Agregátor zdrojů

Akademie věd dostala darem portrét lékaře Vladimíra Hlaváčka

Vladimír Hlaváček patřil mezi nejvýznamější české lékaře, byl jedním ze zakladatelů české alergologie. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Akademie věd dostala darem portrét doktora Vladimíra Hlaváčka

Vladimír Hlaváček patřil mezi nejvýznamější české lékaře, byl jedním ze zakladatelů české alergologie. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Děkanka pedagogické fakulty jmenovala nové proděkany

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 15. Únor 2018 - 7:36
Akademický senát pedagogické fakulty vzal na vědomí předložený záměr děkanky pedagogické fakulty Libuše Ludíkové jmenovat proděkany a tajemníka fakulty pro období 2018 – 2021. Jejími nejbližšími spolupracovníky se stali Petra Šobáňová, Jana Kvintová, Vojtech Regec a Pavel Neumeister. „Ráda bych na fakultě vytvořila takové podmínky, díky kterým dosáhneme vyšší kvality. Současná doba je pro vysoké školství velmi složitá a je potřebné, abychom spoluprací, komunikací a vzájemnou dohodou korigovali představy ku prospěchu jak fakulty, tak univerzity,“ řekla Libuše Ludíková bezprostředně po svém zvolení děkankou fakulty.  Už před volbou také zveřejnila jména těch, které by chtěla vidět ve svém proděkanském týmu. Proděkankou pro rozvoj a vnější vztahy se stala Petra Šobáňová z katedry výtvarné výchovy, do jejíž gesce nyní patří koordinace návrhů, tvorba a distribuce propagačních materiálů, také aktivity směřující k popularizaci výstupů pedagogické fakulty, například ve spolupráci s Pevností poznání, Univerzitou třetího věku, Dětskou univerzitou i Klubem nadaných dětí. Proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy bude koordinovat i prezentační činnosti fakulty na sociálních sítích, práci na výroční zprávě o činnosti fakulty, na dlouhodobém záměru fakulty a jeho aktualizaci. Součástí její činnosti bude i spolupráce vztahů s institucemi v České republice, organizace poradenské činnosti či záležitosti studentských spolků.   Proděkankou pro zahraničí jmenovala děkanka fakulty Janu Kvintovou z katedry psychologie, která má nyní na starosti internacionalizaci, koncepci rozvoje zahraničních aktivit i organizaci poradenských služeb o možnostech studia v zahraničí. Její starostí bude také koncipování mezinárodních studijních programů, poskytování informací zahraničním zájemcům o studium, mezinárodní výměny studentů i pedagogů, také koordinace členství fakulty v mezinárodních asociacích či koordinace vztahů se zahraničními partnery. Proděkanem pro vědu, výzkum a doktorská studia je nyní Vojtech Regec z Ústavu speciálněpedagogických studií. Do jeho pracovní náplně patří koncepce rozvoje vědeckých a uměleckých činností fakulty, výzkumné aktivity a kvalifikační záležitosti akademických a vědeckých pracovníků fakulty či smlouvy o vědecké spolupráci. Proděkan pro výzkum se ve své bohaté agendě bude mimo jiné věnovat i poradenské činnosti při přípravě a podávání grantových přihlášek, habilitačním a profesorským řízením či organizací spjatou s realizací doktorských studijních programů. Vojtech Regec se zároveň stal i statutárním zástupcem děkanky.         Proděkanem pro studijní záležitosti se stal Pavel Neumeister z Ústavu pedagogiky a sociálních studií, v jehož pracovní náplni je organizace přípravy podkladů nově navrhovaných studijních programů či realizace předepsaných postupů při přípravě akreditace a realizace studijních programů. Proděkan pro studium se mimo jiné bude věnovat také navrhování pravidel přiznávání prospěchových a motivačních stipendií, přijímacímu řízení, pedagogickým praxím, koordinační činností při sestavování rozvrhů či spolupráci s fakultními školami a zařízeními.         Tajemníkem fakulty, který vystupuje jménem fakulty ve věcech hospodářských, občanskoprávních, obchodních a administrativních, zůstává i v tomto období Milan Tomášek.                                               
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Děkanka pedagogické fakulty jmenovala nové proděkany

