Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP

Přihlásit se k odběru zdroj Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP
Online zpravodajství Univerzity Palackého v Olomouci
Aktualizace: 25 min 48 sek zpět

Nejmladší fakultu čekají senátní volby

25. Únor 2018 - 8:00
Akademici a studenti fakulty zdravotnických věd budou v březnu rozhodovat o složení svého akademického senátu pro funkční období 2018 - 2021. Návrhy na příští senátory mohou zasílat do 8. března.  Volby vyhlásil fakultní akademický senát na dny 22. a 23. března. Schválil také jejich časový harmonogram i složení volební komise. Jako zástupci akademické obce v ní budou pracovat Marie Pavlíková, Radka Kozáková a Lenka Šáteková, za studenty přijali členství Kristina Greplová a Adéla Kummerová. „S členstvím ve volební komisi souhlasily a v souladu s volebním řádem se zavázaly, že nepřijmou kandidaturu na senátora,“ doplnil předseda senátu Lukáš Merz.  Komise přijímá návrhy na kandidáty ode dne vyhlášení voleb do 8. března a po zajištění souhlasu s kandidaturou zveřejní jejich seznam na úřední desce fakulty. „Stanoví také přesný časový harmonogram volebních dnů a otevření volebních místností,“ uvedl Lukáš Merz. Studenty a akademické pracovníky zároveň vyzval k účasti na senátních volbách a k zasílání návrhů na kandidáty. Termíny, připadající na čtvrtek a pátek, umožní zúčastnit se voleb i studentům kombinovaného studia.  Do jedenáctičlenného akademického senátu budou voliči vybírat sedm zástupců z řad akademických pracovníků a čtyři studenty. Tříleté funkční období nového senátu fakulty zdravotnických věd začíná 28. března. Volby vyhlásil akademický senát FZV na svém zasedání 22. února. Schválil také návrh děkana na nominaci přednosty Ústavu porodní asistence Martina Procházky do Etické komise UP nebo metodiku dělení finančních prostředků pro rok 2018.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Kateřina Holá a její školitel Radek Zbořil získali prestižní Cenu Wernera von Siemense

24. Únor 2018 - 12:30
Cenu Wernera von Siemense za nejlepší disertační práci a zvláštní ocenění za nejlepší ženskou disertační práci získala ve 20. ročníku prestižní vědecké soutěže Kateřina Holá z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) Univerzity Palackého. Ocenění si ze čtvrtečního slavnostního předávání v pražské Betlémské kapli odvezl také vedoucí práce a ředitel RCPTM Radek Zbořil. Český Siemens udělil ceny projektům z oblasti technických a přírodovědných oborů v sedmi kategoriích. „Kateřina Holá je bezesporu zcela ojedinělou vědeckou osobností, ve kterou vyzrála v mimořádně krátkém čase. Její obrovský potenciál a nadstandardní znalosti nejen v chemii se plně projevovaly již během jejího magisterského studia. Kateřina je přesně ten typ člověka, který se vědcem už narodil a své nadání jen umocňuje obrovskou pílí a pracovitostí. V neposlední řadě je týmovou hráčkou. Dokázala již jako doktorandka zcela samostatně spolupracovat a publikovat práce s významnými vědci z USA, Hongkongu, Řecka nebo Singapuru a u všech si vydobýt velký respekt,“ uvedl Zbořil. V disertační práci se mladá vědkyně soustředila na přípravu a aplikace nových uhlíkových nanostruktur zejména pro biomedicínské aplikace. Díky propojení znalostí v oborech chemie, fyziky, biologie a medicíny navrhla a úspěšně realizovala syntézy uhlíkových kvantových teček, které se dají použít pro optické zobrazování v lékařské diagnostice, značení buněk nebo v protinádorové terapii. Prostor skýtají i v oblasti vývoje nových typů LED diod nebo fotokatalýzy. Přispěla také k vývoji nových derivátů grafenu. Její práce byly publikovány v nejprestižnějších časopisech materiálového výzkumu, jako jsou Nature Communications, ACS Nano nebo Advanced Materials. Podle profesora Zbořila je oceněná práce jen částí z gigantické porce výsledků, kterých jeho bývalá studentka už stihla dosáhnout. Nezahrnuje například výsledky v oblasti magnetických nanočástic. S kolegy z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR byla hlavní autorkou přehledové práce o jejich využití v cíleném transportu léčiv pro protinádorovou léčbu. Tento přehledový článek publikovaný v nejprestižnějším světovém chemickém časopise Chemical Reviews získal od roku 2016 téměř 200 citací. Podílela se také na vývoji technologie separace laktoferinu, důležitého proteinu s význačnými antimikrobiálními a antivirálními vlastnostmi, z kravského mléka nebo syrovátky s využitím magnetických nanočástic. Technologie chráněná evropským patentem je ve fázi finalizace licenčních smluv. Před sebou má vědkyně dvouletou postdoktorskou stáž ve švédské Uppsale. Ocenění si převzalo 25 nejlepších mladých vědců, studentů a pedagogů. Vítězové si rozdělili finanční odměny v celkové výši jeden milion korun. Během uplynulých dvaceti let podpořila firma Siemens 344 vědců a na odměnách rozdělila přes 10 milionů korun. Do 20. ročníku soutěže, která oceňuje práce z oblasti technických a přírodovědných oborů, se letos přihlásilo rekordních téměř 500 soutěžících. Ocenění putovalo do Olomouce i v roce 2012. Tehdy cenu za nejlepší disertační práci získal také tým z RCPTM: odborný asistent Společné laboratoře optiky Karel Lemr a jeho školitel Jan Soubusta.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Letní semestr katedry filozofie nabídne řadu přednášek i pro širší veřejnost

24. Únor 2018 - 7:20
Problémy související se současnou etikou, společenskou odpovědností a také témata, věnující se vztahu k Evropské unii, k imigraci či zkušenosti válečných veteránů. Tak tematicky pestrý je cyklus přednášek letního semestru katedry filozofie. Jejich pořadatel, olomoucká Jednota filozofická, zve k diskuzi i širší veřejnost. „Letošní seznam hostů je zvlášť atraktivní, protože asi polovina přednášejících jsou zahraničními badateli. Cyklus zahájil svou přednáškou Eutanazie a dobrý život David Černý z Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky.  V tomto týdnu přednášel i Šimon Pánek, ředitel Člověka v tísni, který debatoval o demokracii a výchově ke společenské odpovědnosti,“ řekl Filip Tvrdý z katedry filozofie. Přednášky Jednoty filozofické organizuje už od roku 2011 a za tu dobu pozval na univerzitu přes sto třicet hostů. Během letního semestru jich na katedře přivítá třináct. Ještě v únoru budou přednášet Michal Müller a Petr Houdek, oba pohovoří o vztahu filozofie a ekonomie. V březnu přijede do Olomouce Jaroslav Daneš z Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, který se bude věnovat tématu antické tragédie a války. „Pro studenty uměnovědy bude určitě zajímavá přednáška Garyho Kempa z University of Glasgow, který promluví o iluzivní malbě vytvářející dojem trojrozměrného prostoru. Společensky velice záslužnou přednášku pronese Joseph Wiinikka-Lydon, který se dlouhodobě zabývá psychickými traumaty válečných veteránů,“ dodal Filip Tvrdý. Cyklus uzavře přednáška Raymonda Tallise, emeritního profesora University of Manchester, který se v Olomouci chystá přednášet o nejnovějších teoriích mysli. Všechny přednášky se uskuteční v prostorách Filozofické fakulty UP, v Křížkovského ulici číslo 12, v učebně KB – 2.18, a to od 13:15 do 14:45. Informace o jednotlivých přednáškách jsou ZDE. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

... University Shields se opět představí na domácím ledě?

23. Únor 2018 - 12:15
Hokejisté Univerzity Palackého vyzvou v pondělí 26. února na ledě uničovského zimního stadionu Cavaliers Brno. Zápas nadstavbové části Evropské univerzitní hokejové ligy začíná v 15:45. Více...
Kategorie: Novinky z UP a PřF

hospodský kvíz

23. Únor 2018 - 10:19
Součástí programu Akademického týdne UP byl i speciál Hospodského kvízu, tentokrát s tématem „100 let univerzity, Olomouce a republiky“. Účastníci oblíbené vědomostní soutěže premiérově obsadili útulnou Kozlovnu M3. Více ZDE. Foto: Jakub Čermák
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Senát lékařské fakulty schválil vznik nového ústavu

23. Únor 2018 - 8:00
Ústav veřejného zdravotnictví – takový název ponese nové pracoviště lékařské fakulty, které vznikne sloučením Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví a Ústavu preventivního lékařství. Organizační změnu schválil fakultní senát na svém únorovém zasedání. Návrh na sloučení dvou ústavů do jednoho předložil senátorům děkan Milan Kolář spolu se zdůvodněním zamýšlených změn. Vedla k nim podle něj zejména stabilizace personálního obsazení na úrovni habilitovaných akademických pracovníků i racionalizace výuky, kterou realizují obě dosavadní pracoviště. „Důvodem je také přesunutí Centra základních výkonů ve zdravotnictví do organizační struktury Centra telemedicíny, simulátorů a praktických dovedností a snaha o zabezpečení přesunu Centra pro výuku cizích jazyků do prostor Teoretických ústavů,“ uvedl děkan v důvodové zprávě.  Nový Ústav veřejného zdravotnictví, jehož vznik musí ještě potvrdit Akademický senát UP, bude zároveň garantovat připravovaný studijní program Veřejné zdravotnictví. Podkladům pro jeho akreditaci se v současné době intenzivně věnují pracovníci obou původních ústavů. Výuka bude koncipována v souladu s požadavky Evropské asociace škol veřejného zdravotnictví (ASPHER), jejímž řádným členem je olomoucká lékařská fakulta od roku 2017.  Na svém prvním zasedání v tomto kalendářním roce senátoři také doporučili Vědecké radě LF UP přijmout navržené změny studijních plánů pro příští akademický rok a schválili nominaci Karla Indráka do Etické komise UP. Vyslechli rovněž předběžné informace o hospodaření fakulty v roce 2017 i o předběžném plánu financí na rok 2018. „Rozpočet bude předložen ke schválení na zasedání 27. března,“ doplnil předseda senátu Jan Strojil.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

UP představuje Občanskou univerzitu. S projektem UniON vyrazí do regionu

22. Únor 2018 - 11:25
Dobrovolnické aktivity Univerzity Palackého získávají nový společenský rozměr. Nejstarší univerzita na Moravě totiž představuje pilotní projekt tzv. Občanské univerzity s názvem UniON. Studenti a učitelé UP v rámci něj budou bez nároku na honorář vyjíždět do širšího regionu Olomouckého kraje a pořádat tam na pozvání vzdělávací prezentace a kurzy na různá témata. „Cílem projektu je maximální otevření akademické sféry a jejích kapacit, které povede ke vzájemné interakci a obohacení,“ řekl Petr Bilík, prorektor pro vnější vztahy. Jedním z hlavních autorů a iniciátorů myšlenky je rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller: „Ve vysokoškolském zákoně je univerzitám přisouzena role institucí, které mají působit nikoliv pouze na své studenty, ale i na širší veřejnost. Univerzita Palackého proto zdarma, v rámci dobrovolnické činnosti svých pedagogů a studentů, nabízí svůj potenciál a expertizu tam, kde o ně bude zájem.“ Projekt UniON je koncipován jako pilotní a Univerzita Palackého věří, že inspiruje další vysoké školy v ČR do té míry, aby byl aplikován v co nejširším regionálním rozsahu. Podle prorektora Petra Bilíka je nyní čas na pilotní ověření zájmu o jednotlivá témata a formáty a v zimním semestru by projekt mohl již fungovat naplno: „Logo, název i know-how jsou již nyní k dispozici všem vysokým školám v ČR, rádi s nimi budeme sdílet a konzultovat vše potřebné tak, aby se vzdělávací poslání projektu mohlo uplatnit co nejefektivněji.“ „Je naší povinností usilovat o kontakt s neuniverzitním prostředím. Pokud jsme sami přesvědčeni, že vzdělání nezná hranic, musíme opustit učebny, tradiční formy výkladu a potkávat se s lidmi z různých koutů ČR i různého sociálního a věkového zařazení,“ dodal prorektor pro organizaci a rozvoj Jiří Lach. Mezi prioritní témata realizovaných kurzů budou patřit otázky právní a finanční gramotnosti, dluhového poradenství, kritického vyhodnocování informací, problematika historie a současnosti české státnosti, medicínská prevence či informace pomáhající při orientaci v krizových situacích. Dobrovolníci však budou otevřeni i všem podnětům a rádi připraví program „na míru“ podle toho, co budou zájemci považovat za aktuální či naléhavé. „Očekáváme zájem především ze strany obecních samospráv, středoškolských zařízení, klubů důchodců či různých zájmových organizací,“ předeslal rektor Miller. Ihned po prvním uveřejnění myšlenky Občanské univerzity se začaly hlásit desítky dobrovolníků i první zájemci o kurzy. To podle Jiřího Lacha svědčí o tom, že o větší zapojení univerzity do veřejného života je zájem.    „Veškeré prezentace a kurzy budou pochopitelně podléhat pravidlům vyjádřeným v interním desateru, jež předpokládá mimo jiné otevřenou diskuzi s cílovou skupinou, nutnost zdrojování všech relevantních informací a princip partnerství mezi přednášejícími a jejich publikem,“ doplnil organizační pravidla projektu UniON Petr Bilík. Autorem loga iniciativy UniON je grafik Radim Měsíc. Slovní hříčka, využívající anglického výrazu, v sobě zahrnuje jednak touhu po vzájemném „sjednocení“, jednak indikuje připravenost k zahájení („zapnutí“) nové výzvy pro vysoké školy v České republice. „Se vzděláváním všemožných cílových skupin máme bohaté zkušenosti, projekt UniON má ale širší ambice a já doufám, že bude v horizontu let úspěšný,“ doplňuje rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Proč se dusíme? Odborníci diskutovali o ochraně ovzduší v Česku

22. Únor 2018 - 10:45
O znečištěném ovzduší, jeho příčinách a dopadech na lidské zdraví se v polovině února diskutovalo na právnické fakultě. A to díky konferenci Ochrana ovzduší v ČR: role práva, vědy a politiky, kterou pořádal student práv Luděk Plachký, v rámci svého projektu podpořeného Nadačním fondem UP. Luďku Plachkému se podařilo uspořádat jedinečnou platformu, kde se ke stavu ovzduší v Česku postupně vyjádřili právníci, politici, úředníci, vědci i studenti. Během jediného dne zazněly příspěvky odborníků z Akademie věd, Úřadu vlády, z Ministerstva životního prostředí, Krajských úřadů Olomouckého a Moravskoslezského kraje, z olomouckého magistrátu a z nevládních organizací. Vystoupili také studenti Environmentální právní kliniky při PF UP, kteří se ve svých diplomových pracích věnují ochraně ovzduší, a studenti Slezského gymnázia v Opavě působící v Projektu Emise. „Cílem konference bylo diskutovat nejen o příčinách a zdrojích znečištění ovzduší, o dopadech na lidské zdraví, ale také o nástrojích a možnostech snižování znečištění, které mají stát, obce a kraje k dispozici,“ řekl student 4. ročníku oboru Právo. Jednotlivé příspěvky se dotýkaly všech čtyř nejvýznamnějších zdrojů znečišťování ovzduší – dopravy, lokálních topenišť, velkých zdrojů znečišťování i dálkového přenosu. Významný koncepční dokument Strategický rámec Česká republika 2030 a jeho dopady na ochranu ovzduší v ČR představil Kurt Dědič, ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR. Znečištění ovzduší v Olomouckém kraji popsal Milan Klimeš, náměstek hejtmana. Marek Bruštík, vedoucí oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, představil téma zákonodárných iniciativ kraje. Znečištění ovzduší se v Moravskoslezském kraji stalo základem pro dvě zákonodárné iniciativy směřující ke kontrole lokálních zdrojů vytápění (2009 a 2013) a v roce 2013 pak ještě pro zákonodárnou iniciativu mající za cíl změnu ve výnosech poplatků za znečišťování ovzduší. Lokální topeniště se v Moravskoslezském kraji v topné sezóně výrazně podílí na zhoršení stavu ovzduší. Přestože legislativa v oblasti ochrany ovzduší ukládá povinnost topit jen předepsaným palivem a zakazuje spalovat odpad, možnosti kontrolovat dodržování těchto povinností byly do 31. 12. 2016 neefektivní. Moravskoslezský kraj proto využil svého práva iniciovat změnu zákona, byl však v obou případech neúspěšný. Možnost přímé kontroly lokálních topenišť byla do zákona o ochraně ovzduší zavedena s účinností od 1. 1. 2017, přesto, jak vyplynulo z diskuse na konferenci, naráží úřady na celou řadu praktických problémů, např. kdo by měl kontroly provádět a jak, aby se prokázalo, čím se v kontrolované domácnosti topilo. Data týkající se kontrol lokálních topenišť, které provedly v období od 1. 1. 2017 do 15. 8. 2017 ve všech krajích na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, představili studenti PF UP Luděk Plachký a Tomáš Šrom. Z jejich prezentace vyplynulo, že ve sledovaném období úřady v celé republice dostávaly podněty na porušení povinností, zasílaly upozornění majitelům lokálních topenišť a s výjimkou Středočeského kraje ve všech ostatních krajích došlo i na přímé kontroly. Olomouc znečišťuje doprava a dálkový přenos Náměstek olomouckého primátora Aleš Jakubec seznámil účastníky konference s Plánem udržitelné městské mobility, který bude rada města schvalovat letos v dubnu a zastupitelstvo pak na svém červnovém zasedání. Nejvýznamnějším zdrojem znečišťování ovzduší v Olomouci je totiž doprava a dálkový přenos, jak vyplynulo z příspěvku Vladimíra Lollka ze společnosti E-expert, s.r.o., která pro Olomouc zpracovávala odhad původců znečišťování ovzduší a zaměřila se přitom na ověření, jaký podíl má na znečištění olomouckého ovzduší doprava. Problematiku dálkového přenosu znečištění ovzduší a srovnání smogových situací v Moravskoslezském a Olomouckém kraji od roku 2000 z pohledu meteorologického představila Blanka Krejčí z oddělení ochrany čistoty ovzduší z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Ze srovnávacího výzkumu například vyplynulo, že na Ostravsku jsou nepříznivé imisní situace častější, trvají déle, a to zejména při slabém proudění větru okolo 1-2 m/s, kdežto na Olomoucku vznikají nejhorší smogové situace při bezvětří. Prezentace také ukázala, že vlivem proudění větru proniká na Ostravsko znečištění ovzduší z Polska, které výrazně přispívá ke zhoršení kvality ovzduší. Dálkový přenos tedy hraje velkou roli a ukazuje se na něm potřeba ochranu ovzduší koordinovat na mezinárodní úrovni. Problematice velkých spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší se věnovala Laura Haiselová, právnička nevládní organizace Frank Bold. Účastníky konference seznámila s aktuální problematikou tzv. Závěrů o nejlepších dostupných technologiích pro velká spalovací zařízení, které stanoví závazné emisní limity pro elektrárny a další spalovací zařízení s účinností od srpna 2021. V ČR se tato změna dotýká celkem 108 zařízení, jejichž integrovaná povolení budou muset být uvedena do souladu se Závěry o nejlepších dostupných technologiích. Ministerstvo životního prostředí v současné době chystá metodiku, která by měla pomoct krajským úřadům při rozhodování o změnách integrovaných povolení a při udělování výjimek, kde by mělo být zohledněno také vyčíslení přínosu pro zdraví lidí a pro životní prostředí. Laura Haiselová upozornila na to, že právě vyčíslení externalit je v praxi opomíjeno, což je nežádoucí stav. Z dalších příspěvků, které byly na konferenci předneseny, totiž vyplynulo, že dopady znečišťování ovzduší na lidské zdraví by opomíjeny být neměly. Rizikovými látkami v ovzduší a jejich dopady na zdraví se ve svých příspěvcích zabývali Jiří Bendl, tajemník Výboru pro udržitelnou energetiku Rady vlády pro udržitelný rozvoj a Radim J. Šrám z oddělení genetické toxikologie a nanotoxikologie Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR, který je také předsedou Komise pro životní prostředí AV ČR. Z obou příspěvků vyplynulo, že znečištění ovzduší je nejzávažnějším problémem životního prostředí, protože prokazatelně poškozuje lidské zdraví, dokonce i u nenarozených dětí. Dlouhodobé výzkumy, na kterých se Radim J. Šrám podílí, např. ukazují, že zvýšené koncentrace polétavého prachu (PM2,5) zvyšují nejen výskyt autismu, poruch kognitivních funkcí u dětí, ale také deprese a výskyt Parkinsonovy choroby. Příspěvek Radima Smolky pak přinesl zamyšlení z pohledu práva nad tím, nakolik znečištěné ovzduší, které má prokazatelné dopady na zdraví člověka, zasahuje do lidské důstojnosti. V mezioborové diskusi chceme pokračovat Hlavní organizátor konference Luděk Plachký byl s průběhem sympózia nadmíru spokojený.  „Účastníci konference měli možnost slyšet a diskutovat o pohledech jednotlivých řečníků na společné téma ochrany ovzduší. Jako student práv si například dokážu lépe udělat představu o škodlivosti některých látek v ovzduší. Stejně tak pro mne již nebudou zcela nepředstavitelná čísla vyjadřující povolené koncentrace škodlivých látek v ovzduší. Cíl propojit přírodovědné obory, právo a politiku se podařil naplnit na sto procent,“ zhodnotil Luděk Plachký a dodal, že byl mile překvapen zájmem o konferenci mezi odbornou veřejností i studenty Univerzity Palackého a ohlasy samotných účastníků. „Děkuji Veronice Tomoszkové z katedry správního práva a finančního práva za pomoc při její organizaci a Nadačnímu fondu UP, bez jehož podpory bych takovou akci organizoval jen stěží.“ Veronika Tomoszková, která na PF UP garantuje výuku práva životního prostředí, na projektové konferenci vyjádřila potěšení z toho, že se první právnický projekt podpořený Nadačním fondem UP zaměřil právě na ochranu životního prostředí. „Problémy životního prostředí vnímáme skrze vlastní potřeby až v momentě, když se nás to dotkne. Uvědomit si dopady znečištěného ovzduší na naše zdraví je obtížné, protože ovzduší je nehmatatelné. Náš přístup ke znečištění ovzduší by se dal vyjádřit příměrem, co oči nevidí, to srdce nebolí. Jenže znečištění ovzduší proniká až do samého jádra každého z nás a narušuje DNA. Je to opravdu závažný problém, který věda popsala, politika a právo tedy musí reagovat. Konference z projektu Luďka Plachkého přinesla zajímavé závěry a umožnila mezioborovou diskusi, ve které bychom rádi pokračovali,“ naznačila Veronika Tomoszoková.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Nová metoda vyvinutá olomouckými optiky může vést až ke kvantové mikroskopii

22. Únor 2018 - 8:00
Významný posun ve zkoumání kvantových vlastností světla na novou úroveň poznání se podařil optikům z přírodovědecké fakulty. Vyvinuli unikátní metodu pro rozpoznávání speciálních vícefotonových kvantových stavů světla i ze zdrojů s omezenou účinností. Teoretickou metodu potvrdili experimentem, pro nějž si sami vyvinuli přesně kontrolovaný zdroj světla i detektor. Ve výzkumu, jehož výsledky nedávno publikoval časopis Nature PJ: Quantum Information, hráli významnou roli PhD studenti Lukáš Lachman a Ivo Straka. Metoda má velký aplikační potenciál. Zatímco klasické světlo vyzařované v přírodě má pouze vlnové vlastnosti, kvantová optika se na světlo dívá i jako na proud částic, které se nazývají fotony. Tyto částicové vlastnosti se zkoumají v laboratořích. "Fotony mají z kvantového hlediska jednu zajímavou vlastnost, která se nazývá kvantová neGaussovost, což znamená, že jeden foton nemůžeme připravit kvadratickými nelineárními procesy. Tato vlastnost již byla u jednoho fotonu dříve měřena v naší laboratoři a pak v mnoha dalších na světě. Nyní nás ale zajímalo, jestli ji lze sledovat i u světelných zdrojů generujících více fotonů. V článku jsme prokázali, že to možné je. Vyvinuli jsme na to teoretické nástroje, díky nimž lze tuto vlastnost spolehlivě zjistit, a navíc se podařilo realizovat experiment, jenž tuto vlastnost přímo prokázal, a to až u devíti fotonů," uvedl Lukáš Lachman, který se věnoval teoretické části výzkumu. Neklasické stavy světla jsou důležité pro některé aplikace v kvantové metrologii či při kvantovém zpracování informace. Je ale obtížné je získat. Experimentálně pracovat s více fotony je pro optiky poměrně tvrdý oříšek. "Tyto metody jsou v raných fázích vývoje. Získat například kontrolovaně přesně pět fotonů je velká výzva a stejně tak složité je jejich současné měření. Proto jsme vyvinuli metodu, která to umožnila. Předpokládáme, že by mohla být zajímavá i pro zahraniční laboratoře, kde takové kvantové stavy generují jinými metodami, ale dosud neměli dostatečné nástroje pro sledování jejich kvality," objasnil experimentátor Ivo Straka. Během experimentu vysílali optici ze zdroje světla kontrolovaný proud fotonů a pomocí detektorů snímali vlastnosti jednotlivých světelných částic. "Ani u jedné z těchto dvou stěžejních součástí experimentu jsme nemohli sáhnout po hotovém zařízení, ale museli je sami navrhnout a sestavit z dostupných komponentů pro účel tohoto měření. A to jak v případě zdroje, tak detektoru. Jejich vývoj je náročný sám o sobě," zdůraznil vedoucí projektu Radim Filip. Podle něj je zjištění kvantové neGaussovosti důležité pro pokročilou diagnostiku nových nelineárních procesů se světlem v rozvíjejících se kvantových technologiích. "Tato diagnostika umožňuje jít za rámec výsledků optické spektroskopie materiálů. V tom vidíme budoucnost naší metody," doplnil Filip. Velký aplikační potenciál metody potvrdil i vedoucí týmu laboratoře Miroslav Ježek. "Metoda umožní vznik kvantové mikroskopie, která bude schopna studovat nejen prostorovou strukturu, ale především typ procesu, který se v živém vzorku odehrává. A to vše až na úrovni jednotlivých molekul. Mohli bychom se tak dostat k funkcionalitě a rozlišení daleko za hranicemi stávajících mikroskopů. Tomuto směru se budeme dále věnovat," řekl Ježek. Publikovaný článek je dalším z vrcholů výzkumu, který se na katedře provádí zhruba sedm let. Nutným předpokladem úspěchu je špičkové vybavení laboratoře. "Vývoj metody byl náročný na invenci a experiment na přesnost a kontrolovatelnost. Velmi složité bylo zpracování obrovského množství dat. Byl to dlouhý proces, stavěli jsme na předchozích výsledcích. Nyní jsme ve fázi, kdy jsou zpracovávané metodiky na hranici technických možností. Mnohdy je také potřeba překonat určitá omezení v našich hlavách a umět se podívat na věci jinak," uzavřel Filip.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

studentský klub

22. Únor 2018 - 8:00
Bezmála třicet studentských organizací a spolků se dočkalo: v přízemí Zbrojnice se pro ně 19. února otevřel Studentský klub UP. Slavnostní zahájení jeho provozu, které proběhlo v úvodu letošního Akademického týdne UP, si můžete připomenout díky zdařilé fotodokumentaci ZDE. Foto: Jakub Čermák
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Na teologické fakultě se odborníci zabývali vztahem bioetiky a ekumenismu

21. Únor 2018 - 13:45
Odpověď na otázky bioetiky a budoucnosti ekumenismu hledali účastníci z Polska, Maďarska, Rumunska a České republiky při mezinárodní konferenci „Bioetika jako příležitost pro ekumenickou spolupráci“, která se konala 7. prosince 2017 na Cyrilometodějská teologické fakultě Univerzity Palackého.  „Těžiště ekumenických diskusí se v poslední době přesouvá od doktrinálních otázek směrem k praktickým možnostem spolupráce, a tak je na místě se ptát, z čeho jednotlivé tradice vycházejí ve vztahu k bioetice, v čem se jejich pozice liší a čím případně mohou oblast bioetiky společně obohatit,“ uvedl organizátor konference Dominik Opatrný.  „Morální teologové jsou v současné široce koncipované bioetické diskusi považováni za ty, kteří jsou ‚zvláštní‘, takže si mohou dovolit mluvit s mimořádnou svobodou. Mohou klást nové otázky, nazírat skutečnosti z jiného pohledu a sloužit jako zdroj inspirace,“ otevřel téma Gusztáv Kovács, rektor teologické vysoké školy v Pécsi.  Ačkoliv teologové různých konfesí pracují se stejnými pojmy, ne vždy se shodnou na jejich obsahu či rozvinutí. V katolicko-luterském dialogu, jak ukázal Robert Svatoň z CMTF UP, se sice obě strany dokáží shodnout na biblicky založených východiscích křesťanské antropologie, ovšem rozdíly přetrvávají v konkrétních otázkách bioetiky, jakými je ochrana nenarozeného života nebo asistovaná sebevražda. Piotr Morciniec z polské Opole pak upozornil na další rozdíly: zatímco katolíci chápou lidskou důstojnost ontologicky jako vlastnost každé lidské osoby, evangelíci tíhnou k tomu pojímat důstojnost v prvé řadě jako důsledek uznání hodnoty člověka z Boží strany. To se pak ukazuje jako klíčové v otázce, v kterých okamžicích života má být lidská důstojnost bezvýhradně chráněna.  Další příspěvky obrátily pozornost ke křesťanskému Východu. Stefan Iloaie, duchovní Rumunské pravoslavné církve, vysvětlil tamní situaci: místní pravoslavná církev se nemohla při formulování svých pozic zaštítit autoritou ze zahraničí tak jako katolíci nebo protestanté. Po pádu komunismu tak musela hledat svou pozici od začátku. Notně se inspirovala u katolické církve, ale objevují se i praktické rozdíly, například že věřící nepřijímají věroučné dokumenty přímo, ale zprostředkovaně od svých zpovědníků. Ještě jiná je situace koptské církve, jak připomenul Jaroslav Franc z CMTF UP. Její pozice jsou ovlivňovány většinovým islámským prostředím, v němž působí. Na příkladu surogačního mateřství tak lze ilustrovat, jak vývoj výroků církevních představitelů bere v potaz stanoviska k morálním otázkám v rámci islámu.  Vedle morálního učení mají církve také své strategie pomoci v konkrétních situacích. Tamás Ragadics z maďarské Pécse ukázal na příkladu vyloučené lokality na jihu Maďarska, jaké řešení nabízejí katolíci, protestanté i buddhisté. „Pracujete-li jako zástupce církve v zanedbaných multikulturních oblastech, potřebujete mít dobré vztahy s ostatními hráči. Lidé, kteří žijí v obtížných situacích, mají jinou logiku a kulturu než ti, kteří jim pomáhají. Chcete-li jim pomoci, musíte tuto logiku pochopit,“ vysvětlil.  Konferenci pořádala Katedra systematické teologie a Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu CMTF UP.  Dominik Opatrný, katedra systematické teologie CMTF UP
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Rektor UP předal ocenění studentům a akademikům

21. Únor 2018 - 12:53
Celkem 111 ocenění rozdal rektor Jaroslav Miller při slavnostním ceremoniálu, který se ve středu uskutečnil v aule pedagogické fakulty. Předání studentských cen rektora a čestných uznání pro autory monografií za rok 2017 je jedním z tradičních bodů programu Akademického týdne UP, který vyvrcholí v sobotu reprezentačním plesem. Bakalářské a magisterské práce stejně jako odborné texty přihlásili do soutěže studenti z většiny fakult univerzity. Mezi 47 oceněnými jsou nejvíce zastoupeni posluchači filozofické a přírodovědecké fakulty. Na třetím místě se umístilo 12 studentů, na druhém 18 a na prvním 17. „Je to uznání práce, která stála hodně úsilí. Vybral jsem si téma, o které se dlouhodobě zajímám a snad jsem látce nezůstal nic dlužen,“ řekl Tomáš Bojda, student filozofické fakulty, který byl oceněn za práci „Rozhlasové herectví. Příkladová studie – Viktor Preiss“. Oceněná studentka Petra Hiklová z FTK se do soutěže přihlásila na základě doporučení komise při obhajobě bakalářské práce „Vliv aerobiku na vybrané somatické ukazatele a tělesné složení u žen“. „Pan doktor Gába mi otevřel dveře k velice zajímavé práci. Ocenění si moc vážím, motivuje mě k další práci,“ upřesnila. Sportovní výkony Vedle Ceny rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů bakalářských a magisterských studijních programů byla vyhlášena také Cena rektora UP pro nejlepší sportovce z řad studentů. Komise vybrala 9 laureátů. Mezi nejúspěšnější sportovní disciplíny patřily rafting, kanoistika, plavání s ploutvemi a estetická skupinová gymnastika. „Za velký úspěch beru nominaci na své třetí Světové hry a to, že jsem na nich a na mistrovství Evropy podala své nejlepší dosavadní výkony. Ocenění je za tím takové pěkné ohlédnutí,“ svěřila se Zuzana Svozilová z FTK, která loni získala v plavání s ploutvemi také 1. místo na mistrovství ČR družstev. Cenu obdržel i Jakub Jarolím. „Velice si vážím toho, že univerzita podporuje sportovce,“ řekl plavec s ploutvemi. „Je dobré, že se je snaží u sportu udržet,“ shoduje se další oceněný, kanoista Václav Kristek. Výsledky studentské soutěže podle rektora potvrzují tvořivost, soutěživost a vysokou kvalitu studia přihlášených posluchačů. „Naši studenti s úspěchem reprezentují svou alma mater v soutěžích na republikové i mezinárodní úrovni. Mnohé jejich práce mají praktický dosah. Chci jim za to poděkovat, a to i těm, na které se při ocenění za rok 2017 nedostalo,“ uvedl Jaroslav Miller. Uznání pro 47 nejlepších monografií Čestná uznání za odbornou knihu publikovanou v letech 2016 a 2017 obdrželo 55 autorů z řad akademické obce za 47 publikací. Věnovali se tématům teologickým, filozofickým, psychologickým, historickým, uměnovědným i tématům z oblasti tělesné kultury. Nejsilnější zastoupení mezi oceněnými tituly měly ty z humanitních a společenských věd. Například Jana Vrajová z katedry bohemistiky získala ocenění rektora UP za dílo „Umíněnkyně dobra Sofie Podlipská: kapitola z dějin literárního midcultu 19. století“. „Ceny si velmi vážím. V knize jsem se soustředila skrze analýzu textů pozapomenuté autorky Sofie Podlipské na literaturu s intencí kultivovat čtenáře. Nyní se zaměřuji na dílo o generaci mladší autorky Terézy Novákové,“ řekla. Oceněn byl také Martin Foret z filozofické fakulty, autor publikace „Před komiksem. Formování domácího obrázkového seriálu ve 2. polovině XIX. Století“. „Ocenění si vážím. Zvláště v situaci, kdy systémové hodnocení vědy a výzkumu je v ČR nejisté, je příjemné vědět, že někdo registruje naši publikaci, která vůbec poprvé zachycuje, jak a z čeho se v českých zemích zrodil obrázkový seriál, pozdější komiks,“ upřesnil. Čestná uznání uděluje rektor ve snaze zvýšit prestiž vědecké práce na Univerzitě Palackého. Produkce členů akademické obce podle něj svědčí o šíři i rozsahu bádání na fakultách a jejich pracovištích. V minulém roce ocenil Jaroslav Miller 30 studentských vědeckých a uměleckých prací. Dalších 11 cen obdrželi studenti za sportovní výkony. Během ceremoniálu byli oceněni také akademici – 40 autorů 38 nejlepších vědeckých knih. Seznam oceněných za rok 2017 naleznete zde. Více o Akademickém týdnu UP se pak dočtete zde.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Vítězné volejbalistky

21. Únor 2018 - 8:28
Volejbalistky vybojovaly v Brně dva body, stejný soupeř je čeká i ve čtvrtek. Předehrávka 9. kola extraligové nadstavby zavedla hráčky VK UP na palubovku brněnského Králova Pole. Vysokoškolačky v dosavadních třech zápasech v probíhající sezoně - dvou ligových a jednom pohárovém - neztratily s tímto soupeřem ani set, tentokrát však musely o výhru tvrdě bojovat. Nakonec zvítězily 3:2 a domů vezou dva body. Další ligový duel čeká univerzitu ve čtvrtek a shodou okolností proti stejnému soupeři. Hraje se ve Sportovní hale UP od 17 hodin. FOTO: VK UP
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Mladí vědci se mohou ucházet o podporu Nadačního fondu UP

21. Únor 2018 - 8:00
Pobyt na prestižních zahraničních univerzitách, praxe v renomovaných světových vědeckých centrech, možnost řídit vlastní projekt, příležitost vyzkoušet práci v mezinárodních týmech, to vše může zažít student, jehož projekt podpoří Nadační fond Univerzity Palackého. Novou výzvu vyhlásil právě v těchto dnech. Se svými projekty se mohou studenti hlásit do 30. března. Nadační fond Univerzity Palackého, jehož hlavním donátorem je Česká spořitelna, podporuje excelentní mezinárodní vědecko-výzkumné a umělecké aktivity studentů. Od roku 2015 rozdělil mezi 21 nadaných studentů, kteří vycestovali dohromady na 19 zahraničních stáží po celém světě, již téměř dva a půl milionů korun. Podpoření studenti ze všech fakult UP tak mohli během jednoho roku, na který se peníze poskytují, zkusit realizovat vlastní vědecký nebo tvůrčí projekt a také se naučit základy popularizace vědy. Neztráceli přitom čas zbytečnou byrokracií a papírováním, protože podpora je založena na důvěře a minimu administrativní zátěže. „Pokud tedy máte svou vizi, přihlaste se do naší už čtvrté výzvy, získejte prostředky a potkejte své vědecké vzory tak, jako se to povedlo studentům v minulých letech. Podporujeme umělce, kreativce, badatele a inovátory z řad studentů  magisterských i doktorských programů,“ připomíná koordinátorka Nadačního fondu Dita Palaščáková. Online žádosti včetně všech povinných příloh musí studenti poslat do 30. března. Na projekt může student získat maximálně dvě stě tisíc korun, přičemž o výši příspěvku i o tom, který projekt podporu získá, rozhoduje Správní rada NF. „Veškeré potřebné informace najdou zájemci na webových stránkách Nadačního fondu. Doporučuji, aby si také prostudovali sekci nejčastěji kladených otázek,“ dodává Dita Palaščáková. Nadační fond UP vznikl v roce 2015 a je jediný svého druhu v České republice. Snaží se vytvářet příznivé podmínky pro podporu významných vědecko-výzkumných a uměleckých projektů talentovaných studentů UP, včetně studentů se zdravotním či sociálním znevýhodněním, a zahraničních studentů, kteří působí na univerzitě. Podporuje mladé badatele v kreativitě, samostatnosti a odpovědnosti za svou práci a závazky, které mají vůči sobě, UP i společnosti. Navazuje také partnerství s firmami, které s Univerzitou Palackého sdílí vize a cíle týkající se rozvoje společnosti.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Děkani pěti fakult složili inaugurační slib

20. Únor 2018 - 13:55
V olomouckém Arcibiskupském paláci byli dnes do svých funkcí slavnostně uvedeni nově zvolení děkani pěti fakult Univerzity Palackého. Děkanské insignie převzali z rukou rektora Jaroslava Millera, který zároveň představil vize pro své druhé funkční období v čele univerzity i nový tým prorektorů.  Pro první funkční období byli v pozici děkanky a děkanů potvrzeni Libuše Ludíková na pedagogické, Zdeněk Pechal na filozofické, Martin Kubala na přírodovědecké fakultě a Michal Šafář na fakultě tělesné kultury. Vedení svých úřadů se ujali začátkem února. Už od března loňského roku vede fakultu zdravotnických věd Jaroslav Vomáčka, který stál v jejím čele i v předchozích čtyřech letech. Děkanské řetězy obdrželi  z rukou rektora Jaroslava Millera, který je dekoroval spolu s předsedy fakultních akademických senátů.  Bude mi ctí s vámi spolupracovat a byl bych rád, kdyby nás všechny spojoval jeden étos – totiž étos služby této univerzitě a svobodné a demokratické České republice. Prosím akademickou obec, aby nás v našich snahách podporovala, protože velké věci dokážeme jedině společně,“ zdůraznil rektor Jaroslav Miller.  Nově inaugurovaní děkani ve svých nástupních projevech shodně ocenili práci svých předchůdců, pod jejichž vedením fakulty dosáhly špičkové úrovně v oblasti vědy i výuky. Zároveň nastínili vize, které by ve svém funkčním období rádi naplnili a představili proděkanské týmy.  Do druhého funkčního období vstoupil 1. února také rektor Jaroslav Miller, kterého do čela Univerzity Palackého zvolil Akademický senát UP na podzim minulého roku. Jeho první čtyřleté funkční období se uzavřelo v závěru letošního ledna, nové potrvá do 31. 1. 2022.  Při stručném zhodnocení svého působení v rektorské funkci Jaroslav Miller zdůraznil výrazný posun, který Univerzita Palackého zaznamenala ve všech klíčových oblastech. Poděkoval zaměstnancům a studentům UP a vyzdvihl zásluhy dosavadního prorektorského týmu i děkanů všech osmi fakult. V následujícím období se podle jeho slov univerzita soustředí na několik hlavních priorit, mezi které zahrnul další masivní internacionalizaci univerzity, systémovou podporu juniorských vědců, dosažení nového způsobu hodnocení vědy, získání institucionální akreditace a důraz na kvalitu a modernizaci výuky napříč univerzitou.   „Bohužel není možné vyloučit, že vzhledem k současnému politickému a společenskému klimatu v České republice čekají univerzitu náročnější časy a výzvy. Jsem si však jist, že s týmem prorektorů, s nimiž vstupuji do druhého volebního období, tyto výzvy zvládneme,“ uvedl Jaroslav Miller.   Staronový rektor povede univerzitu v dalších čtyřech letech s obměněným sedmičlenným týmem prorektorů. Oblast studia bude mít na starosti i nadále Vít Zouhar, který zároveň zůstává i statutárním zástupcem rektora. V nejužším vedení bude pokračovat také Petr Bilík jako prorektor pro vnější vztahy, stejně jako prorektorka pro vědu a výzkum Jitka Ulrichová. Část její agendy, zaměřenou na strategii výzkumu a hodnocení vědy, přebírá nově prorektor Jaromír Fiurášek, jehož úsek obsáhne i transfer technologií. Prorektorkou pro nově vytvořený úsek pro strategické plánování a kvalitu se stala Hana Marešová, organizaci a rozvoj bude řídit Jiří Lach a zahraničí Martin Kudláček.  V závěru slavnostního aktu předal Jaroslav Miller končícím děkanům Jiřímu Lachovi, Ivo Frébortovi, Čestmíru Serafínovi a Zbyňku Svozilovi Pamětní medaile UP a poděkoval jim za práci, kterou odvedli v čele filozofické, přírodovědecké, pedagogické fakulty a fakulty tělesné kultury.   Slavnostně inaugurovaní děkani Libuše Ludíková, děkanka Pedagogické fakulty UP (2018 – 2022) – Dosavadní proděkanka pro vědu, výzkum a doktorská studia je absolventkou PdF UP v oboru Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči, profesorkou byla jmenována pro obor Speciální pedagogika.  Fakultu vedla už před svým předchůdcem Čestmírem Serafínem po dvě funkční období. Působila také jako prorektorka Univerzity Palackého a vedoucí katedry speciální pedagogiky PdF. Je členkou Ústavu speciálněpedagogických studií PdF. V nadcházejícím období se chce zaměřit zejména na zvyšování kvality, internacionalizaci a podporu oborových didaktik, zintenzivnit míru zastoupení praxe ve výuce, rozšířit nabídku celoživotního vzdělávání i spolupráci s absolventy. Martin Kubala, děkan Přírodovědecké fakulty UP (2018 – 2022) - Magisterské a doktorské studium v oboru Fyzika a chemická fyzika absolvoval na MFF UK v Praze, habilitační řízení obhájil na PřF UP. Působí jako vědecký pracovník Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Je garantem a předsedou státnicových komisí a organizátorem projektů Badatel a Newton i Konference mladých přírodovědců. Ve funkci děkana vystřídá Ivo Fréborta, který fakultu vedl předchozí čtyři roky. Pozornost chce věnovat vyvážené podpoře vědy, výuky a popularizačních aktivit pro širší veřejnost. Zaměří se i na posílení komunikace uvnitř fakulty a na zjednodušení a větší transparentnost administrativních a rozhodovacích procesů. Zdeněk Pechal, děkan Filozofické fakulty UP (2018 – 2022) – Absolvoval FF UP, kde také úspěšně uzavřel profesorské řízení v oboru Dějiny slovanských literatur. Ve vedení fakulty dříve působil jako proděkan pro studijní záležitosti a statutární zástupce děkana. V současné době je vedoucím katedry slavistiky. Na postu děkana nahradí po osmi letech historika a politologa Jiřího Lacha. K jeho prioritám bude patřit především úspěšná akreditace, mezioborová spolupráce, kvalifikační růst pracovníků fakulty nebo mezigenerační dialog. Pokračovat chce také v systému grantové podpory vědecké práce, nastaveném minulým fakultním vedením. Michal Šafář, děkan Fakulty tělesné kultury UP (2018 – 2022)  - Je absolventem oboru Tělesná výchova – pedagogika na FTK a oboru Psychologie na FF. Od roku 2001 působil na fakultě jako odborný asistent, v posledních letech byl vedoucím katedry společenských věd v kinantropologii. Věnuje se také soukromé praxi, jako sportovní psycholog stál po boku například tenistce Petře Kvitové. Je předsedou Asociace psychologů sportu v ČR. Do čela FTK nastupuje po osmiletém působení Zbyňka Svozila. Usilovat bude o vybudování komplexního a kvalitního systému péče o uchazeče, studenty i absolventy. Zaměřit se chce také na udržení výzkumné excelence v oboru kinantropologie, prohlubování vztahů s Českým olympijským výborem a sportovními svazy i na další upevňování pozice fakulty jako centra podpory pohybové aktivity v regionu. Jaroslav Vomáčka, děkan Fakulty zdravotnických věd UP (2017 – 2021) - Vystudoval všeobecné lékařství na LF UP. Je docentem a pedagogem Ústavu radiologických metod FZV, v jehož čele stál v předchozích letech, a působí také jako lékař Radiologické kliniky LF UP a FNOL. Za sebou má i čtyřletou manažerskou zkušenost ve funkci ředitele FNOL, kterou vedl v letech 2003–2007. Poprvé byl zvolen děkanem FZV v roce 2013, fakultu povede ve svém druhém funkčním období. V něm bude věnovat intenzivní pozornost přípravě a realizaci výstavby nového fakultního sídla fakulty i dalšímu zkvalitnění vědecké, vývojové a výzkumné činnosti. Fakulta by měla pod jeho vedením rozšířit nabídku nových studijních oborů, posílit studentské zahraniční mobility a rozvíjet odbornou kvalifikaci akademických pracovníků.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

… studenti lékařské fakulty učí veřejnost zásadám neodkladné první pomoci?

20. Únor 2018 - 8:45
Potkat je můžete v obchodním centru Šantovka už v pátek 23. února a poté i v březnovém, dubnovém a květnovém termínu. Více …
Kategorie: Novinky z UP a PřF

… česká designérka oblékla olympijský tým jamajských bobistek?

20. Únor 2018 - 8:13
Třicet let po legendárním vystoupení proslulých „kokosů na sněhu“ na olympiádě v Calgary zažívá Jamajka novou olympijskou premiéru: do Pchjongčchangu se kvalifikoval ženský tým bobistek. A jejich úspěch doprovází i česká stopa. Bobistky závodí v kombinézách, které pro ně navrhla Zuzana Bahulová, absolventka Univerzity Tomáše Bati. Pokud vás zajímá, jak se jí to povedlo, přečtěte si článek v magazínu vysokých škol Universitas. Více...
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Akademický týden začal darováním krve

20. Únor 2018 - 7:24
Bezplatným darováním krve včera zahájila Univerzita Palackého každoroční oslavu výročí svého obnovení. Darovat tuto cennou tekutinu mohou studenti i zaměstnanci univerzity celý týden.   Sedmý ročník Akademického týdne UP zahájil v prostorách Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Olomouc právě touto akcí Jaroslav Miller, rektor UP. Stejně jako Marek Jukl, prezident Českého červeného kříže, je přesvědčen o tom, že je dárcovství velmi potřebné. „I když se mezi léty 2016 a 2017 podařilo naší univerzitě zvýšit touto akcí počet prvodárců, nedostatek krve je stále velký problém. Studenti by mohli být ještě aktivnější,“ řekl Marek Jukl, který působí na katedře algebry a geometrie přírodovědecké fakulty. Sám odevzdává krev pravidelně už od roku 1987 a jeho včerejší odběr měl pořadové číslo 260.   Mezi prvními dorazil do prostor Transfuzního oddělení FNOl i Václav Šlehugr, student filozofické fakulty. „Když je člověk zdravý, krev by darovat měl. Měl by chtít někomu pomoci,“ řekl posluchač druhého ročníku uměnovědy. Pochází z Jihlavy, ale dárcem se stal až v Olomouci, a to díky Univerzitě Palackého. „Informace, které mě o potřebě dárcovství přesvědčily, jsem dostal až při studiu na vysoké škole. Teď jsem rozhodnutý: budu-li zdravý, budu krev darovat pravidelně,“ dodal.   Krev chtěla darovat i Lada Pecníková, posluchačka učitelství pro první stupeň základní školy a speciální pedagogiky. „Bohužel. Mou krev si dnes nevzali. Před půl rokem jsem byla v bezvědomí a na to, aby mi dnes mohli krev odebrat, potřebují zprávu praktického lékaře. Nevěděla jsem to, a proto ji tady nemám. Zkusím to příště,“ uvedla Lada Pecníková, studentka pedagogické fakulty. Týdenní dárcovství s rektorem UP je pro Transfuzní oddělení největší náborovou akcí v roce. Podle primářky Dany Galuszkové to však nestačí. „V České republice přibývá počet soukromých plasmaferetických středisek a množství vyvezené plasmy do zahraničí postupně roste. V nemocnicích naopak dárcovská základna stárne a prvodárců ubývá,“ řekla Dana Galuszková. Pro srovnání uvedla, že před deseti lety bylo v transfuzních oddělení českých nemocnic 400 tisíc dárců, dnes je jich kolem 250 tisíc. „Naším cílem je dostat se v počtu dárců zpět na číslo 400 tisíc. Proto je nutné veřejnost nejen mnohem více informovat o tom, jak je dárcovství krve důležité, ale i o tom, v jaké situaci se dnes nachází,“ dodala Galuszková. Daruj krev s rektorem UP je podle ní jednou z výjimečných akcí. „Jestli máme někdy hodně dárců za určitou časovou jednotku, tak je to právě s touto univerzitní akcí.  Díky ní každoročně počet prvodárců mnohokrát převýší počet prvodárců nejen běžného týdne, ale i dokonce měsíce,“ uzavřela Galuszková. Daruj krev s rektorem UP probíhá ve spolupráci s Transfuzním oddělením Fakultní nemocnice Olomouc a iniciativou 470ml.  Pravidelně je součástí Akademického týdne UP, jemuž každoročně patří předposlední únorový týden. Právě 21. února 1946 se totiž rozezněly zvony olomouckých kostelů, a to ve chvíli, kdy z Prahy dorazila zpráva o přijetí zákona o obnově Univerzity Palackého. Letos si toto datum připomíná univerzita již po dvaasedmdesáté. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Kurz Současná chemie se letos dotkne i palčivých společenských otázek

19. Únor 2018 - 13:30
Za hranice chemie i vědeckého poznání zavede účastníky letošní 13. ročník přednáškového kurzu Současná chemie, který na přírodovědecké fakultě vede laureát národní ceny Česká hlava Pavel Hobza z katedry fyzikální chemie a Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. Od 28. února do konce března v aule vystoupí kardiochirurg Jan Pirk, matematik a mecenáš Karel Janeček, historik umění Jan Royt a psychiatr Cyril Höschl. Zváni jsou nejen členové akademické obce, ale i zájemci z řad veřejnosti. "Řekl jsem si, že třináctý ročník by měl být jiný, výjimečný. Na rozdíl od těch předchozích se v něm navzdory názvu cyklu zcela záměrně nebude řešit chemie. Snažil jsem se vyjít vstříc požadavkům studentů a pozvat takové hosty, kteří mohou přispět k hledání odpovědí na otázky, jež si v současné době klademe nejčastěji. Současně jsem ale splnil i hlavní cíl cyklu - přivést do Olomouce přední badatele. Studenti opět poznají, že věda je nádherné dobrodružství," uvedl hlavní organizátor a moderátor přednáškového kurzu. Při výběru hostů si mezinárodně respektovaný fyzikální chemik údajně nejčastěji kladl otázku: Co nás nejčastěji trápí? "Dospěl jsem k tomu, že problémy máme zejména se srdcem a duší. Právě přednášky na tato témata cyklus zarámují. Jak si poradit se srdcem, nám řekne kardiochirurg Jan Pirk z pražského IKEM v přednášce nazvané Můj život s kardiochirurgií. Odborníkem na duševní zdraví je psychiatr a vysokoškolský pedagog Cyril Höschl. Ve středu 28. března se můžeme těšit na jeho přednášku nazvanou Vrozené a naučené v chování (podíl genů a prostředí na chování, prožívání a vznik duševních chorob)," prozradil profesor Hobza. Dalším z ožehavých témat současnosti je politická situace a s tím související volby. Dne 14. března Karel Janeček představí svůj návrh volebního systému Demokracie 21. Jeho podstatou je takzvaný efekt více hlasů. Návrh počítá i s možností využití jednoho minusového hlasu. Oporu při řešení problémů hledají někteří ve víře. O Bohu a jeho zobrazení v různých náboženských konfesích v průběhu staletí promluví 21. března historik umění a prorektor Univerzity Karlovy Jan Royt, který se zabývá zejména starším uměním od raně křesťanské epochy až po konec baroka. S výjimkou první přednášky, která se uskuteční od 13:00, se všechny ostatní konají vždy od 15:00. Podrobné informace jsou dostupné na webu pořádající katedry, kde budou následně k dispozici i záznamy přednášek.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

týden s EIZ

19. Únor 2018 - 12:50
Na univerzitě začal Akademický týden UP, který až do soboty 24. února nabízí řadu akcí. Patří mezi ně i „Týden s EIZ aneb přijďte se také zamilovat …“, pořádaný Knihovnou UP na podporu elektronických informačních zdrojů. O nich, stejně jako o využitelných mobilních zařízeních nebo vzdělávacích seminářích, se zájemci dovědí u informačních stánků v Ústřední knihovně v přízemí Zbrojnice (na snímku) i na fakultních pobočkách. Foto: Velena Mazochová
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky