Feed aggregator

Děti sportují, přesto je podle mezinárodní studie trápí nedostatek pohybu

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 24. May 2019 - 14:18

České děti trpí nedostatkem přirozeného pohybu, nehrají si venku, využívají „mama taxi“ a ve volném čase často sedí. A to i přesto, že se 62 procent dospívajících věnuje organizovanému sportu. To jsou závěry mezinárodního výzkumného projektu Global Matrix on Physical Activity for Children and Youth, na kterém pracovali i odborníci z fakulty tělesné kultury.

Jedná se o doposud největší a nejkomplexnější výzkum a mezinárodní srovnání pohybové aktivity dětí, na kterém se podílelo přes pět set odborníků ze 49 zemí světa. V České republice výzkum zajišťoval tým vedený Alešem Gábou z katedry přírodních věd v kinantropologii. Hlavní zjištění jsou prezentována v Národní zprávě o pohybové aktivitě dětí a mládeže, která je ke stažení na stránkách projektu.   

Publikovaná studie je unikátní počtem srovnávaných zemí i komplexností, s jakou byl pohyb dětí hodnocen. „Srovnávanými indikátory byly celková pohybová aktivita, organizovaná pohybová aktivita a sport, aktivní hra, aktivní transport, sedavé chování, tělesná zdatnost, rodina a vrstevníci, škola, místní samospráva, komunita a prostředí a veřejná politika. V celkovém hodnocení se Česká republika umístila podobně jako Německo nebo Velká Británie v druhé desítce zemí, na špici žebříčku jsou Slovinsko, Dánsko či Finsko,“ uvádí Aleš Gába.

Vytrácí se přirozený pohyb

Právě z důvodu komplexnosti má o výsledky výzkumu zájem Ministerstvo zdravotnictví České republiky. „Klíčovou informací je, že české děti trpí nedostatkem pohybu, i když pravidelně sportují. Ze životního stylu se totiž vytrácí přirozený pohyb, jako je chůze nebo aktivní hra venku. Děti vozíme do škol nebo na kroužky auty a svůj volný čas tráví před obrazovkami mobilů, tabletů a počítačů. V řadě měst zároveň chybí vhodné prostředí pro pohyb, jako jsou hřiště nebo parky,“ říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Jeho náměstkyně Alena Šteflová v této souvislosti dodává, že ministerstvo se snaží situaci změnit. Již v srpnu 2015 byly vládou schváleny akční plány strategie Zdraví 2020, které obsahují celou řadu opatření zaměřených na podporu zdraví mladé generace i dospělých. Právě v realizaci strategie Zdraví 2020 a jejího Akčního plánu podpory pohybové aktivity vidí Alena Šteflová řešení: „Akční plán je zaměřený na podporu přirozeného pohybu v rodině, ve škole nebo v dopravě a je značně meziresortní, což je v tomto případě potřeba.“ Zdůrazňuje zároveň roli měst a obcí, které musejí pro pohyb vytvářet vhodné podmínky.

Začít u škol

Stejného názoru jsou také odborníci z fakulty tělesné kultury, která se na přípravě akčního plánu významnou měrou podílela. Jeho gestor Zdeněk Hamřík vidí jako klíčové začít u škol. „Například přidáním hodiny pohybu navíc, plošným zavedením aktivních přestávek, zařazením pohybu do předmětů mimo tělesnou výchovu nebo podporou aktivní dopravy dětí do škol. Podpora pohybu je ale důležitá již v předškolním věku v rodině a v mateřských školách. Klíčová je aktivní spontánní hra venku, která je předpokladem zdravých pohybových návyků. Problém je však komplexní a vyžaduje také investice do budování vhodné infrastruktury, jako jsou cyklostezky, veřejná hřiště nebo parky, včetně zvyšování informovanosti veřejnosti o důležitosti aktivního životního stylu,“ dodává Zdeněk Hamřík.

S cílem zvýšit zdravotní gramotnost obyvatelstva nabídne ministerstvo zdravotnictví široké veřejnosti informační podporu v podobě připravovaného Národního zdravotnického informačního portálu – NZIP, který bude poskytovat garantované informace o všech aspektech zdraví člověka, včetně zdravé výživy a pohybu.

Příklady dobrých praxí přitom existují. Jedním z nich je např. Fakultní základní škola Tererovo náměstí v Olomouci, kde dlouhodobě funguje projekt otevřeného hřiště. „Na naší škole máme už přibližně patnáct let otevřené hřiště, které je pro všechny věkové skupiny přístupné po skončení výuky. Na hřišti zároveň funguje půjčovna vybavení a správce, kterým je místní aktivní důchodce,“ uzavírá Jaroslav Hála, ředitel školy. 

Akademický senát se zabýval předpisy i situací na PřF

Výroční zprávy o činnosti univerzity a o jejím hospodaření, projednávání legislativních změn v některých fakultních dokumentech a také informace o situaci na přírodovědecké fakultě, to vše měl na svém středečním programu Akademický senát UP.

Hned dvě výroční zprávy předložil senátorům a senátorkám rektor UP. První byla Výroční zpráva o činnosti UP v minulém roce, druhá pak Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2018.  Oba dokumenty senátoři po krátké diskuzi schválili. „Zprávami se zabývala i Vědecká rada UP, nyní se jim bude věnovat Správní rada UP. Poté je zašleme ministerstvu školství,“ řekl Jiří Langer, předseda Akademického senátu.

V rámci legislativní rubriky pak senátoři schválili změny Statutu LF a PřF, včetně nového vnitřního předpisu PřF k provedení Studijního a zkušebního řádu UP. „Od 1. září platí nový Studijní a zkušební řád, který upravuje možnost zpřísnění či změny Studijního a zkušebního řádu na jednotlivých fakultách. Nově tak může fakulta učinit cestou vnitřního předpisu fakulty, tedy nezůstane pouze při tom, že o zpřísnění rozhoduje pouze děkan, předpis musí projednat akademické senáty. Pokud vzniká nový vnitřní předpis, musí to samozřejmě zaznamenat Statut dané fakulty, protože ten vnitřní předpisy vyjmenovává,“ vysvětlil Jiří Langer. Potvrdil v této souvislosti, že na příštím jednání se AS UP má zabývat vnitřními předpisy dalších fakult.

Během jednání AS UP naopak nepodpořil předložený nový volební řád Akademického senátu FF s odkazem na to, že tento dokument nedoporučila schválit legislativní komise senátu. Podle ní není z předloženého řádu jasné, kdo by v případě napadnutí nebo zpochybnění voleb vypořádával případné námitky. „Je to jeden z mála řádů na UP, který neobsahuje možnost podávat stížnosti na průběh voleb a na to, jak se mají řešit. Senátoři FF argumentují tím, že má případnou stížnost řešit soud. To AS UP nepovažuje za dobré řešení. AS UP se pokusí navrhnout optimální řešení institutu podávání stížností na průběh voleb a způsob jejich řešení a následně požádá fakulty, aby tato pravidla doplnila do svých volebních řádů,“ uvedl předseda AS UP.

Senátoři se během květnového jednání věnovali i situaci na přírodovědecké fakultě.  Rektor Jaroslav Miller popsal postup prací na přípravě prací Věcného záměru zřízení vysokoškolského ústavu (VŠÚ) a ocenil práci komisí, které se na přípravě podílejí. Informoval senátory i o společném prohlášení, které vedení univerzity vydalo společně s děkany (ZDE), i o tom, že univerzita poprvé využívá při řešení sporu mediaci (psali jsme ZDE). V rozpravě pak senátoři vyslechli i zástupce studentů PřF, kteří je informovali o textu, jimž vyzvali akademiky i studenty ke vzájemnému respektu a férovému přístupu ke všem kolegům. Se studenty a důvody, které je vedly k sepsání textu, se na místě seznámil i děkan PřF Martin Kubala, který pak odpovídal na dotazy a senátorům vysvětloval, jak vidí situaci na fakultě on.  

