Výstavba teleskopů CTA v Ondřejově

Dne 19. října 2021 proběhlo neformální setkání zástupců MŠMT ČR v čele s dr. Markem Vyšinkou (odbor výzkumu a vývoje MŠMT) s řešiteli projektů infrastruktur EU.ARC (ALMA), EST-CZ a CTA-CZ na půdě observatoře v Ondřejově. Členové řešitelských týmů referovali o stavu řešení jednotlivých infrastruktur v krátkých prezentacích a shrnutí a zasazení do kontextu aktivit Astronomického ústavu AV ČR provedl ředitel ústavu prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc.

Stav řešení infrastruktury CTA-CZ, na které se významně podílí také Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR, shrnul řešitel projektu prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.: "Koncem září tohoto roku byla na pozemku Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově dokončena instalace prvního z plánovaných dvou čerenkovských teleskopů typu SST-1M (Small-Size Telescope; typ 1M) vyvinutého v rámci budoucího mezinárodního projektu CTA (Cherenkov Telescope Array). I když to není klasický astronomický teleskop, můžeme jej s jeho průměrem zrcadla 4 m označit jako největší optický teleskop v ČR. Svou konstrukcí není vhodný na astronomická pozorování, ale je navržený pro detekci takzvaných vysokoenergetických gama fotonů, pomocí kterých hledá nejenergetičtější zdroje ve vesmíru a studuje exotické procesy, které probíhají v těchto zdrojích."

Na vývoji a realizaci se podílí řada vědců z několika evropských institucí, jako je Fyzikální ústav AV ČR, Astronomický ústav AV ČR, Univerzita Palackého v Olomouci, Ženevská univerzita a v neposlední řadě Ústav jaderné fyziky Polské akademie věd. "Instalace druhého teleskopu bude zahájena na začátku listopadu, takže doufáme, že během příštího roku můžeme zahájit zkušební provoz a těšit se na první vědecké výsledky, které ověří funkci těchto unikátních teleskopů," dodává prof. Hrabovský.