Profesoři Řídký a Hrabovský laureáty čestné Kopalovy přednášky

(převzato z fzu.cz)

Česká astronomická společnost ocenila klíčový přínos pracovníků Fyzikálního ústavu na české účasti v mezinárodním projektu Observatoř Pierra Augera v Argentině. Profesoři Jan Řídký a Miroslav Hrabovský proslovili v sobotu 30. listopadu čestnou přednášku věnovanou nejvýznamnějšímu světovému centru pro výzkum ultraenergetického kosmického záření. Slavnostní akt se uskutečnil v Planetáriu Praha.

Laudatio na obě vědce, díky nimž se český výzkum v oboru astročásticové fyziky dostal na světovou úroveň, přednesl čestný předseda České astronomické společnosti Jiří Grygar. Na mezinárodním projektu Observatoře Pierra Augera se podílí 17 zemí a česká účast hraje klíčovou roli zejména v oblasti fluorescenční detekce kosmického záření a testování elektroniky pro modernizaci pozemního detektoru observatoře. O významu přínosu českých fyziků na fungování observatoře, kde pracuje více než 500 fyziků, svědčí i jejich opakovaná volba do vedoucích pozic Observatoře. Profesor Jan Řídký zastával v období 2006–2010 funkci vedoucího jednoho ze dvou nejdůležitějších zařízení Observatoře – fluorescenčního detektoru. Po profesoru Řídkém byl na stejné místo zvolen další člen českého týmu - astrofyzik Radomír Šmída.

Observatoř zahájila plný provoz na počátku roku 2008, ale první úspěch zaznamenalo české vědecké zastoupení již během její výstavby. Jednalo se o vítězství olomouckých segmentovaných zrcadel v konkursu na výrobu optiky pro širokoúhlé kamery sledující atmosférické spršky ultraenergetického kosmického záření. Ta obstála v konkurenci s optickými prvky pro kamery z Německa, Itálie a Brazílie. Neméně důležitým výsledkem mezinárodní spolupráce je i robotický teleskop FRAM, měřící průzračnost atmosféry v daném směru bezprostředně po průletu spršky.

Argentinskou observatoří generované nejrozsáhlejší soubory dat s předtím nedosažitelnou přesností v pásmu ultraenergetického kosmického záření umožňují vědcům průlomový výzkum. Význam observatoře v posledních letech narůstá i v nastupující éře mnohopásmové astronomie (multimessenger astronomy) po zachycení mnohopásmového dosvitu po detekci gravitačních vln vyvolaných splynutím dvou neutronových hvězd.


Umělcovo zpracování obrazu spršky kosmického záření dopadající do Čerenkovova detektoru na Observatoři Pierra Augera (credit: A. Chantelauze, S. Staffi, L. Bret).

Profesor Jan Řídký se věnuje experimentální fyzice elementárních částic. Od roku 1997 se podílí na mezinárodním projektu observatoře Pierra Augera, kde v letech 2006–2010 pracoval jako koordinátor fluorescenčního detektoru. Od roku 2007 vedl deset let Fyzikální ústav a zasloužil se o vznik mezinárodního projektu ELI. Od roku 2017 je členem Akademické rady a místopředsedou AV ČR pro oblast věd o neživé přírodě.

Profesor Miroslav Hrabovský pracuje ve Společné laboratoři optiky Fyzikálního ústavu AV ČR a Univerzity Palackého v Olomouci, kterou vedl v letech 1990 – 2012. V současnosti je vedoucím Laboratoře vlnové a statické optiky. Působí jako odpovědný zástupce vydavatele časopisu Jemná mechanika a optika.

Kopalova přednáška je čestné ocenění České astronomické společnosti, které se uděluje od roku 2007 za významné vědecké výsledky.