Z diskuze na uvedené téma pak vyplynulo usnesení, v němž senátoři mimo jiné berou na vědomí a jako pozitivní krok hodnotí dosavadní konstruktivní práci pracovních skupin ustavených k přípravě Věcného záměru ke zřízení VŠÚ a technické dohody související s jeho vznikem; AS UP dále vyzval všechny zúčastněné ke konstruktivnímu přístupu při utváření nejlepší možné organizační platformy pro budoucí fungování VŠÚ a jeho propojení s ostatními součástmi UP.

Podle Jiřího Langera senátoři a senátorky také současně odmítli mediální útoky, ke kterým došlo, a přijali usnesení, v němž AS UP jako nejvyšší samosprávný demokratický orgán UP odmítá účelové, nepodložené a dehonestující aktivity, jež se v souvislosti se současnou personální situací na PřF UP objevují ve veřejném mediálním prostoru. „AS UP vyzval členy akademické obce i ostatní zaměstnance UP k respektování morálních a etických hodnot a k dodržování nastavených postupů v duchu akademické samosprávy svěřené vysokým školám platnou legislativou. Dále vyzývá zejména dotčené vedoucí pracovníky k uplatňování takových postupů v souladu s jejich odpovědností, které nežádoucím aktivitám zabrání,“ dodal Jiří Langer, předseda AS UP.

V závěru jednání informoval senátory o úspěšnosti akce Vegetariánský pátek Josef Suchánek, ředitel SKM UP, který představil i další zlepšování prostředí v Menze UP.   

Příští jednání AS UP se uskuteční 19. června. Na tomto zasedání by měl být předložený Věcný záměr zřízení Vysokoškolského ústavu UP. V případě, že bude věcný záměr schválen, měli by se senátoři 2. října věnovat změně Statutu UP a zřízení Vysokoškolského ústavu UP.

Categories: Novinky z UP a PřF

Akademický senát se zabýval předpisy i situací na PřF

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 24. May 2019 - 10:35

Výroční zprávy o činnosti univerzity a o jejím hospodaření, projednávání legislativních změn v některých fakultních dokumentech a také informace o situaci na přírodovědecké fakultě, to vše měl na svém středečním programu Akademický senát UP.

Hned dvě výroční zprávy předložil senátorům a senátorkám rektor UP. První byla Výroční zpráva o činnosti UP v minulém roce, druhá pak Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2018.  Oba dokumenty senátoři po krátké diskuzi schválili. „Zprávami se zabývala i Vědecká rada UP, nyní se jim bude věnovat Správní rada UP. Poté je zašleme ministerstvu školství,“ řekl Jiří Langer, předseda Akademického senátu.

V rámci legislativní rubriky pak senátoři schválili změny Statutu LF a PřF, včetně nového vnitřního předpisu PřF k provedení Studijního a zkušebního řádu UP. „Od 1. září platí nový Studijní a zkušební řád, který upravuje možnost zpřísnění či změny Studijního a zkušebního řádu na jednotlivých fakultách. Nově tak může fakulta učinit cestou vnitřního předpisu fakulty, tedy nezůstane pouze při tom, že o zpřísnění rozhoduje pouze děkan, předpis musí projednat akademické senáty. Pokud vzniká nový vnitřní předpis, musí to samozřejmě zaznamenat Statut dané fakulty, protože ten vnitřní předpisy vyjmenovává,“ vysvětlil Jiří Langer. Potvrdil v této souvislosti, že na příštím jednání se AS UP má zabývat vnitřními předpisy dalších fakult.

Během jednání AS UP naopak nepodpořil předložený nový volební řád Akademického senátu FF s odkazem na to, že tento dokument nedoporučila schválit legislativní komise senátu. Podle ní není z předloženého řádu jasné, kdo by v případě napadnutí nebo zpochybnění voleb vypořádával případné námitky. „Je to jeden z mála řádů na UP, který neobsahuje možnost podávat stížnosti na průběh voleb a na to, jak se mají řešit. Senátoři FF argumentují tím, že má případnou stížnost řešit soud. To AS UP nepovažuje za dobré řešení. AS UP se pokusí navrhnout optimální řešení institutu podávání stížností na průběh voleb a způsob jejich řešení a následně požádá fakulty, aby tato pravidla doplnila do svých volebních řádů,“ uvedl předseda AS UP.

Senátoři se během květnového jednání věnovali i situaci na přírodovědecké fakultě.  Rektor Jaroslav Miller popsal postup prací na přípravě prací Věcného záměru zřízení vysokoškolského ústavu (VŠÚ) a ocenil práci komisí, které se na přípravě podílejí. Informoval senátory i o společném prohlášení, které vedení univerzity vydalo společně s děkany (ZDE), i o tom, že univerzita poprvé využívá při řešení sporu mediaci (psali jsme ZDE). V rozpravě pak senátoři vyslechli i zástupce studentů PřF, kteří je informovali o textu, jimž vyzvali akademiky i studenty ke vzájemnému respektu a férovému přístupu ke všem kolegům. Se studenty a důvody, které je vedly k sepsání textu, se na místě seznámil i děkan PřF Martin Kubala, který pak odpovídal na dotazy a senátorům vysvětloval, jak vidí situaci na fakultě on.  

Z diskuze na uvedené téma pak vyplynulo usnesení, v němž senátoři mimo jiné berou na vědomí a jako pozitivní krok hodnotí dosavadní konstruktivní práci pracovních skupin ustavených k přípravě Věcného záměru ke zřízení VŠÚ a technické dohody související s jeho vznikem; AS UP dále vyzval všechny zúčastněné ke konstruktivnímu přístupu při utváření nejlepší možné organizační platformy pro budoucí fungování VŠÚ a jeho propojení s ostatními součástmi UP.

Podle Jiřího Langera senátoři a senátorky také současně odmítli mediální útoky, ke kterým došlo, a přijali usnesení, v němž AS UP jako nejvyšší samosprávný demokratický orgán UP odmítá účelové, nepodložené a dehonestující aktivity, jež se v souvislosti se současnou personální situací na PřF UP objevují ve veřejném mediálním prostoru. „AS UP vyzval členy akademické obce i ostatní zaměstnance UP k respektování morálních a etických hodnot a k dodržování nastavených postupů v duchu akademické samosprávy svěřené vysokým školám platnou legislativou. Dále vyzývá zejména dotčené vedoucí pracovníky k uplatňování takových postupů v souladu s jejich odpovědností, které nežádoucím aktivitám zabrání,“ dodal Jiří Langer, předseda AS UP.

V závěru jednání informoval senátory o úspěšnosti akce Vegetariánský pátek Josef Suchánek, ředitel SKM UP, který představil i další zlepšování prostředí v Menze UP.   

Příští jednání AS UP se uskuteční 19. června. Na tomto zasedání by měl být předložený Věcný záměr zřízení Vysokoškolského ústavu UP. V případě, že bude věcný záměr schválen, měli by se senátoři 2. října věnovat změně Statutu UP a zřízení Vysokoškolského ústavu UP.