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 15. Únor 2018 - 7:36
Akademický senát pedagogické fakulty vzal na vědomí předložený záměr děkanky pedagogické fakulty Libuše Ludíkové jmenovat proděkany a tajemníka fakulty pro období 2018 – 2021. Jejími nejbližšími spolupracovníky se stali Petra Šobáňová, Jana Kvintová, Vojtech Regec a Pavel Neumeister. „Ráda bych na fakultě vytvořila takové podmínky, díky kterým dosáhneme vyšší kvality. Současná doba je pro vysoké školství velmi složitá a je potřebné, abychom spoluprací, komunikací a vzájemnou dohodou korigovali představy ku prospěchu jak fakulty, tak univerzity,“ řekla Libuše Ludíková bezprostředně po svém zvolení děkankou fakulty.  Už před volbou také zveřejnila jména těch, které by chtěla vidět ve svém proděkanském týmu. Proděkankou pro rozvoj a vnější vztahy se stala Petra Šobáňová z katedry výtvarné výchovy, do jejíž gesce nyní patří koordinace návrhů, tvorba a distribuce propagačních materiálů, také aktivity směřující k popularizaci výstupů pedagogické fakulty, například ve spolupráci s Pevností poznání, Univerzitou třetího věku, Dětskou univerzitou i Klubem nadaných dětí. Proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy bude koordinovat i prezentační činnosti fakulty na sociálních sítích, práci na výroční zprávě o činnosti fakulty, na dlouhodobém záměru fakulty a jeho aktualizaci. Součástí její činnosti bude i spolupráce vztahů s institucemi v České republice, organizace poradenské činnosti či záležitosti studentských spolků.   Proděkankou pro zahraničí jmenovala děkanka fakulty Janu Kvintovou z katedry psychologie, která má nyní na starosti internacionalizaci, koncepci rozvoje zahraničních aktivit i organizaci poradenských služeb o možnostech studia v zahraničí. Její starostí bude také koncipování mezinárodních studijních programů, poskytování informací zahraničním zájemcům o studium, mezinárodní výměny studentů i pedagogů, také koordinace členství fakulty v mezinárodních asociacích či koordinace vztahů se zahraničními partnery. Proděkanem pro vědu, výzkum a doktorská studia je nyní Vojtech Regec z Ústavu speciálněpedagogických studií. Do jeho pracovní náplně patří koncepce rozvoje vědeckých a uměleckých činností fakulty, výzkumné aktivity a kvalifikační záležitosti akademických a vědeckých pracovníků fakulty či smlouvy o vědecké spolupráci. Proděkan pro výzkum se ve své bohaté agendě bude mimo jiné věnovat i poradenské činnosti při přípravě a podávání grantových přihlášek, habilitačním a profesorským řízením či organizací spjatou s realizací doktorských studijních programů. Vojtech Regec se zároveň stal i statutárním zástupcem děkanky.         Proděkanem pro studijní záležitosti se stal Pavel Neumeister z Ústavu pedagogiky a sociálních studií, v jehož pracovní náplni je organizace přípravy podkladů nově navrhovaných studijních programů či realizace předepsaných postupů při přípravě akreditace a realizace studijních programů. Proděkan pro studium se mimo jiné bude věnovat také navrhování pravidel přiznávání prospěchových a motivačních stipendií, přijímacímu řízení, pedagogickým praxím, koordinační činností při sestavování rozvrhů či spolupráci s fakultními školami a zařízeními.         Tajemníkem fakulty, který vystupuje jménem fakulty ve věcech hospodářských, občanskoprávních, obchodních a administrativních, zůstává i v tomto období Milan Tomášek.                                               

Ochrana ovzduší v ČR: role práva, vědy a politiky

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 14. Únor 2018 - 14:40
S podporou Nadačního fondu UP se konala na právnické fakultě konference Ochrana ovzduší v ČR: role práva, vědy a politiky. V rámci svého projektu ji uspořádal Luděk Plachký, posluchač 4. ročníku magisterského oboru Právo. Své příspěvky na ní přednesli odborníci z Akademie věd, Úřadu vlády, z Ministerstva životního prostředí, Krajských úřadů Olomouckého a Moravskoslezského kraje, z olomouckého a opavského magistrátu a také studenti. Foto: Eva Hrudníková 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Ochrana ovzduší v ČR: role práva, vědy a politiky

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 14. Únor 2018 - 14:40
S podporou Nadačního fondu UP se konala na právnické fakultě konference Ochrana ovzduší v ČR: role práva, vědy a politiky. V rámci svého projektu ji uspořádal Luděk Plachký, posluchač 4. ročníku magisterského oboru Právo. Své příspěvky na ní přednesli odborníci z Akademie věd, Úřadu vlády, z Ministerstva životního prostředí, Krajských úřadů Olomouckého a Moravskoslezského kraje, z olomouckého a opavského magistrátu a také studenti. Foto: Eva Hrudníková 

