Agregátor zdrojů

Rozvoj restorativní justice je úkol národní skupiny, kterou vede olomoucká právnička

Podpořit rozvoj restorativní justice, a to především aktivizací jednotlivých aktérů na poli trestní justice a vytváření národní strategie pro její široké uplatnění. To je hlavním úkolem národní skupiny, kterou koordinuje Petra Masopust Šachová, odborná asistentka na katedře trestního práva olomoucké právnické fakulty. Národní skupina pracuje pod hlavičkou evropského projektu Restorative Justice: Strategies for Change.

Restorativní přístup klade vedle tradičního přístupu ke spravedlnosti (založeného na přesvědčení, že náprava trestného činu spočívá především v nalezení a potrestání pachatele) důraz na nové skutečnosti. Podle konceptu restorativní justice je nezbytné, aby při řešení trestného činu byly „věci dány do pořádku“. To znamená, že je kladen důraz na trestným činem zasažené mezilidské vztahy a zdůrazněna orientace na potřeby oběti a trestným činem zasažené komunity. Při projednání otázky viny a trestu jsou proto primárně zohledňovány zájmy a potřeby oběti, a to vedle potřeb komunity i širší společnosti. Současně je akcentována osobní odpovědnost pachatele za nápravu a splnění závazků a povinností, které mu jsou ukládány.

Pětiletý projekt Restorative Justice: Strategies for Change vznikl vloni jako reakce na nově přijaté doporučení Rady Evropy o restorativní justici v trestních věcech. Zapojeno je do něj European Forum for Restorative Justice a deset evropských států včetně České republiky. „V každém z členských států působí národní skupina. Jejich snahou je vytvořit národní strategii restorativní justice pro další období a usilovat o to, aby tento přístup byl stále více přítomen v každodenní práci všech zainteresovaných státních institucí, neziskových organizací a jednotlivců v trestně právní oblasti. To vše s ohledem na podmínky každé země,“ vysvětlila Petra Masopust Šachová, koordinátorka české skupiny. Spolu s ní ve skupině pracují Lukáš Dirga, zástupce Ministerstva spravedlnosti, Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby, Jan Tomášek z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci a Pavek Horák z Vězeňské služby ČR. Organizačně projekt zaštiťuje Česká kriminologická společnost.

Národní skupiny pracují samostatně a jednou ročně sdílejí zkušenosti při společných jednáních. „První schůzka na evropské úrovni se konala v Dublinu, letos se potkáme v Estonsku,“ uvedla Petra Masopust Šachová.

Restorativní přístup se prolíná celým trestně právním systémem – od policie a soudců přes vězeňskou službu, probační a mediační služby až po sociální kurátory a neziskové organizace poskytující sociální a jiné navazující služby. „Když jsme vytvářeli projektové aktivity, zjistili jsme, že u nás je hlavní problém v úhlu myšlení a pohledu na restorativní přístup. Vedle tvorby strategie chceme naše aktivity napřít právě ke změně myšlení. Téma chceme oživit a především aktivizovat všechny zainteresované,“ vysvětlila Petra Masopust Šachová, která do projektu již zapojila také dva studenty PF UP.

Strategie restorativní justice vzniká pomocí aktivizačních workshopů pro zástupce všech institucí na poli trestní justice, včetně neziskových organizací. Hotovou strategii chce skupina představit letos na podzim. Vedle toho se připravují komunikační nástroje pro osvětu daného tématu i směrem k široké veřejnosti. V neposlední řadě se projekt věnuje rozšíření tématu do vězeňského prostředí a vytvoření aktivní spolupráce s Vězeňskou službou ČR.

Petra Masopust Šachová se o restorativní přístup zajímá více než deset let. Na samém začátku bylo setkání se zakladatelem tohoto přístupu s Howardem J. Zehrem na Eastern Mennonite University. Olomoucká právnička také založila spolek Institut pro restorativní justici a je autorkou zatím jediné odborné publikace na dané téma napsané v češtině – Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti. Na PF UP, jako na jediné právnické fakultě v Česku, se díky ní mohou studenti seznámit s restorativním přístupem ve speciálním volitelném předmětu.

Rozvoj restorativní justice je úkol národní skupiny, kterou vede olomoucká právnička

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 01/16/2020 - 14:00

Podpořit rozvoj restorativní justice, a to především aktivizací jednotlivých aktérů na poli trestní justice a vytváření národní strategie pro její široké uplatnění. To je hlavním úkolem národní skupiny, kterou koordinuje Petra Masopust Šachová, odborná asistentka na katedře trestního práva olomoucké právnické fakulty. Národní skupina pracuje pod hlavičkou evropského projektu Restorative Justice: Strategies for Change.

Restorativní přístup klade vedle tradičního přístupu ke spravedlnosti (založeného na přesvědčení, že náprava trestného činu spočívá především v nalezení a potrestání pachatele) důraz na nové skutečnosti. Podle konceptu restorativní justice je nezbytné, aby při řešení trestného činu byly „věci dány do pořádku“. To znamená, že je kladen důraz na trestným činem zasažené mezilidské vztahy a zdůrazněna orientace na potřeby oběti a trestným činem zasažené komunity. Při projednání otázky viny a trestu jsou proto primárně zohledňovány zájmy a potřeby oběti, a to vedle potřeb komunity i širší společnosti. Současně je akcentována osobní odpovědnost pachatele za nápravu a splnění závazků a povinností, které mu jsou ukládány.

Pětiletý projekt Restorative Justice: Strategies for Change vznikl vloni jako reakce na nově přijaté doporučení Rady Evropy o restorativní justici v trestních věcech. Zapojeno je do něj European Forum for Restorative Justice a deset evropských států včetně České republiky. „V každém z členských států působí národní skupina. Jejich snahou je vytvořit národní strategii restorativní justice pro další období a usilovat o to, aby tento přístup byl stále více přítomen v každodenní práci všech zainteresovaných státních institucí, neziskových organizací a jednotlivců v trestně právní oblasti. To vše s ohledem na podmínky každé země,“ vysvětlila Petra Masopust Šachová, koordinátorka české skupiny. Spolu s ní ve skupině pracují Lukáš Dirga, zástupce Ministerstva spravedlnosti, Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby, Jan Tomášek z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci a Pavek Horák z Vězeňské služby ČR. Organizačně projekt zaštiťuje Česká kriminologická společnost.

Národní skupiny pracují samostatně a jednou ročně sdílejí zkušenosti při společných jednáních. „První schůzka na evropské úrovni se konala v Dublinu, letos se potkáme v Estonsku,“ uvedla Petra Masopust Šachová.

Restorativní přístup se prolíná celým trestně právním systémem – od policie a soudců přes vězeňskou službu, probační a mediační služby až po sociální kurátory a neziskové organizace poskytující sociální a jiné navazující služby. „Když jsme vytvářeli projektové aktivity, zjistili jsme, že u nás je hlavní problém v úhlu myšlení a pohledu na restorativní přístup. Vedle tvorby strategie chceme naše aktivity napřít právě ke změně myšlení. Téma chceme oživit a především aktivizovat všechny zainteresované,“ vysvětlila Petra Masopust Šachová, která do projektu již zapojila také dva studenty PF UP.

Strategie restorativní justice vzniká pomocí aktivizačních workshopů pro zástupce všech institucí na poli trestní justice, včetně neziskových organizací. Hotovou strategii chce skupina představit letos na podzim. Vedle toho se připravují komunikační nástroje pro osvětu daného tématu i směrem k široké veřejnosti. V neposlední řadě se projekt věnuje rozšíření tématu do vězeňského prostředí a vytvoření aktivní spolupráce s Vězeňskou službou ČR.

Petra Masopust Šachová se o restorativní přístup zajímá více než deset let. Na samém začátku bylo setkání se zakladatelem tohoto přístupu s Howardem J. Zehrem na Eastern Mennonite University. Olomoucká právnička také založila spolek Institut pro restorativní justici a je autorkou zatím jediné odborné publikace na dané téma napsané v češtině – Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti. Na PF UP, jako na jediné právnické fakultě v Česku, se díky ní mohou studenti seznámit s restorativním přístupem ve speciálním volitelném předmětu.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

UP has more international students with every year

News: Faculty of Science - Čt, 01/16/2020 - 08:07

Currently, 4497 international students from 108 countries study at Palacký University Olomouc. Year-on-year their number has been growing, increasing by more than a hundred percent over the past decade.

Palacký University Olomouc is a modern educational institution with a wide range of study programmes and scientific activities. Today, more than 20,000 students are studying at its eight faculties, and the number of those coming from abroad is increasing year after year.

“The increase in the number of foreign students corresponds to the current strategy of our university. The key to success in the global world of quality university education is targeted, purposeful internationalisation,” said Martin Kudláček, Vice-Rector for International Relations. As a matter of fact, UP received the prestigious European Association for International Education (EIAE) 2019 Institutional Award for its successful international strategy.

In 2019, 4497 foreign students from 108 countries studied at UP. Compared to the previous year, it means 452 more students. If the numbers of foreign students are compared with 2008, there are 2355 more today. Within a decade, the number of foreign students at UP has increased by more than a hundred percent.