Děkan FZV ocenil vědecké práce akademiků i studentů

Fakulta zdravotnických věd zná laureáty Ceny děkana za publikační činnost v loňském roce. Ocenění z rukou děkana Jaroslava Vomáčky na společné poradě vedení a přednostů fakultních ústavů převzali také úspěšní autoři prací v rámci studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ).

Do soutěže o Cenu děkana bylo přihlášeno devět prací publikovaných v roce 2018, tři z nich vyšly v prvním decilu, tedy v deseti procentech nejcitovanějších odborných periodik. Oproti tomu tři práce nesplnily nastavená kritéria, tedy publikování v časopise v prvním decilu či prvním kvartilu. Jak ale při vyhlášení výsledků podotkl děkan Jaroslav Vomáčka, i tyto práce jsou kvalitní a pro fakultu významné.

Držiteli Ceny děkana za rok 2018 jsou Helena Kisvetrová, Vladimír Janout a David Školoudík, všichni tři jsou členové fakultního Centra vědy a výzkumu. Proděkanka a šéfredaktorka odborného časopisu vydávaného fakultou Profese Online Helena Kisvetrová cenu získala jako první autorka článku v Journal of Pain and Symptom Management. Vladimír Janout byl oceněn jako korespondující autor dvou článků v časopisech v prvním decilu, děkan při předávání diplomu připomněl ještě jeho třetí práci z prvního kvartilu. „Nesmírně si cením jeho přínosu vědě a výzkumu na naší fakultě. Pan profesor je vědec par excellence,“ řekl o oceněném Jaroslav Vomáčka.

Třetí z laureátů David Školoudík se podílel na studii o riziku cévní mozkové příhody u pacientů po tzv. malé mrtvici publikované v New England Journal of Medicine, což je jeden z nejcitovanějších odborných časopisů na světě.

Děkan Jaroslav Vomáčka pogratuloval k povedeným pracím a popřál další úspěchy do budoucna také studentům, kteří uspěli v soutěži SVOČ. V kategorii studentů magisterských oborů porota vyhodnotila jako nejlepší práci fyzioterapeutky Hany Ondráčkové zabývající se možnostmi využití představy chůze v rehabilitaci. Mezi bakaláři zvítězila Patricie Baurová, která se společně s druhým Jiřím Kozlem a pod dohledem školitele Davida Školoudíka zabývala aterosklerotickým plátem, příznakem kornatění tepen.

„Na výzkumu jsme dělali společně, každý si vybral jednu z částí, kterou pak zpracoval. Zabralo nám to přes půl roku a stále ve výzkumu pokračujeme. Ocenění je pro nás motivace do další práce i v nás probouzí hrdost, že jsme něco vytvořili a že čas, který jsme výzkumu věnovali, k něčemu byl,“ uvedla studentka oboru Radiologický asistent. 

Categories: Novinky z UP a PřF

Děkan FZV ocenil vědecké práce akademiků i studentů

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 24. May 2019 - 8:00

Fakulta zdravotnických věd zná laureáty Ceny děkana za publikační činnost v loňském roce. Ocenění z rukou děkana Jaroslava Vomáčky na společné poradě vedení a přednostů fakultních ústavů převzali také úspěšní autoři prací v rámci studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ).

Do soutěže o Cenu děkana bylo přihlášeno devět prací publikovaných v roce 2018, tři z nich vyšly v prvním decilu, tedy v deseti procentech nejcitovanějších odborných periodik. Oproti tomu tři práce nesplnily nastavená kritéria, tedy publikování v časopise v prvním decilu či prvním kvartilu. Jak ale při vyhlášení výsledků podotkl děkan Jaroslav Vomáčka, i tyto práce jsou kvalitní a pro fakultu významné.

Držiteli Ceny děkana za rok 2018 jsou Helena Kisvetrová, Vladimír Janout a David Školoudík, všichni tři jsou členové fakultního Centra vědy a výzkumu. Proděkanka a šéfredaktorka odborného časopisu vydávaného fakultou Profese Online Helena Kisvetrová cenu získala jako první autorka článku v Journal of Pain and Symptom Management. Vladimír Janout byl oceněn jako korespondující autor dvou článků v časopisech v prvním decilu, děkan při předávání diplomu připomněl ještě jeho třetí práci z prvního kvartilu. „Nesmírně si cením jeho přínosu vědě a výzkumu na naší fakultě. Pan profesor je vědec par excellence,“ řekl o oceněném Jaroslav Vomáčka.

Třetí z laureátů David Školoudík se podílel na studii o riziku cévní mozkové příhody u pacientů po tzv. malé mrtvici publikované v New England Journal of Medicine, což je jeden z nejcitovanějších odborných časopisů na světě.

Děkan Jaroslav Vomáčka pogratuloval k povedeným pracím a popřál další úspěchy do budoucna také studentům, kteří uspěli v soutěži SVOČ. V kategorii studentů magisterských oborů porota vyhodnotila jako nejlepší práci fyzioterapeutky Hany Ondráčkové zabývající se možnostmi využití představy chůze v rehabilitaci. Mezi bakaláři zvítězila Patricie Baurová, která se společně s druhým Jiřím Kozlem a pod dohledem školitele Davida Školoudíka zabývala aterosklerotickým plátem, příznakem kornatění tepen.

„Na výzkumu jsme dělali společně, každý si vybral jednu z částí, kterou pak zpracoval. Zabralo nám to přes půl roku a stále ve výzkumu pokračujeme. Ocenění je pro nás motivace do další práce i v nás probouzí hrdost, že jsme něco vytvořili a že čas, který jsme výzkumu věnovali, k něčemu byl,“ uvedla studentka oboru Radiologický asistent. 

Cenu Miroslava Liberdy získala Lucia Madleňáková

Cena Miroslava Liberdy udělovaná za mimořádný přínos a šíření dobrého jména právnické fakulty má dalšího laureáta. Děkanka Zdenka Papoušková ocenila Lucii Madleňákovou z katedry správního práva a finančního práva za vytvoření koncepce a realizaci soutěže Mezinárodní středoškolský Moot Court. Diplom jí předala na zasedání Vědecké rady PF UP.

Cenu Miroslava Liberdy, která nese jméno prvního děkana obnovené právnické fakulty, uděluje děkanka od roku 2017. „Možnost oceňovat nevědecké počiny zaměstnanců nám zcela chyběla. Proto jsem se po svém nástupu do funkce rozhodla tuto cenu založit. Jde o poděkování za aktivitu, kterou dělají naši lidé nad rámec svých pracovních povinností a kterou přispívají k šíření dobrého jména fakulty a rozvíjejí spolupráci se subjekty zvenčí,“ přiblížila Zdenka Papoušková.

Hlavním důvodem pro ocenění Lucie Madleňákové je soutěž Mezinárodní středoškolský Moot Court. Je autorkou konceptu soutěže a výrazně se podílela na jejím pořádání. Organizační štafetu postupně předala svým dnes již bývalým studentům. Podstatou soutěže je simulované soudní jednání, kdy si středoškoláci zkoušejí roli právních zástupců stran sporu vedeného před Evropským soudem pro lidská práva. Na soutěž je připravují studenti práv z Česka a ze Slovenska. Letos se uskutečnil již 4. ročník Mezinárodního středoškolského Moot Courtu, účastnily se ho týmy ze všech čtyř právnických fakult v Česku a tým z bratislavské právnické fakulty. „Soutěž má rok od roku více účastníků. Stala se z ní tradice a postupně získává věhlas,“ dodala děkanka.

