Agregátor zdrojů

Na fakultě tělesné kultury hořelo, naštěstí jen cvičně

Pozdvižení vyvolal v neředínském univerzitním areálu příjezd dvou hasičských vozů. V nejvyšším patře jedné z budov fakulty tělesné kultury krátce po poledni vypukl požár. V tamní učebně zrovna měla seminář dvacítka studentů, další osoby, tělesně postižené, byly ve vedlejší místnosti. Nikomu se ale nic nestalo, hořelo jen naoko.

Cvičení hasičů, při němž byla část budovy za přihlížení desítek kolemjdoucích evakuována, bylo součástí výuky studentů druhého ročníku Ochrany obyvatelstva v rámci předmětu Civilní nouzová připravenost. „Sledovali jsme tři cíle. V prvé řadě šlo o to, ukázat studentům, jak v praxi vypadá práce hasičů a evakuace osob z budovy. Také jsme chtěli vyzkoušet, jak funguje náš systém při vyhlášení požárního poplachu, a pak to samozřejmě bylo cvičení pro hasiče, které je součástí jejich přípravy na reálné situace,“ uvedl organizátor cvičení Zdeněk Melichařík z katedry aplikovaných pohybových aktivit.

K podrobnému vyhodnocení cvičení s hasiči teprve dojde, ale zpětná vazba od studentů, kteří zastali roli figurantů v zakouřeném patře, je pozitivní a práce hasičů je zaujala. To potvrdily i dotazy během krátkého setkání s vedoucím cvičení Jiřím Osykou z olomoucké stanice Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

„Pokud by došlo k opravdovému požáru, nemusí být vůbec jednoduché dostat se z budovy. Navíc kdyby hořel materiál jako PVC, stačí jeden dva nádechy a upadnete do bezvědomí. Když vám oheň odřízne únikovou cestu, zkuste najít jiný způsob, jak se ven dostat. A zároveň zatěsněte dveře, ať nevniká do místnosti kouř, otevřete okna a křičte nebo mávejte oblečením, ať o vás hasiči vědí,“ vysvětloval studentům Jiří Osyka.

„Není to jako v amerických filmech, že sem někdo vběhne bez dýchací masky a vytáhne vás. Tak to nefunguje. Máme svoje postupy, které musíme dodržovat,“ dodal vedoucí cvičení.

S hasiči, ale také třeba s Horskou službou nebo vodními záchranáři spolupracují vyučující z Ochrany obyvatelstva dlouhodobě. Podílejí se nejen na teoretické výuce, ale i na realizaci praktických kurzů, kdy si studenti vyzkoušejí například záchranu tonoucího ze zamrzlé vodní hladiny.

Na fakultě tělesné kultury hořelo, naštěstí jen cvičně

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 12/05/2019 - 12:00

Pozdvižení vyvolal v neředínském univerzitním areálu příjezd dvou hasičských vozů. V nejvyšším patře jedné z budov fakulty tělesné kultury krátce po poledni vypukl požár. V tamní učebně zrovna měla seminář dvacítka studentů, další osoby, tělesně postižené, byly ve vedlejší místnosti. Nikomu se ale nic nestalo, hořelo jen naoko.

Cvičení hasičů, při němž byla část budovy za přihlížení desítek kolemjdoucích evakuována, bylo součástí výuky studentů druhého ročníku Ochrany obyvatelstva v rámci předmětu Civilní nouzová připravenost. „Sledovali jsme tři cíle. V prvé řadě šlo o to, ukázat studentům, jak v praxi vypadá práce hasičů a evakuace osob z budovy. Také jsme chtěli vyzkoušet, jak funguje náš systém při vyhlášení požárního poplachu, a pak to samozřejmě bylo cvičení pro hasiče, které je součástí jejich přípravy na reálné situace,“ uvedl organizátor cvičení Zdeněk Melichařík z katedry aplikovaných pohybových aktivit.

K podrobnému vyhodnocení cvičení s hasiči teprve dojde, ale zpětná vazba od studentů, kteří zastali roli figurantů v zakouřeném patře, je pozitivní a práce hasičů je zaujala. To potvrdily i dotazy během krátkého setkání s vedoucím cvičení Jiřím Osykou z olomoucké stanice Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

„Pokud by došlo k opravdovému požáru, nemusí být vůbec jednoduché dostat se z budovy. Navíc kdyby hořel materiál jako PVC, stačí jeden dva nádechy a upadnete do bezvědomí. Když vám oheň odřízne únikovou cestu, zkuste najít jiný způsob, jak se ven dostat. A zároveň zatěsněte dveře, ať nevniká do místnosti kouř, otevřete okna a křičte nebo mávejte oblečením, ať o vás hasiči vědí,“ vysvětloval studentům Jiří Osyka.

„Není to jako v amerických filmech, že sem někdo vběhne bez dýchací masky a vytáhne vás. Tak to nefunguje. Máme svoje postupy, které musíme dodržovat,“ dodal vedoucí cvičení.

S hasiči, ale také třeba s Horskou službou nebo vodními záchranáři spolupracují vyučující z Ochrany obyvatelstva dlouhodobě. Podílejí se nejen na teoretické výuce, ale i na realizaci praktických kurzů, kdy si studenti vyzkoušejí například záchranu tonoucího ze zamrzlé vodní hladiny.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

RCPTM lends Colombia a helping hand with water treatment

News: Faculty of Science - Čt, 12/05/2019 - 07:59

RCPTM may help with water treatment in Colombia in the future. The centre’s representatives have agreed with their partners at Universidad Central, Bogotá, Colombia, on a joint project aimed to research and develop nanomaterials-based technologies for treating waters contaminated with heavy metals.

The idea of active collaboration began to form about a year ago during a visit of the Vice-Rector of Universidad Central, Óscar L. Herrery Sandoval, in Olomouc. “While taking a tour of RCPTM’s laboratories, he became very interested in water remediation technologies using iron nanoparticles. Water contamination is a critical issue in Colombia. With respect to a fast-growing leather industry, the country faces the problem of its watercourses becoming contaminated with hexavalent chromium; illegal gold mining, in turn, leads to contamination of the environment with toxic mercury,” said Jan Filip, head of the RCPTM’s Environmental Nanotechnologies Group.

RCPTM research in this area was presented by Jan Filip and Eleni Petala at a specialist conference last October, which was organized by Universidad Central.

“Our presentation was mainly focused on the properties of iron nanoparticles and their potential for water remediation. We have also agreed on further collaboration as part of a project that our colleagues in Colombia are preparing. The collaboration is likely to involve, among other things, exchanges of experts, consultations and cooperation with students. We may provide our expertise, test our nanoparticles in the target environment or, perhaps, develop new materials tailored to the environmental problems there. Our Colombian partners have expressed a keen interest in the collaboration, and it’s clear that it could produce tangible outcomes benefitting Colombia in general,” added Filip, who visited, with his colleague, other Colombian universities and made valuable contacts with different scientists.

The leather industry is central for Colombia’s economy. However, wastewater with high organic content, suspended solids, phenols or chromium is released by factories, often small family-run businesses, into the Bogotá River without a proper remediation process. The water treatment systems developed so far are effective yet expensive, or generate large amounts of sludge which is difficult to process. Experts are therefore pinning their hopes on the combination of several strategies.

Kategorie: News from UP

RCPTM nabídne partnerům v Kolumbii pomocnou ruku při čištění vod

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 12/05/2019 - 07:59

Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) přírodovědecké fakulty by mohlo v budoucnu pomoci s čištěním vod v Kolumbii. Zástupci centra se totiž dohodli s partnery z Universidad Central v Bogotě na společném projektu, jehož cílem je výzkum a vývoj technologií pro čištění vod kontaminovaných těžkými kovy pomocí nanomateriálů.

