Recent posts

Typesort ascending Title Author Replies Last Post
Téma kvalifikační práce Simulation of particle physics processes with the tool GEANT myska 7. September 2016 - 12:13
Téma kvalifikační práce Modelování částicových fyzikálních procesů s nástrojem GEANT myska 7. September 2016 - 12:12
Téma kvalifikační práce Application and development of algorithms for pattern recognition in images from the particle camera MX-10 myska 7. September 2016 - 12:10
Téma kvalifikační práce Aplikace a rozvoj algoritmů pro rozpoznávání obrazu na snímcích z částicové kamery MX-10 myska 7. September 2016 - 12:08
Téma kvalifikační práce Simulation of temporal evolution of superpositions of stationary states of simple quantum-mechanical systems myska 7. September 2016 - 12:06
Téma kvalifikační práce Modelování časového vývoje superpozic stacionárních stavů jednoduchých kvantověmechanických systémů myska 7. September 2016 - 11:57
Téma kvalifikační práce Numerical simulation of speckle field in polychromatic light myska 30. May 2016 - 17:35
Téma kvalifikační práce Numerická simulace pole koherenční zrnitosti v polychromatickém světle myska 30. May 2016 - 17:33
Téma kvalifikační práce Construction of selected quantum-optical gates myska 30. May 2016 - 17:26
Téma kvalifikační práce Konstrukce vybraných kvantově-optických hradel myska 30. May 2016 - 17:25
Téma kvalifikační práce Quantum random walk and its applications myska 30. May 2016 - 13:12
Téma kvalifikační práce Kvantová náhodná chůze a její aplikace myska 30. May 2016 - 13:12
Téma kvalifikační práce Non-classical correlations in many-body systems myska 30. May 2016 - 13:10
Téma kvalifikační práce Neklasické korelace ve více-částicových systémech myska 30. May 2016 - 13:09
Téma kvalifikační práce Propagation of photons in disordered coupled waveguides myska 30. May 2016 - 13:07
Téma kvalifikační práce Šíření fotonů ve vázaných neuspořádaných vlnovodech myska 30. May 2016 - 13:06
Téma kvalifikační práce Effect of image quality on photometric measurements of solar flares in the chromosphere myska 30. May 2016 - 13:02
Téma kvalifikační práce Vliv kvality obrazu na fotometrická měření slunečních erupcí v chromosféře myska 30. May 2016 - 13:02
Téma kvalifikační práce Automation system of synoptic observations of the Sun at Valašské Meziříčí Observatory myska 30. May 2016 - 13:00
Téma kvalifikační práce Automatizace systému synoptických pozorování Slunce na Hvězdárně Valašské Meziříčí myska 30. May 2016 - 12:59
Téma kvalifikační práce The results of the test operation of NFC system for observing faint meteors myska 30. May 2016 - 12:46
Téma kvalifikační práce Výsledky testovacího provozu NFC systému pro pozorování slabých meteorů myska 30. May 2016 - 12:44
Téma kvalifikační práce Multispectral surveillance of the manifestations of solar activity myska 30. May 2016 - 12:40
Téma kvalifikační práce Multispektrální pozorování projevů sluneční aktivity myska 30. May 2016 - 12:39
Téma kvalifikační práce Current video systems for observing meteors myska 30. May 2016 - 12:28

Pages