Cenu Miroslava Liberdy udělila fakulta tentokrát zpětně, důvodem byla mateřská dovolená Lucie Madleňákové. Získala ji za rok 2018. „Chci poděkovat už jen za nominaci. Vůbec mě nenapadlo, že bych tuto cenu mohla získat. Velice si jí vážím,“ řekla Lucia Madleňáková a sklidila potlesk členů Vědecké rady PF UP.

Právnická fakulta poprvé udělovala Cenu Miroslava Liberdy za rok 2017. Prvními laureáty se stali Ondrej Hamuľák a Martin Faix, který byl navržen společně s vojenským analytikem Otakarem Foltýnem.

Cenu pojmenovanou po prvním děkanovi mohou získat každoročně až tři zaměstnanci fakulty. Spojena je s finanční odměnou ve výši 10 000 korun. Návrhy na udělení může podávat každý zaměstnanec, včetně potenciálně oceněné osoby, děkance fakulty do 15. prosince příslušného kalendářního roku.
 

Categories: Novinky z UP a PřF

Cenu Miroslava Liberdy získala Lucia Madleňáková

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 23. May 2019 - 12:00

Cena Miroslava Liberdy udělovaná za mimořádný přínos a šíření dobrého jména právnické fakulty má dalšího laureáta. Děkanka Zdenka Papoušková ocenila Lucii Madleňákovou z katedry správního práva a finančního práva za vytvoření koncepce a realizaci soutěže Mezinárodní středoškolský Moot Court. Diplom jí předala na zasedání Vědecké rady PF UP.

Cenu Miroslava Liberdy, která nese jméno prvního děkana obnovené právnické fakulty, uděluje děkanka od roku 2017. „Možnost oceňovat nevědecké počiny zaměstnanců nám zcela chyběla. Proto jsem se po svém nástupu do funkce rozhodla tuto cenu založit. Jde o poděkování za aktivitu, kterou dělají naši lidé nad rámec svých pracovních povinností a kterou přispívají k šíření dobrého jména fakulty a rozvíjejí spolupráci se subjekty zvenčí,“ přiblížila Zdenka Papoušková.

Hlavním důvodem pro ocenění Lucie Madleňákové je soutěž Mezinárodní středoškolský Moot Court. Je autorkou konceptu soutěže a výrazně se podílela na jejím pořádání. Organizační štafetu postupně předala svým dnes již bývalým studentům. Podstatou soutěže je simulované soudní jednání, kdy si středoškoláci zkoušejí roli právních zástupců stran sporu vedeného před Evropským soudem pro lidská práva. Na soutěž je připravují studenti práv z Česka a ze Slovenska. Letos se uskutečnil již 4. ročník Mezinárodního středoškolského Moot Courtu, účastnily se ho týmy ze všech čtyř právnických fakult v Česku a tým z bratislavské právnické fakulty. „Soutěž má rok od roku více účastníků. Stala se z ní tradice a postupně získává věhlas,“ dodala děkanka.

Cenu Miroslava Liberdy udělila fakulta tentokrát zpětně, důvodem byla mateřská dovolená Lucie Madleňákové. Získala ji za rok 2018. „Chci poděkovat už jen za nominaci. Vůbec mě nenapadlo, že bych tuto cenu mohla získat. Velice si jí vážím,“ řekla Lucia Madleňáková a sklidila potlesk členů Vědecké rady PF UP.

Právnická fakulta poprvé udělovala Cenu Miroslava Liberdy za rok 2017. Prvními laureáty se stali Ondrej Hamuľák a Martin Faix, který byl navržen společně s vojenským analytikem Otakarem Foltýnem.

Cenu pojmenovanou po prvním děkanovi mohou získat každoročně až tři zaměstnanci fakulty. Spojena je s finanční odměnou ve výši 10 000 korun. Návrhy na udělení může podávat každý zaměstnanec, včetně potenciálně oceněné osoby, děkance fakulty do 15. prosince příslušného kalendářního roku.
 

Ministr zahraničních věcí debatoval na UP o české roli v mezinárodních společenstvích

V aule filozofické fakulty diskutoval se studenty i pedagogy Tomáš Petříček, ministr zahraničních věcí ČR. Jen několik dní před volbami do Evropského parlamentu připomněl důležitost evropského společenství, jehož je Česká republika součástí.

Setkání ministra se studenty UP uvedl Petr Bilík, prorektor pro vnější vztahy, moderoval jej Tomáš Lebeda, vedoucí katedry politologie a evropských studií FF, který v diskuzi nastolil několik současných evropských témat. Zahraniční politika v nich byla spojovníkem.  V debatě Tomáš Petříček zdůraznil, že by Česká republika neměla zapomínat na cíle, které si stanovila v roce 1989.

 

„Sebevědomá zahraniční politika musí vycházet ze tří hlavních principů a jedním z nich je kontinuita. Právě ta souvisí s cíli, které jsme si v roce 1989 vytyčili. Povedl se nám návrat do Evropy, ale s odstupem času jako bychom ztráceli orientaci a je načase, abychom dříve dohodnuté pomyslné šipky znovu nakreslili a vrátili se k tradici,“ řekl ministr.

Je přesvědčen, že žádný členský stát Evropské unie nemá v současné době takovou váhu, aby sám určoval, co se bude dít, a i proto považuje spolupráci zemí evropského společenství za nezbytnou.

„Náš úspěch pro další směřování Evropské unie vidím ve více než devatenáctiprocentní účasti v evropských volbách. Samozřejmě že si přeji, aby přišlo volit co nejvíc lidí. Česká veřejnost tak vyšle signál, že ji Evropská unie zajímá,“ dodal Petříček.

Z celoevropského pohledu by ministr zahraničních věcí vnímal za úspěšné už to, že dvě třetiny Evropského parlamentu budou sestávat ze stran, které rozhodně nechtějí tahat za žádnou pomyslnou brzdu a nezpochybňují nic z toho, na čem se země Evropy před několika lety domluvily.

Tomáš Petříček, ministr zahraničí České republiky, je absolventem oboru Mezinárodní vztahy na FSV UK a držitelem titulu M. A. z mezinárodní politické ekonomie na University of Warwick. Ve své následné politické kariéře zastával mimo jiné pozice poradce poslanců EP a náměstka ministryně práce a sociální věcí ČR. 

Categories: Novinky z UP a PřF

Ministr zahraničních věcí debatoval na UP o české roli v mezinárodních společenstvích

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 23. May 2019 - 7:37

V aule filozofické fakulty diskutoval se studenty i pedagogy Tomáš Petříček, ministr zahraničních věcí ČR. Jen několik dní před volbami do Evropského parlamentu připomněl důležitost evropského společenství, jehož je Česká republika součástí.

Setkání ministra se studenty UP uvedl Petr Bilík, prorektor pro vnější vztahy, moderoval jej Tomáš Lebeda, vedoucí katedry politologie a evropských studií FF, který v diskuzi nastolil několik současných evropských témat. Zahraniční politika v nich byla spojovníkem.  V debatě Tomáš Petříček zdůraznil, že by Česká republika neměla zapomínat na cíle, které si stanovila v roce 1989.

 

„Sebevědomá zahraniční politika musí vycházet ze tří hlavních principů a jedním z nich je kontinuita. Právě ta souvisí s cíli, které jsme si v roce 1989 vytyčili. Povedl se nám návrat do Evropy, ale s odstupem času jako bychom ztráceli orientaci a je načase, abychom dříve dohodnuté pomyslné šipky znovu nakreslili a vrátili se k tradici,“ řekl ministr.

Je přesvědčen, že žádný členský stát Evropské unie nemá v současné době takovou váhu, aby sám určoval, co se bude dít, a i proto považuje spolupráci zemí evropského společenství za nezbytnou.

„Náš úspěch pro další směřování Evropské unie vidím ve více než devatenáctiprocentní účasti v evropských volbách. Samozřejmě že si přeji, aby přišlo volit co nejvíc lidí. Česká veřejnost tak vyšle signál, že ji Evropská unie zajímá,“ dodal Petříček.

Z celoevropského pohledu by ministr zahraničních věcí vnímal za úspěšné už to, že dvě třetiny Evropského parlamentu budou sestávat ze stran, které rozhodně nechtějí tahat za žádnou pomyslnou brzdu a nezpochybňují nic z toho, na čem se země Evropy před několika lety domluvily.

Tomáš Petříček, ministr zahraničí České republiky, je absolventem oboru Mezinárodní vztahy na FSV UK a držitelem titulu M. A. z mezinárodní politické ekonomie na University of Warwick. Ve své následné politické kariéře zastával mimo jiné pozice poradce poslanců EP a náměstka ministryně práce a sociální věcí ČR. 

Radkin Honzák na teologické fakultě bavil emocemi

Kdyby se lidé drželi desatera, bylo by jim podstatně lépe. Tímto zamyšlením zakončil svou přednášku psychiatr Radkin Honzák, který přijal pozvání cyrilometodějské teologické fakulty a před téměř zaplněnou aulu hovořil o emocích a o tom, jak s nimi pracovat.

Než se ovšem Radkin Honzák k závěrečným slovům dostal, absolvovali s ním posluchači, mezi nimiž byli nejen studenti a zaměstnanci pořádající fakulty, ale i dalších pracovišť Univerzity Palackého, cestu od dinosauřího mozku k současnému člověku plnou zajímavých a mnohdy zábavných zákrut. Nechyběly mezi nimi zmínky o nejrůznějších vědeckých pokusech, osobní vzpomínky či oblíbené vtipy.

Hned v úvodu známý psychiatr a pedagog Univerzity Karlovy zmínil jedno přání. „Chtěl bych, aby byly psychosociální faktory zdraví a nemoci brány stejně vážně jako ty biologické. Emoce, které do té psychosociální oblasti také patří, nebyly zatím medicínou dostatečně přijaty a zhodnoceny. My nejsme žádní duchaři,“ řekl Radkin Honzák.

„Emoce jsou primárně tělesné děje. Jsou daleko starší než rozum a významnější pro řízení našeho organismu. Vedou nás k nějakému pohybu, který se dá registrovat na třech osách – nabuzení/útlum, přiblížení/oddálení a spolupráce/soupeření. Jak říká Damasio, emoce se odehrávají v divadle těla a to, co se odehrává v divadle mysli, jsou pocity, což jsou překlady našich tělesných stavů,“ vysvětlil publiku.

Podrobněji se zaměřil mimo jiné na to, co se v organismu děje při strachu, jak se napínají svaly, zrychluje dýchání, zvětšují zorničky nebo bledne kůže. „Strach je s námi nejdéle, v podstatě nám zachraňoval život. Byli jsme postaveni jako součást světa, ve kterém číhá nebezpečí, na to jsme museli být připravení. Zásadní poučení přitom zní, že ve chvíli, kdy nás začne nějaká úzkost svazovat, nemá žádný smysl se jí bránit,“ uvedl psychiatr, o kterém děkan CMTF Peter Tavel prohlásil, že ho považuje za jednoho z patriarchů naší společnosti.

Přednáška Radkina Honzáka se uskutečnila v rámci programu celoživotního vzdělávání s názvem Psychosomatika, který organizuje Institut sociálního zdraví CMTF. Radkin Honzák již nyní přislíbil dvoudenní seminář v chystané sérii podzimních kurzů.  

Categories: Novinky z UP a PřF

Radkin Honzák na teologické fakultě bavil emocemi

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 22. May 2019 - 11:00

Kdyby se lidé drželi desatera, bylo by jim podstatně lépe. Tímto zamyšlením zakončil svou přednášku psychiatr Radkin Honzák, který přijal pozvání cyrilometodějské teologické fakulty a před téměř zaplněnou aulu hovořil o emocích a o tom, jak s nimi pracovat.

Než se ovšem Radkin Honzák k závěrečným slovům dostal, absolvovali s ním posluchači, mezi nimiž byli nejen studenti a zaměstnanci pořádající fakulty, ale i dalších pracovišť Univerzity Palackého, cestu od dinosauřího mozku k současnému člověku plnou zajímavých a mnohdy zábavných zákrut. Nechyběly mezi nimi zmínky o nejrůznějších vědeckých pokusech, osobní vzpomínky či oblíbené vtipy.

Hned v úvodu známý psychiatr a pedagog Univerzity Karlovy zmínil jedno přání. „Chtěl bych, aby byly psychosociální faktory zdraví a nemoci brány stejně vážně jako ty biologické. Emoce, které do té psychosociální oblasti také patří, nebyly zatím medicínou dostatečně přijaty a zhodnoceny. My nejsme žádní duchaři,“ řekl Radkin Honzák.

„Emoce jsou primárně tělesné děje. Jsou daleko starší než rozum a významnější pro řízení našeho organismu. Vedou nás k nějakému pohybu, který se dá registrovat na třech osách – nabuzení/útlum, přiblížení/oddálení a spolupráce/soupeření. Jak říká Damasio, emoce se odehrávají v divadle těla a to, co se odehrává v divadle mysli, jsou pocity, což jsou překlady našich tělesných stavů,“ vysvětlil publiku.

Podrobněji se zaměřil mimo jiné na to, co se v organismu děje při strachu, jak se napínají svaly, zrychluje dýchání, zvětšují zorničky nebo bledne kůže. „Strach je s námi nejdéle, v podstatě nám zachraňoval život. Byli jsme postaveni jako součást světa, ve kterém číhá nebezpečí, na to jsme museli být připravení. Zásadní poučení přitom zní, že ve chvíli, kdy nás začne nějaká úzkost svazovat, nemá žádný smysl se jí bránit,“ uvedl psychiatr, o kterém děkan CMTF Peter Tavel prohlásil, že ho považuje za jednoho z patriarchů naší společnosti.

Přednáška Radkina Honzáka se uskutečnila v rámci programu celoživotního vzdělávání s názvem Psychosomatika, který organizuje Institut sociálního zdraví CMTF. Radkin Honzák již nyní přislíbil dvoudenní seminář v chystané sérii podzimních kurzů.  

Rektor Jaroslav Miller: Přijďte k volbám, každý hlas se počítá

V pátek 24. května a v sobotu 25. května mohou lidé v České republice volit své zástupce do Evropského parlamentu. Rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller proto vyzývá studenty a zaměstnance univerzity, aby se voleb zúčastnili a nepromarnili tak příležitost spolurozhodovat o budoucnosti Evropské unie.

Volby, které jsou o víkendu před námi, určí složení Evropského parlamentu na dalších pět let. „Budoucnost naší země i celé Evropy tak máme i ve svých rukou. Využijme tedy příležitost, kterou nám tyto volby dávají, a buďme aktivními spolutvůrci našeho evropského demokratického společenství. Bylo by chybou myslet si, že jeden hlas nic neznamená a nic nerozhoduje,“ řekl rektor Jaroslav Miller.

Připomněl i společné prohlášení České konference rektorů, která vyzvala studenty i zaměstnance univerzit, aby šli volit a vybírali ty kandidáty a strany, které prosazují rozvoj a prohlubování evropské spolupráce. „Je nesmírně důležité, aby Českou republiku v nadcházejícím volebním období na evropské úrovni zastupovali kvalifikovaní a kompetentní lidé, kteří budou schopni ve spolupráci se zástupci ostatních evropských zemí pracovat na vytváření silného vzdělávacího systému pro znalostní ekonomiku, která obstojí v rostoucí globální konkurenci s velkými, stále razantněji se prosazujícími ekonomickými mocnostmi,“ stojí v prohlášení, které si můžete přečíst ZDE.

Volby do Evropského parlamentu se v České republice uskuteční v pátek 24. května 2019 (hlasování začíná ve 14 hodin a končí ve 22 hodin) a sobotu 25. května 2019 (hlasování začíná v 8 hodin a končí ve 14 hodin). Voliči budou v roce 2019 za Česko volit 21 poslanců Parlamentu, což je stejně jako v roce 2014.

Evropský parlament

Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni každých pět let. Jako jediné přímo volené nadnárodní shromáždění na světě zastupuje Parlament zájmy občanů EU na evropské úrovni. Volí předsedu Evropské komise, jmenuje její komisaře (jako kolegium) a kontroluje jejich činnost. Přijímá právní předpisy, které nás mají chránit a jménem občanů schvaluje rozpočty. Zastupuje nás v zahraničí a podniká kroky na základě petic, které mu občané zasílají. Diskuze poslanců utváří náš politický a sociální program, který se opírá o hodnoty zakotvené ve Smlouvě o Evropské unii.

Zdroj: evropske-volby.eu

Další informace najdete i na facebooku euforky a také například na stránkách České televize ZDE.

 

 

Categories: Novinky z UP a PřF

Rektor Jaroslav Miller: Přijďte k volbám, každý hlas se počítá

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 22. May 2019 - 8:13

V pátek 24. května a v sobotu 25. května mohou lidé v České republice volit své zástupce do Evropského parlamentu. Rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller proto vyzývá studenty a zaměstnance univerzity, aby se voleb zúčastnili a nepromarnili tak příležitost spolurozhodovat o budoucnosti Evropské unie.

Volby, které jsou o víkendu před námi, určí složení Evropského parlamentu na dalších pět let. „Budoucnost naší země i celé Evropy tak máme i ve svých rukou. Využijme tedy příležitost, kterou nám tyto volby dávají, a buďme aktivními spolutvůrci našeho evropského demokratického společenství. Bylo by chybou myslet si, že jeden hlas nic neznamená a nic nerozhoduje,“ řekl rektor Jaroslav Miller.

Připomněl i společné prohlášení České konference rektorů, která vyzvala studenty i zaměstnance univerzit, aby šli volit a vybírali ty kandidáty a strany, které prosazují rozvoj a prohlubování evropské spolupráce. „Je nesmírně důležité, aby Českou republiku v nadcházejícím volebním období na evropské úrovni zastupovali kvalifikovaní a kompetentní lidé, kteří budou schopni ve spolupráci se zástupci ostatních evropských zemí pracovat na vytváření silného vzdělávacího systému pro znalostní ekonomiku, která obstojí v rostoucí globální konkurenci s velkými, stále razantněji se prosazujícími ekonomickými mocnostmi,“ stojí v prohlášení, které si můžete přečíst ZDE.

Volby do Evropského parlamentu se v České republice uskuteční v pátek 24. května 2019 (hlasování začíná ve 14 hodin a končí ve 22 hodin) a sobotu 25. května 2019 (hlasování začíná v 8 hodin a končí ve 14 hodin). Voliči budou v roce 2019 za Česko volit 21 poslanců Parlamentu, což je stejně jako v roce 2014.

Evropský parlament

Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni každých pět let. Jako jediné přímo volené nadnárodní shromáždění na světě zastupuje Parlament zájmy občanů EU na evropské úrovni. Volí předsedu Evropské komise, jmenuje její komisaře (jako kolegium) a kontroluje jejich činnost. Přijímá právní předpisy, které nás mají chránit a jménem občanů schvaluje rozpočty. Zastupuje nás v zahraničí a podniká kroky na základě petic, které mu občané zasílají. Diskuze poslanců utváří náš politický a sociální program, který se opírá o hodnoty zakotvené ve Smlouvě o Evropské unii.

Zdroj: evropske-volby.eu

Další informace najdete i na facebooku euforky a také například na stránkách České televize ZDE.

 

 

Středoškolská esejistická soutěž je příslibem nové tradice na právech

„Buďme rádi, že žijeme v době, která nám umožňuje nejen svobodně sdílet fotky na Instagramu, ale především svobodně myslet a žít... Jak by asi vypadal Instagram Gustáva Husáka? Třeba by z něho byl největší influencer v zemi.“ I takové úvahy se daly vyčíst z esejí, které autoři poslali do premiérového ročníku soutěže Essay Competition. Pořádala ji právnická fakulta především pro studenty svých fakultních středních škol, ale nejen pro ně.

Úkolem středoškoláků bylo napsat esej na téma Mohl/a bych za totáče používat Instáč? „Hledali jsme téma, které bude souviset s letošním výročím, oslavou třiceti let demokracie a svobody v Česku. Současně takové, které bude propojené s naší právnickou fakultou a pro gymnazisty zajímavé. Chtěli jsme, aby se mladí autoři zamysleli nad pojmy jako je svoboda, odpovědnost nebo moc,“ vysvětlil Daniel Pospíšil, koordinátor soutěže. K němu nakonec dorazilo celkem 27 esejí, některé vypracovávali středoškoláci ve dvojicích. Autoři vybraných deseti nejlepších písemných prací se potom sešli na fakultě, kde své názory prezentovali a obhajovali před porotou.

V ní zasedli tři zástupci právnické fakulty, mimo jiné i děkanka Zdenka Papoušková, a dva učitelé z fakultních škol. „Příjemně mě překvapil počet zapojených studentů, způsob jejich uvažování a úroveň odevzdaných prací. Chtěli jsme, aby se studenti zamysleli a zároveň si zkusili prezentovat své názory. Byli skvělí. První ročník splnil naše očekávání,“ zhodnotila Zdenka Papoušková s tím, že by z esejisticko-prezentační soutěže pro střední školy mohla vzniknout na fakultě nová tradice.

Do ústního finálového kola se probojovala i Markéta Pertlová z olomouckého Gymnázia Čajkovského. Esej sepsala a obhajovala společně se spolužákem Robinem Zbraňkem. „Jsem velmi ráda za možnost účastnit se soutěže. Práce na eseji mě přiměla dohledávat fakta, zajímat se. Výrazně jsem si rozšířila obzory. Inspirativní bylo i vyslechnout si názory kolegů-soupeřů. Atmosféra finále byla velmi příjemná,“ uvedla Markéta Pertlová.

Z desítky finalistů porotu nejvíce zaujal Jan Müller, student Slezského gymnázia Opava. Druhá skončila Soňa Müllerová a třetí pak Marie Chrásková, obě z olomouckého Gymnázia Čajkovského. Všichni finalisté si odnesli certifikáty o účasti. Jejich eseje navíc bude fakulta publikovat.

Právnická fakulta má podepsanou smlouvu o spolupráci se třemi středními školami. Jejími fakultními školami jsou Slezské gymnázium Opava a dvě olomoucká gymnázia – Čajkovského a Hejčín. Cílem spolupráce je společně podporovat zájem středoškoláků o právo nebo vyhledávat a pracovat s talentovanými studenty a rozšiřovat jejich právní povědomí.