Nápad na vzájemnou spolupráci vznikl zhruba před rokem během návštěvy prorektora Universidad Central Óscara L. Herrery Sandovala v Olomouci. „Při prohlídce RCPTM ho velmi zaujaly technologie čištění vod pomocí nanočástic železa, kterým se dlouhodobě věnujeme. Kontaminace vod je v Kolumbii totiž poměrně značný problém. V souvislosti s rozšířeným kožedělným průmyslem se země potýká se znečištěním vodních toků šestimocným chromem, nelegální těžba zlata zase vede k zamoření prostředí toxickou rtutí,“ uvedl vedoucí skupiny Environmentální nanotechnologie Jan Filip.

Letos v říjnu se Filip a jeho kolegyně Eleni Petala zúčastnili odborné konference, kterou v souvislosti s jejich návštěvou uspořádala Universidad Central v Bogotě. „Naše vystoupení byla zaměřena především na vlastnosti nanočástic železa a možnosti jejich využití při čištění vody. Také jsme se domluvili na další spolupráci v rámci projektu, který kolumbijští kolegové připravují. Spolupráce by spočívala mimo jiné ve výměnných pobytech odborníků, konzultacích či práci se studenty. My bychom poskytli odborné zázemí a zkušenosti, v tamních podmínkách bychom rádi otestovali naše nanočástice, popřípadě vymysleli nové materiály šité na míru tamním environmentálním problémům. Partneři mají o spolupráci eminentní zájem a je zřejmé, že spolupráce by mohla přinést reálné výsledky ve prospěch obyvatel Kolumbie,“ doplnil Filip, který s kolegyní navštívil i další kolumbijské univerzity a navázal cenné kontakty s tamními vědci.

Kožedělný průmysl je pro kolumbijskou ekonomiku velmi významný. Na druhé straně odpadní vodu z výroby s vysokým obsahem organických látek, suspendovanými pevnými látkami, fenoly či chromem vypouštějí firmy, často malé rodinné podniky, do řeky Bogotá bez řádného procesu čištění. Dosud vyvinuté účinné systémy úpravy vody jsou drahé, nebo generují velké množství kalu, který je obtížně zpracovatelný. Odborníci proto vkládají naděje do kombinace několika postupů.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

RCPTM nabídne partnerům v Kolumbii pomocnou ruku při čištění vod

Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) přírodovědecké fakulty by mohlo v budoucnu pomoci s čištěním vod v Kolumbii. Zástupci centra se totiž dohodli s partnery z Universidad Central v Bogotě na společném projektu, jehož cílem je výzkum a vývoj technologií pro čištění vod kontaminovaných těžkými kovy pomocí nanomateriálů.

Nápad na vzájemnou spolupráci vznikl zhruba před rokem během návštěvy prorektora Universidad Central Óscara L. Herrery Sandovala v Olomouci. „Při prohlídce RCPTM ho velmi zaujaly technologie čištění vod pomocí nanočástic železa, kterým se dlouhodobě věnujeme. Kontaminace vod je v Kolumbii totiž poměrně značný problém. V souvislosti s rozšířeným kožedělným průmyslem se země potýká se znečištěním vodních toků šestimocným chromem, nelegální těžba zlata zase vede k zamoření prostředí toxickou rtutí,“ uvedl vedoucí skupiny Environmentální nanotechnologie Jan Filip.

Letos v říjnu se Filip a jeho kolegyně Eleni Petala zúčastnili odborné konference, kterou v souvislosti s jejich návštěvou uspořádala Universidad Central v Bogotě. „Naše vystoupení byla zaměřena především na vlastnosti nanočástic železa a možnosti jejich využití při čištění vody. Také jsme se domluvili na další spolupráci v rámci projektu, který kolumbijští kolegové připravují. Spolupráce by spočívala mimo jiné ve výměnných pobytech odborníků, konzultacích či práci se studenty. My bychom poskytli odborné zázemí a zkušenosti, v tamních podmínkách bychom rádi otestovali naše nanočástice, popřípadě vymysleli nové materiály šité na míru tamním environmentálním problémům. Partneři mají o spolupráci eminentní zájem a je zřejmé, že spolupráce by mohla přinést reálné výsledky ve prospěch obyvatel Kolumbie,“ doplnil Filip, který s kolegyní navštívil i další kolumbijské univerzity a navázal cenné kontakty s tamními vědci.

Kožedělný průmysl je pro kolumbijskou ekonomiku velmi významný. Na druhé straně odpadní vodu z výroby s vysokým obsahem organických látek, suspendovanými pevnými látkami, fenoly či chromem vypouštějí firmy, často malé rodinné podniky, do řeky Bogotá bez řádného procesu čištění. Dosud vyvinuté účinné systémy úpravy vody jsou drahé, nebo generují velké množství kalu, který je obtížně zpracovatelný. Odborníci proto vkládají naděje do kombinace několika postupů.

UP presented its study programmes in Malaysia, Singapore, and Vietnam

News: Faculty of Science - St, 12/04/2019 - 14:19

The presentation of selected study programmes at Palacký University was part of a government mission of the Czech Minister of the Environment and a delegation of the Confederation of Industry of the Czech Republic. The mission was also attended by representatives of Palacký University Olomouc who came home having made interesting contacts in Malaysia, Singapore, and Vietnam. They also explored the possibilities of linking the results of science and research at UP with local partners there.

Palacký University, represented by Jiří Lach, Vice-Rector for Organisation and Development, and Ondřej Pokorný, Head of the Indonesian Studies for Tourism programme at the UP Faculty of Arts, took part in a week-long government mission led by Czech Minister of Environment Richard Brabec and a delegation of the Czech Confederation of Industry to Malaysia, Singapore, and Vietnam. Its primary purpose was to establish contacts with local state and private bodies involved in environmental protection and sustainable development in agriculture, urbanisation, and social sciences. During the meetings, conducted at the level of ministries and local governments, they also discussed the support for the implementation of scientific knowledge into practice.

“In Malaysia, we focussed primarily on negotiations with the representatives of the Ministry of Higher Education (MOHE) and the representatives of the government organisation MIDA granting foreign scholarships to Malaysian students. In recent years, this programme has seen significant reduction in the number of scholarships in the countries of Central and Eastern Europe, which was also noticed by our Faculty of Medicine and Dentistry, where dozens of Malaysian students have been studying until recently. In the negotiations, I emphasised that the academic erudition and enthusiasm of these students, along with their smooth integration into the local environment, have always been beneficial for us and that we want to see them at our university in the years to come,” said UP Vice-Rector Lach.

During the series of talks in Kuala Lumpur and Kota Kinabalu, the Malaysian party presented the concept of its environmental development and the examples of close cooperation between the university and the private sector. Ondřej Pokorný, Head of the Indonesian Studies for Tourism programme from the Department of Asian Studies, stated that Malaysia is very interested in scientific knowledge concerning sustainable development and is ready to participate with third parties in their research and implementation. “Palacký University can offer top workplaces in the departments of geoinformatics, development and environmental studies, natural sciences, and more, and it is true that there has been a great deal of interest in our presentation of these fields in Malaysia as well as in the quality of our research centres related to these disciplines,” Pokorný said.

The Palacký University delegation also informed local interested persons about other Olomouc study programmes, namely those accredited in English, mainly from the Faculties of Medicine and Law. “Especially in Kota Kinabalu, they were very interested in our offer. It resulted in negotiations with the Minister of Tourism on their support of research stays of Palacký University students in this part of Malaysia and also in signing a draft agreement on cooperation with Malaysian University of Sabah,” said Pokorný. Malaysia is one of the most stable countries in Southeast Asia, has a well-functioning education system, and is open to cooperation at all levels of scientific and educational knowledge.

Palacký University was also introduced by UP representatives in Singapore and Johor Bahru, Malaysia, where they had two more meetings. The first one was a follow-up to the UP visit to the National University of Singapore in March and it took place at the Department of South-East Asian Studies. The second one was held in Johor Bahru at Asian Metropolitan University, which specialises in medicine and health sciences, including nursing, and is rated among the best in Malaysia. Thanks to the proximity of Johor Bahru and Singapore, UP academics enjoyed a free afternoon and discussed possible forms of cooperation with the representatives of the local medical faculty. They concluded their mission in Vietnam, where they also introduced the study programmes of Palacký University, closely related to the purpose of the government mission.

Kategorie: News from UP

UP prezentovala některé své studijní programy v Malajsii, Singapuru a ve Vietnamu

Představení vybraných studijních programů Univerzity Palackého bylo součástí vládní mise ministra životního prostředí a delegace Svazu průmyslu a dopravy ČR. Zúčastnili se jí i zástupci univerzity, kteří z Malajsie, Singapuru a Vietnamu přivezli zajímavé kontakty. Zajímali se též o možnosti propojení výsledků vědy a výzkumu s místními partnery.

Univerzita Palackého se prostřednictvím Jiřího Lacha, prorektora pro organizaci a rozvoj, a Ondřeje Pokorného, vedoucího programu Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch na FF, zúčastnila týdenní vládní cesty ministra životního prostředí Richarda Brabce a delegace Svazu průmyslu a dopravy do Malajsie, Singapuru a Vietnamu. Jejím primárním účelem bylo navázat kontakty s místními státními i soukromými subjekty zabývajícími se ochranou životního prostředí a trvale udržitelným rozvojem v zemědělství, urbanizaci a v sociálních vědách. Na úrovni ministrů a místních samospráv se také jednalo o podpoře implementace vědeckých poznatků do praxe.

„V Malajsii jsme se zaměřili především na rozhovory se zástupci ministerstva pro vysoké školy (MOHE) a s představiteli vládní organizace MIDA udělující zahraniční stipendia malajsijským studentům. Tento program byl v minulých letech pro země střední a východní Evropy významně redukován, což pocítila i naše lékařská fakulta, na které donedávna studovaly desítky malajsijských studentů. V rozhovorech jsem zdůraznil, že odborná erudice a entuziasmus těchto studentů spolu s jejich bezproblémovým začleněním do prostředí UP pro nás vždy byly přínosem a stojíme o to, abychom je mohli na půdě naší univerzity vídat i nadále,“ řekl Jiří Lach, prorektor UP.

Během série jednání v Kuala Lumpur a Kota Kinabalu představila malajsijská strana koncepci svého environmentálního rozvoje a také příklady úzké kooperace mezi univerzitním a soukromým sektorem. Ondřej Pokorný, vedoucí programu Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch z katedry asijských studií, uvedl, že se Malajsie velmi zajímá o vědecké poznatky trvale udržitelného rozvoje a je připravená na jejich výzkumu i uvádění do praxe participovat se třetími stranami. „Univerzita Palackého může nabídnout například špičková pracoviště geoinformatiky, rozvojových a environmentálních studií, přírodních věd obecně a jiná a je pravdou, že o prezentace těchto oborů byl v Malajsii velký zájem, stejně tak jako o erudici našich výzkumných center, která již v oblasti působí,“ řekl.

Delegace Univerzity Palackého seznamovala místní zájemce také s dalšími olomouckými studijními programy, konkrétně s těmi akreditovanými v angličtině, prioritně z lékařské a právnické fakulty. „Především v Kota Kinabalu byl o naši nabídku velký zájem. Vyústil v jednání s ministryní turismu o podpoře výzkumných pobytů studentů Univerzity Palackého v této části Malajsie a také v podpisu návrhu smlouvy o spolupráci s University Malaysia Sabah,“ vypočetl Ondřej Pokorný.  Malajsie je podle něj jednou z nejstabilnějších zemí regionu Jihovýchodní Asie, má velmi dobře fungující vzdělávací systém a je otevřená spolupráci na všech úrovních vědeckého i edukačního poznání.

Olomouckou univerzitu prezentovali zástupci UP i v Singapuru a Johor Bahru, kde absolvovali další dvě jednání. První navázalo na březnovou návštěvu UP na National University of Singapore a uskutečnilo se na katedře jihovýchodoasijských studií. Druhé se konalo v Johor Bahru na univerzitě Asian Metropolitan University, která se zaměřuje na výuku lékařských věd a ošetřovatelství a v těchto programech patří k nejlepším v celé Malajsii. Díky blízkosti Johor Bahru a Singapuru využili akademici z UP volné odpoledne a se zástupci tamní lékařské fakulty jednali o možných formách spolupráce. Misi ukončili ve Vietnamu, kde stejně jako v Malajsii seznamovali místní zájemce se studijními programy Univerzity Palackého, majícími úzkou návaznost na program vládní mise.  

UP prezentovala některé své studijní programy v Malajsii, Singapuru a ve Vietnamu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 12/04/2019 - 14:19

Představení vybraných studijních programů Univerzity Palackého bylo součástí vládní mise ministra životního prostředí a delegace Svazu průmyslu a dopravy ČR. Zúčastnili se jí i zástupci univerzity, kteří z Malajsie, Singapuru a Vietnamu přivezli zajímavé kontakty. Zajímali se též o možnosti propojení výsledků vědy a výzkumu s místními partnery.

Univerzita Palackého se prostřednictvím Jiřího Lacha, prorektora pro organizaci a rozvoj, a Ondřeje Pokorného, vedoucího programu Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch na FF, zúčastnila týdenní vládní cesty ministra životního prostředí Richarda Brabce a delegace Svazu průmyslu a dopravy do Malajsie, Singapuru a Vietnamu. Jejím primárním účelem bylo navázat kontakty s místními státními i soukromými subjekty zabývajícími se ochranou životního prostředí a trvale udržitelným rozvojem v zemědělství, urbanizaci a v sociálních vědách. Na úrovni ministrů a místních samospráv se také jednalo o podpoře implementace vědeckých poznatků do praxe.

„V Malajsii jsme se zaměřili především na rozhovory se zástupci ministerstva pro vysoké školy (MOHE) a s představiteli vládní organizace MIDA udělující zahraniční stipendia malajsijským studentům. Tento program byl v minulých letech pro země střední a východní Evropy významně redukován, což pocítila i naše lékařská fakulta, na které donedávna studovaly desítky malajsijských studentů. V rozhovorech jsem zdůraznil, že odborná erudice a entuziasmus těchto studentů spolu s jejich bezproblémovým začleněním do prostředí UP pro nás vždy byly přínosem a stojíme o to, abychom je mohli na půdě naší univerzity vídat i nadále,“ řekl Jiří Lach, prorektor UP.

Během série jednání v Kuala Lumpur a Kota Kinabalu představila malajsijská strana koncepci svého environmentálního rozvoje a také příklady úzké kooperace mezi univerzitním a soukromým sektorem. Ondřej Pokorný, vedoucí programu Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch z katedry asijských studií, uvedl, že se Malajsie velmi zajímá o vědecké poznatky trvale udržitelného rozvoje a je připravená na jejich výzkumu i uvádění do praxe participovat se třetími stranami. „Univerzita Palackého může nabídnout například špičková pracoviště geoinformatiky, rozvojových a environmentálních studií, přírodních věd obecně a jiná a je pravdou, že o prezentace těchto oborů byl v Malajsii velký zájem, stejně tak jako o erudici našich výzkumných center, která již v oblasti působí,“ řekl.