Vědecká centra připraví nadějné nano- a biotechnologie pro využití v praxi

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 14. Únor 2018 - 14:00
Posílení výzkumu nanotechnologií a biotechnologií v předaplikační fázi, tedy před jejich uplatněním v praxi, je hlavním smyslem společného projektu dvou vědeckých center Univerzity Palackého - Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) a Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM). Díky dotaci ve výši 125,8 milionů korun z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Předaplikační výzkum pro ITI (Integrated Territorial Investment) se výzkumníci budou zabývat vývojem nových technologií využitelných například v zemědělství, potravinářství, při ochraně životního prostředí nebo v medicíně. Výsledky mají přispět i k rozvoji Olomoucké aglomerace. "Projekt bude jakýmsi přemostěním mezi excelentním výzkumem obou vědeckých center a případným transferem technologií. Vědci budou moci své výzkumy dopracovat, ověřit, zda jsou vhodné pro komerční uplatnění, a také správně nastavit jejich právní ochranu ve vztahu k podmínkám budoucí licence či jiného způsobu přenosu do praxe," uvedla hlavní řešitelka projektu Lucie Plíhalová. Některé výsledky je třeba dopracovat
Olomoucká aglomerace je díky Univerzitě Palackého dlouhodobě úspěšná při převádění výsledků základního výzkumu do průmyslové praxe. Existuje však řada slibných poznatků, které nejsou zcela dokončené. "Jedinečnost tohoto projektu spočívá v podpoře aplikovaného výzkumu bez přímé spolupráce s komerčním sektorem. Výsledky budou připraveny do finální podoby na půdě výzkumných center a fáze komercionalizace se uskuteční díky jejich vlastnímu úsilí v oblasti transferu technologií," doplnil spoluautor návrhu projektu za RCPTM Pavel Tuček. Tři z celkem osmi týmů se budou věnovat například vývoji hnojiv nové generace, izolaci a přípravě rostlinných látek s antimikrobiálními a dezinfekčními účinky nebo látek využitelných v kosmetice či hygienických prostředcích. Jeden z týmů se pomocí genového inženýrství zaměří na šlechtění speciální odrůdy ječmene, která by měla produkovat peptidy s antibakteriálními účinky vhodné pro aplikace v kosmetice či lékařství. Další čtyři týmy odborníků z RCPTM rozpracují některé nanotechnologie pro environmentální aplikace včetně zpracování odpadu tak, aby mohl být dále využíván mimo jiné v udržitelném zemědělství bez zatížení zemědělských půd. Budou se také zabývat schopnostmi magnetických nanočástic při odhalování a účinné separaci biologicky významných molekul. Tyto technologie mohou mít přínos v potravinářství, farmacii nebo biomedicíně. Centra doplní přístrojové vybavení
Projekt umožní rozšířit vybavení obou center o další specifické přístroje, které jsou nezbytné pro rozpracování perspektivních výsledků v předaplikační fázi. Jedná se o přístroje umožňující přípravu a testování velkých vzorků, jako je například pilotní linka pro organickou syntézu, pipetovací robot nebo pyrolytická pec, ale také zařízení pro odhalení souvislostí, jako jsou například mechanismy účinku, jež jsou důležité pro marketing a komercializaci samotných technologických výsledků. Právě k tomu projekt s názvem Rozvoj předaplikačního výzkumu v oblasti nano- a biotechnologií poslouží. Samozřejmostí je i otevření specificky orientovaných pozic pro mladé a nadějné výzkumníky. Obě centra již v minulosti prokázala úspěšnou spolupráci v rámci společného projektu pre-seed s podobným cílem, tedy dopracovat nadějné výsledky vědy a výzkumu. "Mohli jsme si na něm v menším měřítku vyzkoušet, že tento typ projektu má velký smysl. Podařilo se nám dotáhnout řadu vědeckých výsledků například do fáze udělení patentu a zápisu užitného vzoru a mnohé již skutečně našly uplatnění v praxi," potvrdila Plíhalová. Realizace projektu bude zahájena letos v červnu a potrvá do konce roku 2022. Zapojí se do ní odborníci z oborů chemie, biochemie, biotechnologie, biofyzika, aplikovaná fyzika či nanotechnologie. Ověřené výsledky výzkumu pak budou moci využít i firmy z Olomoucké aglomerace.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Vědecká centra připraví nadějné nano- a biotechnologie pro využití v praxi

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 14. Únor 2018 - 14:00
Posílení výzkumu nanotechnologií a biotechnologií v předaplikační fázi, tedy před jejich uplatněním v praxi, je hlavním smyslem společného projektu dvou vědeckých center Univerzity Palackého - Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) a Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM). Díky dotaci ve výši 125,8 milionů korun z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Předaplikační výzkum pro ITI (Integrated Territorial Investment) se výzkumníci budou zabývat vývojem nových technologií využitelných například v zemědělství, potravinářství, při ochraně životního prostředí nebo v medicíně. Výsledky mají přispět i k rozvoji Olomoucké aglomerace. "Projekt bude jakýmsi přemostěním mezi excelentním výzkumem obou vědeckých center a případným transferem technologií. Vědci budou moci své výzkumy dopracovat, ověřit, zda jsou vhodné pro komerční uplatnění, a také správně nastavit jejich právní ochranu ve vztahu k podmínkám budoucí licence či jiného způsobu přenosu do praxe," uvedla hlavní řešitelka projektu Lucie Plíhalová. Některé výsledky je třeba dopracovat
Olomoucká aglomerace je díky Univerzitě Palackého dlouhodobě úspěšná při převádění výsledků základního výzkumu do průmyslové praxe. Existuje však řada slibných poznatků, které nejsou zcela dokončené. "Jedinečnost tohoto projektu spočívá v podpoře aplikovaného výzkumu bez přímé spolupráce s komerčním sektorem. Výsledky budou připraveny do finální podoby na půdě výzkumných center a fáze komercionalizace se uskuteční díky jejich vlastnímu úsilí v oblasti transferu technologií," doplnil spoluautor návrhu projektu za RCPTM Pavel Tuček. Tři z celkem osmi týmů se budou věnovat například vývoji hnojiv nové generace, izolaci a přípravě rostlinných látek s antimikrobiálními a dezinfekčními účinky nebo látek využitelných v kosmetice či hygienických prostředcích. Jeden z týmů se pomocí genového inženýrství zaměří na šlechtění speciální odrůdy ječmene, která by měla produkovat peptidy s antibakteriálními účinky vhodné pro aplikace v kosmetice či lékařství. Další čtyři týmy odborníků z RCPTM rozpracují některé nanotechnologie pro environmentální aplikace včetně zpracování odpadu tak, aby mohl být dále využíván mimo jiné v udržitelném zemědělství bez zatížení zemědělských půd. Budou se také zabývat schopnostmi magnetických nanočástic při odhalování a účinné separaci biologicky významných molekul. Tyto technologie mohou mít přínos v potravinářství, farmacii nebo biomedicíně. Centra doplní přístrojové vybavení
Projekt umožní rozšířit vybavení obou center o další specifické přístroje, které jsou nezbytné pro rozpracování perspektivních výsledků v předaplikační fázi. Jedná se o přístroje umožňující přípravu a testování velkých vzorků, jako je například pilotní linka pro organickou syntézu, pipetovací robot nebo pyrolytická pec, ale také zařízení pro odhalení souvislostí, jako jsou například mechanismy účinku, jež jsou důležité pro marketing a komercializaci samotných technologických výsledků. Právě k tomu projekt s názvem Rozvoj předaplikačního výzkumu v oblasti nano- a biotechnologií poslouží. Samozřejmostí je i otevření specificky orientovaných pozic pro mladé a nadějné výzkumníky. Obě centra již v minulosti prokázala úspěšnou spolupráci v rámci společného projektu pre-seed s podobným cílem, tedy dopracovat nadějné výsledky vědy a výzkumu. "Mohli jsme si na něm v menším měřítku vyzkoušet, že tento typ projektu má velký smysl. Podařilo se nám dotáhnout řadu vědeckých výsledků například do fáze udělení patentu a zápisu užitného vzoru a mnohé již skutečně našly uplatnění v praxi," potvrdila Plíhalová. Realizace projektu bude zahájena letos v červnu a potrvá do konce roku 2022. Zapojí se do ní odborníci z oborů chemie, biochemie, biotechnologie, biofyzika, aplikovaná fyzika či nanotechnologie. Ověřené výsledky výzkumu pak budou moci využít i firmy z Olomoucké aglomerace.