Výsledky 1. ročníku Essay Competition:

1. místo: Jan Müller (Slezské gymnázium Opava)
2. místo: Soňa Müllerová (Gymnázium Čajkovského, Olomouc)
3. místo: Marie Chrásková (Gymnázium Čajkovského, Olomouc)

Categories: Novinky z UP a PřF

Středoškolská esejistická soutěž je příslibem nové tradice na právech

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 21. May 2019 - 13:50

„Buďme rádi, že žijeme v době, která nám umožňuje nejen svobodně sdílet fotky na Instagramu, ale především svobodně myslet a žít... Jak by asi vypadal Instagram Gustáva Husáka? Třeba by z něho byl největší influencer v zemi.“ I takové úvahy se daly vyčíst z esejí, které autoři poslali do premiérového ročníku soutěže Essay Competition. Pořádala ji právnická fakulta především pro studenty svých fakultních středních škol, ale nejen pro ně.

Úkolem středoškoláků bylo napsat esej na téma Mohl/a bych za totáče používat Instáč? „Hledali jsme téma, které bude souviset s letošním výročím, oslavou třiceti let demokracie a svobody v Česku. Současně takové, které bude propojené s naší právnickou fakultou a pro gymnazisty zajímavé. Chtěli jsme, aby se mladí autoři zamysleli nad pojmy jako je svoboda, odpovědnost nebo moc,“ vysvětlil Daniel Pospíšil, koordinátor soutěže. K němu nakonec dorazilo celkem 27 esejí, některé vypracovávali středoškoláci ve dvojicích. Autoři vybraných deseti nejlepších písemných prací se potom sešli na fakultě, kde své názory prezentovali a obhajovali před porotou.

V ní zasedli tři zástupci právnické fakulty, mimo jiné i děkanka Zdenka Papoušková, a dva učitelé z fakultních škol. „Příjemně mě překvapil počet zapojených studentů, způsob jejich uvažování a úroveň odevzdaných prací. Chtěli jsme, aby se studenti zamysleli a zároveň si zkusili prezentovat své názory. Byli skvělí. První ročník splnil naše očekávání,“ zhodnotila Zdenka Papoušková s tím, že by z esejisticko-prezentační soutěže pro střední školy mohla vzniknout na fakultě nová tradice.

Do ústního finálového kola se probojovala i Markéta Pertlová z olomouckého Gymnázia Čajkovského. Esej sepsala a obhajovala společně se spolužákem Robinem Zbraňkem. „Jsem velmi ráda za možnost účastnit se soutěže. Práce na eseji mě přiměla dohledávat fakta, zajímat se. Výrazně jsem si rozšířila obzory. Inspirativní bylo i vyslechnout si názory kolegů-soupeřů. Atmosféra finále byla velmi příjemná,“ uvedla Markéta Pertlová.

Z desítky finalistů porotu nejvíce zaujal Jan Müller, student Slezského gymnázia Opava. Druhá skončila Soňa Müllerová a třetí pak Marie Chrásková, obě z olomouckého Gymnázia Čajkovského. Všichni finalisté si odnesli certifikáty o účasti. Jejich eseje navíc bude fakulta publikovat.

Právnická fakulta má podepsanou smlouvu o spolupráci se třemi středními školami. Jejími fakultními školami jsou Slezské gymnázium Opava a dvě olomoucká gymnázia – Čajkovského a Hejčín. Cílem spolupráce je společně podporovat zájem středoškoláků o právo nebo vyhledávat a pracovat s talentovanými studenty a rozšiřovat jejich právní povědomí.

Výsledky 1. ročníku Essay Competition:

1. místo: Jan Müller (Slezské gymnázium Opava)
2. místo: Soňa Müllerová (Gymnázium Čajkovského, Olomouc)
3. místo: Marie Chrásková (Gymnázium Čajkovského, Olomouc)

Medici na konferenci představili své vědecké práce

Stovka příspěvků zazněla na konferenci studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ), která se letos na lékařské fakultě konala již podvaapadesáté. Autoři nejlepších prací získali finanční odměnu a budou olomouckou medicínu reprezentovat na celostátní konferenci SVOČ. 

„Jako každý rok to odborná porota neměla vůbec lehké, protože studentské vědecké práce byly na velmi vysoké, nejenom odborné, ale i prezentační úrovni. Je však třeba zdůraznit, že i studentská porota, tvořená všemi aktivními i pasivními účastníky konference, se ve většině sekcí shodla na prvních třech místech s porotou odbornou. Pro nás jsou ale vítězové úplně všichni, protože splnit náročná kritéria pro úspěšnou prezentaci výsledků své práce a ještě u toho dělat náročné státní zkoušky i případně dílčí zkoušky, to si zaslouží náš upřímný obdiv a poděkování,“ uvedla proděkanka Hana Kolářová.

Komise složené z pedagogů fakulty, lékařů a dalších odborníků vyslechly a hodnotily v šesti sekcích věnovaných teoretickým i klinickým oborům celkem sto dva prací. Zazněly například příspěvky týkající se bakteriální rezistence ve vztahu k antibiotické léčbě, vlivu rodinného zázemí a kvality života na kompenzaci diabetu, náhrady předního zkříženého vazu u sportovců nebo změny polohy rtů při léčbě převislého skusu. Své práce prezentovalo také dvanáct zahraničních studentů oboru General Medicine.

Jednou z těch, kteří porotce nejvíce zaujali, byla Claudia Gürtlerová, která v interní sekci zvítězila s prací věnovanou pravé polycytémii, vzácnému onemocnění krvetvorných buněk. „Tomuto tématu se věnuji už druhý rok. Pravá polycytémie patří spolu s esenciální trombocytémií do skupiny Philadelphia negativních myeloproliferativních onemocnění. Tyto nemoci mohou mít stejný fenotyp i mutaci, a je tedy velký problém je rozlišit bez vyšetření objemu cirkulující krve, které je ale běžně nedostupné kvůli vysoké ceně i časové náročnosti. Statistik, se kterým spolupracujeme, vymyslel matematickou analýzu, díky které lze tyto dvě nemoci od sebe lépe odlišit. Tato naše kalkulačka může najít uplatnění nejen v Česku, ale prakticky v celém světě,“ přiblížila práci Claudia Gürtlerová.

„Pro mě byla výhra už jen to, že můžu spolupracovat s profesorem Karlem Indrákem, kterého si nesmírně vážím a od kterého jsem se mnohému naučila. Ulehčil mi i rozhodování, kam budou směřovat moje kroky po dokončení studia. Váhala jsem mezi pediatrií a hemato-onkologií, ale teď už vím, že to bude hemato-onkologie,“ dodala studentka.

Přehled všech vítězů jednotlivých sekcí 52. konference SVOČ na LF UP je k nahlédnutí ZDE

Categories: Novinky z UP a PřF

Medici na konferenci představili své vědecké práce

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 21. May 2019 - 8:00

Stovka příspěvků zazněla na konferenci studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ), která se letos na lékařské fakultě konala již podvaapadesáté. Autoři nejlepších prací získali finanční odměnu a budou olomouckou medicínu reprezentovat na celostátní konferenci SVOČ. 

„Jako každý rok to odborná porota neměla vůbec lehké, protože studentské vědecké práce byly na velmi vysoké, nejenom odborné, ale i prezentační úrovni. Je však třeba zdůraznit, že i studentská porota, tvořená všemi aktivními i pasivními účastníky konference, se ve většině sekcí shodla na prvních třech místech s porotou odbornou. Pro nás jsou ale vítězové úplně všichni, protože splnit náročná kritéria pro úspěšnou prezentaci výsledků své práce a ještě u toho dělat náročné státní zkoušky i případně dílčí zkoušky, to si zaslouží náš upřímný obdiv a poděkování,“ uvedla proděkanka Hana Kolářová.

Komise složené z pedagogů fakulty, lékařů a dalších odborníků vyslechly a hodnotily v šesti sekcích věnovaných teoretickým i klinickým oborům celkem sto dva prací. Zazněly například příspěvky týkající se bakteriální rezistence ve vztahu k antibiotické léčbě, vlivu rodinného zázemí a kvality života na kompenzaci diabetu, náhrady předního zkříženého vazu u sportovců nebo změny polohy rtů při léčbě převislého skusu. Své práce prezentovalo také dvanáct zahraničních studentů oboru General Medicine.

Jednou z těch, kteří porotce nejvíce zaujali, byla Claudia Gürtlerová, která v interní sekci zvítězila s prací věnovanou pravé polycytémii, vzácnému onemocnění krvetvorných buněk. „Tomuto tématu se věnuji už druhý rok. Pravá polycytémie patří spolu s esenciální trombocytémií do skupiny Philadelphia negativních myeloproliferativních onemocnění. Tyto nemoci mohou mít stejný fenotyp i mutaci, a je tedy velký problém je rozlišit bez vyšetření objemu cirkulující krve, které je ale běžně nedostupné kvůli vysoké ceně i časové náročnosti. Statistik, se kterým spolupracujeme, vymyslel matematickou analýzu, díky které lze tyto dvě nemoci od sebe lépe odlišit. Tato naše kalkulačka může najít uplatnění nejen v Česku, ale prakticky v celém světě,“ přiblížila práci Claudia Gürtlerová.

„Pro mě byla výhra už jen to, že můžu spolupracovat s profesorem Karlem Indrákem, kterého si nesmírně vážím a od kterého jsem se mnohému naučila. Ulehčil mi i rozhodování, kam budou směřovat moje kroky po dokončení studia. Váhala jsem mezi pediatrií a hemato-onkologií, ale teď už vím, že to bude hemato-onkologie,“ dodala studentka.

Přehled všech vítězů jednotlivých sekcí 52. konference SVOČ na LF UP je k nahlédnutí ZDE

Noví zaměstnanci mají svého průvodce univerzitním životem

Pomoci novým zaměstnancům zorientovat se v univerzitním prostředí při nástupu do zaměstnání je cílem průvodce zaměstnance, který nedávno revidovalo Oddělení řízení lidských zdrojů RUP spolu s Oddělením komunikace UP. Aktualizovaný průvodce je určený zejména novým zaměstnancům a nově je nyní dostupný i ve formátu PDF ke stažení.

„Vydáním aktualizovaného průvodce chceme všem novým kolegyním a kolegům pomoci ke snadnější a rychlejší adaptaci na nové prostředí univerzity,“ vysvětlil prorektor pro organizaci Jiří Lach.

Průvodce poskytuje informace a doporučení zejména v oblasti pracovněprávní, a pomáhá tak zaměstnanci s prvními kroky v novém zaměstnání. Dále přibližuje organizační strukturu a orgány univerzity, obsahuje praktické rady, jak používat univerzitní počítačovou síť či jak si zřídit pracovní e-mail, nebo konkretizuje, k čemu všemu slouží identifikační karta zaměstnance.

Průvodce je k dispozici na adrese pruvodcezamestnance.upol.cz, kde najdete ke stažení i jeho PDF verzi doplněnou o tipy na sportovní a kulturní vyžití po pracovní době. Pravidelné a aktuální informace pro zaměstnance pak přináší také zaměstnanecký web UP.

„Do budoucna chceme průvodce nadále pravidelně aktualizovat a v dohledné době připravit i jeho tištěnou verzi. Stejně tak bychom rádi připravili a vydali příručku pro nové kolegyně a kolegy ze zahraničí,“ shrnula další plány vedoucí Oddělení řízení lidských zdrojů RUP Milena Kysučanová. Tento druh výstupů totiž zapadá do agendy péče o zaměstnance univerzity a naplňuje i strategii internacionalizace na UP.

Categories: Novinky z UP a PřF

Noví zaměstnanci mají svého průvodce univerzitním životem

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 20. May 2019 - 12:00

Pomoci novým zaměstnancům zorientovat se v univerzitním prostředí při nástupu do zaměstnání je cílem průvodce zaměstnance, který nedávno revidovalo Oddělení řízení lidských zdrojů RUP spolu s Oddělením komunikace UP. Aktualizovaný průvodce je určený zejména novým zaměstnancům a nově je nyní dostupný i ve formátu PDF ke stažení.

„Vydáním aktualizovaného průvodce chceme všem novým kolegyním a kolegům pomoci ke snadnější a rychlejší adaptaci na nové prostředí univerzity,“ vysvětlil prorektor pro organizaci Jiří Lach.

Průvodce poskytuje informace a doporučení zejména v oblasti pracovněprávní, a pomáhá tak zaměstnanci s prvními kroky v novém zaměstnání. Dále přibližuje organizační strukturu a orgány univerzity, obsahuje praktické rady, jak používat univerzitní počítačovou síť či jak si zřídit pracovní e-mail, nebo konkretizuje, k čemu všemu slouží identifikační karta zaměstnance.

Průvodce je k dispozici na adrese pruvodcezamestnance.upol.cz, kde najdete ke stažení i jeho PDF verzi doplněnou o tipy na sportovní a kulturní vyžití po pracovní době. Pravidelné a aktuální informace pro zaměstnance pak přináší také zaměstnanecký web UP.

„Do budoucna chceme průvodce nadále pravidelně aktualizovat a v dohledné době připravit i jeho tištěnou verzi. Stejně tak bychom rádi připravili a vydali příručku pro nové kolegyně a kolegy ze zahraničí,“ shrnula další plány vedoucí Oddělení řízení lidských zdrojů RUP Milena Kysučanová. Tento druh výstupů totiž zapadá do agendy péče o zaměstnance univerzity a naplňuje i strategii internacionalizace na UP.

Dürr pro Universitas: Bez účasti ve volbách ztratíme možnost evropské dění ovlivnit

Proč je důležité jít k volbám do Evropského parlamentu? Jaká jednání se aktuálně vedou ohledně programů Horizon Europe a Erasmus+? Jaké novinky se chystají v oblasti vysokého školství? Na tyto a řadu dalších otázek odpověděl magazínu vysokých škol Universitas vedoucí Stálého zastoupení ČR při EU a absolvent Univerzity Palackého Jakub Dürr.

Podle českého velvyslance při Evropské unii je stále problém s překonáváním mentální bariéry mezi námi a Bruselem. Mnohé mohou naznačit nadcházející volby do Evropského parlamentu, které se konají 24. a 25. května. „Pokud občané nepřijdou, jako tomu bylo vždy v minulých případech, ke květnovým volbám do Evropského parlamentu v daleko větším počtu, ztrácejí nejen sílu hlasu, ale také možnost i na tu dálku evropské dění ovlivnit,“ apeluje Dürr. Celý rozhovor si můžete přečíst zde.

Jakub Dürr vystudoval politologii, evropská studia a také polštinu na filozofické fakultě. Působil jako prorektor pro vnější vztahy, byl náměstkem pro evropské záležitosti na ministerstvu školství a také náměstkem pro řízení evropské sekce na ministerstvu zahraničních věcí. Od roku 2018 je vedoucím Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii, jeho úkolem je například připravit české předsednictví v Radě EU v roce 2022.

Categories: Novinky z UP a PřF

Pages

Subscribe to Joint Laboratory of Optics aggregator