Delegace Univerzity Palackého seznamovala místní zájemce také s dalšími olomouckými studijními programy, konkrétně s těmi akreditovanými v angličtině, prioritně z lékařské a právnické fakulty. „Především v Kota Kinabalu byl o naši nabídku velký zájem. Vyústil v jednání s ministryní turismu o podpoře výzkumných pobytů studentů Univerzity Palackého v této části Malajsie a také v podpisu návrhu smlouvy o spolupráci s University Malaysia Sabah,“ vypočetl Ondřej Pokorný.  Malajsie je podle něj jednou z nejstabilnějších zemí regionu Jihovýchodní Asie, má velmi dobře fungující vzdělávací systém a je otevřená spolupráci na všech úrovních vědeckého i edukačního poznání.

Olomouckou univerzitu prezentovali zástupci UP i v Singapuru a Johor Bahru, kde absolvovali další dvě jednání. První navázalo na březnovou návštěvu UP na National University of Singapore a uskutečnilo se na katedře jihovýchodoasijských studií. Druhé se konalo v Johor Bahru na univerzitě Asian Metropolitan University, která se zaměřuje na výuku lékařských věd a ošetřovatelství a v těchto programech patří k nejlepším v celé Malajsii. Díky blízkosti Johor Bahru a Singapuru využili akademici z UP volné odpoledne a se zástupci tamní lékařské fakulty jednali o možných formách spolupráce. Misi ukončili ve Vietnamu, kde stejně jako v Malajsii seznamovali místní zájemce se studijními programy Univerzity Palackého, majícími úzkou návaznost na program vládní mise.  

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Tatiana Dunajská a Lukáš Kozárek vyhráli Mikulášskou laťku

Atletická hala TJ Lokomotiva hostila univerzitní soutěž ve skoku vysokém, která dostala název Mikulášská laťka. Prvního ročníku se zúčastnilo 34 sportovců, studentů Univerzity Palackého i členů atletických klubů. Nejlepšími skokany se stali Slovenka Tatiana Dunajská a Lukáš Kozárek v barvách kolínského Sokola.

Stříbrnou pozici mezi ženami se 165 cm obsadila Kristýna Bošková z AK Olomouc, bronz brala Kristýna Šafářová z FTK s výkonem 162 cm. Druhý mezi muži skončil se 189 cm dřívější reprezentant UP Ondřej Tesař, třetí pak Tomáš Dočkal z přírodovědecké fakulty, který skočil 186 cm.

„V ženské kategorii byl překonán rekord laťky z dřívějších halových přeborů univerzity. Dosud byl 165 cm, vítězka Tatiana Dunajská stanovila novou nejlepší hodnotu na 171 cm. V mužích stávající rekord odolal, ale Lukáš Kozárek dosáhl krásného dvoumetrového výkonu,“ komentoval výsledky skokanského mítinku jeho ředitel Vítězslav Prukner z katedry sportu FTK.

Vítězové na prvních třech místech v obou kategoriích si odnesli poukaz na Cenu děkana FTK a věcné ceny od partnerů závodu. Kromě toho se hodnotily i kostýmy závodníků, nejvíce oslovil mikulášský převlek studenta FTK Denise Reháka.

Mikulášská laťka navazuje na Halový přebor Univerzity Palackého v atletice, který patřil k tradičním sportovním akcím v univerzitním kalendáři. Kvůli změně v obsahu výuky prvního ročníku, jehož studenti mívali účast na přeboru jako jeden ze zápočtových požadavků, se letos pořadatelé z katedry sportu rozhodli uspořádat pouze soutěž ve skoku vysokém. Kromě vyučujících katedry skokanský mítink organizačně zajišťovali studenti FTK, kteří si tak mohli prakticky vyzkoušet, co se učí v předmětu Didaktika atletiky.

Tatiana Dunajská a Lukáš Kozárek vyhráli Mikulášskou laťku

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 12/04/2019 - 12:00

Atletická hala TJ Lokomotiva hostila univerzitní soutěž ve skoku vysokém, která dostala název Mikulášská laťka. Prvního ročníku se zúčastnilo 34 sportovců, studentů Univerzity Palackého i členů atletických klubů. Nejlepšími skokany se stali Slovenka Tatiana Dunajská a Lukáš Kozárek v barvách kolínského Sokola.

Stříbrnou pozici mezi ženami se 165 cm obsadila Kristýna Bošková z AK Olomouc, bronz brala Kristýna Šafářová z FTK s výkonem 162 cm. Druhý mezi muži skončil se 189 cm dřívější reprezentant UP Ondřej Tesař, třetí pak Tomáš Dočkal z přírodovědecké fakulty, který skočil 186 cm.

„V ženské kategorii byl překonán rekord laťky z dřívějších halových přeborů univerzity. Dosud byl 165 cm, vítězka Tatiana Dunajská stanovila novou nejlepší hodnotu na 171 cm. V mužích stávající rekord odolal, ale Lukáš Kozárek dosáhl krásného dvoumetrového výkonu,“ komentoval výsledky skokanského mítinku jeho ředitel Vítězslav Prukner z katedry sportu FTK.

Vítězové na prvních třech místech v obou kategoriích si odnesli poukaz na Cenu děkana FTK a věcné ceny od partnerů závodu. Kromě toho se hodnotily i kostýmy závodníků, nejvíce oslovil mikulášský převlek studenta FTK Denise Reháka.

Mikulášská laťka navazuje na Halový přebor Univerzity Palackého v atletice, který patřil k tradičním sportovním akcím v univerzitním kalendáři. Kvůli změně v obsahu výuky prvního ročníku, jehož studenti mívali účast na přeboru jako jeden ze zápočtových požadavků, se letos pořadatelé z katedry sportu rozhodli uspořádat pouze soutěž ve skoku vysokém. Kromě vyučujících katedry skokanský mítink organizačně zajišťovali studenti FTK, kteří si tak mohli prakticky vyzkoušet, co se učí v předmětu Didaktika atletiky.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita Palackého zve na den otevřených dveří. S prohlídkou pomůže mobilní aplikace

Nejen potřebné informace o studiu, ale i speciální doprovodný program nabídne zájemcům Den otevřených dveří Univerzity Palackého už v pátek 6. prosince. Návštěvníci si na akci, na níž tradičně dorazí tisícovky zájemců o studium, jejich rodiče i veřejnost, mohou projít univerzitní prostory od 8 do 14 hodin. Dopraví je k nim zdarma speciální autobusová linka.

Den otevřených dveří UP poskytne návštěvníkům kompletní informační servis. Na některých fakultách si mohou zájemci vyzkoušet i testy studijních předpokladů nebo si projít speciální laboratoře. „Středoškoláci se na osmi fakultách dozvědí potřebné informace o studiu, průběhu přijímacího řízení, zahraničních pobytech nebo o uplatnění absolventů. Zpřístupněny budou i univerzitní knihovny, koleje č hlavní menza,“ uvedla tisková mluvčí UP Gabriela Sýkorová Dvorníková s tím, že program zaujme také veřejnost.

Program v mobilu

Uživatelé se zařízeními se systémem Android a nově i iOS si mohou stáhnout v ČR ojedinělou aplikaci Studuj na UP, ve které najdou kompletní časový rozpis programu, jízdní řád speciálního autobusu, interaktivní mapu univerzitních budov i aktuality.

Autobus zdarma

Dopravu k fakultám zprostředkuje bezplatná autobusová linka, která bude vyjíždět v 7:55, 9:05, 10:20 a ve 12:00 od zastávky u hlavního vlakového nádraží a přiblíží zájemce ke zpřístupněným univerzitním budovám (jízdní řád). K dispozici v ní budou dobrovolníci z UP, kteří zájemcům poskytnou potřebné informace.