According to the head of the Foreign Relations Department, Dalibor Mikuláš, in comparison to 2018, there are currently more students from Slovakia, Spain, Ukraine, Poland, France, Italy, Israel, Germany, Japan, China, Turkey, and Kazakhstan studying at the Olomouc’s university.

“In the last three years, we have actively participated in major international educational trade fairs in Europe, Asia, and North and South Americas. We are successful in the Erasmus+ KA 103 and Erasmus+ KA 107 programmes, so these programmes are responsible for the increased numbers of students from countries such as France, Italy, Spain, Portugal, and Turkey,” said Mikuláš. He added that the increase in the number of students from Germany is related to the attractivity of paid foreign-language study programmes. “Students from Japan prefer short-term stays, while Israeli students are strongly interested in studying medicine in English. Currently, we are pleased with the increase in the number of Polish students who come to UP mainly through the Erasmus and CEEPUS programmes. Students from other Slavic countries come to study in Czech, the main reason being the growing reputation and quality of our university,” explained the head of the university’s foreign department. According to him, the list of UP educational activities is also successfully complemented by summer and winter schools, organised primarily in English and attended mainly by students from Chinese universities.

In UP undergraduate and postgraduate programmes, foreign students are most interested in studying medicine. In the last two years, there has also been a huge interest in international development studies, and the demand for psychology has increased. In terms of exchange stays at UP, the most popular fields are all philology programmes often in conjunction with history, all kinds of education including special education, law, political science, geography, physical education and sports, and more.

“Personally, I am very pleased that there is a growing interest in UP from abroad, but we would like to strengthen our foreign-language Bachelor’s and Master’s degree programmes even more. We still have great potential in this respect. The aim of Palacký University is to be an international centre of education with a substantial and long-term contribution to the city, region, and in many ways also the Czech Republic,” concluded Mikuláš.

Total number of foreign students in 2019: 4497. Total number of countries: 108. Increase of foreign students compared to 2013: 72.7%. Increase in international students compared to 2008: 109.9%.

Kategorie: News from UP

Univerzita Palackého má rok od roku víc zahraničních studentů

Na Univerzitě Palackého studuje 4497 zahraničních studentů ze 108 zemí světa. Meziročně jejich počet roste, za poslední desetiletí se zvýšil víc než o sto procent.

Univerzita Palackého v Olomouci představuje moderní vzdělávací instituci s širokou nabídkou studijních oborů a bohatou vědeckou činností. Na jejích osmi fakultách dnes studuje víc než 20 tisíc posluchačů a rok od roku se zvyšuje i počet těch, kteří přijíždějí ze zahraničí.

„Nárůst počtu zahraničních studentů koresponduje se současným strategickým záměrem naší univerzity. Ten říká, že klíčem k úspěchu v globálním světě kvalitních univerzit je cílená, promyšlená internacionalizace,“ řekl Martin Kudláček, prorektor pro zahraničí. UP za svou strategii v prohlubování mezinárodního prostředí ostatně v loňském roce obdržela prestižní cenu Evropské asociace pro mezinárodní vzdělávání EIAE 2019. 

V roce 2019 studovalo na UP 4497 zahraničních studentů ze 108 zemí světa. Ve srovnání s rokem předchozím je to o 452 posluchačů víc. Srovnáme-li počty zahraničních studentů s rokem 2008, je jich dnes více o 2355. S odstupem zhruba desetiletí se tak počet zahraničních studentů na UP zvýšil o víc než sto procent.

Podle vedoucího zahraničního oddělení UP Dalibora Mikuláše studuje dnes na olomoucké univerzitě oproti roku 2018 víc posluchačů ze Slovenska, Španělska, Ukrajiny, Polska, Francie, Itálie, Izraele, Německa, Japonska, Číny, Turecka a Kazachstánu.

„V posledních třech letech se zásadním způsobem účastníme velkých mezinárodních veletrhů v Evropě, Asii a v Severní a Jižní Americe. Jsme úspěšní v programech Erasmus+ KA 103 a Erasmus+ KA 107 a právě tyto programy stojí za zvýšenými počty studentů ze zemí, jako jsou Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko a Turecko,“ uvedl Dalibor Mikuláš. Nárůst počtu studentů z Německa podle něj souvisí s vyšším zájmem o studium ve zpoplatněných cizojazyčných programech. „Studenti z Japonska preferují krátkodobé pobyty, izraelští posluchači se zase výrazně orientují na studium medicíny v anglickém studijním programu. Aktuálně nás těší nárůst polských studentů, kteří na UP přicházejí hlavně přes programy Erasmus a CEEPUS. Posluchači z ostatních slovanských zemí k nám přicházejí studovat v českém jazyce, především s ohledem na rostoucí renomé a kvalitu naší univerzity,“ vysvětlil. Výčet aktivit podle vedoucího zahraničního oddělení univerzity úspěšně doplňují i letní a zimní školy, organizované především v angličtině a zastoupené hlavně čínskými univerzitami.

V rámci bakalářských, magisterských a doktorských programů se zahraniční studenti nejvíc zajímají o studium medicíny. V posledních dvou letech je obrovský zájem také o mezinárodní rozvojová studia a zvyšuje se poptávka po psychologii. Ve výměnných pobytech jsou atraktivní všechny filologie, často skloňovaná je historie, pedagogika, speciální pedagogika, vychovatelství, právo, politologie, geografie, tělesná výchova a sport a další.

„Osobně jsem velmi rád, že je o UP v zahraničí čím dál větší zájem, Rádi bychom však ještě víc posílili cizojazyčné bakalářské a magisterské studijní programy. V tomto směru máme ještě velký potenciál. Cílem Univerzity Palackého je být mezinárodním centrem vzdělanosti se zásadním a dlouhodobým přínosem pro město, region a v mnohém ohledu i Českou republiku,“ dodal Dalibor Mikuláš.

Celkový počet zahraničních studentů v roce 2019 -  4497. Celkový počet zemí - 108. Nárůst zahraničních studentů oproti 2013 – 72,7 %. Nárůst zahraničních studentů oproti 2008 – 109,9 %.

Univerzita Palackého má rok od roku víc zahraničních studentů

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 01/16/2020 - 08:07

Na Univerzitě Palackého studuje 4497 zahraničních studentů ze 108 zemí světa. Meziročně jejich počet roste, za poslední desetiletí se zvýšil víc než o sto procent.

Univerzita Palackého v Olomouci představuje moderní vzdělávací instituci s širokou nabídkou studijních oborů a bohatou vědeckou činností. Na jejích osmi fakultách dnes studuje víc než 20 tisíc posluchačů a rok od roku se zvyšuje i počet těch, kteří přijíždějí ze zahraničí.

„Nárůst počtu zahraničních studentů koresponduje se současným strategickým záměrem naší univerzity. Ten říká, že klíčem k úspěchu v globálním světě kvalitních univerzit je cílená, promyšlená internacionalizace,“ řekl Martin Kudláček, prorektor pro zahraničí. UP za svou strategii v prohlubování mezinárodního prostředí ostatně v loňském roce obdržela prestižní cenu Evropské asociace pro mezinárodní vzdělávání EIAE 2019. 

V roce 2019 studovalo na UP 4497 zahraničních studentů ze 108 zemí světa. Ve srovnání s rokem předchozím je to o 452 posluchačů víc. Srovnáme-li počty zahraničních studentů s rokem 2008, je jich dnes více o 2355. S odstupem zhruba desetiletí se tak počet zahraničních studentů na UP zvýšil o víc než sto procent.

Podle vedoucího zahraničního oddělení UP Dalibora Mikuláše studuje dnes na olomoucké univerzitě oproti roku 2018 víc posluchačů ze Slovenska, Španělska, Ukrajiny, Polska, Francie, Itálie, Izraele, Německa, Japonska, Číny, Turecka a Kazachstánu.

„V posledních třech letech se zásadním způsobem účastníme velkých mezinárodních veletrhů v Evropě, Asii a v Severní a Jižní Americe. Jsme úspěšní v programech Erasmus+ KA 103 a Erasmus+ KA 107 a právě tyto programy stojí za zvýšenými počty studentů ze zemí, jako jsou Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko a Turecko,“ uvedl Dalibor Mikuláš. Nárůst počtu studentů z Německa podle něj souvisí s vyšším zájmem o studium ve zpoplatněných cizojazyčných programech. „Studenti z Japonska preferují krátkodobé pobyty, izraelští posluchači se zase výrazně orientují na studium medicíny v anglickém studijním programu. Aktuálně nás těší nárůst polských studentů, kteří na UP přicházejí hlavně přes programy Erasmus a CEEPUS. Posluchači z ostatních slovanských zemí k nám přicházejí studovat v českém jazyce, především s ohledem na rostoucí renomé a kvalitu naší univerzity,“ vysvětlil. Výčet aktivit podle vedoucího zahraničního oddělení univerzity úspěšně doplňují i letní a zimní školy, organizované především v angličtině a zastoupené hlavně čínskými univerzitami.

V rámci bakalářských, magisterských a doktorských programů se zahraniční studenti nejvíc zajímají o studium medicíny. V posledních dvou letech je obrovský zájem také o mezinárodní rozvojová studia a zvyšuje se poptávka po psychologii. Ve výměnných pobytech jsou atraktivní všechny filologie, často skloňovaná je historie, pedagogika, speciální pedagogika, vychovatelství, právo, politologie, geografie, tělesná výchova a sport a další.

„Osobně jsem velmi rád, že je o UP v zahraničí čím dál větší zájem, Rádi bychom však ještě víc posílili cizojazyčné bakalářské a magisterské studijní programy. V tomto směru máme ještě velký potenciál. Cílem Univerzity Palackého je být mezinárodním centrem vzdělanosti se zásadním a dlouhodobým přínosem pro město, region a v mnohém ohledu i Českou republiku,“ dodal Dalibor Mikuláš.

Celkový počet zahraničních studentů v roce 2019 -  4497. Celkový počet zemí - 108. Nárůst zahraničních studentů oproti 2013 – 72,7 %. Nárůst zahraničních studentů oproti 2008 – 109,9 %.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Palacký University in Erbil: Helping development in Kurdistan

News: Faculty of Science - St, 01/15/2020 - 13:40

Erbil. The capitol of Iraqi Kurdistan. A modern and dynamically developing metropolis, at the same time one of the oldest cities in the world, on the UNESCO World Heritage List. And now also the seat of an educational project in which Palacký University is playing a major role.

Only a few months ago the only footprint Olomouc had in this historically significant area of Iraq was the work of archaeologists from UP. This is no longer the case. UP has launched a lifelong learning programme in Erbil called Petroleum Engineering. “We received a training license from the Kurdistan regional government and officially launched our activities in Erbil last week. However, everything is still in its infancy,” commented UP Rector Jaroslav Miller.

UP wants to gradually expand its activities in Erbil. It plans to teach up to six Bachelor’s degree programmes; however, everything will depend on the results of the ongoing accreditation procedure. Several other universities are also considering joining the project. “Initially, we will teach primarily Kurdish students. If successful, we have ambitions to expand the project to attract students from the wider region and thus become a ‘Czech educational centre’ in the Middle East,” said Martin Kudláček, Vice-Rector for International Relations, about the project.

“The ethos of development aid plays the most important role in this project,” said Rector Miller. “Iraqi Kurdistan is by far the most dynamic part of the country, it has high autonomy and needs teachers, doctors, engineers, and an educated elite in general. We are honoured to be their mentors and partners in this respect,” he explained. He compared the UP activities in Erbil to what the Olomouc university experienced after the Velvet Revolution. “After the fall of communism, partners from Western Europe and the USA helped our university back up on its feet. That is one reason we have become a strong and influential Central European institution. Now we have the opportunity to take on this commendable mission and similarly help this fast-growing region on its journey to more permanent prosperity.”

The project in Erbil has two benefits, qualitative and financial, for UP. “There is the potential to attract motivated postgraduate students which the region needs, while increasing our university’s competitiveness and reputation in the global context. Having a higher number of foreign paying students enrolled at our university and increasing the number of participating departments also plays a role,” said Miller.

One of the issues discussed in the context of the Middle East is security, critically important in the aftermath of recent developments in Iran-US relations. In this respect, UP is in close contact with the Czech Ministry of Foreign Affairs and is ready to respond promptly to the current situation. “From the perspective of the Ministry, the autonomous Kurdistan Region and the city of Erbil are a long-term safe area. Moreover, the Czech Republic has its Consulate General in Erbil,” said Vice-Rector Kudláček. “However, we are paying close attention to the current situation in the region and are leaving nothing to chance. We have mechanisms in place that ensure the safety of our employees to the maximum. For example, in relation to the latest events, we are temporarily minimising the number of our people in Erbil,” added the UP Vice-Rector for International Relations.

Kategorie: News from UP

Univerzita spustila vzdělávací aktivity v iráckém Erbílu. Chce pomoci regionu v rozvoji

Erbíl. Hlavní město iráckého Kurdistánu. Moderní a dynamicky se rozvíjející metropole a zároveň jedno z nejstarších měst na světě, které je na seznamu UNESCO. A nově také sídlo vzdělávacího projektu, na němž se svými aktivitami výrazně podílí Univerzita Palackého.

Ještě před pár měsíci bylo jedinou olomouckou stopou v historicky významné oblasti Iráku působení archeologů z UP. To už nyní neplatí. Univerzita totiž spustila v Erbílu program celoživotního vzdělávání Petroleum Engineering. „Obdrželi jsme výukovou licenci od regionální vlády Kurdistánu a minulý týden jsme naše aktivity v Erbílu oficiálně zahájili. Vše je však teprve v počátcích,“ prozradil rektor UP Jaroslav Miller.

UP chce své působení v Erbílu postupně prohlubovat. Plánuje výuku až šesti bakalářských studijních programů, avšak vše se bude odvíjet od výsledků probíhajícího akreditačního řízení. O vstupu do projektu uvažuje také několik dalších univerzit. „Zpočátku budeme vyučovat primárně kurdské studenty. V případě úspěchu má projekt v budoucnu ambice lákat i studenty z širšího regionu, a stát se tak ‚českým vzdělávacím centrem‘ na Středním východě,“ naznačil vyhlídky projektu Martin Kudláček, prorektor pro zahraničí.

„Nejdůležitější roli v tomto projektu pro mě hraje étos rozvojové pomoci,“ přiznal rektor Miller. „Irácký Kurdistán je zdaleka nejdynamičtější částí země s vysokou autonomií a potřebuje učitele, lékaře, inženýry a obecně vzdělanou elitu. Je nám ctí být mu v tomto ohledu mentorem a partnerem,“ vysvětlil. Situaci působení UP v Erbílu připodobňuje ke zkušenostem olomoucké univerzity z období po sametové revoluci. „Po pádu komunismu výrazně pomohli naší univerzitě zpět na nohy partneři ze západní Evropy a USA. I díky tomu jsme se stali silnou středoevropskou institucí. Nyní máme možnost přebrat tuto bohulibou roli a podobně pomoci rychle se rozvíjejícímu regionu k trvalejší prosperitě.“

Projekt v Erbílu navíc olomoucké univerzitě skýtá i další dvě přínosné roviny – kvalitativní a finanční. „Vynořuje se tu potenciál pro získání motivovaných postgraduálních studentů, kterých je nedostatek, a zároveň zvýšení konkurenceschopnosti a renomé univerzity ve světovém kontextu. Roli hraje i vyšší počet zahraničních platících studentů na univerzitě a participujících katedrách,“ vyjmenoval Jaroslav Miller. 

Diskutovanou otázkou v souvislosti s regionem Středního východu je bezpečnost, akcentovaná o to silněji v důsledku aktuálního vývoje íránsko-amerických vztahů. UP je v tomto ohledu v intenzivním kontaktu s českým ministerstvem zahraničí a připravena obratem reagovat na aktuální situaci. „Autonomní region Kurdistán a město Erbíl jsou z pohledu ministerstva zahraničních věcí dlouhodobě bezpečnou oblastí. Česká republika má navíc v Erbílu svůj generální konzulát,“ řekl prorektor Martin Kudláček. „Současné situaci v regionu však věnujeme velkou pozornost a neponecháváme nic náhodě. Máme nastaveny mechanismy, které zajišťují bezpečnost našich zaměstnanců na maximum. Například právě v souvislosti s posledním děním minimalizujeme na přechodnou dobu počet našich lidí v Erbílu,“ doplnil prorektor UP pro zahraničí.

Univerzita spustila vzdělávací aktivity v iráckém Erbílu. Chce pomoci regionu v rozvoji

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 01/15/2020 - 13:40

Erbíl. Hlavní město iráckého Kurdistánu. Moderní a dynamicky se rozvíjející metropole a zároveň jedno z nejstarších měst na světě, které je na seznamu UNESCO. A nově také sídlo vzdělávacího projektu, na němž se svými aktivitami výrazně podílí Univerzita Palackého.

Ještě před pár měsíci bylo jedinou olomouckou stopou v historicky významné oblasti Iráku působení archeologů z UP. To už nyní neplatí. Univerzita totiž spustila v Erbílu program celoživotního vzdělávání Petroleum Engineering. „Obdrželi jsme výukovou licenci od regionální vlády Kurdistánu a minulý týden jsme naše aktivity v Erbílu oficiálně zahájili. Vše je však teprve v počátcích,“ prozradil rektor UP Jaroslav Miller.

UP chce své působení v Erbílu postupně prohlubovat. Plánuje výuku až šesti bakalářských studijních programů, avšak vše se bude odvíjet od výsledků probíhajícího akreditačního řízení. O vstupu do projektu uvažuje také několik dalších univerzit. „Zpočátku budeme vyučovat primárně kurdské studenty. V případě úspěchu má projekt v budoucnu ambice lákat i studenty z širšího regionu, a stát se tak ‚českým vzdělávacím centrem‘ na Středním východě,“ naznačil vyhlídky projektu Martin Kudláček, prorektor pro zahraničí.

„Nejdůležitější roli v tomto projektu pro mě hraje étos rozvojové pomoci,“ přiznal rektor Miller. „Irácký Kurdistán je zdaleka nejdynamičtější částí země s vysokou autonomií a potřebuje učitele, lékaře, inženýry a obecně vzdělanou elitu. Je nám ctí být mu v tomto ohledu mentorem a partnerem,“ vysvětlil. Situaci působení UP v Erbílu připodobňuje ke zkušenostem olomoucké univerzity z období po sametové revoluci. „Po pádu komunismu výrazně pomohli naší univerzitě zpět na nohy partneři ze západní Evropy a USA. I díky tomu jsme se stali silnou středoevropskou institucí. Nyní máme možnost přebrat tuto bohulibou roli a podobně pomoci rychle se rozvíjejícímu regionu k trvalejší prosperitě.“

Projekt v Erbílu navíc olomoucké univerzitě skýtá i další dvě přínosné roviny – kvalitativní a finanční. „Vynořuje se tu potenciál pro získání motivovaných postgraduálních studentů, kterých je nedostatek, a zároveň zvýšení konkurenceschopnosti a renomé univerzity ve světovém kontextu. Roli hraje i vyšší počet zahraničních platících studentů na univerzitě a participujících katedrách,“ vyjmenoval Jaroslav Miller. 

Diskutovanou otázkou v souvislosti s regionem Středního východu je bezpečnost, akcentovaná o to silněji v důsledku aktuálního vývoje íránsko-amerických vztahů. UP je v tomto ohledu v intenzivním kontaktu s českým ministerstvem zahraničí a připravena obratem reagovat na aktuální situaci. „Autonomní region Kurdistán a město Erbíl jsou z pohledu ministerstva zahraničních věcí dlouhodobě bezpečnou oblastí. Česká republika má navíc v Erbílu svůj generální konzulát,“ řekl prorektor Martin Kudláček. „Současné situaci v regionu však věnujeme velkou pozornost a neponecháváme nic náhodě. Máme nastaveny mechanismy, které zajišťují bezpečnost našich zaměstnanců na maximum. Například právě v souvislosti s posledním děním minimalizujeme na přechodnou dobu počet našich lidí v Erbílu,“ doplnil prorektor UP pro zahraničí.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Atletům z UP patří na akademickém mistrovství čtvrté místo

Na dvě stě sportovců se utkalo o dvaadvacet sad medailí na tradičním akademickém mistrovství České republiky v halové atletice na pražském Strahově. Nechyběli mezi nimi ani reprezentanti Univerzity Palackého, kteří bodovali hned čtyřikrát a v celkovém pořadí škol skončili čtvrtí.

Dvě medaile v Praze vybojovala Lucie Domská. Bronzovou za výkon 7,67 sekundy v běhu na 60 metrů a zlatou coby členka vítězné ženské štafety, kterou dále tvořily Kristýna Šafářová, Daniela Janatová a Katrin Sásová. „Šedesátka se mi neběžela moc dobře, byla znát únava z předcházejících závodů. I přesto jsem ale velmi překvapená a moc ráda, že jsem obhájila bronz z loňska. Štafeta pak byla opravdu zlatou tečkou závodů. Potěšilo nás, že jsme porazily studentky z Plzně, které byly v dřívějších letech na stupínku před námi. Nyní jsme již od prvního úseku byly v čele a to si udržely až do konce. Výsledný čas 1:48,83 je, myslím, také velmi pěkný,“ uvedla Lucie Domská, pro kterou šlo o jedny z posledních akademických závodů. Brzy ji totiž na fakultě tělesné kultury čekají státnice.

Další dvě bronzové medaile do olomoucké sbírky získali Jiří Odvářka v běhu na 60 metrů překážek a Vít Palzer v běhu na 1500 metrů.

„Účast našich atletů na halovém akademickém mistrovství hodnotím jako velmi solidní, a to jak z hlediska výsledků, kdy jsme v celkovém pořadí nejlepší mimopražskou vysokou školou, tak z pohledu počtu studentů, kteří byli ochotni účastnit se této akce ve zkouškovém období. Konkurence přitom byla velmi silná, někteří atleti si totiž v rámci akademického mistrovství plnili kvalifikační limity na halové mistrovství světa,“ podotkl Vítězslav Prukner z katedry sportu FTK, který sportovní reprezentaci UP koordinuje.

Akademické mistrovství ČR v halové atletice pořádá každoročně v první polovině ledna katedra atletiky Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy ve spolupráci s Českou asociací univerzitního sportu.

Atletům z UP patří na akademickém mistrovství čtvrté místo

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 01/15/2020 - 09:17

Na dvě stě sportovců se utkalo o dvaadvacet sad medailí na tradičním akademickém mistrovství České republiky v halové atletice na pražském Strahově. Nechyběli mezi nimi ani reprezentanti Univerzity Palackého, kteří bodovali hned čtyřikrát a v celkovém pořadí škol skončili čtvrtí.

Dvě medaile v Praze vybojovala Lucie Domská. Bronzovou za výkon 7,67 sekundy v běhu na 60 metrů a zlatou coby členka vítězné ženské štafety, kterou dále tvořily Kristýna Šafářová, Daniela Janatová a Katrin Sásová. „Šedesátka se mi neběžela moc dobře, byla znát únava z předcházejících závodů. I přesto jsem ale velmi překvapená a moc ráda, že jsem obhájila bronz z loňska. Štafeta pak byla opravdu zlatou tečkou závodů. Potěšilo nás, že jsme porazily studentky z Plzně, které byly v dřívějších letech na stupínku před námi. Nyní jsme již od prvního úseku byly v čele a to si udržely až do konce. Výsledný čas 1:48,83 je, myslím, také velmi pěkný,“ uvedla Lucie Domská, pro kterou šlo o jedny z posledních akademických závodů. Brzy ji totiž na fakultě tělesné kultury čekají státnice.

Další dvě bronzové medaile do olomoucké sbírky získali Jiří Odvářka v běhu na 60 metrů překážek a Vít Palzer v běhu na 1500 metrů.

„Účast našich atletů na halovém akademickém mistrovství hodnotím jako velmi solidní, a to jak z hlediska výsledků, kdy jsme v celkovém pořadí nejlepší mimopražskou vysokou školou, tak z pohledu počtu studentů, kteří byli ochotni účastnit se této akce ve zkouškovém období. Konkurence přitom byla velmi silná, někteří atleti si totiž v rámci akademického mistrovství plnili kvalifikační limity na halové mistrovství světa,“ podotkl Vítězslav Prukner z katedry sportu FTK, který sportovní reprezentaci UP koordinuje.

Akademické mistrovství ČR v halové atletice pořádá každoročně v první polovině ledna katedra atletiky Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy ve spolupráci s Českou asociací univerzitního sportu.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Přírodovědecká fakulta hostila setkání učitelů zeměpisu

Na osmdesát absolventů a učitelů ze základních a středních škol se v sobotu sešlo na přírodovědecké fakultě. Zúčastnili se Setkání učitelů zeměpisu a absolventů olomoucké učitelské geografie. Hovořilo se nejen o klimatických změnách, ale i overtourismu jako novém tématu geografie či implementaci GIS do výuky zeměpisu.

„Tato akce je pro mě skvělou příležitostí dozvědět se nové informace o aktuálních geografických tématech, vyměnit si zkušenosti z praxe a zároveň se setkat se svými spolužáky a známými. Už teď vím, že se zúčastním i příští rok,“ uvedla Martina Hubáčková ze Základní školy Dlouhá Loučka. Spokojený byl i Martin Stodůlka se Základní školy Mozartova. „Letošní setkání na katedře geografie navázalo na úspěšné minulé ročníky. Pozitivně vnímám aktuálnost představených témat. Už nyní vím, že získané poznatky zužitkuji ve výuce. Z problematiky overtourismu bude skvělé téma pro diskuzi a skupinovou práci.“

Na setkání učitelů geografie se hovořilo také o možnostech spolupráce se základními a středními školami v rámci řešených projektů. Výročním absolventům byly předány pamětní listy. „Jsme rádi, že absolventi si najdou čas a přijedou. Letos se setkání zúčastnili učitelé a absolventi téměř ze všech krajů České republiky i Slovenska. Sedm z přítomných mělo deset, dvacet či třicet let od absolutoria. S některými jsem se viděla po více jak deseti letech poprvé a bylo to velmi příjemné,“ dodala Irena Smolová z katedry geografie.

Akce se na přírodovědecké fakultě letos konala potřetí. „Vše bylo shrnuto stručně a srozumitelně i pro nás, kteří jsme už nějakou dobu mimo akademické prostředí. V regionu, kde působím, učitelé zeměpisu nemají moc možností pro další vzdělávání, proto jsem využila pozvání přírodovědecké fakulty. Děkuji za tuto příležitost, která je otevřená i absolventům jiných škol,“ uzavřela Eliška Kořenková ze Základní školy Zlín-Malenovice.

Přírodovědecká fakulta hostila setkání učitelů zeměpisu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 01/14/2020 - 14:00

Na osmdesát absolventů a učitelů ze základních a středních škol se v sobotu sešlo na přírodovědecké fakultě. Zúčastnili se Setkání učitelů zeměpisu a absolventů olomoucké učitelské geografie. Hovořilo se nejen o klimatických změnách, ale i overtourismu jako novém tématu geografie či implementaci GIS do výuky zeměpisu.

„Tato akce je pro mě skvělou příležitostí dozvědět se nové informace o aktuálních geografických tématech, vyměnit si zkušenosti z praxe a zároveň se setkat se svými spolužáky a známými. Už teď vím, že se zúčastním i příští rok,“ uvedla Martina Hubáčková ze Základní školy Dlouhá Loučka. Spokojený byl i Martin Stodůlka se Základní školy Mozartova. „Letošní setkání na katedře geografie navázalo na úspěšné minulé ročníky. Pozitivně vnímám aktuálnost představených témat. Už nyní vím, že získané poznatky zužitkuji ve výuce. Z problematiky overtourismu bude skvělé téma pro diskuzi a skupinovou práci.“

Na setkání učitelů geografie se hovořilo také o možnostech spolupráce se základními a středními školami v rámci řešených projektů. Výročním absolventům byly předány pamětní listy. „Jsme rádi, že absolventi si najdou čas a přijedou. Letos se setkání zúčastnili učitelé a absolventi téměř ze všech krajů České republiky i Slovenska. Sedm z přítomných mělo deset, dvacet či třicet let od absolutoria. S některými jsem se viděla po více jak deseti letech poprvé a bylo to velmi příjemné,“ dodala Irena Smolová z katedry geografie.

Akce se na přírodovědecké fakultě letos konala potřetí. „Vše bylo shrnuto stručně a srozumitelně i pro nás, kteří jsme už nějakou dobu mimo akademické prostředí. V regionu, kde působím, učitelé zeměpisu nemají moc možností pro další vzdělávání, proto jsem využila pozvání přírodovědecké fakulty. Děkuji za tuto příležitost, která je otevřená i absolventům jiných škol,“ uzavřela Eliška Kořenková ze Základní školy Zlín-Malenovice.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Den otevřených dveří Univerzity Palackého se blíží. Prohlídku usnadní mobilní aplikace

Nejen důležité informace o studiu, ale i speciální doprovodný program nabídne zájemcům Den otevřených dveří Univerzity Palackého v sobotu 18. ledna. Návštěvníci si na akci, na níž tradičně dorazí tisícovky zájemců o studium, jejich rodiče a veřejnost, mohou prohlédnout univerzitní prostory od 8 do 14 hodin. Dopraví je k nim zdarma speciální autobusová linka.

Den otevřených dveří UP poskytne návštěvníkům kompletní informační servis. Na některých fakultách mohou zájemci vyzkoušet testy studijních předpokladů nebo si projít speciální laboratoře a centra. „Na osmi fakultách se středoškoláci dozvědí informace o studiu, přijímacím řízení, zahraničních pobytech či o uplatnění absolventů. Podívat se půjde také do univerzitní knihovny, na koleje či do hlavní menzy,“ uvedla tisková mluvčí UP Gabriela Sýkorová Dvorníková s tím, že program zaujme také veřejnost.

Program v mobilu

Uživatelé se zařízeními se systémem Android a nově také iOS si mohou stáhnout v ČR ojedinělou aplikaci Studuj na UP, ve které najdou kompletní časový rozpis programu dne otevřených dveří, jízdní řád speciálního autobusu, interaktivní mapu univerzitních budov a aktuality.

Autobus zdarma

Dopravu k fakultám zprostředkuje bezplatná autobusová linka, která bude vyjíždět v 7:55, 9:05, 10:25 a 12:00 od zastávky u hlavního vlakového nádraží a přiblíží zájemce ke zpřístupněným univerzitním budovám (jízdní řád). K dispozici v ní budou dobrovolníci z UP, kteří cestujícím poradí.

Prohlídky laboratoří, výstavy a pokusy

Návštěvníci přírodovědecké fakulty se mohou těšit například na prohlídku laboratoře nanotechnologií nebo laboratoře pro atomovou a jadernou fyziku, k vidění budou i zajímavé chemické a fyzikální pokusy. Na fakultě zdravotnických věd si zájemci prohlédnou odborné učebny pro výuku zdravotnického záchranářství, porodní asistence či fyzioterapie. Na pedagogické fakultě budou k vidění například laboratoře katedry technické a informační výchovy, svou činnost představí projekt E-Bezpečí a Centrum prevence rizikové virtuální komunikace. Na cyrilometodějské teologické fakultě se bude možné seznámit se speciálním vydáním voděodolné bible a navštívit výstavu Malí superhrdinové nebo Svět mýma očima. Správnou techniku péče o ústní dutinu či poskytnutí první pomoci nabídne praktický workshop na lékařské fakultě, kde zájemci mohou zavítat také do anatomického muzea, v budově na Palackého ulici 12 pak taktéž na kliniku zubního lékařství, která bude přístupná od 9 hodin.

Moderní sportoviště

Na fakultě tělesné kultury se zájemci seznámí s fungováním optického systému pro analýzu pohybu ve 3D prostoru nebo si vyzkoušejí virtuální realitu. Přístupná bude lezecká stěna a veřejnosti se představí hokejisté HC Univerzita Palackého. Vyzkoušet půjde i zařízení Eye Tracker sloužící ke sledování pohybů lidského oka a test motorického výkonu sledující jemnou motoriku prstů a pohyb rukou a paží.

Otevřeno v Pevnosti poznání a UPointu

Interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání bude mít pro studenty maturitních ročníků otevřeno od 9 do 18 hodin zdarma. Univerzitní informační centrum a obchod UPoint na Horním náměstí nabídne zájemcům o studium od 8 do 15 hodin informační materiály, workshop origami s uměleckým spolkem ChaosCompany a bezplatně punč či kávu.

Oběd v menze za studentské ceny

Návštěvníci budou mít také příležitost zjistit, jak to funguje na vysokoškolských kolejích a v menze. V tělocvičně na koleji Bedřicha Václavka bude informační stánek a v hlavní menze na ulici 17. listopadu se budou od 11 do 14 hodin servírovat obědy za studentské ceny. V nabídce bude dle dostupnosti dýňová polévka se smaženým hráškem, toskánské špagety sypané parmazánem, cordon bleu se šťouchanými bramborami, zeleninové rizoto s parmazánem nebo svíčková s houskovým knedlíkem.

Více k prosincovému programu DOD UP ZDE. Další informace nabízí web studuj.upol.cz a aplikace Studuj na UP pro Android a iOS. Na Univerzitu Palackého se v roce 2019 přihlásilo přes 27 tisíc uchazečů o studium. Druhou nejstarší tuzemskou univerzitu studuje na osmi fakultách 22 tisíc studentů, což je pětina obyvatel Olomouce.

Přehled informačních bloků:

Cyrilometodějská teologická fakulta UP (Univerzitní 22)
11:00–11:30        Jak vypadá výuka na Sociální pedagogice
11:00–12:00        Prezentace studia Sociální práce

Lékařská fakulta UP (Hněvotínská 3, Teoretické ústavy)
9:00–10:00           1. informační blok (velká posluchárna)
11:00–12:00        2. informační blok (velká posluchárna)

Filozofická fakulta UP (Křížkovského 10)
9:30–9:45             1. informační blok (místnost 3.32)
10:30–11:15        2. informační blok (místnost 3.32)
12:00–12:45        3. informační blok (místnost 3.32)

Přírodovědecká fakulta UP (17. listopadu 12)
9:30–10:30           1. informační blok (aula 2.001)
11:00–12:00        2. informační blok (aula 2.001)

Pedagogická fakulta UP (Žižkovo náměstí 5)
10:00–11:00        Hlavní informační blok (přízemí, hlavní aula)

Fakulta tělesné kultury UP (U Letiště 32)
10:00     1. informační blok (Aplikační centrum BALUO, konferenční sál)
11:00     2. informační blok (Aplikační centrum BALUO, konferenční sál)
12:00     3. informační blok (Aplikační centrum BALUO, konferenční sál)

Právnická fakulta UP (17. listopadu 6)
10:00–10:45        1. informační blok (budova B, aula)
12:00–12:45        2. informační blok (budova B, aula)

Fakulta zdravotnických věd UP (Hněvotínská 3, Teoretické ústavy)
9:00–9:45             1. informační blok (malá pravá posluchárna)
10:30–11:15        2. informační blok (malá pravá posluchárna)
12:00–12:45        3. informační blok (malá pravá posluchárna)

Den otevřených dveří Univerzity Palackého se blíží. Prohlídku usnadní mobilní aplikace

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 01/14/2020 - 09:52

Nejen důležité informace o studiu, ale i speciální doprovodný program nabídne zájemcům Den otevřených dveří Univerzity Palackého v sobotu 18. ledna. Návštěvníci si na akci, na níž tradičně dorazí tisícovky zájemců o studium, jejich rodiče a veřejnost, mohou prohlédnout univerzitní prostory od 8 do 14 hodin. Dopraví je k nim zdarma speciální autobusová linka.

Den otevřených dveří UP poskytne návštěvníkům kompletní informační servis. Na některých fakultách mohou zájemci vyzkoušet testy studijních předpokladů nebo si projít speciální laboratoře a centra. „Na osmi fakultách se středoškoláci dozvědí informace o studiu, přijímacím řízení, zahraničních pobytech či o uplatnění absolventů. Podívat se půjde také do univerzitní knihovny, na koleje či do hlavní menzy,“ uvedla tisková mluvčí UP Gabriela Sýkorová Dvorníková s tím, že program zaujme také veřejnost.

Program v mobilu

Uživatelé se zařízeními se systémem Android a nově také iOS si mohou stáhnout v ČR ojedinělou aplikaci Studuj na UP, ve které najdou kompletní časový rozpis programu dne otevřených dveří, jízdní řád speciálního autobusu, interaktivní mapu univerzitních budov a aktuality.

Autobus zdarma

Dopravu k fakultám zprostředkuje bezplatná autobusová linka, která bude vyjíždět v 7:55, 9:05, 10:25 a 12:00 od zastávky u hlavního vlakového nádraží a přiblíží zájemce ke zpřístupněným univerzitním budovám (jízdní řád). K dispozici v ní budou dobrovolníci z UP, kteří cestujícím poradí.

Prohlídky laboratoří, výstavy a pokusy

Návštěvníci přírodovědecké fakulty se mohou těšit například na prohlídku laboratoře nanotechnologií nebo laboratoře pro atomovou a jadernou fyziku, k vidění budou i zajímavé chemické a fyzikální pokusy. Na fakultě zdravotnických věd si zájemci prohlédnou odborné učebny pro výuku zdravotnického záchranářství, porodní asistence či fyzioterapie. Na pedagogické fakultě budou k vidění například laboratoře katedry technické a informační výchovy, svou činnost představí projekt E-Bezpečí a Centrum prevence rizikové virtuální komunikace. Na cyrilometodějské teologické fakultě se bude možné seznámit se speciálním vydáním voděodolné bible a navštívit výstavu Malí superhrdinové nebo Svět mýma očima. Správnou techniku péče o ústní dutinu či poskytnutí první pomoci nabídne praktický workshop na lékařské fakultě, kde zájemci mohou zavítat také do anatomického muzea, v budově na Palackého ulici 12 pak taktéž na kliniku zubního lékařství, která bude přístupná od 9 hodin.

Moderní sportoviště

Na fakultě tělesné kultury se zájemci seznámí s fungováním optického systému pro analýzu pohybu ve 3D prostoru nebo si vyzkoušejí virtuální realitu. Přístupná bude lezecká stěna a veřejnosti se představí hokejisté HC Univerzita Palackého. Vyzkoušet půjde i zařízení Eye Tracker sloužící ke sledování pohybů lidského oka a test motorického výkonu sledující jemnou motoriku prstů a pohyb rukou a paží.

Otevřeno v Pevnosti poznání a UPointu

Interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání bude mít pro studenty maturitních ročníků otevřeno od 9 do 18 hodin zdarma. Univerzitní informační centrum a obchod UPoint na Horním náměstí nabídne zájemcům o studium od 8 do 15 hodin informační materiály, workshop origami s uměleckým spolkem ChaosCompany a bezplatně punč či kávu.

Oběd v menze za studentské ceny

Návštěvníci budou mít také příležitost zjistit, jak to funguje na vysokoškolských kolejích a v menze. V tělocvičně na koleji Bedřicha Václavka bude informační stánek a v hlavní menze na ulici 17. listopadu se budou od 11 do 14 hodin servírovat obědy za studentské ceny. V nabídce bude dle dostupnosti dýňová polévka se smaženým hráškem, toskánské špagety sypané parmazánem, cordon bleu se šťouchanými bramborami, zeleninové rizoto s parmazánem nebo svíčková s houskovým knedlíkem.

Více k prosincovému programu DOD UP ZDE. Další informace nabízí web studuj.upol.cz a aplikace Studuj na UP pro Android a iOS. Na Univerzitu Palackého se v roce 2019 přihlásilo přes 27 tisíc uchazečů o studium. Druhou nejstarší tuzemskou univerzitu studuje na osmi fakultách 22 tisíc studentů, což je pětina obyvatel Olomouce.

Přehled informačních bloků:

Cyrilometodějská teologická fakulta UP (Univerzitní 22)
11:00–11:30        Jak vypadá výuka na Sociální pedagogice
11:00–12:00        Prezentace studia Sociální práce

Lékařská fakulta UP (Hněvotínská 3, Teoretické ústavy)
9:00–10:00           1. informační blok (velká posluchárna)
11:00–12:00        2. informační blok (velká posluchárna)

Filozofická fakulta UP (Křížkovského 10)
9:30–9:45             1. informační blok (místnost 3.32)
10:30–11:15        2. informační blok (místnost 3.32)
12:00–12:45        3. informační blok (místnost 3.32)

Přírodovědecká fakulta UP (17. listopadu 12)
9:30–10:30           1. informační blok (aula 2.001)
11:00–12:00        2. informační blok (aula 2.001)

Pedagogická fakulta UP (Žižkovo náměstí 5)
10:00–11:00        Hlavní informační blok (přízemí, hlavní aula)

Fakulta tělesné kultury UP (U Letiště 32)
10:00     1. informační blok (Aplikační centrum BALUO, konferenční sál)
11:00     2. informační blok (Aplikační centrum BALUO, konferenční sál)
12:00     3. informační blok (Aplikační centrum BALUO, konferenční sál)

Právnická fakulta UP (17. listopadu 6)
10:00–10:45        1. informační blok (budova B, aula)
12:00–12:45        2. informační blok (budova B, aula)

Fakulta zdravotnických věd UP (Hněvotínská 3, Teoretické ústavy)
9:00–9:45             1. informační blok (malá pravá posluchárna)
10:30–11:15        2. informační blok (malá pravá posluchárna)
12:00–12:45        3. informační blok (malá pravá posluchárna)

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Blog rektora: Jaroslav Miller představuje své cíle pro rok 2020

Vyšší míra zodpovědnosti UP za životní prostředí a vývoj klimatu a podpora občanské společnosti a rozvojové pomoci a celouniverzitní diskuze o těchto tématech, to jsou priority, které považuje za zásadní pro svou práci v tomto roce rektor Jaroslav Miller. Své vize i cíle představuje studentům, akademikům i zaměstnancům podrobně v novém příspěvku na svém blogu.

Rektor ve svém textu i bilancuje, hodnotí jak vědu, výzkum a internacionalizaci, tak například posun výuky. „Za posledních šest let se společným úsilím nás všech podařilo dostat Univerzitu Palackého mezi přední středoevropské výzkumné univerzity a mezi pětici vědecky nejvýkonnějších vysokých škol v České republice, což se mimo jiné projevilo v našem členství v Asociaci výzkumných univerzit ČR i v našem postavení na rozhraní první pětistovky nejlepších univerzit světa. Zřejmě nejvýrazněji jsme pokročili v oblasti internacionalizace. Počet zahraničních studentů ve všech formách studia je dnes na UP nesrovnatelně vyšší než před pěti lety, anglickojazyčná kultura (při vší úctě k ostatním jazykům) začíná tvořit nedílnou součást naší univerzitní identity a míra propojení Univerzity Palackého se světem a zahraničními vysokými školami a vědeckými institucemi zřejmě nemá v naší univerzitní historii obdoby,“ píše mimo jiné Jaroslav Miller a v článku přibližuje i svou letošní rektorskou agendu. Jeho celý text najdete ZDE.

Blog rektora: Jaroslav Miller představuje své cíle pro rok 2020

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 01/14/2020 - 08:31

Vyšší míra zodpovědnosti UP za životní prostředí a vývoj klimatu a podpora občanské společnosti a rozvojové pomoci a celouniverzitní diskuze o těchto tématech, to jsou priority, které považuje za zásadní pro svou práci v tomto roce rektor Jaroslav Miller. Své vize i cíle představuje studentům, akademikům i zaměstnancům podrobně v novém příspěvku na svém blogu.

Rektor ve svém textu i bilancuje, hodnotí jak vědu, výzkum a internacionalizaci, tak například posun výuky. „Za posledních šest let se společným úsilím nás všech podařilo dostat Univerzitu Palackého mezi přední středoevropské výzkumné univerzity a mezi pětici vědecky nejvýkonnějších vysokých škol v České republice, což se mimo jiné projevilo v našem členství v Asociaci výzkumných univerzit ČR i v našem postavení na rozhraní první pětistovky nejlepších univerzit světa. Zřejmě nejvýrazněji jsme pokročili v oblasti internacionalizace. Počet zahraničních studentů ve všech formách studia je dnes na UP nesrovnatelně vyšší než před pěti lety, anglickojazyčná kultura (při vší úctě k ostatním jazykům) začíná tvořit nedílnou součást naší univerzitní identity a míra propojení Univerzity Palackého se světem a zahraničními vysokými školami a vědeckými institucemi zřejmě nemá v naší univerzitní historii obdoby,“ píše mimo jiné Jaroslav Miller a v článku přibližuje i svou letošní rektorskou agendu. Jeho celý text najdete ZDE.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Another ERC grant goes to RCPTM, first of its kind

News: Faculty of Science - Po, 01/13/2020 - 12:00

Thanks to the physical chemist Michal Otyepka, Executive Director of the Regional Centre of Advanced Technology and Materials (RCPTM) at Palacký University Olomouc, the first ever European Research Council (ERC) Proof of Concept grant goes to the Czech Republic to promote the transfer of research results into practice. It aims to prepare a sufficient amount of new carbon electrode material and, in collaboration with a commercial partner, verify its use in energy storage facilities—supercapacitors. The US AVX Corporation has already shown interest in testing, and other major producers from Europe are under negotiation.

Thanks to this one-year project, the physical chemist can capitalize upon and commercialize the results he and his team have achieved through the ERC Consolidator grant obtained in 2016.

“The goal of my first ERC grant was to understand the chemical rules of the two-dimensional world of carbon materials and subsequently look for new, super-functional graphene-derived materials for specific uses. Among other things, we have verified that with a targeted chemical treatment of graphene, we can prepare suitable electrode materials, which are a major part of so-called supercapacitors used, for example, in the automotive industry or electrical engineering. Now one of the developed materials that shows very promising results in laboratory conditions will be produced in greater quantities and tested in real parts in collaboration with a foreign partner,” explained Otyepka.

The new material has high capacity and could be cheaper

Graphene, a two-dimensional material consisting of a single layer of carbon atoms, has a variety of extraordinary properties. Its derivatives are perfectly suitable for using in energy storage in supercapacitors. They are light, run electric current and allow large amounts of electrical charge to accumulate. The scientists in Olomouc used the commonly available industrial lubricant fluorographite to develop the new material. By chemical synthesis, they subsequently prepared a new material that can store large amounts of energy, and its production could be far cheaper when compared with existing electrode materials.

”The material does not contain any heavy metals, is relatively simple to prepare and is associated with significantly lower energy costs than it’s common in existing commercially used materials. While their synthesis normally takes place at temperatures of 600 to 1,000 degrees Celsius; with our material, we are able to perform it at temperatures of up to 150 degrees Celsius. We also achieve excellent results with respect to the number of charging and discharging cycles, which is another important parameter. While similar materials experience capacity declines after thousands of charging cycles, our material is stable even after tens of thousands of cycles,” added Otyepka.

From lab to manufacturing practice

However, the transition from laboratory to industrial practice always represents a big leap for scientists. Not all procedures and processes are always easily transferable from the laboratory to production practice. While scientists have so far prepared and tested only gram quantities of the material, they will now have to supply at least half a kilogram to the commercial partner. Thanks to the European project with funding of approximately CZK 3.7 million, they will jointly verify that it works in real components. “I am confident that the Proof of Concept Grant will help you to further explore the innovation potential of your project building on your ERC funded results,” wrote the ERC President Jean-Pierre Bourguignon to Professor Otyepka.

Jaroslav Miller, the UP Rector, also expressed his excitement at the fact that the university is the first to have won such a grant in the Czech Republic. “It is a fantastic achievement of Professor Otyepka and Palacký University. The combination of personal motivation, inspiring and competitive environment and support for science from the side of the university bears fruit. I sincerely hope that other colleagues will follow in Professor Otyepka’s footsteps,” said the rector.

The uniqueness of Professor Otyepka’s success was confirmed by Zuzana Čapková of the Technology Centre of the Czech Academy of Sciences. “Two Proof of Concept projects have been previously submitted for the Czech Republic within the Horizon 2020 Framework Programme, but neither has received funding,” said Čapková.

200 grants from 22 countries have succeeded

European Research Council (ERC) grants fund cutting-edge research across all scientific disciplines. The Council grants support to individual investigators and their research teams, with the scientific excellence of the project application and the investigator being the only evaluation criterion. The Proof of Concept aims to support successful ERC grant investigators at the earliest stage of commercialising the outputs of their research activities. The total budget for this competition in 2019 was €30 million. In total, 498 proposals were evaluated last year, with an average success rate of 40 percent. 200 grants were awarded to researchers in 22 countries. In Germany, for example, 15 succeeded, in the UK 34, in Hungary two and in Switzerland 13.

Michal Otyepka, 44, is the Executive Director of RCPTM and also heads the Department of Physical Chemistry at the UP Faculty of Science. He dedicates his research to studying the structure and properties of nanomaterials and biomacromolecules, was behind the discovery of fluorographene, among other things, participated in the discovery of the first non-metallic magnet. He has held a Neuron Impuls grant awarded by the Neuron Fund for Support of Science and is a member of the Czech Learned Society. He has so far published over 200 publications in scientific journals that have received more than 11,000 citations.

Kategorie: News from UP

Profesor Otyepka získal další grant Evropské výzkumné rady, první svého druhu v ČR

Zásluhou fyzikálního chemika Michala Otyepky, zastupujícího ředitele Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) přírodovědecké fakulty, míří do České republiky vůbec první grant Evropské výzkumné rady (ERC) Proof of Concept na podporu přenosu výsledků výzkumu do praxe. Jeho cílem je připravit dostatečné množství nového uhlíkového elektrodového materiálu a ve spolupráci s komerčním partnerem ověřit jeho využití v zařízeních pro ukládání energie – superkondenzátorech. Zájem o testování již projevila americká korporace AVX a v jednání jsou další významní výrobci z Evropy.

Díky jednoletému projektu může fyzikální chemik zúročit výsledky, jichž se svým týmem dosáhl díky grantu ERC Consolidator získanému v roce 2016.

„Cílem mého prvního ERC grantu bylo pochopit chemická pravidla dvojrozměrného světa uhlíkových materiálů a následně hledat nové, superfunkční materiály odvozené od grafenu pro konkrétní využití. Mimo jiné jsme si ověřili, že cílenou chemickou úpravou grafenu můžeme připravovat vhodné elektrodové materiály, které jsou hlavní součástí tak zvaných superkondenzátorů využívaných například v automobilovém průmyslu či elektrotechnice. Nyní jeden z vyvinutých materiálů, který v laboratorních podmínkách vykazuje velmi slibné výsledky, vyrobíme ve větším množství a ve spolupráci se zahraničním partnerem ho otestujeme v reálných součástkách,“ objasnil Otyepka.

Nový materiál má vysokou kapacitu a mohl by být levnější

Grafen, dvojrozměrný materiál skládající se z jediné vrstvy atomů uhlíku, má celou řadu mimořádných vlastností. Od něj odvozené deriváty se přímo nabízejí k využití při ukládání energie v superkondenzátorech. Jsou lehké, vedou elektrický proud a umožňují akumulovat velké množství elektrického náboje. Olomoučtí vědci při vývoji nového materiálu použili běžně dostupný průmyslový lubrikant fluorografit. Chemickou syntézou z něj pak připravili nový materiál, který dokáže uchovat velké množství energie a oproti stávajícím elektrodovým materiálům by jeho výroba mohla být levnější.

„Materiál neobsahuje žádné těžké kovy, jeho příprava je poměrně jednoduchá a je spojená s výrazně nižšími energetickými náklady, než je obvyklé u stávajících komerčně využívaných materiálů. Zatímco u nich syntéza běžně probíhá za teploty 600 až 1000 stupňů Celsia, my jsme schopni ji provádět za teploty do 150 stupňů Celsia. Výborných výsledků dosahujeme i v počtu nabíjecích a vybíjecích cyklů, což je další z důležitých parametrů. Zatímco u podobných materiálů dochází k poklesu kapacity po tisíci nabíjecích cyklech, náš materiál je stabilní i po desítkách tisících cyklech,“ doplnil Otyepka.

Z laboratoře do výrobní praxe

Přechod z laboratoře do průmyslové praxe ale pro vědce vždy představuje velký skok. Ne všechny postupy a procesy jsou totiž vždy snadno přenositelné z laboratoře do výrobní praxe. Zatímco dosud vědci běžně připravovali a testovali maximálně gramová množství materiálu, komerčnímu partnerovi budou muset dodat nejméně půl kilogramu. Díky evropskému projektu s dotací zhruba 3,7 milionu korun společně ověří, zda novinka funguje i ve skutečných součástkách. „Jsem si jist, že získání Proof of Concept Grant vám umožní dále zkoumat inovativní potenciál vašeho projektu, který naváže na výsledky dosažené v rámci ERC grantu,“ napsal profesoru Otyepkovi předseda ERC Jean-Pierre Bourguignon.

Skutečnost, že první grant tohoto druhu v tuzemsku míří právě na Univerzitu Palackého, potěšila i rektora Jaroslava Millera. „Je to fantastický úspěch profesora Otyepky a Univerzity Palackého. Kombinace osobní motivace, inspirativního a konkurenčního prostředí a systémová podpora vědy ze strany univerzity se vyplácí. Moc doufám, že ve šlépějích profesora Otyepky půjdou brzy další kolegové,“ uvedl rektor.

Prvenství profesora Otyepky potvrdila Zuzana Čapková z Technologického centra Akademie věd ČR. „V rámcovém programu Horizont 2020 byly za Českou republiku podány v předchozích letech dva projekty Proof of Concept, ale ani jeden nezískal financování,“ sdělila Čapková.

Uspělo 200 grantů z 22 zemí

Granty Evropské výzkumné rady (ERC) financují špičkový badatelský výzkum napříč všemi vědními obory. Rada uděluje podporu individuálním řešitelům a jejich výzkumným týmům, přičemž jediným kritériem hodnocení je vědecká excelence návrhu projektu a řešitele. Cílem výzvy Proof of Concept je podpořit úspěšné řešitele grantů ERC v nejranější fázi komercializace výstupů jejich výzkumných aktivit. Celkový rozpočet soutěže v roce 2019 byl 30 milionů eur. Celkem bylo v loňském roce vyhodnoceno 498 návrhů, s průměrnou úspěšností 40 procent. Výzkumným pracovníkům ve 22 zemích bylo uděleno 200 grantů. Například v Německu jich uspělo 15, ve Velké Británii 34, v Maďarsku dva a ve Švýcarsku 13.

Čtyřiačtyřicetiletý Michal Otyepka je zastupujícím ředitelem RCPTM a vede i katedru fyzikální chemie na Přírodovědecké fakultě UP. Věnuje se studiu struktury a vlastností nanomateriálů a biomakromolekul, stál mimo jiné u objevu fluorografenu, podílel se na vývoji prvního nekovového magnetu. Byl držitelem grantu Neuron Impuls udělovaného Nadačním fondem Neuron a je řádným členem Učené společnosti ČR. Dosud publikoval přes 200 publikací ve vědeckých časopisech, které byly citovány více než 11 000krát.

Profesor Otyepka získal další grant Evropské výzkumné rady, první svého druhu v ČR

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 01/13/2020 - 12:00

Zásluhou fyzikálního chemika Michala Otyepky, zastupujícího ředitele Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) přírodovědecké fakulty, míří do České republiky vůbec první grant Evropské výzkumné rady (ERC) Proof of Concept na podporu přenosu výsledků výzkumu do praxe. Jeho cílem je připravit dostatečné množství nového uhlíkového elektrodového materiálu a ve spolupráci s komerčním partnerem ověřit jeho využití v zařízeních pro ukládání energie – superkondenzátorech. Zájem o testování již projevila americká korporace AVX a v jednání jsou další významní výrobci z Evropy.

Díky jednoletému projektu může fyzikální chemik zúročit výsledky, jichž se svým týmem dosáhl díky grantu ERC Consolidator získanému v roce 2016.

„Cílem mého prvního ERC grantu bylo pochopit chemická pravidla dvojrozměrného světa uhlíkových materiálů a následně hledat nové, superfunkční materiály odvozené od grafenu pro konkrétní využití. Mimo jiné jsme si ověřili, že cílenou chemickou úpravou grafenu můžeme připravovat vhodné elektrodové materiály, které jsou hlavní součástí tak zvaných superkondenzátorů využívaných například v automobilovém průmyslu či elektrotechnice. Nyní jeden z vyvinutých materiálů, který v laboratorních podmínkách vykazuje velmi slibné výsledky, vyrobíme ve větším množství a ve spolupráci se zahraničním partnerem ho otestujeme v reálných součástkách,“ objasnil Otyepka.

Nový materiál má vysokou kapacitu a mohl by být levnější

Grafen, dvojrozměrný materiál skládající se z jediné vrstvy atomů uhlíku, má celou řadu mimořádných vlastností. Od něj odvozené deriváty se přímo nabízejí k využití při ukládání energie v superkondenzátorech. Jsou lehké, vedou elektrický proud a umožňují akumulovat velké množství elektrického náboje. Olomoučtí vědci při vývoji nového materiálu použili běžně dostupný průmyslový lubrikant fluorografit. Chemickou syntézou z něj pak připravili nový materiál, který dokáže uchovat velké množství energie a oproti stávajícím elektrodovým materiálům by jeho výroba mohla být levnější.

„Materiál neobsahuje žádné těžké kovy, jeho příprava je poměrně jednoduchá a je spojená s výrazně nižšími energetickými náklady, než je obvyklé u stávajících komerčně využívaných materiálů. Zatímco u nich syntéza běžně probíhá za teploty 600 až 1000 stupňů Celsia, my jsme schopni ji provádět za teploty do 150 stupňů Celsia. Výborných výsledků dosahujeme i v počtu nabíjecích a vybíjecích cyklů, což je další z důležitých parametrů. Zatímco u podobných materiálů dochází k poklesu kapacity po tisíci nabíjecích cyklech, náš materiál je stabilní i po desítkách tisících cyklech,“ doplnil Otyepka.

Z laboratoře do výrobní praxe

Přechod z laboratoře do průmyslové praxe ale pro vědce vždy představuje velký skok. Ne všechny postupy a procesy jsou totiž vždy snadno přenositelné z laboratoře do výrobní praxe. Zatímco dosud vědci běžně připravovali a testovali maximálně gramová množství materiálu, komerčnímu partnerovi budou muset dodat nejméně půl kilogramu. Díky evropskému projektu s dotací zhruba 3,7 milionu korun společně ověří, zda novinka funguje i ve skutečných součástkách. „Jsem si jist, že získání Proof of Concept Grant vám umožní dále zkoumat inovativní potenciál vašeho projektu, který naváže na výsledky dosažené v rámci ERC grantu,“ napsal profesoru Otyepkovi předseda ERC Jean-Pierre Bourguignon.

Skutečnost, že první grant tohoto druhu v tuzemsku míří právě na Univerzitu Palackého, potěšila i rektora Jaroslava Millera. „Je to fantastický úspěch profesora Otyepky a Univerzity Palackého. Kombinace osobní motivace, inspirativního a konkurenčního prostředí a systémová podpora vědy ze strany univerzity se vyplácí. Moc doufám, že ve šlépějích profesora Otyepky půjdou brzy další kolegové,“ uvedl rektor.

Prvenství profesora Otyepky potvrdila Zuzana Čapková z Technologického centra Akademie věd ČR. „V rámcovém programu Horizont 2020 byly za Českou republiku podány v předchozích letech dva projekty Proof of Concept, ale ani jeden nezískal financování,“ sdělila Čapková.

Uspělo 200 grantů z 22 zemí

Granty Evropské výzkumné rady (ERC) financují špičkový badatelský výzkum napříč všemi vědními obory. Rada uděluje podporu individuálním řešitelům a jejich výzkumným týmům, přičemž jediným kritériem hodnocení je vědecká excelence návrhu projektu a řešitele. Cílem výzvy Proof of Concept je podpořit úspěšné řešitele grantů ERC v nejranější fázi komercializace výstupů jejich výzkumných aktivit. Celkový rozpočet soutěže v roce 2019 byl 30 milionů eur. Celkem bylo v loňském roce vyhodnoceno 498 návrhů, s průměrnou úspěšností 40 procent. Výzkumným pracovníkům ve 22 zemích bylo uděleno 200 grantů. Například v Německu jich uspělo 15, ve Velké Británii 34, v Maďarsku dva a ve Švýcarsku 13.

Čtyřiačtyřicetiletý Michal Otyepka je zastupujícím ředitelem RCPTM a vede i katedru fyzikální chemie na Přírodovědecké fakultě UP. Věnuje se studiu struktury a vlastností nanomateriálů a biomakromolekul, stál mimo jiné u objevu fluorografenu, podílel se na vývoji prvního nekovového magnetu. Byl držitelem grantu Neuron Impuls udělovaného Nadačním fondem Neuron a je řádným členem Učené společnosti ČR. Dosud publikoval přes 200 publikací ve vědeckých časopisech, které byly citovány více než 11 000krát.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Prvoligoví fotbalisté prověřili kondici na fakultě tělesné kultury

Přípravu na jarní část ligy zahájili fotbalisté tří moravských prvoligových klubů a také hráči slovenské Žiliny na fakultě tělesné kultury. V laboratořích katedry přírodních věd v kinantropologii absolvovali sérii kondičních měření včetně maximálního zátěžového testu na běhacím páse, při kterém protekly litry potu.

„Trenérům se snažíme poskytnout ucelený obrázek o funkčním stavu každého hráče. Zjišťujeme mimo jiné individuální schopnost adaptace na tréninkové zatížení, zastoupení tělesného tuku, zda hráčům nehrozí riziko dehydratace nebo jak je jejich tělo zásobováno kyslíkem a kolik ho při běhu využijí. Dále nás zajímá, jak dlouho dokážou tolerovat vysoký stupeň únavy při běhu do vyčerpání, do jaké výšky jsou schopni se odrazit z místa nebo zda hráči nemají zkrácené či ochablé svaly, a nehrozí jim tak riziko zranění,“ přiblížil Michal Botek, garant laboratoře zátěžové fyziologie.

Výsledky testů jsou pro trenéry jedním z podkladů pro stanovení podoby přípravy před pokračováním ligy. „Testování je pro nás důležité, abychom věděli, jak dále s hráči pracovat, jakou jim dávat zátěž. Testy se zaměřují na silovou i vytrvalostní složku výkonu, takže je to pro nás opravdu významný podklad, od kterého se při práci odrážíme. Jsme tu s celým A týmem, tedy s třiadvaceti hráči,“ uvedl asistent trenéra David Hubáček, který sledoval, jak si při testech vedou fotbalisté FC Fastav Zlín.

Dodal, že do Olomouce to mají ze Zlína blízko, a když fakulta otevřela laboratoře v nových prostorách budovy Centra kinantropologického výzkumu, nemohli si možnost testování nechat ujít. „Vše proběhlo bez problémů. Organizace i zázemí, které nám fakulta nabízí, jsou na vysoké úrovni. Včetně personálu,“ pochválil Hubáčkův kolega Petr Slončík. 

Kromě hráčů Zlína a výše zmíněné Žiliny absolvovali v těchto dnech kondiční testy na fakultě tělesné kultury také fotbalisté 1. FC Slovácko a MFK Karviná.

Stránky