Feed aggregator

Idea československé státnosti

Existovala před 100 lety smysluplná alternativa k vytvoření Československa? Nebylo snad založení naší první republiky historickým omylem? ...
Categories: Novinky z AV a FZÚ

Nová metoda vyvinutá olomouckými optiky může vést až ke kvantové mikroskopii

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 5 hours 31 min ago
Významný posun ve zkoumání kvantových vlastností světla na novou úroveň poznání se podařil optikům z přírodovědecké fakulty. Vyvinuli unikátní metodu pro rozpoznávání speciálních vícefotonových kvantových stavů světla i ze zdrojů s omezenou účinností. Teoretickou metodu potvrdili experimentem, pro nějž si sami vyvinuli přesně kontrolovaný zdroj světla i detektor. Ve výzkumu, jehož výsledky nedávno publikoval časopis Nature PJ: Quantum Information, hráli významnou roli PhD studenti Lukáš Lachman a Ivo Straka. Metoda má velký aplikační potenciál. Zatímco klasické světlo vyzařované v přírodě má pouze vlnové vlastnosti, kvantová optika se na světlo dívá i jako na proud částic, které se nazývají fotony. Tyto částicové vlastnosti se zkoumají v laboratořích. "Fotony mají z kvantového hlediska jednu zajímavou vlastnost, která se nazývá kvantová neGaussovost, což znamená, že jeden foton nemůžeme připravit kvadratickými nelineárními procesy. Tato vlastnost již byla u jednoho fotonu dříve měřena v naší laboratoři a pak v mnoha dalších na světě. Nyní nás ale zajímalo, jestli ji lze sledovat i u světelných zdrojů generujících více fotonů. V článku jsme prokázali, že to možné je. Vyvinuli jsme na to teoretické nástroje, díky nimž lze tuto vlastnost spolehlivě zjistit, a navíc se podařilo realizovat experiment, jenž tuto vlastnost přímo prokázal, a to až u devíti fotonů," uvedl Lukáš Lachman, který se věnoval teoretické části výzkumu. Neklasické stavy světla jsou důležité pro některé aplikace v kvantové metrologii či při kvantovém zpracování informace. Je ale obtížné je získat. Experimentálně pracovat s více fotony je pro optiky poměrně tvrdý oříšek. "Tyto metody jsou v raných fázích vývoje. Získat například kontrolovaně přesně pět fotonů je velká výzva a stejně tak složité je jejich současné měření. Proto jsme vyvinuli metodu, která to umožnila. Předpokládáme, že by mohla být zajímavá i pro zahraniční laboratoře, kde takové kvantové stavy generují jinými metodami, ale dosud neměli dostatečné nástroje pro sledování jejich kvality," objasnil experimentátor Ivo Straka. Během experimentu vysílali optici ze zdroje světla kontrolovaný proud fotonů a pomocí detektorů snímali vlastnosti jednotlivých světelných částic. "Ani u jedné z těchto dvou stěžejních součástí experimentu jsme nemohli sáhnout po hotovém zařízení, ale museli je sami navrhnout a sestavit z dostupných komponentů pro účel tohoto měření. A to jak v případě zdroje, tak detektoru. Jejich vývoj je náročný sám o sobě," zdůraznil vedoucí projektu Radim Filip. Podle něj je zjištění kvantové neGaussovosti důležité pro pokročilou diagnostiku nových nelineárních procesů se světlem v rozvíjejících se kvantových technologiích. "Tato diagnostika umožňuje jít za rámec výsledků optické spektroskopie materiálů. V tom vidíme budoucnost naší metody," doplnil Filip. Velký aplikační potenciál metody potvrdil i vedoucí týmu laboratoře Miroslav Ježek. "Metoda umožní vznik kvantové mikroskopie, která bude schopna studovat nejen prostorovou strukturu, ale především typ procesu, který se v živém vzorku odehrává. A to vše až na úrovni jednotlivých molekul. Mohli bychom se tak dostat k funkcionalitě a rozlišení daleko za hranicemi stávajících mikroskopů. Tomuto směru se budeme dále věnovat," řekl Ježek. Publikovaný článek je dalším z vrcholů výzkumu, který se na katedře provádí zhruba sedm let. Nutným předpokladem úspěchu je špičkové vybavení laboratoře. "Vývoj metody byl náročný na invenci a experiment na přesnost a kontrolovatelnost. Velmi složité bylo zpracování obrovského množství dat. Byl to dlouhý proces, stavěli jsme na předchozích výsledcích. Nyní jsme ve fázi, kdy jsou zpracovávané metodiky na hranici technických možností. Mnohdy je také potřeba překonat určitá omezení v našich hlavách a umět se podívat na věci jinak," uzavřel Filip.

studentský klub

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 5 hours 31 min ago
Bezmála třicet studentských organizací a spolků se dočkalo: v přízemí Zbrojnice se pro ně 19. února otevřel Studentský klub UP. Slavnostní zahájení jeho provozu, které proběhlo v úvodu letošního Akademického týdne UP, si můžete připomenout díky zdařilé fotodokumentaci ZDE. Foto: Jakub Čermák

Na teologické fakultě se odborníci zabývali vztahem bioetiky a ekumenismu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 21. February 2018 - 13:45
Odpověď na otázky bioetiky a budoucnosti ekumenismu hledali účastníci z Polska, Maďarska, Rumunska a České republiky při mezinárodní konferenci „Bioetika jako příležitost pro ekumenickou spolupráci“, která se konala 7. prosince 2017 na Cyrilometodějská teologické fakultě Univerzity Palackého.  „Těžiště ekumenických diskusí se v poslední době přesouvá od doktrinálních otázek směrem k praktickým možnostem spolupráce, a tak je na místě se ptát, z čeho jednotlivé tradice vycházejí ve vztahu k bioetice, v čem se jejich pozice liší a čím případně mohou oblast bioetiky společně obohatit,“ uvedl organizátor konference Dominik Opatrný.  „Morální teologové jsou v současné široce koncipované bioetické diskusi považováni za ty, kteří jsou ‚zvláštní‘, takže si mohou dovolit mluvit s mimořádnou svobodou. Mohou klást nové otázky, nazírat skutečnosti z jiného pohledu a sloužit jako zdroj inspirace,“ otevřel téma Gusztáv Kovács, rektor teologické vysoké školy v Pécsi.  Ačkoliv teologové různých konfesí pracují se stejnými pojmy, ne vždy se shodnou na jejich obsahu či rozvinutí. V katolicko-luterském dialogu, jak ukázal Robert Svatoň z CMTF UP, se sice obě strany dokáží shodnout na biblicky založených východiscích křesťanské antropologie, ovšem rozdíly přetrvávají v konkrétních otázkách bioetiky, jakými je ochrana nenarozeného života nebo asistovaná sebevražda. Piotr Morciniec z polské Opole pak upozornil na další rozdíly: zatímco katolíci chápou lidskou důstojnost ontologicky jako vlastnost každé lidské osoby, evangelíci tíhnou k tomu pojímat důstojnost v prvé řadě jako důsledek uznání hodnoty člověka z Boží strany. To se pak ukazuje jako klíčové v otázce, v kterých okamžicích života má být lidská důstojnost bezvýhradně chráněna.  Další příspěvky obrátily pozornost ke křesťanskému Východu. Stefan Iloaie, duchovní Rumunské pravoslavné církve, vysvětlil tamní situaci: místní pravoslavná církev se nemohla při formulování svých pozic zaštítit autoritou ze zahraničí tak jako katolíci nebo protestanté. Po pádu komunismu tak musela hledat svou pozici od začátku. Notně se inspirovala u katolické církve, ale objevují se i praktické rozdíly, například že věřící nepřijímají věroučné dokumenty přímo, ale zprostředkovaně od svých zpovědníků. Ještě jiná je situace koptské církve, jak připomenul Jaroslav Franc z CMTF UP. Její pozice jsou ovlivňovány většinovým islámským prostředím, v němž působí. Na příkladu surogačního mateřství tak lze ilustrovat, jak vývoj výroků církevních představitelů bere v potaz stanoviska k morálním otázkám v rámci islámu.  Vedle morálního učení mají církve také své strategie pomoci v konkrétních situacích. Tamás Ragadics z maďarské Pécse ukázal na příkladu vyloučené lokality na jihu Maďarska, jaké řešení nabízejí katolíci, protestanté i buddhisté. „Pracujete-li jako zástupce církve v zanedbaných multikulturních oblastech, potřebujete mít dobré vztahy s ostatními hráči. Lidé, kteří žijí v obtížných situacích, mají jinou logiku a kulturu než ti, kteří jim pomáhají. Chcete-li jim pomoci, musíte tuto logiku pochopit,“ vysvětlil.  Konferenci pořádala Katedra systematické teologie a Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu CMTF UP.  Dominik Opatrný, katedra systematické teologie CMTF UP
Categories: Novinky z UP a PřF

Na teologické fakultě se odborníci zabývali vztahem bioetiky a ekumenismu

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 21. February 2018 - 13:45
Odpověď na otázky bioetiky a budoucnosti ekumenismu hledali účastníci z Polska, Maďarska, Rumunska a České republiky při mezinárodní konferenci „Bioetika jako příležitost pro ekumenickou spolupráci“, která se konala 7. prosince 2017 na Cyrilometodějská teologické fakultě Univerzity Palackého.  „Těžiště ekumenických diskusí se v poslední době přesouvá od doktrinálních otázek směrem k praktickým možnostem spolupráce, a tak je na místě se ptát, z čeho jednotlivé tradice vycházejí ve vztahu k bioetice, v čem se jejich pozice liší a čím případně mohou oblast bioetiky společně obohatit,“ uvedl organizátor konference Dominik Opatrný.  „Morální teologové jsou v současné široce koncipované bioetické diskusi považováni za ty, kteří jsou ‚zvláštní‘, takže si mohou dovolit mluvit s mimořádnou svobodou. Mohou klást nové otázky, nazírat skutečnosti z jiného pohledu a sloužit jako zdroj inspirace,“ otevřel téma Gusztáv Kovács, rektor teologické vysoké školy v Pécsi.  Ačkoliv teologové různých konfesí pracují se stejnými pojmy, ne vždy se shodnou na jejich obsahu či rozvinutí. V katolicko-luterském dialogu, jak ukázal Robert Svatoň z CMTF UP, se sice obě strany dokáží shodnout na biblicky založených východiscích křesťanské antropologie, ovšem rozdíly přetrvávají v konkrétních otázkách bioetiky, jakými je ochrana nenarozeného života nebo asistovaná sebevražda. Piotr Morciniec z polské Opole pak upozornil na další rozdíly: zatímco katolíci chápou lidskou důstojnost ontologicky jako vlastnost každé lidské osoby, evangelíci tíhnou k tomu pojímat důstojnost v prvé řadě jako důsledek uznání hodnoty člověka z Boží strany. To se pak ukazuje jako klíčové v otázce, v kterých okamžicích života má být lidská důstojnost bezvýhradně chráněna.  Další příspěvky obrátily pozornost ke křesťanskému Východu. Stefan Iloaie, duchovní Rumunské pravoslavné církve, vysvětlil tamní situaci: místní pravoslavná církev se nemohla při formulování svých pozic zaštítit autoritou ze zahraničí tak jako katolíci nebo protestanté. Po pádu komunismu tak musela hledat svou pozici od začátku. Notně se inspirovala u katolické církve, ale objevují se i praktické rozdíly, například že věřící nepřijímají věroučné dokumenty přímo, ale zprostředkovaně od svých zpovědníků. Ještě jiná je situace koptské církve, jak připomenul Jaroslav Franc z CMTF UP. Její pozice jsou ovlivňovány většinovým islámským prostředím, v němž působí. Na příkladu surogačního mateřství tak lze ilustrovat, jak vývoj výroků církevních představitelů bere v potaz stanoviska k morálním otázkám v rámci islámu.  Vedle morálního učení mají církve také své strategie pomoci v konkrétních situacích. Tamás Ragadics z maďarské Pécse ukázal na příkladu vyloučené lokality na jihu Maďarska, jaké řešení nabízejí katolíci, protestanté i buddhisté. „Pracujete-li jako zástupce církve v zanedbaných multikulturních oblastech, potřebujete mít dobré vztahy s ostatními hráči. Lidé, kteří žijí v obtížných situacích, mají jinou logiku a kulturu než ti, kteří jim pomáhají. Chcete-li jim pomoci, musíte tuto logiku pochopit,“ vysvětlil.  Konferenci pořádala Katedra systematické teologie a Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu CMTF UP.  Dominik Opatrný, katedra systematické teologie CMTF UP

Rektor UP předal ocenění studentům a akademikům

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 21. February 2018 - 12:53
Celkem 111 ocenění rozdal rektor Jaroslav Miller při slavnostním ceremoniálu, který se ve středu uskutečnil v aule pedagogické fakulty. Předání studentských cen rektora a čestných uznání pro autory monografií za rok 2017 je jedním z tradičních bodů programu Akademického týdne UP, který vyvrcholí v sobotu reprezentačním plesem. Bakalářské a magisterské práce stejně jako odborné texty přihlásili do soutěže studenti z většiny fakult univerzity. Mezi 47 oceněnými jsou nejvíce zastoupeni posluchači filozofické a přírodovědecké fakulty. Na třetím místě se umístilo 12 studentů, na druhém 18 a na prvním 17. „Je to uznání práce, která stála hodně úsilí. Vybral jsem si téma, o které se dlouhodobě zajímám a snad jsem látce nezůstal nic dlužen,“ řekl Tomáš Bojda, student filozofické fakulty, který byl oceněn za práci „Rozhlasové herectví. Příkladová studie – Viktor Preiss“. Oceněná studentka Petra Hiklová z FTK se do soutěže přihlásila na základě doporučení komise při obhajobě bakalářské práce „Vliv aerobiku na vybrané somatické ukazatele a tělesné složení u žen“. „Pan doktor Gába mi otevřel dveře k velice zajímavé práci. Ocenění si moc vážím, motivuje mě k další práci,“ upřesnila. Sportovní výkony Vedle Ceny rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů bakalářských a magisterských studijních programů byla vyhlášena také Cena rektora UP pro nejlepší sportovce z řad studentů. Komise vybrala 9 laureátů. Mezi nejúspěšnější sportovní disciplíny patřily rafting, kanoistika, plavání s ploutvemi a estetická skupinová gymnastika. „Za velký úspěch beru nominaci na své třetí Světové hry a to, že jsem na nich a na mistrovství Evropy podala své nejlepší dosavadní výkony. Ocenění je za tím takové pěkné ohlédnutí,“ svěřila se Zuzana Svozilová z FTK, která loni získala v plavání s ploutvemi také 1. místo na mistrovství ČR družstev. Cenu obdržel i Jakub Jarolím. „Velice si vážím toho, že univerzita podporuje sportovce,“ řekl plavec s ploutvemi. „Je dobré, že se je snaží u sportu udržet,“ shoduje se další oceněný, kanoista Václav Kristek. Výsledky studentské soutěže podle rektora potvrzují tvořivost, soutěživost a vysokou kvalitu studia přihlášených posluchačů. „Naši studenti s úspěchem reprezentují svou alma mater v soutěžích na republikové i mezinárodní úrovni. Mnohé jejich práce mají praktický dosah. Chci jim za to poděkovat, a to i těm, na které se při ocenění za rok 2017 nedostalo,“ uvedl Jaroslav Miller. Uznání pro 47 nejlepších monografií Čestná uznání za odbornou knihu publikovanou v letech 2016 a 2017 obdrželo 55 autorů z řad akademické obce za 47 publikací. Věnovali se tématům teologickým, filozofickým, psychologickým, historickým, uměnovědným i tématům z oblasti tělesné kultury. Nejsilnější zastoupení mezi oceněnými tituly měly ty z humanitních a společenských věd. Například Jana Vrajová z katedry bohemistiky získala ocenění rektora UP za dílo „Umíněnkyně dobra Sofie Podlipská: kapitola z dějin literárního midcultu 19. století“. „Ceny si velmi vážím. V knize jsem se soustředila skrze analýzu textů pozapomenuté autorky Sofie Podlipské na literaturu s intencí kultivovat čtenáře. Nyní se zaměřuji na dílo o generaci mladší autorky Terézy Novákové,“ řekla. Oceněn byl také Martin Foret z filozofické fakulty, autor publikace „Před komiksem. Formování domácího obrázkového seriálu ve 2. polovině XIX. Století“. „Ocenění si vážím. Zvláště v situaci, kdy systémové hodnocení vědy a výzkumu je v ČR nejisté, je příjemné vědět, že někdo registruje naši publikaci, která vůbec poprvé zachycuje, jak a z čeho se v českých zemích zrodil obrázkový seriál, pozdější komiks,“ upřesnil. Čestná uznání uděluje rektor ve snaze zvýšit prestiž vědecké práce na Univerzitě Palackého. Produkce členů akademické obce podle něj svědčí o šíři i rozsahu bádání na fakultách a jejich pracovištích. V minulém roce ocenil Jaroslav Miller 30 studentských vědeckých a uměleckých prací. Dalších 11 cen obdrželi studenti za sportovní výkony. Během ceremoniálu byli oceněni také akademici – 40 autorů 38 nejlepších vědeckých knih. Seznam oceněných za rok 2017 naleznete zde. Více o Akademickém týdnu UP se pak dočtete zde.
Categories: Novinky z UP a PřF

Rektor UP předal ocenění studentům a akademikům

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 21. February 2018 - 12:53
Celkem 111 ocenění rozdal rektor Jaroslav Miller při slavnostním ceremoniálu, který se ve středu uskutečnil v aule pedagogické fakulty. Předání studentských cen rektora a čestných uznání pro autory monografií za rok 2017 je jedním z tradičních bodů programu Akademického týdne UP, který vyvrcholí v sobotu reprezentačním plesem. Bakalářské a magisterské práce stejně jako odborné texty přihlásili do soutěže studenti z většiny fakult univerzity. Mezi 47 oceněnými jsou nejvíce zastoupeni posluchači filozofické a přírodovědecké fakulty. Na třetím místě se umístilo 12 studentů, na druhém 18 a na prvním 17. „Je to uznání práce, která stála hodně úsilí. Vybral jsem si téma, o které se dlouhodobě zajímám a snad jsem látce nezůstal nic dlužen,“ řekl Tomáš Bojda, student filozofické fakulty, který byl oceněn za práci „Rozhlasové herectví. Příkladová studie – Viktor Preiss“. Oceněná studentka Petra Hiklová z FTK se do soutěže přihlásila na základě doporučení komise při obhajobě bakalářské práce „Vliv aerobiku na vybrané somatické ukazatele a tělesné složení u žen“. „Pan doktor Gába mi otevřel dveře k velice zajímavé práci. Ocenění si moc vážím, motivuje mě k další práci,“ upřesnila. Sportovní výkony Vedle Ceny rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů bakalářských a magisterských studijních programů byla vyhlášena také Cena rektora UP pro nejlepší sportovce z řad studentů. Komise vybrala 9 laureátů. Mezi nejúspěšnější sportovní disciplíny patřily rafting, kanoistika, plavání s ploutvemi a estetická skupinová gymnastika. „Za velký úspěch beru nominaci na své třetí Světové hry a to, že jsem na nich a na mistrovství Evropy podala své nejlepší dosavadní výkony. Ocenění je za tím takové pěkné ohlédnutí,“ svěřila se Zuzana Svozilová z FTK, která loni získala v plavání s ploutvemi také 1. místo na mistrovství ČR družstev. Cenu obdržel i Jakub Jarolím. „Velice si vážím toho, že univerzita podporuje sportovce,“ řekl plavec s ploutvemi. „Je dobré, že se je snaží u sportu udržet,“ shoduje se další oceněný, kanoista Václav Kristek. Výsledky studentské soutěže podle rektora potvrzují tvořivost, soutěživost a vysokou kvalitu studia přihlášených posluchačů. „Naši studenti s úspěchem reprezentují svou alma mater v soutěžích na republikové i mezinárodní úrovni. Mnohé jejich práce mají praktický dosah. Chci jim za to poděkovat, a to i těm, na které se při ocenění za rok 2017 nedostalo,“ uvedl Jaroslav Miller. Uznání pro 47 nejlepších monografií Čestná uznání za odbornou knihu publikovanou v letech 2016 a 2017 obdrželo 55 autorů z řad akademické obce za 47 publikací. Věnovali se tématům teologickým, filozofickým, psychologickým, historickým, uměnovědným i tématům z oblasti tělesné kultury. Nejsilnější zastoupení mezi oceněnými tituly měly ty z humanitních a společenských věd. Například Jana Vrajová z katedry bohemistiky získala ocenění rektora UP za dílo „Umíněnkyně dobra Sofie Podlipská: kapitola z dějin literárního midcultu 19. století“. „Ceny si velmi vážím. V knize jsem se soustředila skrze analýzu textů pozapomenuté autorky Sofie Podlipské na literaturu s intencí kultivovat čtenáře. Nyní se zaměřuji na dílo o generaci mladší autorky Terézy Novákové,“ řekla. Oceněn byl také Martin Foret z filozofické fakulty, autor publikace „Před komiksem. Formování domácího obrázkového seriálu ve 2. polovině XIX. Století“. „Ocenění si vážím. Zvláště v situaci, kdy systémové hodnocení vědy a výzkumu je v ČR nejisté, je příjemné vědět, že někdo registruje naši publikaci, která vůbec poprvé zachycuje, jak a z čeho se v českých zemích zrodil obrázkový seriál, pozdější komiks,“ upřesnil. Čestná uznání uděluje rektor ve snaze zvýšit prestiž vědecké práce na Univerzitě Palackého. Produkce členů akademické obce podle něj svědčí o šíři i rozsahu bádání na fakultách a jejich pracovištích. V minulém roce ocenil Jaroslav Miller 30 studentských vědeckých a uměleckých prací. Dalších 11 cen obdrželi studenti za sportovní výkony. Během ceremoniálu byli oceněni také akademici – 40 autorů 38 nejlepších vědeckých knih. Seznam oceněných za rok 2017 naleznete zde. Více o Akademickém týdnu UP se pak dočtete zde.

Syn pouště Alois Musil

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 21. February 2018 - 12:42
Boty, mlýnek na kávu nebo také komiks. Nejen s těmito exponáty se můžete vydat na procházku pouštní krajinou na výstavě Syn pouště. Cestovatel a fotograf Alois Musil (1868–1944). ...
Categories: Novinky z AV a FZÚ

Vítězné volejbalistky

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 21. February 2018 - 8:28
Volejbalistky vybojovaly v Brně dva body, stejný soupeř je čeká i ve čtvrtek. Předehrávka 9. kola extraligové nadstavby zavedla hráčky VK UP na palubovku brněnského Králova Pole. Vysokoškolačky v dosavadních třech zápasech v probíhající sezoně - dvou ligových a jednom pohárovém - neztratily s tímto soupeřem ani set, tentokrát však musely o výhru tvrdě bojovat. Nakonec zvítězily 3:2 a domů vezou dva body. Další ligový duel čeká univerzitu ve čtvrtek a shodou okolností proti stejnému soupeři. Hraje se ve Sportovní hale UP od 17 hodin. FOTO: VK UP
Categories: Novinky z UP a PřF

Vítězné volejbalistky

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 21. February 2018 - 8:28
Volejbalistky vybojovaly v Brně dva body, stejný soupeř je čeká i ve čtvrtek. Předehrávka 9. kola extraligové nadstavby zavedla hráčky VK UP na palubovku brněnského Králova Pole. Vysokoškolačky v dosavadních třech zápasech v probíhající sezoně - dvou ligových a jednom pohárovém - neztratily s tímto soupeřem ani set, tentokrát však musely o výhru tvrdě bojovat. Nakonec zvítězily 3:2 a domů vezou dva body. Další ligový duel čeká univerzitu ve čtvrtek a shodou okolností proti stejnému soupeři. Hraje se ve Sportovní hale UP od 17 hodin. FOTO: VK UP

Mladí vědci se mohou ucházet o podporu Nadačního fondu UP

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 21. February 2018 - 8:00
Pobyt na prestižních zahraničních univerzitách, praxe v renomovaných světových vědeckých centrech, možnost řídit vlastní projekt, příležitost vyzkoušet práci v mezinárodních týmech, to vše může zažít student, jehož projekt podpoří Nadační fond Univerzity Palackého. Novou výzvu vyhlásil právě v těchto dnech. Se svými projekty se mohou studenti hlásit do 30. března. Nadační fond Univerzity Palackého, jehož hlavním donátorem je Česká spořitelna, podporuje excelentní mezinárodní vědecko-výzkumné a umělecké aktivity studentů. Od roku 2015 rozdělil mezi 21 nadaných studentů, kteří vycestovali dohromady na 19 zahraničních stáží po celém světě, již téměř dva a půl milionů korun. Podpoření studenti ze všech fakult UP tak mohli během jednoho roku, na který se peníze poskytují, zkusit realizovat vlastní vědecký nebo tvůrčí projekt a také se naučit základy popularizace vědy. Neztráceli přitom čas zbytečnou byrokracií a papírováním, protože podpora je založena na důvěře a minimu administrativní zátěže. „Pokud tedy máte svou vizi, přihlaste se do naší už čtvrté výzvy, získejte prostředky a potkejte své vědecké vzory tak, jako se to povedlo studentům v minulých letech. Podporujeme umělce, kreativce, badatele a inovátory z řad studentů  magisterských i doktorských programů,“ připomíná koordinátorka Nadačního fondu Dita Palaščáková. Online žádosti včetně všech povinných příloh musí studenti poslat do 30. března. Na projekt může student získat maximálně dvě stě tisíc korun, přičemž o výši příspěvku i o tom, který projekt podporu získá, rozhoduje Správní rada NF. „Veškeré potřebné informace najdou zájemci na webových stránkách Nadačního fondu. Doporučuji, aby si také prostudovali sekci nejčastěji kladených otázek,“ dodává Dita Palaščáková. Nadační fond UP vznikl v roce 2015 a je jediný svého druhu v České republice. Snaží se vytvářet příznivé podmínky pro podporu významných vědecko-výzkumných a uměleckých projektů talentovaných studentů UP, včetně studentů se zdravotním či sociálním znevýhodněním, a zahraničních studentů, kteří působí na univerzitě. Podporuje mladé badatele v kreativitě, samostatnosti a odpovědnosti za svou práci a závazky, které mají vůči sobě, UP i společnosti. Navazuje také partnerství s firmami, které s Univerzitou Palackého sdílí vize a cíle týkající se rozvoje společnosti.
Categories: Novinky z UP a PřF

Mladí vědci se mohou ucházet o podporu Nadačního fondu UP

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 21. February 2018 - 8:00
Pobyt na prestižních zahraničních univerzitách, praxe v renomovaných světových vědeckých centrech, možnost řídit vlastní projekt, příležitost vyzkoušet práci v mezinárodních týmech, to vše může zažít student, jehož projekt podpoří Nadační fond Univerzity Palackého. Novou výzvu vyhlásil právě v těchto dnech. Se svými projekty se mohou studenti hlásit do 30. března. Nadační fond Univerzity Palackého, jehož hlavním donátorem je Česká spořitelna, podporuje excelentní mezinárodní vědecko-výzkumné a umělecké aktivity studentů. Od roku 2015 rozdělil mezi 21 nadaných studentů, kteří vycestovali dohromady na 19 zahraničních stáží po celém světě, již téměř dva a půl milionů korun. Podpoření studenti ze všech fakult UP tak mohli během jednoho roku, na který se peníze poskytují, zkusit realizovat vlastní vědecký nebo tvůrčí projekt a také se naučit základy popularizace vědy. Neztráceli přitom čas zbytečnou byrokracií a papírováním, protože podpora je založena na důvěře a minimu administrativní zátěže. „Pokud tedy máte svou vizi, přihlaste se do naší už čtvrté výzvy, získejte prostředky a potkejte své vědecké vzory tak, jako se to povedlo studentům v minulých letech. Podporujeme umělce, kreativce, badatele a inovátory z řad studentů  magisterských i doktorských programů,“ připomíná koordinátorka Nadačního fondu Dita Palaščáková. Online žádosti včetně všech povinných příloh musí studenti poslat do 30. března. Na projekt může student získat maximálně dvě stě tisíc korun, přičemž o výši příspěvku i o tom, který projekt podporu získá, rozhoduje Správní rada NF. „Veškeré potřebné informace najdou zájemci na webových stránkách Nadačního fondu. Doporučuji, aby si také prostudovali sekci nejčastěji kladených otázek,“ dodává Dita Palaščáková. Nadační fond UP vznikl v roce 2015 a je jediný svého druhu v České republice. Snaží se vytvářet příznivé podmínky pro podporu významných vědecko-výzkumných a uměleckých projektů talentovaných studentů UP, včetně studentů se zdravotním či sociálním znevýhodněním, a zahraničních studentů, kteří působí na univerzitě. Podporuje mladé badatele v kreativitě, samostatnosti a odpovědnosti za svou práci a závazky, které mají vůči sobě, UP i společnosti. Navazuje také partnerství s firmami, které s Univerzitou Palackého sdílí vize a cíle týkající se rozvoje společnosti.

Jubilejní ročník Týdne mozku už má program

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 20. February 2018 - 17:06
Festival Týden mozku, který pořádá Akademie věd ČR, se uskuteční od 12. do 18. března 2018. ...
Categories: Novinky z AV a FZÚ

Konference Technological Innovations in Metal Engineering v Haifě

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 20. February 2018 - 16:21
Ve dnech 30. – 31. 5. 2018 se v izraelské Haifě bude konat konference Technological Innovations in Metal Engineering (TIME 2018). ...
Categories: Novinky z AV a FZÚ

Islamofobie po česku

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 20. February 2018 - 16:01
Proč se Češi obávají fenoménu, který je bezprostředně neohrožuje a s nímž nemají osobní zkušenost? ...
Categories: Novinky z AV a FZÚ

Historik Rudolf Kučera získal v USA prestižní cenu

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 20. February 2018 - 16:01
Vědec Masarykova ústavu a Archivu AV ČR Rudolf Kučera obdržel cenu Asociace pro československá studia za svoji knihu Život na příděl. V americkém nakladatelství Berghahn vyšla pod názvem Rationed Life. ...
Categories: Novinky z AV a FZÚ

Předsedkyně navštívila Historický ústav

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 20. February 2018 - 14:09
Novou mapovnu i unikátní studovnu se starými tisky si při své návštěvě Historického ústavu na pražském Proseku prohlédlo vedení Akademie věd. ...
Categories: Novinky z AV a FZÚ

Děkani pěti fakult složili inaugurační slib

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 20. February 2018 - 13:55
V olomouckém Arcibiskupském paláci byli dnes do svých funkcí slavnostně uvedeni nově zvolení děkani pěti fakult Univerzity Palackého. Děkanské insignie převzali z rukou rektora Jaroslava Millera, který zároveň představil vize pro své druhé funkční období v čele univerzity i nový tým prorektorů.  Pro první funkční období byli v pozici děkanky a děkanů potvrzeni Libuše Ludíková na pedagogické, Zdeněk Pechal na filozofické, Martin Kubala na přírodovědecké fakultě a Michal Šafář na fakultě tělesné kultury. Vedení svých úřadů se ujali začátkem února. Už od března loňského roku vede fakultu zdravotnických věd Jaroslav Vomáčka, který stál v jejím čele i v předchozích čtyřech letech. Děkanské řetězy obdrželi  z rukou rektora Jaroslava Millera, který je dekoroval spolu s předsedy fakultních akademických senátů.  Bude mi ctí s vámi spolupracovat a byl bych rád, kdyby nás všechny spojoval jeden étos – totiž étos služby této univerzitě a svobodné a demokratické České republice. Prosím akademickou obec, aby nás v našich snahách podporovala, protože velké věci dokážeme jedině společně,“ zdůraznil rektor Jaroslav Miller.  Nově inaugurovaní děkani ve svých nástupních projevech shodně ocenili práci svých předchůdců, pod jejichž vedením fakulty dosáhly špičkové úrovně v oblasti vědy i výuky. Zároveň nastínili vize, které by ve svém funkčním období rádi naplnili a představili proděkanské týmy.  Do druhého funkčního období vstoupil 1. února také rektor Jaroslav Miller, kterého do čela Univerzity Palackého zvolil Akademický senát UP na podzim minulého roku. Jeho první čtyřleté funkční období se uzavřelo v závěru letošního ledna, nové potrvá do 31. 1. 2022.  Při stručném zhodnocení svého působení v rektorské funkci Jaroslav Miller zdůraznil výrazný posun, který Univerzita Palackého zaznamenala ve všech klíčových oblastech. Poděkoval zaměstnancům a studentům UP a vyzdvihl zásluhy dosavadního prorektorského týmu i děkanů všech osmi fakult. V následujícím období se podle jeho slov univerzita soustředí na několik hlavních priorit, mezi které zahrnul další masivní internacionalizaci univerzity, systémovou podporu juniorských vědců, dosažení nového způsobu hodnocení vědy, získání institucionální akreditace a důraz na kvalitu a modernizaci výuky napříč univerzitou.   „Bohužel není možné vyloučit, že vzhledem k současnému politickému a společenskému klimatu v České republice čekají univerzitu náročnější časy a výzvy. Jsem si však jist, že s týmem prorektorů, s nimiž vstupuji do druhého volebního období, tyto výzvy zvládneme,“ uvedl Jaroslav Miller.   Staronový rektor povede univerzitu v dalších čtyřech letech s obměněným sedmičlenným týmem prorektorů. Oblast studia bude mít na starosti i nadále Vít Zouhar, který zároveň zůstává i statutárním zástupcem rektora. V nejužším vedení bude pokračovat také Petr Bilík jako prorektor pro vnější vztahy, stejně jako prorektorka pro vědu a výzkum Jitka Ulrichová. Část její agendy, zaměřenou na strategii výzkumu a hodnocení vědy, přebírá nově prorektor Jaromír Fiurášek, jehož úsek obsáhne i transfer technologií. Prorektorkou pro nově vytvořený úsek pro strategické plánování a kvalitu se stala Hana Marešová, organizaci a rozvoj bude řídit Jiří Lach a zahraničí Martin Kudláček.  V závěru slavnostního aktu předal Jaroslav Miller končícím děkanům Jiřímu Lachovi, Ivo Frébortovi, Čestmíru Serafínovi a Zbyňku Svozilovi Pamětní medaile UP a poděkoval jim za práci, kterou odvedli v čele filozofické, přírodovědecké, pedagogické fakulty a fakulty tělesné kultury.   Slavnostně inaugurovaní děkani Libuše Ludíková, děkanka Pedagogické fakulty UP (2018 – 2022) – Dosavadní proděkanka pro vědu, výzkum a doktorská studia je absolventkou PdF UP v oboru Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči, profesorkou byla jmenována pro obor Speciální pedagogika.  Fakultu vedla už před svým předchůdcem Čestmírem Serafínem po dvě funkční období. Působila také jako prorektorka Univerzity Palackého a vedoucí katedry speciální pedagogiky PdF. Je členkou Ústavu speciálněpedagogických studií PdF. V nadcházejícím období se chce zaměřit zejména na zvyšování kvality, internacionalizaci a podporu oborových didaktik, zintenzivnit míru zastoupení praxe ve výuce, rozšířit nabídku celoživotního vzdělávání i spolupráci s absolventy. Martin Kubala, děkan Přírodovědecké fakulty UP (2018 – 2022) - Magisterské a doktorské studium v oboru Fyzika a chemická fyzika absolvoval na MFF UK v Praze, habilitační řízení obhájil na PřF UP. Působí jako vědecký pracovník Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Je garantem a předsedou státnicových komisí a organizátorem projektů Badatel a Newton i Konference mladých přírodovědců. Ve funkci děkana vystřídá Ivo Fréborta, který fakultu vedl předchozí čtyři roky. Pozornost chce věnovat vyvážené podpoře vědy, výuky a popularizačních aktivit pro širší veřejnost. Zaměří se i na posílení komunikace uvnitř fakulty a na zjednodušení a větší transparentnost administrativních a rozhodovacích procesů. Zdeněk Pechal, děkan Filozofické fakulty UP (2018 – 2022) – Absolvoval FF UP, kde také úspěšně uzavřel profesorské řízení v oboru Dějiny slovanských literatur. Ve vedení fakulty dříve působil jako proděkan pro studijní záležitosti a statutární zástupce děkana. V současné době je vedoucím katedry slavistiky. Na postu děkana nahradí po osmi letech historika a politologa Jiřího Lacha. K jeho prioritám bude patřit především úspěšná akreditace, mezioborová spolupráce, kvalifikační růst pracovníků fakulty nebo mezigenerační dialog. Pokračovat chce také v systému grantové podpory vědecké práce, nastaveném minulým fakultním vedením. Michal Šafář, děkan Fakulty tělesné kultury UP (2018 – 2022)  - Je absolventem oboru Tělesná výchova – pedagogika na FTK a oboru Psychologie na FF. Od roku 2001 působil na fakultě jako odborný asistent, v posledních letech byl vedoucím katedry společenských věd v kinantropologii. Věnuje se také soukromé praxi, jako sportovní psycholog stál po boku například tenistce Petře Kvitové. Je předsedou Asociace psychologů sportu v ČR. Do čela FTK nastupuje po osmiletém působení Zbyňka Svozila. Usilovat bude o vybudování komplexního a kvalitního systému péče o uchazeče, studenty i absolventy. Zaměřit se chce také na udržení výzkumné excelence v oboru kinantropologie, prohlubování vztahů s Českým olympijským výborem a sportovními svazy i na další upevňování pozice fakulty jako centra podpory pohybové aktivity v regionu. Jaroslav Vomáčka, děkan Fakulty zdravotnických věd UP (2017 – 2021) - Vystudoval všeobecné lékařství na LF UP. Je docentem a pedagogem Ústavu radiologických metod FZV, v jehož čele stál v předchozích letech, a působí také jako lékař Radiologické kliniky LF UP a FNOL. Za sebou má i čtyřletou manažerskou zkušenost ve funkci ředitele FNOL, kterou vedl v letech 2003–2007. Poprvé byl zvolen děkanem FZV v roce 2013, fakultu povede ve svém druhém funkčním období. V něm bude věnovat intenzivní pozornost přípravě a realizaci výstavby nového fakultního sídla fakulty i dalšímu zkvalitnění vědecké, vývojové a výzkumné činnosti. Fakulta by měla pod jeho vedením rozšířit nabídku nových studijních oborů, posílit studentské zahraniční mobility a rozvíjet odbornou kvalifikaci akademických pracovníků.
Categories: Novinky z UP a PřF

Děkani pěti fakult složili inaugurační slib

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 20. February 2018 - 13:55
V olomouckém Arcibiskupském paláci byli dnes do svých funkcí slavnostně uvedeni nově zvolení děkani pěti fakult Univerzity Palackého. Děkanské insignie převzali z rukou rektora Jaroslava Millera, který zároveň představil vize pro své druhé funkční období v čele univerzity i nový tým prorektorů.  Pro první funkční období byli v pozici děkanky a děkanů potvrzeni Libuše Ludíková na pedagogické, Zdeněk Pechal na filozofické, Martin Kubala na přírodovědecké fakultě a Michal Šafář na fakultě tělesné kultury. Vedení svých úřadů se ujali začátkem února. Už od března loňského roku vede fakultu zdravotnických věd Jaroslav Vomáčka, který stál v jejím čele i v předchozích čtyřech letech. Děkanské řetězy obdrželi  z rukou rektora Jaroslava Millera, který je dekoroval spolu s předsedy fakultních akademických senátů.  Bude mi ctí s vámi spolupracovat a byl bych rád, kdyby nás všechny spojoval jeden étos – totiž étos služby této univerzitě a svobodné a demokratické České republice. Prosím akademickou obec, aby nás v našich snahách podporovala, protože velké věci dokážeme jedině společně,“ zdůraznil rektor Jaroslav Miller.  Nově inaugurovaní děkani ve svých nástupních projevech shodně ocenili práci svých předchůdců, pod jejichž vedením fakulty dosáhly špičkové úrovně v oblasti vědy i výuky. Zároveň nastínili vize, které by ve svém funkčním období rádi naplnili a představili proděkanské týmy.  Do druhého funkčního období vstoupil 1. února také rektor Jaroslav Miller, kterého do čela Univerzity Palackého zvolil Akademický senát UP na podzim minulého roku. Jeho první čtyřleté funkční období se uzavřelo v závěru letošního ledna, nové potrvá do 31. 1. 2022.  Při stručném zhodnocení svého působení v rektorské funkci Jaroslav Miller zdůraznil výrazný posun, který Univerzita Palackého zaznamenala ve všech klíčových oblastech. Poděkoval zaměstnancům a studentům UP a vyzdvihl zásluhy dosavadního prorektorského týmu i děkanů všech osmi fakult. V následujícím období se podle jeho slov univerzita soustředí na několik hlavních priorit, mezi které zahrnul další masivní internacionalizaci univerzity, systémovou podporu juniorských vědců, dosažení nového způsobu hodnocení vědy, získání institucionální akreditace a důraz na kvalitu a modernizaci výuky napříč univerzitou.   „Bohužel není možné vyloučit, že vzhledem k současnému politickému a společenskému klimatu v České republice čekají univerzitu náročnější časy a výzvy. Jsem si však jist, že s týmem prorektorů, s nimiž vstupuji do druhého volebního období, tyto výzvy zvládneme,“ uvedl Jaroslav Miller.   Staronový rektor povede univerzitu v dalších čtyřech letech s obměněným sedmičlenným týmem prorektorů. Oblast studia bude mít na starosti i nadále Vít Zouhar, který zároveň zůstává i statutárním zástupcem rektora. V nejužším vedení bude pokračovat také Petr Bilík jako prorektor pro vnější vztahy stejně jako prorektorka pro vědu a výzkum Jitka Ulrichová. Část její agendy, zaměřenou na strategii výzkumu a hodnocení vědy přebírá nově prorektor Jaromír Fiurášek, jehož úsek obsáhne i transfer technologií. Prorektorkou pro nově vytvořený úsek pro strategické plánování a kvalitu se stala Hana Marešová, organizaci a rozvoj bude řídit Jiří Lach a zahraničí Martin Kudláček.  V závěru slavnostního aktu předal Jaroslav Miller končícím děkanům Jiřímu Lachovi, Ivo Frébortovi, Čestmíru Serafínovi a Zbyňku Svozilovi Pamětní medaile UP a poděkoval jim za práci, kterou odvedli v čele filozofické, přírodovědecké, pedagogické fakulty a fakulty tělesné kultury.   Slavnostně inaugurovaní děkani Libuše Ludíková, děkanka Pedagogické fakulty UP (2018 – 2022) – Dosavadní proděkanka pro vědu, výzkum a doktorská studia je absolventkou PdF UP v oboru Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči, profesorkou byla jmenována pro obor Speciální pedagogika.  Fakultu vedla už před svým předchůdcem Čestmírem Serafínem po dvě funkční období. Působila také jako prorektorka Univerzity Palackého a vedoucí katedry speciální pedagogiky PdF. Je členkou Ústavu speciálněpedagogických studií PdF. V nadcházejícím období se chce zaměřit zejména na zvyšování kvality, internacionalizaci a podporu oborových didaktik, zintenzivnit míru zastoupení praxe ve výuce, rozšířit nabídku celoživotního vzdělávání i spolupráci s absolventy. Martin Kubala, děkan Přírodovědecké fakulty UP (2018 – 2022) - Magisterské a doktorské studium v oboru Fyzika a chemická fyzika absolvoval na MFF UK v Praze, habilitační řízení obhájil na PřF UP. Působí jako vědecký pracovník Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Je garantem a předsedou státnicových komisí a organizátorem projektů Badatel a Newton i Konference mladých přírodovědců. Ve funkci děkana vystřídá Ivo Fréborta, který fakultu vedl předchozí čtyři roky. Pozornost chce věnovat vyvážené podpoře vědy, výuky a popularizačních aktivit pro širší veřejnost. Zaměří se i na posílení komunikace uvnitř fakulty a na zjednodušení a větší transparentnost administrativních a rozhodovacích procesů. Zdeněk Pechal, děkan Filozofické fakulty UP (2018 – 2022) – Absolvoval FF UP, kde také úspěšně uzavřel profesorské řízení v oboru Dějiny slovanských literatur. Ve vedení fakulty dříve působil jako proděkan pro studijní záležitosti a statutární zástupce děkana. V současné době je vedoucím katedry slavistiky. Na postu děkana nahradí po osmi letech historika a politologa Jiřího Lacha. K jeho prioritám bude patřit především úspěšná akreditace, mezioborová spolupráce, kvalifikační růst pracovníků fakulty nebo mezigenerační dialog. Pokračovat chce také v systému grantové podpory vědecké práce, nastaveném minulým fakultním vedením. Michal Šafář, děkan Fakulty tělesné kultury UP (2018 – 2022)  - Je absolventem oboru Tělesná výchova – pedagogika na FTK a oboru Psychologie na FF. Od roku 2001 působil na fakultě jako odborný asistent, v posledních letech byl vedoucím katedry společenských věd v kinantropologii. Věnuje se také soukromé praxi, jako sportovní psycholog stál po boku například tenistce Petře Kvitové. Je předsedou Asociace psychologů sportu v ČR. Do čela FTK nastupuje po osmiletém působení Zbyňka Svozila. Usilovat bude o vybudování komplexního a kvalitního systému péče o uchazeče, studenty i absolventy. Zaměřit se chce také na udržení výzkumné excelence v oboru kinantropologie, prohlubování vztahů s Českým olympijským výborem a sportovními svazy i na další upevňování pozice fakulty jako centra podpory pohybové aktivity v regionu. Jaroslav Vomáčka, děkan Fakulty zdravotnických věd UP (2017 – 2021) - Vystudoval všeobecné lékařství na LF UP. Je docentem a pedagogem Ústavu radiologických metod FZV, v jehož čele stál v předchozích letech, a působí také jako lékař Radiologické kliniky LF UP a FNOL. Za sebou má i čtyřletou manažerskou zkušenost ve funkci ředitele FNOL, kterou vedl v letech 2003–2007. Poprvé byl zvolen děkanem FZV v roce 2013, fakultu povede ve svém druhém funkčním období. V něm bude věnovat intenzivní pozornost přípravě a realizaci výstavby nového fakultního sídla fakulty i dalšímu zkvalitnění vědecké, vývojové a výzkumné činnosti. Fakulta by měla pod jeho vedením rozšířit nabídku nových studijních oborů, posílit studentské zahraniční mobility a rozvíjet odbornou kvalifikaci akademických pracovníků.

Co umožnilo osudný rok 1948?

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 20. February 2018 - 9:05
Co vedlo k únorovému převratu v roce 1948 a jaké byly jeho důsledky? Jakou roli v tom sehrály západní mocnosti? Ještě sedmdesát let od této události, která zásadně ovlivnila vývoj poválečného Československa, jde o emotivní téma. ...
Categories: Novinky z AV a FZÚ

Pages

Subscribe to Joint Laboratory of Optics aggregator