Prohlídky laboratoří a výstav

Návštěvníci přírodovědecké fakulty se mohou těšit například na prohlídku laboratoře nanotechnologií nebo laboratoře pro atomovou a jadernou fyziku, k vidění budou i různé chemické a fyzikální pokusy. Na fakultě zdravotnických věd si zájemci mohou od 9 do 12 hodin prohlédnout odborné učebny pro výuku zdravotnického záchranářství, porodní asistence či fyzioterapie. Na pedagogické fakultě bude k vidění například laboratoř katedry biologie. Na cyrilometodějské teologické fakultě si půjde prohlédnout speciální vydání voděodolné bible a výstavy Malí superhrdinové nebo Svět mýma očima.

Moderní sportoviště

Na fakultě tělesné kultury se zájemci seznámí s fungováním optického systému pro analýzu pohybu v 3D prostoru nebo si vyzkoušejí virtuální realitu. Přístupná bude i lezecká stěna a představí se také hokejisté HC Univerzita Palackého.

Otevřeno i v Pevnosti poznání a UPointu

Interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání bude mít pro studenty maturitních ročníků otevřeno od 9 do 17 hodin zdarma. Univerzitní informační centrum a obchod UPoint na Horním náměstí nabídne zájemcům o studium od 8 do 18 hodin informační materiály, workshop s uměleckým spolkem ChaosCompany a bezplatně punč či kávu.

Oběd v menze za studentské ceny

Návštěvníci budou mít také příležitost zjistit, jak to funguje na vysokoškolských kolejích a v menze. V tělocvičně na koleji Bedřicha Václavka bude informační stánek a v hlavní menze v ulici 17. listopadu mohou od 11:00 do 14:30 ochutnat oběd za studentské ceny. V nabídce bude dle dostupnosti například dýňová polévka, boloňské špagety, maďarský vepřový guláš, kuřecí stehno na tandoori s jogurtem, cordon bleu či kuřecí soté na kari a smetaně.

Více k prosincovému programu DOD UP ZDE. Další informace nabízí web studuj.upol.cz a aplikace Studuj na UP. Na Univerzitu Palackého v Olomouci se v roce 2019 přihlásilo přes 27 tisíc uchazečů o studium. Druhou nejstarší tuzemskou univerzitu studuje na osmi fakultách 22 tisíc studentů, což je pětina obyvatel Olomouce.

Přehled informačních bloků:

Cyrilometodějská teologická fakulta UP (Univerzitní 22)
11:00–11:30        Jak vypadá výuka na Sociální pedagogice

Filozofická fakulta UP (Křížkovského 10)
9:30–10:15           1. informační blok (2. poschodí, místnost 3.32)
11:00–11:45        2. informační blok (2. poschodí, místnost 3.32)

Přírodovědecká fakulta UP (17. listopadu 12)
11:00     Informační blok (2. podlaží, aula 2.001)

Pedagogická fakulta UP (Žižkovo náměstí 5)
10:00–11:00        Informační blok (přízemí, hlavní aula)

Fakulta tělesné kultury UP (U Letiště 32)
10:00     1. informační blok (Aplikační centrum BALUO, konferenční sál)
11:00     2. informační blok (Aplikační centrum BALUO, konferenční sál)
12:00     3. informační blok (Aplikační centrum BALUO, konferenční sál)

Právnická fakulta UP (17. listopadu 8)
9:30–10:15           1. informační blok (budova B, aula)
11:30–12:15        2. informační blok (budova B, aula)

Fakulta zdravotnických věd UP (Hněvotínská 3, Teoretické ústavy)
10:30–11:15        1. prezentace pro uchazeče (učebna TD 2.521)
12:00–12:45        1. prezentace pro uchazeče (učebna TD 2.521)

Lékařská fakulta UP (Hněvotínská 3, Teoretické ústavy)
Uchazeči se mohou informovat od 8 do 14 hodin na studijním oddělení fakulty. Podrobnější program LF nabídne na dni otevřených dveří 18. ledna 2020.

Univerzita Palackého zve na den otevřených dveří. S prohlídkou pomůže mobilní aplikace

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 12/04/2019 - 07:46

Nejen potřebné informace o studiu, ale i speciální doprovodný program nabídne zájemcům Den otevřených dveří Univerzity Palackého už v pátek 6. prosince. Návštěvníci si na akci, na níž tradičně dorazí tisícovky zájemců o studium, jejich rodiče i veřejnost, mohou projít univerzitní prostory od 8 do 14 hodin. Dopraví je k nim zdarma speciální autobusová linka.

Den otevřených dveří UP poskytne návštěvníkům kompletní informační servis. Na některých fakultách si mohou zájemci vyzkoušet i testy studijních předpokladů nebo si projít speciální laboratoře. „Středoškoláci se na osmi fakultách dozvědí potřebné informace o studiu, průběhu přijímacího řízení, zahraničních pobytech nebo o uplatnění absolventů. Zpřístupněny budou i univerzitní knihovny, koleje č hlavní menza,“ uvedla tisková mluvčí UP Gabriela Sýkorová Dvorníková s tím, že program zaujme také veřejnost.

Program v mobilu

Uživatelé se zařízeními se systémem Android a nově i iOS si mohou stáhnout v ČR ojedinělou aplikaci Studuj na UP, ve které najdou kompletní časový rozpis programu, jízdní řád speciálního autobusu, interaktivní mapu univerzitních budov i aktuality.

Autobus zdarma

Dopravu k fakultám zprostředkuje bezplatná autobusová linka, která bude vyjíždět v 7:55, 9:05, 10:20 a ve 12:00 od zastávky u hlavního vlakového nádraží a přiblíží zájemce ke zpřístupněným univerzitním budovám (jízdní řád). K dispozici v ní budou dobrovolníci z UP, kteří zájemcům poskytnou potřebné informace.

Prohlídky laboratoří a výstav

Návštěvníci přírodovědecké fakulty se mohou těšit například na prohlídku laboratoře nanotechnologií nebo laboratoře pro atomovou a jadernou fyziku, k vidění budou i různé chemické a fyzikální pokusy. Na fakultě zdravotnických věd si zájemci mohou od 9 do 12 hodin prohlédnout odborné učebny pro výuku zdravotnického záchranářství, porodní asistence či fyzioterapie. Na pedagogické fakultě bude k vidění například laboratoř katedry biologie. Na cyrilometodějské teologické fakultě si půjde prohlédnout speciální vydání voděodolné bible a výstavy Malí superhrdinové nebo Svět mýma očima.

Moderní sportoviště

Na fakultě tělesné kultury se zájemci seznámí s fungováním optického systému pro analýzu pohybu v 3D prostoru nebo si vyzkoušejí virtuální realitu. Přístupná bude i lezecká stěna a představí se také hokejisté HC Univerzita Palackého.

Otevřeno i v Pevnosti poznání a UPointu

Interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání bude mít pro studenty maturitních ročníků otevřeno od 9 do 17 hodin zdarma. Univerzitní informační centrum a obchod UPoint na Horním náměstí nabídne zájemcům o studium od 8 do 18 hodin informační materiály, workshop s uměleckým spolkem ChaosCompany a bezplatně punč či kávu.

Oběd v menze za studentské ceny

Návštěvníci budou mít také příležitost zjistit, jak to funguje na vysokoškolských kolejích a v menze. V tělocvičně na koleji Bedřicha Václavka bude informační stánek a v hlavní menze v ulici 17. listopadu mohou od 11:00 do 14:30 ochutnat oběd za studentské ceny. V nabídce bude dle dostupnosti například dýňová polévka, boloňské špagety, maďarský vepřový guláš, kuřecí stehno na tandoori s jogurtem, cordon bleu či kuřecí soté na kari a smetaně.

Více k prosincovému programu DOD UP ZDE. Další informace nabízí web studuj.upol.cz a aplikace Studuj na UP. Na Univerzitu Palackého v Olomouci se v roce 2019 přihlásilo přes 27 tisíc uchazečů o studium. Druhou nejstarší tuzemskou univerzitu studuje na osmi fakultách 22 tisíc studentů, což je pětina obyvatel Olomouce.

Přehled informačních bloků:

Cyrilometodějská teologická fakulta UP (Univerzitní 22)
11:00–11:30        Jak vypadá výuka na Sociální pedagogice

Filozofická fakulta UP (Křížkovského 10)
9:30–10:15           1. informační blok (2. poschodí, místnost 3.32)
11:00–11:45        2. informační blok (2. poschodí, místnost 3.32)

Přírodovědecká fakulta UP (17. listopadu 12)
11:00     Informační blok (2. podlaží, aula 2.001)

Pedagogická fakulta UP (Žižkovo náměstí 5)
10:00–11:00        Informační blok (přízemí, hlavní aula)

Fakulta tělesné kultury UP (U Letiště 32)
10:00     1. informační blok (Aplikační centrum BALUO, konferenční sál)
11:00     2. informační blok (Aplikační centrum BALUO, konferenční sál)
12:00     3. informační blok (Aplikační centrum BALUO, konferenční sál)

Právnická fakulta UP (17. listopadu 8)
9:30–10:15           1. informační blok (budova B, aula)
11:30–12:15        2. informační blok (budova B, aula)

Fakulta zdravotnických věd UP (Hněvotínská 3, Teoretické ústavy)
10:30–11:15        1. prezentace pro uchazeče (učebna TD 2.521)
12:00–12:45        1. prezentace pro uchazeče (učebna TD 2.521)

Lékařská fakulta UP (Hněvotínská 3, Teoretické ústavy)
Uchazeči se mohou informovat od 8 do 14 hodin na studijním oddělení fakulty. Podrobnější program LF nabídne na dni otevřených dveří 18. ledna 2020.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Centrum celoživotního vzdělávání PdF a E-bezpečí nabídne seniorům kurz

Senioři se mohou zdarma zúčastnit kurzu, který jim nabídne pomoc v rozvoji schopností rozlišit podvodné chování ve virtuálním světě. Informace v kurzu jim zaručí větší imunitu vůči rizikovým formám chování i vůči podvodným zprávám.  Kurz pořádá Univerzita Palackého.

Nejen v reálném, ale i ve virtuálním světě se čím dále častěji senioři setkávají s rizikovými formami chování, někdy až protiprávními, a stávají se tak oběťmi trestných činů. Proto pro ně Centrum celoživotního vzdělávání PdF ve spolupráci s projektem E-bezpečí připravilo v několika lednových termínech speciální kurz.

„Zaměříme se v něm na zvýšení informovanosti o kybernetické kriminalitě. Senioři se tak dozvědí o podvodných e-shopech, podvodných aukcích, podvodných dopisech, slibujících velký majetek, phishingu, virových útocích a mnoha dalších příkladech podvodného jednání,“ řekl Kamil Kopecký, organizátor kurzu z E-bezpečí. Dodal, že neméně důležitou součástí bude i důraz na rozvoj digitální gramotnosti.

„Budeme se snažit minimalizovat riziko, aby se senioři stali oběťmi internetového či jiného podvodu, čímž snížíme dopad útoku. Příchozím nabídneme také informaci o bezpečném místě pro anonymní nahlášení problému a jeho předání Policii ČR. Tím můžeme eliminovat riziko sekundární viktimizace a nutnost kontaktovat policii přímo,“ dodal Kamil Kopecký.

Kurz se uskuteční ve čtyřech termínech: 7., 8.,14. a 15. ledna 2020, vždy od 14 do 16 hodin v učebně N32 Pedagogické fakulty UP.

Přihlášku na bezplatný kurz a více informací najdete ZDE.

Centrum celoživotního vzdělávání PdF a E-bezpečí nabídne seniorům kurz

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 12/03/2019 - 11:50

Senioři se mohou zdarma zúčastnit kurzu, který jim nabídne pomoc v rozvoji schopností rozlišit podvodné chování ve virtuálním světě. Informace v kurzu jim zaručí větší imunitu vůči rizikovým formám chování i vůči podvodným zprávám.  Kurz pořádá Univerzita Palackého.

Nejen v reálném, ale i ve virtuálním světě se čím dále častěji senioři setkávají s rizikovými formami chování, někdy až protiprávními, a stávají se tak oběťmi trestných činů. Proto pro ně Centrum celoživotního vzdělávání PdF ve spolupráci s projektem E-bezpečí připravilo v několika lednových termínech speciální kurz.

„Zaměříme se v něm na zvýšení informovanosti o kybernetické kriminalitě. Senioři se tak dozvědí o podvodných e-shopech, podvodných aukcích, podvodných dopisech, slibujících velký majetek, phishingu, virových útocích a mnoha dalších příkladech podvodného jednání,“ řekl Kamil Kopecký, organizátor kurzu z E-bezpečí. Dodal, že neméně důležitou součástí bude i důraz na rozvoj digitální gramotnosti.

„Budeme se snažit minimalizovat riziko, aby se senioři stali oběťmi internetového či jiného podvodu, čímž snížíme dopad útoku. Příchozím nabídneme také informaci o bezpečném místě pro anonymní nahlášení problému a jeho předání Policii ČR. Tím můžeme eliminovat riziko sekundární viktimizace a nutnost kontaktovat policii přímo,“ dodal Kamil Kopecký.

Kurz se uskuteční ve čtyřech termínech: 7., 8.,14. a 15. ledna 2020, vždy od 14 do 16 hodin v učebně N32 Pedagogické fakulty UP.

Přihlášku na bezplatný kurz a více informací najdete ZDE.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Profesoři Řídký a Hrabovský laureáty čestné Kopalovy přednášky

Novinky: Fyzikální ústav - Út, 12/03/2019 - 10:51

Česká astronomická společnost ocenila klíčový přínos pracovníků Fyzikálního ústavu na české účasti v mezinárodním projektu Observatoř Pierra Augera v Argentině. Profesoři Jan Řídký a Miroslav Hrabovský proslovili v sobotu 30. listopadu čestnou přednášku věnovanou nejvýznamnějšímu světovému centru pro výzkum ultraenergetického kosmického záření. Slavnostní akt se uskutečnil v Planetáriu Praha.

Slavnostní udělení ceny

Laudatio na obě vědce, díky nimž se český výzkum v oboru astročásticové fyziky dostal na světovou úroveň, přednesl čestný předseda České astronomické společnosti Jiří Grygar. Na mezinárodním projektu Observatoře Pierra Augera se podílí 17 zemí a česká účast hraje klíčovou roli zejména v oblasti fluorescenční detekce kosmického záření a testování elektroniky pro modernizaci pozemního detektoru observatoře. O významu přínosu českých fyziků na fungování observatoře, kde pracuje více než 500 fyziků, svědčí i jejich opakovaná volba do vedoucích pozic Observatoře. Profesor Jan Řídký zastával v období 2006–2010 funkci vedoucího jednoho ze dvou nejdůležitějších zařízení Observatoře – fluorescenčního detektoru. Po profesoru Řídkém byl na stejné místo zvolen další člen českého týmu - astrofyzik Radomír Šmída.

Observatoř zahájila plný provoz na počátku roku 2008, ale první úspěch zaznamenalo české vědecké zastoupení již během její výstavby. Jednalo se o vítězství olomouckých segmentovaných zrcadel v konkursu na výrobu optiky pro širokoúhlé kamery sledující atmosférické spršky ultraenergetického kosmického záření. Ta obstála v konkurenci s optickými prvky pro kamery z Německa, Itálie a Brazílie. Neméně důležitým výsledkem mezinárodní spolupráce je i robotický teleskop FRAM, měřící průzračnost atmosféry v daném směru bezprostředně po průletu spršky.

Argentinskou observatoří generované nejrozsáhlejší soubory dat s předtím nedosažitelnou přesností v pásmu ultraenergetického kosmického záření umožňují vědcům průlomový výzkum. Význam observatoře v posledních letech narůstá i v nastupující éře mnohopásmové astronomie (multimessenger astronomy) po zachycení mnohopásmového dosvitu po detekci gravitačních vln vyvolaných splynutím dvou neutronových hvězd.

Umělcovo zpracování obrazu spršky kosmického záření dopadající do Čerenkovova detektoru na Observatoři Pierra Augera (credit: A. Chantelauze, S. Staffi, L. Bret).

Profesor Jan Řídký se věnuje experimentální fyzice elementárních částic. Od roku 1997 se podílí na mezinárodním projektu observatoře Pierra Augera, kde v letech 2006–2010 pracoval jako koordinátor fluorescenčního detektoru. Od roku 2007 vedl deset let Fyzikální ústav a zasloužil se o vznik mezinárodního projektu ELI. Od roku 2017 je členem Akademické rady a místopředsedou AV ČR pro oblast věd o neživé přírodě.

Profesor Miroslav Hrabovský pracuje ve Společné laboratoři optiky Fyzikálního ústavu AV ČR a Univerzity Palackého v Olomouci, kterou vedl v letech 1990 – 2012. V současnosti je vedoucím Laboratoře vlnové a statické optiky. Působí jako odpovědný zástupce vydavatele časopisu Jemná mechanika a optika.

Kopalova přednáška je čestné ocenění České astronomické společnosti, které se uděluje od roku 2007 za významné vědecké výsledky.

Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Pamětní deska na právnické fakultě odkazuje na Smlouvu o Antarktidě

Fasádu budovy právnické fakulty nově zdobí pamětní deska. Otištěna je na ní zvětšená titulní strana Smlouvy o Antarktidě, významného mezinárodněprávního dokumentu. Umístění desky inicioval Pavel Sladký, první a zatím poslední český pozorovatel na Antarktidě, absolvent olomoucké právnické fakulty. Odhalena byla v neděli 1. prosince, v den, na který připadlo 60. výročí podpisu Smlouvy o Antarktidě.

„Děkuji děkance Zdence Papouškové a právnické fakultě, že jsme společně tento nápad uskutečnili. Chtěl bych, aby deska sloužila jako učební pomůcka při výuce mezinárodního práva. Aby si studenti, kteří procházejí kolem desky, uvědomili význam mezinárodního práva veřejného při studiu právních věd,“ zdůvodnil Pavel Sladký, v současnosti zástupce velvyslance ČR v Bratislavě.

Výjimečnost smlouvy zdůraznil při slavnostním odhalení desky také Martin Faix, proděkan právnické fakulty, který působí na katedře mezinárodního a evropského práva. „Naši pozornost si tento výjimečný dokument zaslouží v mnoha ohledech. Smlouva vymezila Antarktidu jen pro mírové účely, je to také úmluva o ochraně životního prostředí a podporuje mezinárodní vědeckou spolupráci. Jsem rád, že Česká republika je jednou ze smluvních stran a že v této oblasti hrajeme aktivní roli,“ řekl proděkan.

Pozvání na slavnostní odhalení desky přijal Pavel Prošek, český polárník, klimatolog a především zakladatel České antarktické stanice Johana Gregora Mendela a její dlouholetý šéf. „Jste pravděpodobně první právnická fakulta na světě, která umístila na svou budovu připomínku Smlouvy o Antarktidě. Jsem za to velice rád. Současně jsem nesmírně rád, že jsou s vaší fakultou úzce svázáni dva právníci, kteří nám pomáhali uskutečnit sen, postavit na Antarktidě vědeckou stanici,“ řekl Pavel Prošek. Před shromážděnými poděkoval právě Pavlu Sladkému a také přítomnému Ondřeji Víchovi, který působí na katedře správního práva a finančního práva PF UP.

Pavel Sladký je s jižní polární oblastí spojován zhruba od roku 2004, kdy jako právník na mezinárodněprávním odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR měl v agendě otázky Antarktidy. Významně se tehdy podílel na řešení mezinárodněprávních záležitostí při přípravách a stavbě české vědecké stanice, která od roku 2007 stojí na pobřeží ostrova Jamese Rosse. Na přelomu let 2014 a 2015 se pak stal prvním a zatím posledním českým pozorovatel na Antarktidě. „Dva měsíce jsem tehdy navštěvoval tamní vědecké stanice i námořní plavidla a dohlížel na dodržování mezinárodních závazků,“ vzpomněl absolvent olomouckých práv.

Ondřej Vícha, odborný asistent PF UP, je autorem českého zákona o Antarktidě. „Před nástupem na olomouckou fakultu jsem pracoval na ministerstvu životní prostředí na legislativním odboru. Kolem roku 2001 jsem měl za úkol nejprve napsat věcný záměr tohoto zákona a potom i paragrafové znění. Nebylo to tehdy příliš s kým konzultovat, nikdo o této oblasti moc nevěděl. Bylo to dobrodružné,“ zavzpomínal odborník na právo životního prostředí.

Deska ve formátu A1 je umístěná na fasádě budovy B právnické fakulty. Projde kolem ní každý, kdo jde po chodníku směrem k přírodovědecké fakultě. Znázorňuje první stranu Smlouvy o Antarktidě. Ta je psaná na hlavičkovém papíře mezivládní konference, která se konala na podzim roku 1959 ve Washingtonu a projednávala mírové využívání jižních polárních oblastí.

Pamětní deska na právnické fakultě odkazuje na Smlouvu o Antarktidě

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 12/03/2019 - 08:00

Fasádu budovy právnické fakulty nově zdobí pamětní deska. Otištěna je na ní zvětšená titulní strana Smlouvy o Antarktidě, významného mezinárodněprávního dokumentu. Umístění desky inicioval Pavel Sladký, první a zatím poslední český pozorovatel na Antarktidě, absolvent olomoucké právnické fakulty. Odhalena byla v neděli 1. prosince, v den, na který připadlo 60. výročí podpisu Smlouvy o Antarktidě.

„Děkuji děkance Zdence Papouškové a právnické fakultě, že jsme společně tento nápad uskutečnili. Chtěl bych, aby deska sloužila jako učební pomůcka při výuce mezinárodního práva. Aby si studenti, kteří procházejí kolem desky, uvědomili význam mezinárodního práva veřejného při studiu právních věd,“ zdůvodnil Pavel Sladký, v současnosti zástupce velvyslance ČR v Bratislavě.

Výjimečnost smlouvy zdůraznil při slavnostním odhalení desky také Martin Faix, proděkan právnické fakulty, který působí na katedře mezinárodního a evropského práva. „Naši pozornost si tento výjimečný dokument zaslouží v mnoha ohledech. Smlouva vymezila Antarktidu jen pro mírové účely, je to také úmluva o ochraně životního prostředí a podporuje mezinárodní vědeckou spolupráci. Jsem rád, že Česká republika je jednou ze smluvních stran a že v této oblasti hrajeme aktivní roli,“ řekl proděkan.

Pozvání na slavnostní odhalení desky přijal Pavel Prošek, český polárník, klimatolog a především zakladatel České antarktické stanice Johana Gregora Mendela a její dlouholetý šéf. „Jste pravděpodobně první právnická fakulta na světě, která umístila na svou budovu připomínku Smlouvy o Antarktidě. Jsem za to velice rád. Současně jsem nesmírně rád, že jsou s vaší fakultou úzce svázáni dva právníci, kteří nám pomáhali uskutečnit sen, postavit na Antarktidě vědeckou stanici,“ řekl Pavel Prošek. Před shromážděnými poděkoval právě Pavlu Sladkému a také přítomnému Ondřeji Víchovi, který působí na katedře správního práva a finančního práva PF UP.

Pavel Sladký je s jižní polární oblastí spojován zhruba od roku 2004, kdy jako právník na mezinárodněprávním odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR měl v agendě otázky Antarktidy. Významně se tehdy podílel na řešení mezinárodněprávních záležitostí při přípravách a stavbě české vědecké stanice, která od roku 2007 stojí na pobřeží ostrova Jamese Rosse. Na přelomu let 2014 a 2015 se pak stal prvním a zatím posledním českým pozorovatel na Antarktidě. „Dva měsíce jsem tehdy navštěvoval tamní vědecké stanice i námořní plavidla a dohlížel na dodržování mezinárodních závazků,“ vzpomněl absolvent olomouckých práv.

Ondřej Vícha, odborný asistent PF UP, je autorem českého zákona o Antarktidě. „Před nástupem na olomouckou fakultu jsem pracoval na ministerstvu životní prostředí na legislativním odboru. Kolem roku 2001 jsem měl za úkol nejprve napsat věcný záměr tohoto zákona a potom i paragrafové znění. Nebylo to tehdy příliš s kým konzultovat, nikdo o této oblasti moc nevěděl. Bylo to dobrodružné,“ zavzpomínal odborník na právo životního prostředí.

Deska ve formátu A1 je umístěná na fasádě budovy B právnické fakulty. Projde kolem ní každý, kdo jde po chodníku směrem k přírodovědecké fakultě. Znázorňuje první stranu Smlouvy o Antarktidě. Ta je psaná na hlavičkovém papíře mezivládní konference, která se konala na podzim roku 1959 ve Washingtonu a projednávala mírové využívání jižních polárních oblastí.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Milan Navrátil z PřF byl oceněn Mendelovou univerzitou

Medaili Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně za spolupráci v rozvoji vědy a vzdělávání obdržel profesor Milan Navrátil z katedry buněčné biologie a genetiky přírodovědecké fakulty, který svoji vědeckou kariéru zasvětil zejména studiu genetické variability a biologické diverzity rostlinných virů. Výsledky jeho bádání jsou v praxi využívány například při detekci viru šarky švestky, který je nejvýznamnější virovou chorobou peckovin.

Slavnostní ceremoniál předání medaile se konal na Státním zámku Lednice u příležitosti oslav 100. výročí založení Mendelovy univerzity v Brně a 30. výročí 17. listopadu 1989. „Je to pro mě velká čest a moc si tohoto ocenění vážím. Zároveň je to pro mě závazek, abych své znalosti a zkušenosti předal studentům a svým následovníkům. Velmi na mě zapůsobila skutečnost, že jsem se ocitl ve společnosti 31 oceněných známých osobností, mezi které patří například bývalí rektoři Mendelovy univerzity Jaroslav Hlušek a Ladislav Havel či známý vinař, šlechtitel révy a pedagog Miloš Michlovský,“ uvedl Milan Navrátil.

Oceněný vědec se specializuje na studium genetické variability a biologické diverzity rostlinných virů a fytoplazem. Cílem jeho bádání je optimalizovat diagnostiku a poznat faktory, které ovlivňují výskyt a šíření rostlinných patogenů. „Celý život mě provází virus šarky švestky. Jako první na světě jsme vyvinuli diagnostické monoklonální protilátky, které se využívají při komerční výrobě diagnostické soupravy. Významnou měrou jsme přispěli také k objasnění faktorů ovlivňujících výskyt a šíření viru šarky švestky, a to nejen v Evropě,“ vysvětlil fytopatolog.

Profesor Navrátil se rovněž podílel na analýze komplexu virů napadajících česnek, u kterých byla stanovena nejen jejich škodlivost, ale také systém diagnostiky a následného ozdravování, což umožnilo produkci zdravé česnekové sadby v České republice. Vědec zásadně přispěl k objasnění migračních cyklů vektorů fytoplazmy proliferace jabloně či evropské žloutenky peckovin. V současné době se zabývá analýzou mikrobiálních společenstev meruněk pomocí techniky „high throughput sequencing“ a snaží se identifikovat fytopatogenní druhy virů, bakterií a hub, které se podílejí na předčasném odumírání těchto ovocných stromů.

Milan Navrátil absolvoval Univerzitu J. E. Purkyně (Masarykova univerzita) v Brně. V letech 2002–2008 vedl katedru buněčné biologie a genetiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, podílel se na založení úspěšného studijního oboru Molekulární a buněčná biologie. Je vedoucím bakalářských, magisterských a doktorských studentských prací a působí jako lektor na odborných přednáškách.

Milan Navrátil z PřF byl oceněn Mendelovou univerzitou

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 12/02/2019 - 13:30

Medaili Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně za spolupráci v rozvoji vědy a vzdělávání obdržel profesor Milan Navrátil z katedry buněčné biologie a genetiky přírodovědecké fakulty, který svoji vědeckou kariéru zasvětil zejména studiu genetické variability a biologické diverzity rostlinných virů. Výsledky jeho bádání jsou v praxi využívány například při detekci viru šarky švestky, který je nejvýznamnější virovou chorobou peckovin.

Slavnostní ceremoniál předání medaile se konal na Státním zámku Lednice u příležitosti oslav 100. výročí založení Mendelovy univerzity v Brně a 30. výročí 17. listopadu 1989. „Je to pro mě velká čest a moc si tohoto ocenění vážím. Zároveň je to pro mě závazek, abych své znalosti a zkušenosti předal studentům a svým následovníkům. Velmi na mě zapůsobila skutečnost, že jsem se ocitl ve společnosti 31 oceněných známých osobností, mezi které patří například bývalí rektoři Mendelovy univerzity Jaroslav Hlušek a Ladislav Havel či známý vinař, šlechtitel révy a pedagog Miloš Michlovský,“ uvedl Milan Navrátil.

Oceněný vědec se specializuje na studium genetické variability a biologické diverzity rostlinných virů a fytoplazem. Cílem jeho bádání je optimalizovat diagnostiku a poznat faktory, které ovlivňují výskyt a šíření rostlinných patogenů. „Celý život mě provází virus šarky švestky. Jako první na světě jsme vyvinuli diagnostické monoklonální protilátky, které se využívají při komerční výrobě diagnostické soupravy. Významnou měrou jsme přispěli také k objasnění faktorů ovlivňujících výskyt a šíření viru šarky švestky, a to nejen v Evropě,“ vysvětlil fytopatolog.

Profesor Navrátil se rovněž podílel na analýze komplexu virů napadajících česnek, u kterých byla stanovena nejen jejich škodlivost, ale také systém diagnostiky a následného ozdravování, což umožnilo produkci zdravé česnekové sadby v České republice. Vědec zásadně přispěl k objasnění migračních cyklů vektorů fytoplazmy proliferace jabloně či evropské žloutenky peckovin. V současné době se zabývá analýzou mikrobiálních společenstev meruněk pomocí techniky „high throughput sequencing“ a snaží se identifikovat fytopatogenní druhy virů, bakterií a hub, které se podílejí na předčasném odumírání těchto ovocných stromů.

Milan Navrátil absolvoval Univerzitu J. E. Purkyně (Masarykova univerzita) v Brně. V letech 2002–2008 vedl katedru buněčné biologie a genetiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, podílel se na založení úspěšného studijního oboru Molekulární a buněčná biologie. Je vedoucím bakalářských, magisterských a doktorských studentských prací a působí jako lektor na odborných přednáškách.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky