iniciovala, abychom začali využívat dosud spící segment STAGu, který umožnuje registrovat příjezdy a výjezdy v elektronické podobě,“ řekla.  

Svým usnesením senátoři filozofické fakulty přijali i několik záměrů studijních programů. Vyjádřili souhlas s programy Digital Humanities, Sociální práce, Řízení vzdělávacích institucí, Kulturní antropologie, Religious Studies, Religionistika, Science management, Psychologie práce, organizace a dopravy/Work & organisational psychology and Traffic psychology, Francouzská filologie a Migrační studia. 

Akademický senát FF zahájil debatu o učitelských oborech a učitelské způsobilosti na FF

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 10/15/2019 - 08:10

Poprvé ve stávajícím akademickém roce se sešel Akademický senát filozofické fakulty. Jeho senátoři se věnovali záměrům studijních programů, přijali nové složení disciplinární komise a mimo jiné i diskutovali o podmínkách, za nichž lze na filozofické fakultě získat učitelskou způsobilost.

Učitelská způsobilost je podle Radmily Prchal Pavlíčkové z katedry historie velmi důležitou součástí portfolia absolventů filozofických fakult. Na jednání senátu FF vystoupila s prezentací, z níž vyplývá, že však není vhodné zpoplatňovat možnost jejího získání.

„Srovnala jsem si podmínky, za kterých se získává pedagogická kvalifikace na filozofických fakultách v ČR a vyšel mi jednoznačný závěr, že ostatní filozofické fakulty mají akreditovány nejméně ve všech navazujících magisterských studijních programech učitelské programy. Učitelskou kvalifikaci tedy nabízejí v řádném studiu. Pouze tři filozofické fakulty v ČR získání učitelské způsobilosti nenabízejí. Naše fakulta ji nabízí za specifických podmínek. Student ji může získat v rámci kurzu Institutu celoživotního vzdělávání FF, který se realizuje u poměrně velkého počtu oborů a který je zpoplatněn. Pro dvouoborové studenty jde o částku téměř 13 tisíc korun,“ uvedla. Zdůraznila přitom zkušenost, že podmínky, za nichž studenti kvalifikaci mohou získat, jsou často i kritériem volby vysoké školy v navazujícím studiu. „Nejde o konkurenci s pedagogickou fakultou. Myslím si, že musíme reagovat na strategii ostatních filozofických fakult v naší republice. I my bychom svým posluchačům měli nabídnout možnost vyjít z vysoké školy a kvalifikovaně vstoupit například do středních škol. Nejsme v situaci, kdy bychom za tuto možnost měli od studentů vybírat dnes stanovené finanční prostředky,“ dodala.

V debatě k problematice vystoupil i proděkan pro studijní a sociální záležitosti Miroslav Dopita, který upozornil, že povolání učitele je v současné době regulovanou profesí, z čehož pro strukturu uvedeného studia vyplývají jasně daná pravidla. Připomněl zároveň nemožnost oborových duplicit v rámci UP.

V závěru diskuze požádal AS FF děkana fakulty Zdeňka Pechala, aby možný model studia učitelských oborů na FF pro případnou akreditaci navrhl. Ve druhém usnesení jej pak žádá, aby předložil i možný model financování učitelské způsobilosti v rámci celoživotního vzdělávání, který by vedl k finančním úlevám zainteresovaných studentů.

Během jednání schválil AS FF jmenování členů fakultní disciplinární komise. Na návrh děkana filozofické fakulty se jimi stali Radana Merzová z katedry slavistiky, Eva Klimentová z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, Radko Obereignerů z katedry psychologie, Kateřina Šamajová z katedry asijských studií, Jan Švec, student Psychologie, a Lukáš Darda, student Sociologie a Andragogiky.

Senát FF se věnoval také implementaci evidence docházky, jejíž potřeba vyplývá pro akademické pracovníky i z novely vysokoškolského zákona. Předseda AS FF Jan Stejskal poté spravil senátory o Prohlášení předsedů senátů jednotlivých fakult UP, které souvisí s nedávnými závěry Etické komise UP. Během jednání se senát FF opět zabýval Volebním řádem AS FF, který nyní v podobě novely postoupil legislativní komisi AS UP.

S ohledem na problémy, s nimiž se setkávají studenti, kteří vyjíždějí na program Erasmus, vyzval AS FF Rektorát UP k elektronizaci agendy evidence příjezdů a výjezdů v rámci zahraničních mobilit studentů a zaměstnanců. Toto usnesení svým komentářem podpořila i proděkanka pro zahraniční záležitosti fakulty Pavlína Flajšarová, která zdůraznila, že příslušné dokumenty administruje Rektorát UP. „Na setkání proděkanů pro zahraničí jsem iniciovala, abychom začali využívat dosud spící segment STAGu, který umožnuje registrovat příjezdy a výjezdy v elektronické podobě,“ řekla.  

Svým usnesením senátoři filozofické fakulty přijali i několik záměrů studijních programů. Vyjádřili souhlas s programy Digital Humanities, Sociální práce, Řízení vzdělávacích institucí, Kulturní antropologie, Religious Studies, Religionistika, Science management, Psychologie práce, organizace a dopravy/Work & organisational psychology and Traffic psychology, Francouzská filologie a Migrační studia. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Senátoři zvolili novým děkanem právnické fakulty Václava Stehlíka

Právnickou fakultu v příštích čtyřech letech povede Václav Stehlík, dosavadní vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva. V tajné volbě pro něj hlasovalo devět z patnácti členů fakultního akademického senátu. Senátoři volili mezi ním a současnou děkankou Zdenkou Papouškovou. Funkce by se měl ujmout na konci ledna příštího roku.

Volby kandidáta na děkana se zúčastnilo všech patnáct členů akademického senátu fakulty, devět akademických pracovníků a šest studentů. Ke zvolení bylo potřeba získat nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu (tedy 8 z 15). Senátoři hlasovali tajně a stačilo jim jedno kolo voleb. Václava Stehlíka v něm podpořilo devět senátorů. „Nyní pošlu žádost rektorovi se jménem kandidáta na jmenování nového děkana,“ uvedl na závěr zasedání předseda senátu Michal Bartoň.

„Děkuji senátorům za důvěru. Jsem velice rád, že volební kampaň byla věcná a férová. Věřím, že se vztahy podaří do budoucna zachovat a že fakulta bude táhnout za jeden provaz. Chtěl bych fakultu posunout ve smyslu kvality, a to ve všech oblastech – ve vzdělávání, vědě i internacionalizaci,“ řekl krátce po oznámení výsledků hlasování Václav Stehlík. S olomouckou právnickou fakultou je spojen již čtyřiadvacet let – nejprve jako student, od roku 2000 jako pedagog a posledních pět let vede katedru mezinárodního a evropského práva. Má také bohaté zkušenosti z členství ve fakultním senátu.

Své vize a cíle představil před týdnem na shromáždění akademické obce a podrobně je popsal ve svém volebním programu. „Jsem přesvědčen, že fakulta potřebuje novou dynamiku. Je třeba, aby se zaměřila na excelenci ve všech oblastech, které realizuje. Fakulta podle mě potřebuje i nový styl řízení. Chybí mi cílené strategické řízení a chybí mi vize rezortů, kateder,“ zdůvodnil na shromáždění akademické obce svou kandidaturu.

Václav Stehlík nyní bude sestavovat proděkanský tým. „Mám jasnou představu na každou proděkanskou pozici. Jména jsem před volbou záměrně nezveřejňoval z mnoha důvodů,“ uvedl již dříve. Před volbami řekl, že by rád zachoval určitou personální kontinuitu, zejména pak v rezortech, které fungují velmi dobře.

Zvoleného kandidáta musí ještě do funkce jmenovat rektor univerzity. Současné děkance Zdence Papouškové skončí funkční období v lednu 2020. Václav Stehlík bude v pořadí šestým děkanem, který bude stát v čele právnické fakulty od jejího znovuobnovení v roce 1991. Před ním fakultu řídili Miroslav Liberda, Jiří Blažek, Michal Malacka, Milana Hrušáková a Zdenka Papoušková.

Václav Stehlík (*1977)

Od promoce na Právnické fakultě UP působí na zdejší katedře mezinárodního a evropského práva jako asistent, posléze odborný asistent a docent. Tuto katedru od roku 2014 vede. Kromě toho vystudoval anglický jazyk a literaturu na Filozofické fakultě UP a postgraduální LL.M. studium na University of London zaměřené na právo Evropské unie. Absolvoval řadu zahraničních výzkumných pobytů, konferenčních vystoupení a zvaných přednášek v Evropě i zámoří. V roce 2015 mu byl Evropskou komisí udělen Jean Monnet Chair v oboru práva Evropské unie. Mimo PF UP je zapojen do činnosti oborových rad a odborných komisí na dalších právnických fakultách v ČR i na Slovensku. Hodnocení univerzit, resp. právnických fakult a programů jimi nabízených se věnuje i v rámci činnosti Národního akreditačního úřadu. Působí či působil také jako posuzovatel vědeckých projektů v zahraničí.

Senátoři zvolili novým děkanem právnické fakulty Václava Stehlíka

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 10/14/2019 - 16:00

Právnickou fakultu v příštích čtyřech letech povede Václav Stehlík, dosavadní vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva. V tajné volbě pro něj hlasovalo devět z patnácti členů fakultního akademického senátu. Senátoři volili mezi ním a současnou děkankou Zdenkou Papouškovou. Funkce by se měl ujmout na konci ledna příštího roku.

Volby kandidáta na děkana se zúčastnilo všech patnáct členů akademického senátu fakulty, devět akademických pracovníků a šest studentů. Ke zvolení bylo potřeba získat nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu (tedy 8 z 15). Senátoři hlasovali tajně a stačilo jim jedno kolo voleb. Václava Stehlíka v něm podpořilo devět senátorů. „Nyní pošlu žádost rektorovi se jménem kandidáta na jmenování nového děkana,“ uvedl na závěr zasedání předseda senátu Michal Bartoň.

„Děkuji senátorům za důvěru. Jsem velice rád, že volební kampaň byla věcná a férová. Věřím, že se vztahy podaří do budoucna zachovat a že fakulta bude táhnout za jeden provaz. Chtěl bych fakultu posunout ve smyslu kvality, a to ve všech oblastech – ve vzdělávání, vědě i internacionalizaci,“ řekl krátce po oznámení výsledků hlasování Václav Stehlík. S olomouckou právnickou fakultou je spojen již čtyřiadvacet let – nejprve jako student, od roku 2000 jako pedagog a posledních pět let vede katedru mezinárodního a evropského práva. Má také bohaté zkušenosti z členství ve fakultním senátu.

Své vize a cíle představil před týdnem na shromáždění akademické obce a podrobně je popsal ve svém volebním programu. „Jsem přesvědčen, že fakulta potřebuje novou dynamiku. Je třeba, aby se zaměřila na excelenci ve všech oblastech, které realizuje. Fakulta podle mě potřebuje i nový styl řízení. Chybí mi cílené strategické řízení a chybí mi vize rezortů, kateder,“ zdůvodnil na shromáždění akademické obce svou kandidaturu.

Václav Stehlík nyní bude sestavovat proděkanský tým. „Mám jasnou představu na každou proděkanskou pozici. Jména jsem před volbou záměrně nezveřejňoval z mnoha důvodů,“ uvedl již dříve. Před volbami řekl, že by rád zachoval určitou personální kontinuitu, zejména pak v rezortech, které fungují velmi dobře.

Zvoleného kandidáta musí ještě do funkce jmenovat rektor univerzity. Současné děkance Zdence Papouškové skončí funkční období v lednu 2020. Václav Stehlík bude v pořadí šestým děkanem, který bude stát v čele právnické fakulty od jejího znovuobnovení v roce 1991. Před ním fakultu řídili Miroslav Liberda, Jiří Blažek, Michal Malacka, Milana Hrušáková a Zdenka Papoušková.

Václav Stehlík (*1977)

Od promoce na Právnické fakultě UP působí na zdejší katedře mezinárodního a evropského práva jako asistent, posléze odborný asistent a docent. Tuto katedru od roku 2014 vede. Kromě toho vystudoval anglický jazyk a literaturu na Filozofické fakultě UP a postgraduální LL.M. studium na University of London zaměřené na právo Evropské unie. Absolvoval řadu zahraničních výzkumných pobytů, konferenčních vystoupení a zvaných přednášek v Evropě i zámoří. V roce 2015 mu byl Evropskou komisí udělen Jean Monnet Chair v oboru práva Evropské unie. Mimo PF UP je zapojen do činnosti oborových rad a odborných komisí na dalších právnických fakultách v ČR i na Slovensku. Hodnocení univerzit, resp. právnických fakult a programů jimi nabízených se věnuje i v rámci činnosti Národního akreditačního úřadu. Působí či působil také jako posuzovatel vědeckých projektů v zahraničí.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Zeď z krabic, výstavy i medaile pro osobnosti. Univerzita oslaví výročí sametové revoluce

Před třiceti lety byli studenti a zaměstnanci Univerzity Palackého jedněmi z hlavních hybatelů listopadových událostí na střední Moravě. I proto se univerzita výrazně zapojí do připomínky třicátého výročí sametové revoluce bohatým programem plným přednášek, besed, výstav či slavnostních aktů.

Dojde i na ocenění osobností, které se zasloužily o rozvoj demokracie v česko-slovenském prostředí, a na rekonstrukci ikonické zdi z kartonových krabic před právnickou fakultou. Pro širší program oslav, který UP připravuje spolu s městem, kulturními institucemi, hudební Sametovou nocí či sametovou Nocí divadel, připravila i atraktivní vizuál.

Medaile pro Schwarzenberga, Kocába i Vášáryovou

Hlavní připomínkové akce, které potrvají od 11. do 19. listopadu, zahájí výroční přednáška k poctě prvního poválečného rektora univerzity J. L. Fischera. V Kapli Božího Těla Uměleckého centra UP ji pronese Eliška Wagnerová, význačná právnička, soudkyně a bývalá politička. Jen o několik hodin později na ni naváže na pedagogické fakultě historik Pavel Kreisinger s přednáškou, v níž se zaměří na sedm klíčových momentů sametové revoluce. Wagnerová navíc o den později přebere spolu s dalšími laureáty z rukou rektora v Arcibiskupském paláci pamětní medaile olomoucké univerzity. „Jsme velice rádi, že naše pozvání přijalo hned několik osobností, které se významně podílely na formování demokratických hodnot v české a slovenské společnosti. Symbolické ocenění převezme ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský, politik Karel Schwarzenberg, hudebník a aktivista Michael Kocáb, diplomatka a herečka Magdaléna Vášáryová, ombudsmanka Anna Šabatová nebo emeritní rektor Josef Jařab,“ vypočítává hosty rektor UP Jaroslav Miller.

Mezi pozvanými nechybí ani herečka Ivana Plíhalová, sestra bratří Mašínů Zdena Mašínová, signatář Charty 77 Tomáš Hradílek nebo hudebník Jaroslav Hutka. „S některými oceněnými se bude moci ve večerních hodinách setkat i veřejnost, a to v prostorách Kina Metropol, kde proběhne veřejná beseda na téma ‚30 let poté‘ a také filmová projekce osobitého dokumentárního portrétu Homo Academicus,“ dodává Petr Bilík, prorektor pro vnější vztahy. Kromě snímku o životě profesora Josefa Jařaba, prvního svobodně zvoleného rektora v Československu po sametové revoluci, se na velkém plátně objeví i dobové záznamy z listopadových událostí.

Univerzita nabídne přednášky i křty knih

Kromě slavnostních aktů připravuje UP i další kulturní a společenské akce. Předtím, než vyvrcholí připomínkové akce společným happeningem města a univerzity v neděli 17. listopadu na Palachově náměstí, proběhne hned několik besed, výstav a křtů knih. Retrospektivní publikaci mapující třicet let svého vývoje představí lékařská fakulta. Fotografickou kroniku revolučního roku Okamžiky 1989 pak pokřtí ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc Vydavatelství UP. Na fotografiích známých autorů, jako jsou Milena Valušková, Vladislav Galgonek, Jindřich Štreit, Petr Zatloukal či Luděk Peřina, jsou zachyceny důležité a zlomové momenty veřejného života, které zásadně přispěly k pádu politického režimu v bývalém Československu.

„Dalším atraktivním bodem programu bude diskuze o svobodě slova, kterou připravujeme ve spolupráci s Českou televizí na čtvrtek 14. listopadu v aule pedagogické fakulty. Mezi panelisty se objeví jak hosté z televize, tak vedoucí katedry žurnalistiky Petr Orság nebo

dokumentarista Adam Drda,“ říká Ondřej Martínek, koordinátor univerzitních oslav. Na téma Evropská unie: Společné hodnoty v měnícím se světě promluví v neděli 17. listopadu na půdě Konviktu profesor Laurens Jan Brinkhorst, bývalý nizozemský diplomat a ministr. Přednáška se uskuteční v rámci světově prestižního cyklu Cleveringa Lectures, který pořádá univerzita v Leidenu na počest profesora Rudolfa Pabuse Cleveringy, který odvážně vystoupil na její půdě v listopadu 1940 proti rezignaci židovských profesorů, jež byla vynucena nacistickými okupačními úřady.

Oslavy třiceti let demokracie nejen vážně

„K letošnímu jubileu připravujeme akce nejen edukativního či vzpomínkového charakteru, ale i programové body odlehčenějšího charakteru. Ve spolupráci s právnickou fakultou chystáme například Večer komunistické fotografie spojený s dobovou módní přehlídkou nebo akci s podtitulem Sametová rekonstrukce, kdy znovu postavíme v rámci happeningu před právnickou fakultou krabicovou zeď, která se stala jedním ze symbolů olomouckého sametu,“ dodává Martínek. Před bývalým sídlem komunistické strany dojde v pondělí 18. listopadu i na koncerty a tematický doprovodný program, o den dříve proběhnou tamtéž pietní akty.

Univerzita připravuje i univerzitní speciál hospodského kvízu k 17. listopadu a do dalšího doprovodného programu se chystají zapojit i studentské organizace. Originální edici upomínkových předmětů pak nabídne univerzitní obchod a informační centrum UPoint na Horním náměstí. Nedočkavci mohou již nyní navštívit výstavy Slavíme 30 let sametové revoluce v Knihovně Univerzity Palackého nebo venkovní výstavu České tiskové agentury Okamžiky sametové revoluce na Horním náměstí. Mimo to se chystají fotografické výstavy v UPointu nebo u právnické fakulty. Vlastní tematickou expozici Oslavy demokracie připravuje od poloviny října do konce listopadu Pevnost poznání. Aktuální program oslav naleznete na www.svobodna.olomouc.eu.

Zeď z krabic, výstavy i medaile pro osobnosti. Univerzita oslaví výročí sametové revoluce

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 10/14/2019 - 12:44

Před třiceti lety byli studenti a zaměstnanci Univerzity Palackého jedněmi z hlavních hybatelů listopadových událostí na střední Moravě. I proto se univerzita výrazně zapojí do připomínky třicátého výročí sametové revoluce bohatým programem plným přednášek, besed, výstav či slavnostních aktů.

Dojde i na ocenění osobností, které se zasloužily o rozvoj demokracie v česko-slovenském prostředí, a na rekonstrukci ikonické zdi z kartonových krabic před právnickou fakultou. Pro širší program oslav, který UP připravuje spolu s městem, kulturními institucemi, hudební Sametovou nocí či sametovou Nocí divadel, připravila i atraktivní vizuál.

Medaile pro Schwarzenberga, Kocába i Vášáryovou

Hlavní připomínkové akce, které potrvají od 11. do 19. listopadu, zahájí výroční přednáška k poctě prvního poválečného rektora univerzity J. L. Fischera. V Kapli Božího Těla Uměleckého centra UP ji pronese Eliška Wagnerová, význačná právnička, soudkyně a bývalá politička. Jen o několik hodin později na ni naváže na pedagogické fakultě historik Pavel Kreisinger s přednáškou, v níž se zaměří na sedm klíčových momentů sametové revoluce. Wagnerová navíc o den později přebere spolu s dalšími laureáty z rukou rektora v Arcibiskupském paláci pamětní medaile olomoucké univerzity. „Jsme velice rádi, že naše pozvání přijalo hned několik osobností, které se významně podílely na formování demokratických hodnot v české a slovenské společnosti. Symbolické ocenění převezme ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský, politik Karel Schwarzenberg, hudebník a aktivista Michael Kocáb, diplomatka a herečka Magdaléna Vášáryová, ombudsmanka Anna Šabatová nebo emeritní rektor Josef Jařab,“ vypočítává hosty rektor UP Jaroslav Miller.

Mezi pozvanými nechybí ani herečka Ivana Plíhalová, sestra bratří Mašínů Zdena Mašínová, signatář Charty 77 Tomáš Hradílek nebo hudebník Jaroslav Hutka. „S některými oceněnými se bude moci ve večerních hodinách setkat i veřejnost, a to v prostorách Kina Metropol, kde proběhne veřejná beseda na téma ‚30 let poté‘ a také filmová projekce osobitého dokumentárního portrétu Homo Academicus,“ dodává Petr Bilík, prorektor pro vnější vztahy. Kromě snímku o životě profesora Josefa Jařaba, prvního svobodně zvoleného rektora v Československu po sametové revoluci, se na velkém plátně objeví i dobové záznamy z listopadových událostí.

Univerzita nabídne přednášky i křty knih

Kromě slavnostních aktů připravuje UP i další kulturní a společenské akce. Předtím, než vyvrcholí připomínkové akce společným happeningem města a univerzity v neděli 17. listopadu na Palachově náměstí, proběhne hned několik besed, výstav a křtů knih. Retrospektivní publikaci mapující třicet let svého vývoje představí lékařská fakulta. Fotografickou kroniku revolučního roku Okamžiky 1989 pak pokřtí ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc Vydavatelství UP. Na fotografiích známých autorů, jako jsou Milena Valušková, Vladislav Galgonek, Jindřich Štreit, Petr Zatloukal či Luděk Peřina, jsou zachyceny důležité a zlomové momenty veřejného života, které zásadně přispěly k pádu politického režimu v bývalém Československu.

„Dalším atraktivním bodem programu bude diskuze o svobodě slova, kterou připravujeme ve spolupráci s Českou televizí na čtvrtek 14. listopadu v aule pedagogické fakulty. Mezi panelisty se objeví jak hosté z televize, tak vedoucí katedry žurnalistiky Petr Orság nebo

dokumentarista Adam Drda,“ říká Ondřej Martínek, koordinátor univerzitních oslav. Na téma Evropská unie: Společné hodnoty v měnícím se světě promluví v neděli 17. listopadu na půdě Konviktu profesor Laurens Jan Brinkhorst, bývalý nizozemský diplomat a ministr. Přednáška se uskuteční v rámci světově prestižního cyklu Cleveringa Lectures, který pořádá univerzita v Leidenu na počest profesora Rudolfa Pabuse Cleveringy, který odvážně vystoupil na její půdě v listopadu 1940 proti rezignaci židovských profesorů, jež byla vynucena nacistickými okupačními úřady.

Oslavy třiceti let demokracie nejen vážně

„K letošnímu jubileu připravujeme akce nejen edukativního či vzpomínkového charakteru, ale i programové body odlehčenějšího charakteru. Ve spolupráci s právnickou fakultou chystáme například Večer komunistické fotografie spojený s dobovou módní přehlídkou nebo akci s podtitulem Sametová rekonstrukce, kdy znovu postavíme v rámci happeningu před právnickou fakultou krabicovou zeď, která se stala jedním ze symbolů olomouckého sametu,“ dodává Martínek. Před bývalým sídlem komunistické strany dojde v pondělí 18. listopadu i na koncerty a tematický doprovodný program, o den dříve proběhnou tamtéž pietní akty.

Univerzita připravuje i univerzitní speciál hospodského kvízu k 17. listopadu a do dalšího doprovodného programu se chystají zapojit i studentské organizace. Originální edici upomínkových předmětů pak nabídne univerzitní obchod a informační centrum UPoint na Horním náměstí. Nedočkavci mohou již nyní navštívit výstavy Slavíme 30 let sametové revoluce v Knihovně Univerzity Palackého nebo venkovní výstavu České tiskové agentury Okamžiky sametové revoluce na Horním náměstí. Mimo to se chystají fotografické výstavy v UPointu nebo u právnické fakulty. Vlastní tematickou expozici Oslavy demokracie připravuje od poloviny října do konce listopadu Pevnost poznání. Aktuální program oslav naleznete na www.svobodna.olomouc.eu.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Start-up doktorské granty právnické fakulty získali tři studenti

Premiérový ročník soutěže právnické fakulty o start-up doktorské granty zná vítěze. Hodnotící komise rozhodla, že finanční podporu získají tři žadatelé, tedy pravidly stanovený maximální počet doktorandů. Fakulta mezi studenty Ayyouba Jamaliho, Viktora Kolmačku a Maroše Matiaška rozdělí celkem 290 000 korun. Získaný grant jim má pomoci nastartovat vědeckou činnost.

Novou soutěž vyhlásila fakulta v létě pro studenty prvního ročníku doktorského studijního programu. „Start-up doktorské granty, podobně jako nadstandardní IGA projekty, jsou zamýšleny jako finanční podpora pro doktorandy, kteří už na začátku studia mají jasnou představu, co, jak a proč chtějí zkoumat, a nechtějí strávit první semestr jen rozkoukáváním se. Jde o krátkodobou podporu na pokrytí období od října do ledna akademického roku, která má předcházet novým IGA projektům. Předpokládáme, že doktorandi podpoření v rámci start-up doktorských grantů se pak zapojí právě i do projektů IGA. Zavedení této grantové podpory je jedním z opatření, jejichž cílem je dosažení excelence výstupů doktorského studia na naší fakultě,“ okomentovala novinku Olga Pouperová, proděkanka pro doktorský studijní program a rigorózní řízení a předsedkyně komise pro hodnocení a obhajoby projektů IGA, která nyní posuzovala i start-up doktorské projekty.

Komise rozhodla podpořit vědeckou práci tří doktorandů – Ayyouba Jamaliho, Viktora Kolmačky a Maroše Matiaška. „Komise se jednoznačně shodla na tom, že právě projekty těchto tří doktorandů mají být podpořeny. Jejich projekty nejlépe splňovaly předpoklad jasného, promyšleného projektového záměru, který bude moct být v krátké době skutečně realizován,“ zhodnotila Olga Pouperová.

Získané finanční prostředky doktorandi využijí na studijní či výzkumný pobyt na zahraniční instituci, na nákup literatury a část tvoří stipendium za vědeckou činnost. Fakulta očekává od podpořeného doktoranda minimálně jeden článek odevzdaný k publikaci do redakce recenzovaného časopisu, který je na seznamu časopisů podle směrnice OBD, nebo recenzovaného časopisu v zahraničí.

Jedním z podpořených doktorandů je Maroš Matiaško, který se v rámci svého doktorského studia specializuje na ústavní právo. „Nový grant mi umožní velmi rychle začít pracovat na mém výzkumném projektu na zahraniční univerzitě. Můžu tak získat nejenom specifické zkušenosti, ale zejména prostor pro psaní a přemýšlení, který bude nesmírně důležitý právě na začátku výzkumu. Mám sice jasnou představu o svém disertačním projektu, ale díky grantu si nejenom utřídím myšlenky do kompaktnější podoby, ale vytvořím i první konkrétní výstupy v podobě článků. Grant mi umožní rychle začít psát samotnou práci, což je velmi důležité,“ zhodnotil Maroš Matiaško, absolvent PF UP, který působí v advokacii a spolupracuje s neziskovými organizacemi. „Rovněž oceňuji flexibilitu grantu a rychlost schvalovacího procesu, který nebyl zatížen administrativou. Myslím, že je to vynikající příležitost a za tuto podporu jsem vděčný,“ dodal.

Podpoření doktorandi:

Ayyoub Jamali B.A. (program International and European Law)
Mgr. Viktor Kolmačka (program Teoretické právní vědy – specializace Soukromé právo)
JUDr. Maroš Matiaško, LL.M. (program Teoretické právní vědy – specializace Ústavní právo)

Start-up doktorské granty právnické fakulty získali tři studenti

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 10/14/2019 - 08:00

Premiérový ročník soutěže právnické fakulty o start-up doktorské granty zná vítěze. Hodnotící komise rozhodla, že finanční podporu získají tři žadatelé, tedy pravidly stanovený maximální počet doktorandů. Fakulta mezi studenty Ayyouba Jamaliho, Viktora Kolmačku a Maroše Matiaška rozdělí celkem 290 000 korun. Získaný grant jim má pomoci nastartovat vědeckou činnost.

Novou soutěž vyhlásila fakulta v létě pro studenty prvního ročníku doktorského studijního programu. „Start-up doktorské granty, podobně jako nadstandardní IGA projekty, jsou zamýšleny jako finanční podpora pro doktorandy, kteří už na začátku studia mají jasnou představu, co, jak a proč chtějí zkoumat, a nechtějí strávit první semestr jen rozkoukáváním se. Jde o krátkodobou podporu na pokrytí období od října do ledna akademického roku, která má předcházet novým IGA projektům. Předpokládáme, že doktorandi podpoření v rámci start-up doktorských grantů se pak zapojí právě i do projektů IGA. Zavedení této grantové podpory je jedním z opatření, jejichž cílem je dosažení excelence výstupů doktorského studia na naší fakultě,“ okomentovala novinku Olga Pouperová, proděkanka pro doktorský studijní program a rigorózní řízení a předsedkyně komise pro hodnocení a obhajoby projektů IGA, která nyní posuzovala i start-up doktorské projekty.

Komise rozhodla podpořit vědeckou práci tří doktorandů – Ayyouba Jamaliho, Viktora Kolmačky a Maroše Matiaška. „Komise se jednoznačně shodla na tom, že právě projekty těchto tří doktorandů mají být podpořeny. Jejich projekty nejlépe splňovaly předpoklad jasného, promyšleného projektového záměru, který bude moct být v krátké době skutečně realizován,“ zhodnotila Olga Pouperová.

Získané finanční prostředky doktorandi využijí na studijní či výzkumný pobyt na zahraniční instituci, na nákup literatury a část tvoří stipendium za vědeckou činnost. Fakulta očekává od podpořeného doktoranda minimálně jeden článek odevzdaný k publikaci do redakce recenzovaného časopisu, který je na seznamu časopisů podle směrnice OBD, nebo recenzovaného časopisu v zahraničí.

Jedním z podpořených doktorandů je Maroš Matiaško, který se v rámci svého doktorského studia specializuje na ústavní právo. „Nový grant mi umožní velmi rychle začít pracovat na mém výzkumném projektu na zahraniční univerzitě. Můžu tak získat nejenom specifické zkušenosti, ale zejména prostor pro psaní a přemýšlení, který bude nesmírně důležitý právě na začátku výzkumu. Mám sice jasnou představu o svém disertačním projektu, ale díky grantu si nejenom utřídím myšlenky do kompaktnější podoby, ale vytvořím i první konkrétní výstupy v podobě článků. Grant mi umožní rychle začít psát samotnou práci, což je velmi důležité,“ zhodnotil Maroš Matiaško, absolvent PF UP, který působí v advokacii a spolupracuje s neziskovými organizacemi. „Rovněž oceňuji flexibilitu grantu a rychlost schvalovacího procesu, který nebyl zatížen administrativou. Myslím, že je to vynikající příležitost a za tuto podporu jsem vděčný,“ dodal.

Podpoření doktorandi:

Ayyoub Jamali B.A. (program International and European Law)
Mgr. Viktor Kolmačka (program Teoretické právní vědy – specializace Soukromé právo)
JUDr. Maroš Matiaško, LL.M. (program Teoretické právní vědy – specializace Ústavní právo)

Kategorie: Novinky z UP a PřF

New map application offers interesting routes for runners and pedestrians starting at the UP Faculty of Science

News: Faculty of Science - Ne, 10/13/2019 - 08:00

Eight interesting routes for runners and pedestrians starting in the vicinity of the Faculty of Science, thematically named after scientific fields and Olomouc attractions, can be found in a new map app authored by Martin Gabryš, a graduate of the Faculty of Science, and students of Geoinformatics and Cartography Jakub Koníček and Radek Barvíř. The application is designed for students, employees, and the general public.

“Last year I started working on the Cyclo-Routes project, in which I create circuit routes primarily for cycling, in the form of printed maps, map apps, and websites. It occurred to me that I could do something similar at the faculty, so I applied for the Cherish Your Nature competition. I wrote a project, and made a print map, app, and website in which the faculty eventually showed interest,” said Martin Gabryš.

The aim of the project was to create routes for pedestrians and runners that both start and end at a common point at the Faculty of Science. Routes are 2.5 to 12 km long. In the menu are found thematically focused topics sorted by the fields of Mathematics and Computer Sciences, Physics, Chemistry, Biology and Ecology, Earth Sciences, Fort Science, and Science Centres, as well as Olomouc “bonuses”, which include parks, monuments and squares.

“Together with Radek Barvíř, with whom we organise weekly runs from the Department of Geoinformatics, we devised thematically focused routes, which, according to our running experience, are the best in Olomouc. After digitizing and creating a description of each route, I worked out a graphic design of the project in the form of a poster while Martin Gabryš fine-tuned the map application,” added Jakub Koníček.

The application can be used either on a computer or smartphone. Routes are not marked in the terrain, therefore it is advisable to print your own map or use GPS. “Matyáš Černohous from the Department of Computer Science helped me with the application fine-tuning, for which I express my gratitude,” added Gabryš. Under the auspices of the project, a print map was created for the entrance of the Faculty of Science. More information is available (in Czech) at https://www.mapujme.cz/prfupol/.

Kategorie: News from UP

Stránky