Ceny pro studentské práce ze Společné laboratoře optiky

Student Jakub Salaj z uničovského gymnázia obsadil 1. místo v kategorii Matematika, fyzika a vědy o zemi na 13. studentské konference mladých přírodovědců, a to s prací Laser welding of AISI 304 steel and titanium, kterou řešil v rámci projektu Badatel na pracovišti laserových technologií SLO pod vedením RNDr. Hany Chmelíčkové. Se stejnou prací rovněž obsadil 2. místo v krajském kole SOČ. Podíl na ocenění patří také pracovníkům SLO Mgr. Lukáši Václavkovi a Mgr. Janu Tomáštíkovi, Ph.D., za čas, který věnovali záznamu makrosnímků výbrusů na mikroskopech LEXT a RNDr. Heleně Hiklové za snímání povrchu svarové housenky na přístroji Talysurf.

V rámci studentské vědecké soutěže o cenu děkana PřF UPOL zvítězil v doktorské kategorii oboru fyzika Ing. Ladislav Chytka, Ph.D. s prací Forward physics with the ATLAS detector: Design of radiation resistant descendant of the ALFA detector, detector AFP.