Hanušova medaile České společnosti chemické profesoru Karlu Lemrovi

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 14. Únor 2018 - 12:43
Na slavnostním zahájení konference CHIRANAL 2018 dne 29. ledna byla panu Karlu Lemrovi předána Hanušova medaile, nejvyšší ocenění České společnosti chemické za výsledky vědecké práce v chemických oborech. Karel Lemr se narodil 11. července 1963. Po ukončení studia analytické chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1986 začal svou profesní kariéru v laboratoři kontroly kvality farmaceutické výroby firmy Farmakon Olomouc a později v olomoucké pobočce Výzkumného ústavu pro farmacii a biochemii. V roce 1993 nastoupil jako odborný asistent na Katedru analytické chemie PřF UP Olomouc, kde se věnoval výzkumu separačních metod pro analýzu tenzidů, chirálních látek a spojení HPLC-MS. V roce 1996 obhájil doktorskou disertační práce na téma "Vysokoúčinná kapalinová chromatografie lineárních alkylpolyethylenglykoletherů". O dva roky později se habilitoval v oboru analytická chemie obhájením habilitační práce "Vysokoúčinná kapalinová chromatografie v analýze tenzidů a chirálních látek". Profesorem pro obor analytická chemie byl jmenován v roce 2003. Je vedoucím Katedry analytické chemie, proděkanem pro vědu a výzkum a vede jeden z výzkumných programů Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů na Univerzitě Palackého. Ve své vědecké práci se profesor Lemr zaměřuje především na studium procesů ionizace a fragmentace látek v hmotnostní spektrometrii, vývoj nových iontových zdrojů umožňujících desorbovat a ionizovat analyty z povrchu za atmosférických podmínek (nano-DESI), zvyšování efektivity ionizace látek pro hmotnostně spektrometrická měření, využití nanomateriálů a nanotechnologií v hmotnostní spektrometrii, vývoj metod využívajících vysoce účinné separační metody (ultraúčinná kapalinová chromatografie a superkritická fluidní chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií) pro detekci a stanovení biologicky aktivních látek, např. léčiv, toxinů hub, drog. Je autorem více než 127 původních vědeckých prací v renomovaných odborných časopisech. Je zvaným přednášejícím na mezinárodní konference, žádaným oponentem grantových projektů v ČR a rukopisů pro časopisy Analytical Chemistry, Analytica Chimica Acta, Journal of Chromatography A, Journal of Mass Spectrometry, Journal of Separation Science a další. Karel Lemr je od roku 1997 jedním z organizátorů evropskými analytickými chemiky vyhledávané konference Advances in chromatography and electrophoresis & Chiranal. Jako člen vědeckého nebo organizačního výboru se podílel na řadě mezinárodních vědeckých konferencí, např. International Mass Spectrometry Conference v Praze (2006), Euroanalysis v Insbruku (2009), Informal meeting on mass spectrometry v Olomouci (2012), Konference HPLC v Praze (2017). Profesor Lemr je členem České společnosti chemické, The American Chemical Society, The American Society for Mass Spectrometry a The European Academy of Sciences and Arts. Hanušova medaile mu byla udělena za jeho přínos k rozvoji nových metodik analýzy biologicky aktivních látek hmotnostní spektrometrií ve spojení s vysokoúčinnými separačními metodami. V této oblasti analytické chemie dosáhl Karel Lemr celosvětově uznávaných výsledků. Jana Skopalová
Vilím Šimánek

Hanušova medaile České společnosti chemické profesoru Karlu Lemrovi

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 14. Únor 2018 - 12:43
Na slavnostním zahájení konference CHIRANAL 2018 dne 29. ledna byla panu Karlu Lemrovi předána Hanušova medaile, nejvyšší ocenění České společnosti chemické za výsledky vědecké práce v chemických oborech. Karel Lemr se narodil 11. července 1963. Po ukončení studia analytické chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1986 začal svou profesní kariéru v laboratoři kontroly kvality farmaceutické výroby firmy Farmakon Olomouc a později v olomoucké pobočce Výzkumného ústavu pro farmacii a biochemii. V roce 1993 nastoupil jako odborný asistent na Katedru analytické chemie PřF UP Olomouc, kde se věnoval výzkumu separačních metod pro analýzu tenzidů, chirálních látek a spojení HPLC-MS. V roce 1996 obhájil doktorskou disertační práce na téma "Vysokoúčinná kapalinová chromatografie lineárních alkylpolyethylenglykoletherů". O dva roky později se habilitoval v oboru analytická chemie obhájením habilitační práce "Vysokoúčinná kapalinová chromatografie v analýze tenzidů a chirálních látek". Profesorem pro obor analytická chemie byl jmenován v roce 2003. Je vedoucím Katedry analytické chemie, proděkanem pro vědu a výzkum a vede jeden z výzkumných programů Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů na Univerzitě Palackého. Ve své vědecké práci se profesor Lemr zaměřuje především na studium procesů ionizace a fragmentace látek v hmotnostní spektrometrii, vývoj nových iontových zdrojů umožňujících desorbovat a ionizovat analyty z povrchu za atmosférických podmínek (nano-DESI), zvyšování efektivity ionizace látek pro hmotnostně spektrometrická měření, využití nanomateriálů a nanotechnologií v hmotnostní spektrometrii, vývoj metod využívajících vysoce účinné separační metody (ultraúčinná kapalinová chromatografie a superkritická fluidní chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií) pro detekci a stanovení biologicky aktivních látek, např. léčiv, toxinů hub, drog. Je autorem více než 127 původních vědeckých prací v renomovaných odborných časopisech. Je zvaným přednášejícím na mezinárodní konference, žádaným oponentem grantových projektů v ČR a rukopisů pro časopisy Analytical Chemistry, Analytica Chimica Acta, Journal of Chromatography A, Journal of Mass Spectrometry, Journal of Separation Science a další. Karel Lemr je od roku 1997 jedním z organizátorů evropskými analytickými chemiky vyhledávané konference Advances in chromatography and electrophoresis & Chiranal. Jako člen vědeckého nebo organizačního výboru se podílel na řadě mezinárodních vědeckých konferencí, např. International Mass Spectrometry Conference v Praze (2006), Euroanalysis v Insbruku (2009), Informal meeting on mass spectrometry v Olomouci (2012), Konference HPLC v Praze (2017). Profesor Lemr je členem České společnosti chemické, The American Chemical Society, The American Society for Mass Spectrometry a The European Academy of Sciences and Arts. Hanušova medaile mu byla udělena za jeho přínos k rozvoji nových metodik analýzy biologicky aktivních látek hmotnostní spektrometrií ve spojení s vysokoúčinnými separačními metodami. V této oblasti analytické chemie dosáhl Karel Lemr celosvětově uznávaných výsledků. Jana Skopalová
Vilím Šimánek
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Studentské organizace na univerzitě budou mít svůj klub

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 14. Únor 2018 - 11:00
Na Univerzitě Palackého působí v současnosti okolo třiceti studentských organizací a spolků, které sdružují stovky aktivních studentů napříč osmi fakultami. Většina z nich však doposud postrádala vlastní zázemí. To se nyní mění a vedení univerzity pro ně v pondělí 19. února otevře Studentský klub UP. „Idea vzniku studentského klubu na Univerzitě Palackého šla ruku v ruce s letitou snahou studentských organizací o vzájemnou kooperaci, pomoc a spolupráci na nových projektech v univerzitním prostředí. Možnost realizovat vznik společného prostoru využívaného studentskými organizacemi pro rozvoj své činnosti se pak naskytla v loňském roce po uvolnění jedné z bývalých počítačových místností v přízemí Ústřední knihovny UP na Biskupském náměstí,“ popisuje vznik sdílených prostor pro aktivní studenty Petr Bilík, prorektor univerzity pro vnější vztahy. S podporou rektora Jaroslava Millera a statutárního města Olomouc došlo na podzim 2017 k úpravě tohoto prostoru. Prostor pro aktivní studenty K čemu bude Studentský klub UP sloužit, si určili sami zástupci studentských spolků. Primárně se budou prostory klubu využívat pro pořádání schůzí a školení členů, projekce, workshopy či tematické přednášky. „Organizacím je v klubu k dispozici základní technické vybavení jako projektor, plátno, připojení k internetu nebo tiskárna. Naleznou zde také zasedací prostory, nástěnky a flipchart, klidovou zónu nebo prostory pro uskladnění svých materiálů,“ vypočítává vybavení místnosti Zuzana Řezníčková, koordinátorka studentského klubu. Ve spolupráci se Studentským kariérním a poradenským centrem a Oddělením komunikace UP se zde budou pro studenty pravidelně konat přednášky a workshopy zacílené na seberozvoj i podporu studentských iniciativ. Své zázemí zde nalezne také Olomoucký Majáles UP nebo iniciativa Zaparkuj. „Do klubu je momentálně aktivně zapojeno téměř třicet oborových a zájmových spolků z celé univerzity. Pro srovnání, před pěti lety jich při univerzitě působilo téměř o polovinu méně. I proto bude klub sloužit také jako hub pro formování nových studentských projektů či plánování a realizaci neziskových aktivit při univerzitě,“ dodává Bilík. Otevření klubu zahájí Akademický týden Slavnostní otevření Studentského klubu UP proběhne v pondělí 19. února v 19 hodin v rámci Akademického týdne. Mimo možnosti si klub a jeho vybavení prohlédnout to bude i příležitost seznámit se s aktivitami řady studentských organizací. Akci zpestří hudební vystoupení v podání Tomáše Krejčiříka a Petra Šrajera a občerstvení zajistí přilehlé Coffee Library.  „Věříme, že se Studentský klub UP stane vyhledávaným a inspirujícím místem pro řadu studentů toužících se ve volném čase realizovat. Doufáme, že jeho existence bude motivovat další a další aktivní jedince i skupiny, a pomůže tak nadále profilovat Univerzitu Palackého jako prostředí otevřené studentským aktivitám,“ doplnil Bilík. 

Studentské organizace na univerzitě budou mít svůj klub

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 14. Únor 2018 - 11:00
Na Univerzitě Palackého působí v současnosti okolo třiceti studentských organizací a spolků, které sdružují stovky aktivních studentů napříč osmi fakultami. Většina z nich však doposud postrádala vlastní zázemí. To se nyní mění a vedení univerzity pro ně v pondělí 19. února otevře Studentský klub UP. „Idea vzniku studentského klubu na Univerzitě Palackého šla ruku v ruce s letitou snahou studentských organizací o vzájemnou kooperaci, pomoc a spolupráci na nových projektech v univerzitním prostředí. Možnost realizovat vznik společného prostoru využívaného studentskými organizacemi pro rozvoj své činnosti se pak naskytla v loňském roce po uvolnění jedné z bývalých počítačových místností v přízemí Ústřední knihovny UP na Biskupském náměstí,“ popisuje vznik sdílených prostor pro aktivní studenty Petr Bilík, prorektor univerzity pro vnější vztahy. S podporou rektora Jaroslava Millera a statutárního města Olomouc došlo na podzim 2017 k úpravě tohoto prostoru. Prostor pro aktivní studenty K čemu bude Studentský klub UP sloužit, si určili sami zástupci studentských spolků. Primárně se budou prostory klubu využívat pro pořádání schůzí a školení členů, projekce, workshopy či tematické přednášky. „Organizacím je v klubu k dispozici základní technické vybavení jako projektor, plátno, připojení k internetu nebo tiskárna. Naleznou zde také zasedací prostory, nástěnky a flipchart, klidovou zónu nebo prostory pro uskladnění svých materiálů,“ vypočítává vybavení místnosti Zuzana Řezníčková, koordinátorka studentského klubu. Ve spolupráci se Studentským kariérním a poradenským centrem a Oddělením komunikace UP se zde budou pro studenty pravidelně konat přednášky a workshopy zacílené na seberozvoj i podporu studentských iniciativ. Své zázemí zde nalezne také Olomoucký Majáles UP nebo iniciativa Zaparkuj. „Do klubu je momentálně aktivně zapojeno téměř třicet oborových a zájmových spolků z celé univerzity. Pro srovnání, před pěti lety jich při univerzitě působilo téměř o polovinu méně. I proto bude klub sloužit také jako hub pro formování nových studentských projektů či plánování a realizaci neziskových aktivit při univerzitě,“ dodává Bilík. Otevření klubu zahájí Akademický týden Slavnostní otevření Studentského klubu UP proběhne v pondělí 19. února v 19 hodin v rámci Akademického týdne. Mimo možnosti si klub a jeho vybavení prohlédnout to bude i příležitost seznámit se s aktivitami řady studentských organizací. Akci zpestří hudební vystoupení v podání Tomáše Krejčiříka a Petra Šrajera a občerstvení zajistí přilehlé Coffee Library.  „Věříme, že se Studentský klub UP stane vyhledávaným a inspirujícím místem pro řadu studentů toužících se ve volném čase realizovat. Doufáme, že jeho existence bude motivovat další a další aktivní jedince i skupiny, a pomůže tak nadále profilovat Univerzitu Palackého jako prostředí otevřené studentským aktivitám,“ doplnil Bilík. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Předsedkyně v Ústavu pro hydrodynamiku probírala úpravu i čištění vody

První, co návštěvníka Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR zaujme, je jeho sídlo. Vila Majorka je podle všeho jediná pražská vila v alpském stylu. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Jak prožíváme štěstí? Předsedkyně si prohlédla Sociologický ústav

Představy Čechů o vlastním bydlení, lidské štěstí i volební průzkumy, to jsou témata, která zazněla při návštěvě vedení Akademie věd v Sociologickém ústavu. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Nová technologie pro nanášení nanomateriálů

Světově unikátní mikrovlnný plazmový systém, který umožňuje za nízkých teplot nanášet vrstvy nanomateriálů na velké plochy i 3D objekty, vznikl ve spolupráci Fyzikálního ústavu AV ČR a společnosti SVCS Process Innovation a za podpory ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

… hostem lékařské fakulty bude jeden z Lékařů bez hranic Tomáš Šebek?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 14. Únor 2018 - 8:45
Na besedu s účastníkem lékařské pomoci na Haiti, v Afghánistánu a Jižním Súdánu můžete přijít v úterý 20. února do Velké posluchárny Teoretických ústavů LF. Více …
Kategorie: Novinky z UP a PřF

… hostem lékařské fakulty bude jeden z Lékařů bez hranic Tomáš Šebek?

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 14. Únor 2018 - 8:45
Na besedu s účastníkem lékařské pomoci na Haiti, v Afghánistánu a Jižním Súdánu můžete přijít v úterý 20. února do Velké posluchárny Teoretických ústavů LF. Více …

Jubilejní setkání Okno do praxe provázel velký zájem zaměstnavatelů

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 14. Únor 2018 - 8:00
Rekordní zájem firem provázel jubilejní desátý ročník setkání zaměstnavatelů a studentů přírodovědných oborů Okno do praxe, které v úterý pořádala přírodovědecká fakulta. Studenti se dozvěděli o nabídce volných míst, průběhu výběrových řízení, ale i o možnostech spolupráce s firmami již během studia. "Naším cílem je poskytnout studentům informace o tom, jak mohou získat odborné zkušenosti, zaměstnání, zúčastnit se trainee programů, brigád, studijních praxí nebo stáží. Akce přibližuje studentům firemní prostředí a kulturu, průběh výběrového řízení, požadavky na absolventy, seznamuje s problémy, se kterými se absolventi potýkají po nástupu do zaměstnání. Zúčastněné společnosti mají možnost se zde představit. Letos byl zájem z jejich strany vysoký, uvítali jsme zástupce více než třiceti firem a institucí," uvedla vedoucí oddělení vnějších a vnitřních vztahů Dagmar Petrželová. Pravidelnou účastnicí Okna do praxe je vedoucí personálního oddělení společnosti Synthesia Lucie Bulušková. "Akce je pro nás určitě užitečná. Vzhledem k tomu, že máme poměrně rozšířený trainee program, poptáváme čerstvé absolventy. A kde jinde je kontaktovat lépe než přímo na akademické půdě! Setkáme se zde se studenty osobně, můžeme si vzájemně vyměnit kontakty, eventuálně navázat nějakou spolupráci. S absolventy olomoucké přírodovědecké fakulty už máme zkušenosti. Řada z nich je u nás zaměstnána. Dva absolventy jsme dokonce získali při minulém Oknu do praxe," uvedla. Podle zástupců firem by uchazeči o zaměstnání měli věnovat pozornost přípravě životopisů a motivačního dopisu a před výběrovým řízením si nastudovat i informace o firmě. Výhodou jsou předchozí aktivity v oboru, brigády, stáže či zahraniční pobyty, zaměstnavatelé očekávají zájem i zdravé sebevědomí. "Ne každý musí být při výběrovém řízení úspěšný aktuálně, ale to ještě neznamená, že se mu nepovede sehnat zajímavé místo třeba za dva měsíce. Nemá smysl se hroutit kvůli tomu, že to napoprvé nevyšlo," řekl studentům personální ředitel společnosti Precheza Tomáš Světnický. Po zaměstnání se poohlíží studentka oboru Ochrana a tvorba krajiny Renata Dostálová. "Studuji poslední ročník magisterského studia, takže je čas hledat práci. Přišla jsem se podívat, jestli zde najdu nějaké vhodné zaměstnavatele v mém oboru. Přínosem určitě byly informace o tom, jak správně napsat životopis, nebo o přijímacích pohovorech. Jasno o svém budoucí zaměstnání ale ještě nemám, teprve hledám," prozradila. Okna do praxe se zúčastnili zaměstnavatelé z celé České republiky. Nejvíce byly zastoupeny firmy z oblasti chemie a informatiky.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Jubilejní setkání Okno do praxe provázel velký zájem zaměstnavatelů

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 14. Únor 2018 - 8:00
Rekordní zájem firem provázel jubilejní desátý ročník setkání zaměstnavatelů a studentů přírodovědných oborů Okno do praxe, které v úterý pořádala přírodovědecká fakulta. Studenti se dozvěděli o nabídce volných míst, průběhu výběrových řízení, ale i o možnostech spolupráce s firmami již během studia. "Naším cílem je poskytnout studentům informace o tom, jak mohou získat odborné zkušenosti, zaměstnání, zúčastnit se trainee programů, brigád, studijních praxí nebo stáží. Akce přibližuje studentům firemní prostředí a kulturu, průběh výběrového řízení, požadavky na absolventy, seznamuje s problémy, se kterými se absolventi potýkají po nástupu do zaměstnání. Zúčastněné společnosti mají možnost se zde představit. Letos byl zájem z jejich strany vysoký, uvítali jsme zástupce více než třiceti firem a institucí," uvedla vedoucí oddělení vnějších a vnitřních vztahů Dagmar Petrželová. Pravidelnou účastnicí Okna do praxe je vedoucí personálního oddělení společnosti Synthesia Lucie Bulušková. "Akce je pro nás určitě užitečná. Vzhledem k tomu, že máme poměrně rozšířený trainee program, poptáváme čerstvé absolventy. A kde jinde je kontaktovat lépe než přímo na akademické půdě! Setkáme se zde se studenty osobně, můžeme si vzájemně vyměnit kontakty, eventuálně navázat nějakou spolupráci. S absolventy olomoucké přírodovědecké fakulty už máme zkušenosti. Řada z nich je u nás zaměstnána. Dva absolventy jsme dokonce získali při minulém Oknu do praxe," uvedla. Podle zástupců firem by uchazeči o zaměstnání měli věnovat pozornost přípravě životopisů a motivačního dopisu a před výběrovým řízením si nastudovat i informace o firmě. Výhodou jsou předchozí aktivity v oboru, brigády, stáže či zahraniční pobyty, zaměstnavatelé očekávají zájem i zdravé sebevědomí. "Ne každý musí být při výběrovém řízení úspěšný aktuálně, ale to ještě neznamená, že se mu nepovede sehnat zajímavé místo třeba za dva měsíce. Nemá smysl se hroutit kvůli tomu, že to napoprvé nevyšlo," řekl studentům personální ředitel společnosti Precheza Tomáš Světnický. Po zaměstnání se poohlíží studentka oboru Ochrana a tvorba krajiny Renata Dostálová. "Studuji poslední ročník magisterského studia, takže je čas hledat práci. Přišla jsem se podívat, jestli zde najdu nějaké vhodné zaměstnavatele v mém oboru. Přínosem určitě byly informace o tom, jak správně napsat životopis, nebo o přijímacích pohovorech. Jasno o svém budoucí zaměstnání ale ještě nemám, teprve hledám," prozradila. Okna do praxe se zúčastnili zaměstnavatelé z celé České republiky. Nejvíce byly zastoupeny firmy z oblasti chemie a informatiky.

Láska je věda! Do této akce Pevnosti poznání se zamilujete

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 13. Únor 2018 - 15:00
Novinky ze světa vědy a program pro celou rodinu připravila Pevnost poznání na víkend 17. a 18. února. Organizátoři lákají na tematický program, ze kterého se návštěvníkům doslova rozbuší srdce. V každé expozici bude stanoviště s láskyplnou aktivitou, a to vše v rámci běžného vstupného do muzea. Akce startuje v sobotu i v neděli v 10 hodin a končí v 17 hodin. Víkend plný lásky zasáhne celé interaktivní popularizační centrum Univerzity Palackého v areálu Korunní pevnůstky v Olomouci. V historické sekci se animátoři zaměří na mytologii. Návštěvníkům vysvětlí, co mají společného Hathor, Afrodita a Venuše. „Ukážeme, proč je jedním ze symbolů lásky Amorek a kde vzal svůj luk a šípy. V expozici bude připravený materiál o božstvech a rituálech spojených s mytologií v různých zemích v rozdílných časech,“ lákala na program Kateřina Rejšková Kadlecová, koordinátorka expozice Věda v pevnosti. Zamilované mapy a výroba dárků Jinde si zamilování složí důmyslný hlavolam srdce a podle unikátního algoritmu zjistí, zda se k sobě skutečně hodí. A pokud někdo nenašel pravou lásku, bude mít příležitost v expozici Živá voda. Tam se zájemce dozví, co na něj v budoucnu v milostném životě čeká. Příchozí si vyzkoušejí zamilovanou mapu, splní úkoly, překonají překážky a budou mít možnost najít cestu ke svému osudu. „Ve výtvarné dílně budeme mluvit o hormonu lásky oxytocinu a společně si vyrobíme malý dárek v podobě netradiční brože. Dále chceme vyzdobit a namalovat textilní tašky či batoh, který si lidé odnesou domů,“ popsala aktivitu Nikola Lauberová. Rostliny jako afrodiziakum a nápoje lásky Lidé se seznámí s rostlinami, které se používají jako afrodiziakum a mají stimulující vliv na lidskou aktivitu, krevní oběh, dobrou náladu či euforii. Poté absolvují malou ochutnávku nápojů lásky. Autoři programu ukáží, zda láska přečká vesmírné nesnáze a zda existují vesmírné objekty plné lásky. Studenti přírodovědecké fakulty připravují také poutavé chemické pokusy. Laboratoř rozkvete chromatografickými květy a společně ji lidé zaplní zamilovanými vzkazy psanými tajným písmem. Nakonec vytvoří pomocí správných vědeckých postupů dokonalý valentýnský dárek. Část svého programu odhalí také vzdělávací filmový festival Academia film Olomouc (AFO), který se letos koná od 24. do 29. dubna. „Rodinná projekce bude zaměřena na lásku z oceánů. Dospělí i ti nejmenší spatří mateřskou lásku mezi majestátními keporkaky, inteligentními delfíny a lstivými kosatkami, stejně tak ale bude plátno ve třetím podlaží pevnosti patřit legendárním Velkým bílým žralokům. Právě AFO 2018 se hodlá věnovat tématu znečišťování oceánů a nutné záchraně jejich obyvatel,“ řekl mluvčí festivalu Ondřej Čížek.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor