Novinky z UP a PřF

Senátoři teologické fakulty schválili rozpočet na letošní rok

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 19. Duben 2018 - 13:25
Cyrilometodějská teologická fakulta může letos počítat se základní dotací ve výši téměř 60 milionů korun. Rozpočet na rok 2018 schválili její senátoři na svém druhém zasedání v novém funkčním období. Celková suma státního příspěvku pro CMTF se oproti loňsku zvýšila o více než 6 milionů korun. Dvojnásobně přitom vzrostla dotace vypočítaná podle ukazatele kvality, významný meziroční nárůst, konkrétně o 3,5 milionu, zaznamenal také příspěvek na rozvoj výzkumné organizace (RVO). „Jde o dotaci ve výši více než 22,7 milionů korun, stanovenou na základě výkonu v oblasti vědy a výzkumu a měřenou odezvou v Rejstříku informací o výzkumu, neboli RIV,“ vysvětlil tajemník fakulty Ivan Drábek.  Další část finančního příspěvku, který tvoří účelové dotace, vynesl fakultě přes 22 milionů korun. „Jedná se o projekty, kde je předem stanoven plán výnosů a nákladů v souladu se zadávacími podmínkami poskytovatele a je zajištěn smluvně. Do rozpočtového rámce ani do plánu nákladů a výnosů proto nelze vstupovat bez souhlasu poskytovatele,“ zdůraznil Ivan Drábek. Jak doplnil, kromě příspěvků a dotací ze státního rozpočtu počítá fakulta s účetními operacemi na straně výnosů a vlastními výnosy, které budou použity také na krytí provozních nákladů fakulty.  Senátoři schválili také Výroční zprávu o činnosti CMTF UP za rok 2017 a fakultní organizační řád. Předseda Jaroslav Franc zároveň informoval o výsledku březnového hlasování senátu CMTF per rollam. Na jeho základě senátoři přijali usnesení, v němž vyjadřují podporu pronásledovaným křesťanům ve světě a zvláště čínským křesťanům, kteří žádají v České republice o azyl. Více informací je k dispozici ZDE.  K hlavním bodům dubnového zasedání akademického senátu patřila volba děkana pro příští čtyři roky. Funkci obhájil současný děkan Peter Tavel. Bližší informace publikoval Žurnál Online ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita bude hostit prestižní globální summit

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 19. Duben 2018 - 8:00
Na Univerzitě Palackého vrcholí přípravy na mezinárodní summit zaměřený na možnosti rozvoje excelentní vědy a výzkumu ve střední a východní Evropě. Summit, který se uskuteční od 24. do 26. dubna, pořádá společnost Times Higher Education (THE)  ve spolupráci s olomouckou univerzitou.  THE je jednou z nejvýznamnějších společností provádějících hodnocení univerzit z celého světa a poskytujících zpravodajství z oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu. Hosty setkání, které se zcela poprvé koná ve střední Evropě, budou uznávaní vědci, akademici, politici i byznysmeni. Tématem summitu je Excelence ve výzkumu: Nová Evropa – Budování centra pro světový výzkum. Představitelé institucí ze střední a východní Evropy se budou zabývat tím, jak mohou výzkumné ústavy nejlépe přispět ke zvýšení ekonomického růstu v regionu. Společnost Times Higher Education při příležitosti summitu také zpracuje a vydá unikátní žebříček univerzit nacházejících se v regionu tzv. Nové Evropy, která představuje 13 států EU, jež se staly členy po roce 2004. V programu summitu jsou mimo jiné vystoupení místopředsedy Evropského parlamentu Pavla Teličky, který bude mluvit o Národní strategii na podporu excelence ve výzkumu, přednáška teologa Tomáše Halíka či debaty na téma Nová Evropa v roce 2028 – nové centrum excelence a Navazování partnerství mezi Novou Evropou a zbytkem světa. Diskuzí se zúčastní rektoři několika tuzemských a zahraničních vysokých škol či bývalý předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš a další hosté summitu. 
Pro veřejnost je ve spolupráci s festivalem Academia film Olomouc, který se koná také příští týden, připravena beseda s významnými českými vědci o excelenci vědy ve starých a nových státech Evropské unie. Debatovat v Kapli Božího Těla budou ve čtvrtek 26. dubna v 18 hodin mimo jiné fyzikální chemik a generální ředitel RCPTM Radek Zbořil, nejcitovanější český vědec a chemik Pavel Hobza, historik a rektor UP Jaroslav Miller a držitel prestižního grantu Evropské výzkumné rady Michal Otyepka. Společnost Times Higher Education pořádá každoročně sérii osmi mezinárodních summitů, které bývají zaměřeny jak regionálně, tak tematicky. V České republice a ve střední Evropě jde o historicky první akci tohoto druhu. Úplný program summitu si můžete prohlédnout ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Na UP jednali předsedové senátů veřejných vysokých škol

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 18. Duben 2018 - 12:06
Za dosavadní tříletou existenci Fóra předsedů akademických senátů se jeho členové sešli poprvé na Univerzitě Palackého. Devatenáct čelných představitelů veřejných vysokých škol jednalo ve Freskovém sále rektorátu. Jednání předsedů akademických senátů se koná pravidelně dva krát do roka. Programy podzimních termínů připravují jednotlivé vysoké školy, jarní jednání doposud připravovala Univerzita Karlova v Praze. „Na Univerzitě Palackého jsme měli zhruba pětihodinové jednání a poté jsme senátory pozvali na prohlídku Uměleckého centra. Byli nadšeni jak krásnými prostory našeho rektorátu, tak jedinečností Konviktu,“ řekl Jiří Langer, předseda Akademického senátu UP a zároveň místopředseda Fóra předsedů akademických senátů. Každé jednání předsedů akademických senátů je podle Jiřího Langera charakteristické především sdílením dobrých nápadů a zkušeností z chodu univerzitních senátů. Navzájem se předsedové senátů informují i o tom, čemu je dobré se naopak vyvarovat. Každý ze senátorů má na jednání připravený pěti až desetiminutový komentář o tom, čemu se společně s kolegy věnuje na své alma mater. „Velmi často se zabýváme legislativou. Během všech dosavadních jednání jsme snad půl vyčleněného času strávili implementací novely zákona o vysokých školách. V této souvislosti jsme diskutovali o nových jednacích řádech, volebních řádech, pravidlech hodnocení kvality i o ustanovování rady pro vnitřní hodnocení,“ vypočetl Jiří Langer. Dodal, že před časem předsedové akademických senátů například diskutovali i o tom, jak vyřešit pravidelně se opakující situace, kdy student bakalářského studia přijde po státnicích o senátorský mandát, a to do doby, než se stane posluchačem navazujícího magisterského studia. S řešením přišli podle Jiřího Langera právě senátoři Univerzity Palackého. „Velmi mě těší, že některé naše dokumenty jsou pro jiné vysoké školy inspirací. Senátoři Univerzity Palackého pracují poctivě, jejich účast je na jednotlivých jednáních pravidelně téměř devadesátiprocentní. Jsem přesvědčený, že jsme dobrým partnerem vedení univerzity, což bohužel neplatí o všech vysokých školách,“ dodal Jiří Langer. Fórum předsedů akademických senátů pracuje při Radě vysokých škol. Na podzim se jednání uskuteční  v Lednici, a to na pozvání Mendelovy univerzity v Brně.  
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Medaile pro Petru Šobáňovou, proděkanku pedagogické fakulty

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 18. Duben 2018 - 7:30
Petra Šobáňová, proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy pedagogické fakulty, převzala Pamětní medaili Univerzity Palackého. Dostala ji za koncipování unikátního oboru Muzejní a galerijní pedagogika. Ocenění obdržela v úvodu jednání Vědecké rady PdF UP z rukou Libuše Ludíkové, děkanky fakulty. „Velmi si ocenění vážím. Patří nejen mě, ale i mým kolegům, kteří se na vzniku oboru podíleli a podporovali jeho rozvoj na naší fakultě,“ řekla Petra Šobáňová, proděkanka pedagogické fakulty. K tomu, že medaili získala právě ona, přispěl i Vlastislav Ouroda, náměstek pro řízení sekce kulturního dědictví ministra kultury, který přínos tohoto studijního oboru pro rozvoj české muzejní pedagogiky vyzdvihl. V dopise, který poslal před nedávnem děkance fakulty, ocenil i pomoc Petry Šobáňové při přípravě zápisu nové profese „edukátor v kultuře“ do Katalogu prací ve veřejných službách a správě. Vedení fakulty si uznání od náměstka ministra kultury, jakož i zásluh proděkanky Petry Šobáňové velice váží, neboť studijní obor Muzejní a galerijní pedagogika je v českém vysokém školství zatím unikátem, a profiluje tak Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého vůči ostatním pedagogickým fakultám. „Vznik nových věcí doprovázejí většinou obtíže. A i když má edukace v kultuře, zvláště muzejní a galerijní, v České republice dlouhou tradici a je plně srovnatelná se zahraničím, trvalo skoro třicet let, než došlo k legislativnímu posunu ve vnímání profese. Těší mě, že právě naše odborné a vzdělávací aktivity pomohly rozvoji muzejní a galerijní pedagogiky v ČR a věřím, že tuto oblast bude naše fakulta dále rozvíjet. Kulturně historické dědictví je tím, co utváří naši identitu, nese paměť naší společnosti a ukazuje nám užitečné historické paralely a stálé hodnoty lidského společenství,“ dodala Petra Šobáňová.  Právě připomínání hodnot je podle proděkanky Petry Šobáňové spojené s budováním oboru Muzejní a galerijní pedagogika. Na katedře výtvarné výchovy pedagogické fakulty se intenzivně pěstuje už víc než deset let, v podobě samostatného akreditovaného studia pak od roku 2012. Již v období po roce 1989 se v ČR pozvolna etablovaly profese muzejní a galerijní pedagog, respektive edukátor v kultuře, neexistoval ovšem studijní obor, který by na ně připravoval. „Olomoucký obor Muzejní a galerijní pedagogika dnes slouží jako model kvalifikačního optima pro muzejní pedagogy v České republice. Jeho existence je důležitým opěrným bodem pro další rozvoj edukace v kultuře,“ zdůraznila oceněná proděkanka. Navazující magisterský studijní program Edukace v kultuře připravuje edukátory pro uplatnění v paměťových a kulturních institucích a institucích, které zachovávají a rozvíjejí kulturní dědictví.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

UP Bike chce dostat studenty na kola a zachránit město

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 17. Duben 2018 - 15:21
Letošní cyklosezona budiž zahájena. I takový vzkaz nesou kola ve fakultních barvách, která se objevila před univerzitními budovami během „natíracího“ happeningu iniciativy UP Bike. Díky ní se studenti mohou se slevou zúčastnit soutěže Do školy na kole, třeba na půjčeném růžovém rekole. Do úterního natírání a zdobení kol se zapojilo několik desítek studentů i zaměstnanců univerzity. Kola ve fakultních, respektive univerzitních barvách nyní poslouží jako poutače informující zejména studenty o akcích, které iniciativa UP Bike chystá na květen. Chce totiž pomoci městu sužovanému dopravními omezeními.  „Cyklisté projíždějící snadněji ucpanými městskými částmi by mohli být inspirací například frustrovaným uživatelům aut. Univerzita proto prostřednictvím iniciativy UP Bike podpoří 50% příspěvkem na registraci do kampaně Zachraňte město - Do školy na kole až 200 studentů, kteří se rozhodnou vlastním příkladem situaci měnit,“ uvedl koordinátor Luděk Šebek z fakulty tělesné kultury. Zapojení do květnové soutěže tak studenty vyjde na pouhých 75 korun. Registrovat se je možné do konce dubna, podrobnosti o soutěži najdou zájemci tady. Díky UP Biku se studenti v květnu budou moci také se slevou zapojit do systému sdílení růžových kol Rekola, i tady iniciativa slibuje příspěvek ve výši poloviny měsíčního registračního poplatku. „Celý měsíc ježdění na kvalitních kolech přijde na příjemných 80 korun. Stačí v aplikaci Rekola kliknout na položku Uplatnit poukaz a zadat kód UPbike,“ doplnil Šebek. S koncem dubna také odstartuje pátá sezóna projektu Ride2sCool, kdy studenti Univerzity Palackého doprovázejí olomoucké žáky na kole na jejich cestě do školy. Pokud by se někdo chtěl k tomuto projektu připojit a získat zajímavou a smysluplnou praxi, může Luďka Šebka kontaktovat na e-mailu ludek.sebek@upol.cz. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Olomoučtí vědci vyvinuli látky, které chrání kůži před škodlivým zářením

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 17. Duben 2018 - 12:00
Olomoučtí vědci vyvinuli nové látky, které dokáží ochránit lidskou kůži před škodlivými účinky ultrafialového záření a mohly by najít uplatnění v kosmetice i lékařství. Jsou odvozeny od kinetinu – jednoho z cytokininů, tedy rostlinných hormonů ovlivňujících dělení buněk. Účinky látek popsali výzkumníci z Univerzity Palackého (UP) a olomouckého pracoviště Ústavu experimentální botaniky (ÚEB) Akademie věd ČR, jenž je součástí Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH). Studii publikovali v časopise European Journal of Medicinal Chemistry. Vývoji malých molekul odvozených od cytokininů se vědci z ÚEB věnují dlouhodobě, některé z nich již našly uplatnění v praxi. Tentokrát se zaměřili na látky na bázi kinetinu a ve spolupráci s kolegy z Lékařské fakulty UP zkoumali jejich účinky na lidské kožní buňky. „Jako první na světě jsme zjistili, že cytokininy a od nich odvozené látky dokáží chránit kožní buňky před škodlivými účinky obou typů ultrafialového záření, tedy UVA i UVB. To je informace nová, vědci se totiž dříve touto otázkou nezabývali. Důležité je i zjištění, že naše látky podporují přirozenou obranu kožních buněk,“ uvedl hlavní autor práce Martin Hönig z CRH, který se výzkumu věnuje i v rámci doktorského studia na Přírodovědecké fakultě UP. V uplynulých zhruba pěti letech spolu s kolegy vytvářel různé obměny molekuly kinetinu a sledoval vliv jejich struktury na biologickou aktivitu. Různé deriváty pak vědci testovali na lidských kožních buňkách in vitro, tedy v laboratorních podmínkách. „Nejprve jsme potvrdili, že látky nejsou fototoxické, tedy že se nestávají působením UV záření nebezpečnými. Následně jsme prokázali, že dokonce přispívají k ochraně kožních buněk tím, že vyburcují jejich přirozené obranné reakce,“ uvedla koordinátorka projektu Lucie Plíhalová. Příznivé účinky potvrdili badatelé in vivo. Působení nových derivátů vystavili háďátko obecné (Caenorhabditis elegans), což je půdní hlístice sloužící vědcům jako modelový organismus pro studium stresu a stárnutí. Řada látek má totiž na tento organismus překvapivě podobné účinky jako u savců. „Zjistili jsme, že naše látky chrání háďátko před oxidačním stresem, který jsme u něj uměle vyvolali. Chrání tedy před stresem nejen buňky v tkáňové kultuře, ale i celé organismy,“ doplnila Plíhalová. Výzkum navázal na předchozí studie a pokračuje i nadále. V současné době se badatelé zaměřují na přesnější popis mechanismu účinku série látek, jež vyvinuli. Látky byly patentově ochráněny přihláškou vynálezu a poměrně velká kosmetická firma je nyní testuje pro další využití v kosmetickém průmyslu.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Premiérové Olomoucké diskuzní fórum řešilo etiku v trestním řízení

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 17. Duben 2018 - 8:20
Úspěšnou premiéru má za sebou Olomoucké diskuzní fórum. S novým formátem debatního setkání, kdy má odborná veřejnost možnost na akademické půdě probírat aktuální trestněprávní témata se špičkovými experty, přišla katedra trestního práva Právnické fakulty UP. Tématem prvního ročníku byla Etika v trestním řízení. Autorem nápadu pořádat tato fóra je Filip Ščerba, vedoucí katedry trestního práva. „V rámci trestního práva vždy existovaly určité kontroverzní otázky, na které zástupci jednotlivých trestněprávních profesí – advokáti, státní zástupci, soudci, policisté – jen obtížně hledají přijatelné odpovědi a řešení, a to z důvodu odlišných úkolů, jež v trestním řízení plní. A tím i značně odlišné perspektivy, s níž daný problém vnímají. Vyšel jsem z toho, že akademická půda, která je z podstaty neutrální, je ideálním místem, aby představitelé zmiňovaných profesí o těchto kontroverzních problémech otevřeně a přímo debatovali,“ vysvětlil Filip Ščerba. Záměrem pořadatelů bylo vytvořit speciální platformu, která se bude lišit od vědeckých konferencí. „Odborné příspěvky budou tvořit pouze menší část programu. Mnohem větší prostor bude pro diskuzi, výměnu názorů a zkušeností lidí z praxe. Věřím, že představitelé jednotlivých trestněprávních profesí tak dostanou příležitost si kultivovaným způsobem vyříkat určité věci, které v rámci jednotlivých kauz řešit nemohou. Věřím, že z diskuzí vyplynou některé obecnější závěry a doporučení,“ řekl Filip Ščerba. Pro první diskuzní fórum pořadatelé zvolili téma Etika v trestním řízení. Role hlavních referujících se zhostili tři špičkoví odborníci v oblasti trestního práva – Jaroslav Fenyk, místopředseda Ústavní soudu, Lenka Bradáčová, vrchní státní zástupkyně v Praze, a Tomáš Sokol, místopředseda České advokátní komory. Na jejich příspěvky navázala téměř dvouhodinová diskuze. Řešily se například otázky – Kam až může zajít takzvaná ofenzivní obhajoba? Kdy je vystupování státního zástupce eticky nepřijatelné? Jakým jednáním může soudce vzbuzovat důvodné pochybnosti o své nestrannosti? „Příspěvky hlavních přednášejících budou otištěny v jednom z čísel profesního časopisu Státní zastupitelství. Byl jsem požádán, abych k nim napsal úvodník, komentář. Fórum tak bude užitečné i pro ty, kteří se jej nemohli zúčastnit,“ doplnil Filip Ščerba. Na premiérové Olomoucké diskuzní fórum se přihlásilo téměř 90 zájemců. Z kapacitních důvodů ale museli pořadatelé část z nich odmítnout. Na fakultu dorazil například Jan Lisický z Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. „Velmi si cením zorganizování této akce, výběr referujících byl skvělý. Je potřeba otevřeně diskutovat o tomto typu otázek, zvolený formát je podle mě ideální,“ uvedl Jan Lisický. Organizátoři by rádi z Olomouckého diskusního fóra udělali tradici. „Pro začátek bychom jej chtěli pořádat jednou za rok. Téma bychom vždy volili co možná nejaktuálnější. Takže si počkejme, co na poli trestního práva přinese další rok,“ dodal Filip Ščerba.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

... se v úterý 17. dubna koná 4. ročník konference Učíme o globálních souvislostech?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 16. Duben 2018 - 12:52
Letos s podtitulem Obraz rozvojových zemí v médiích. Hlavní program akce, kterou pořádá vzdělávací organizace ARPOK, se koná od 9 do 17 hodin v Pevnosti poznání. Dopolední část je vyplněna prezentací Zdenky Burešové z FF na téma Úvod do mediální geografie. V programu je i panelová diskuze a workshopy. . Více...
Kategorie: Novinky z UP a PřF

... v úterý 17. dubna proběhne 4. ročník konference Učíme o globálních souvislostech?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 16. Duben 2018 - 12:52
Letos s podtitulem Obraz rozvojových zemí v médiích. Hlavní program akce, kterou pořádá vzdělávací organizace ARPOK, se bude konat od 9 do 17 hodin v Pevnosti poznání. Dopolední část bude vyplněna prezentací Zdenky Burešové z FF  na téma Úvod do mediální geografie. V programu je i panelová diskuze a workshopy. . Více...
Kategorie: Novinky z UP a PřF

... se ve čtvrtek bude v Olomouci konat již čtvrtý ročník procházky vernisážemi XY 2018?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 16. Duben 2018 - 12:28
Jedná se o společný projekt olomouckých nezávislých galerií pod záštitou PAFu, letos zaměřený na tvorbu bratislavských umělců. Během jednoho odpoledne proběhne série vernisáží, performance a site-specific instalací slovenských tvůrců. Celou procházku pak zakončí afterparty, kterou ovládne londýnský producent a hudebník usídlený v Bratislavě BZGRL. Více...
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Do Olomouce míří na kongresy chirurgové a anesteziologové

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 16. Duben 2018 - 11:31
Hned dvě významné odborné lékařské akce se uskuteční tento týden v Olomouci. Do města přijedou hosté dvoudenního chirurgického kongresu Petřivalského-Rapantovy dny a šestého ročníku jednodenního anesteziologického semináře Hirschův den. Letos poprvé dojde k propojení obou akcí v rámci společného bloku věnovaného interdisciplinární spolupráci mezi chirurgy a anesteziology. Setkání, nad kterými převzal záštitu děkan Lékařské fakulty UP Milan Kolář, pořádá Fakultní nemocnice Olomouc. Petřivalského-Rapantovy dny jsou jednou z nejvýznamnějších a nejstarších odborných akcí v České republice se zaměřením na chirurgii. Každé dva roky při této příležitosti do Olomouce míří specialisté - lékaři i zdravotní sestry z České republiky a Slovenska. Konferenci, která se letos uskuteční již posedmadvacáté, pořádá I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta UP. Setkání začíná již ve středu 18. dubna odpoledne zasedáním výboru české chirurgické společnosti a pokračuje ve čtvrtek a pátek odborným programem. „Tak jako v předchozích letech budou i letos zastoupena nejvýznamnější chirurgická pracoviště u nás,“ uvedl přednosta I. chirurgické kliniky FN Olomouc Čestmír Neoral. Příspěvky předních odborníků se budou věnovat například dlouhodobým výsledkům kombinované chirurgické a onkologické léčby nádorů horní partie zažívacího traktu v závislosti na stádiu choroby, rekonstrukčním výkonům v abdominální chirurgii, komplikacím miniinvazivní a klasické hrudní chirurgie a jejich řešení nebo chirurgické léčbě funkčních onemocnění anorekta. Ve čtvrtek se v Clarion Congress Hotelu sejdou i anesteziologové na šestém ročníku Hirschova dne. Jednodenní seminář, pořádaný od roku 2013 Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Olomouc, nabízí lékařům, sestrám a studentům přednášky k aktivní problematice týkající se anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče. „Na rozdíl od předchozích ročníků, kdy byl program sestavený především z regionálních příspěvků, jsou letos všichni přednášející vyzvaní a jedná se o známé a respektované osobnosti v našem oboru. Snažili jsme se přitom, aby program odrážel aktuální problematiku a často diskutované otázky oboru,“ uvedla přednostka pořádající kliniky Olga Klementová a upozornila například na úvodní čestnou přednášku děkana Lékařské fakulty UP Milana Koláře na téma Principy antibiotické profylaxe. Nejvýznamnější novinkou je letos propojení programu obou akcí. V rámci společného multidisciplinárního bloku zaznějí příspěvky, které jsou atraktivní pro specialisty obou oborů. „Na společný program jsem velmi zvědavý, především potom na blok příspěvků věnovaných vitální indikaci, tedy souboru naléhavých okolností, které si vynucují provedení určitého lékařského zákroku, bez něhož je minimální naděje na přežití. Je to momentálně velmi diskutovaná problematika a v programu jsou příspěvky na toto téma z pohledu anesteziologa, chirurga, internisty a právníka,“ řekl Čestmír Neoral.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Korejská návštěva

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 16. Duben 2018 - 8:38
Na UP zavítala delegace z korejského velvyslanectví. Do Olomouce přijel generalní tajemník Kwon Ogi a jeho asistentka I Sonjong. Spolu s lektorem korejského jazyka na FF UP Bumo Kawkem a Davidem Uhrem z katedry asijských studií je přijal rektor Jaroslav Miller. „Cílem této schůzky byly příprava podmínek pro založení Institutu krále Sejonga (King Sejong Institute). S využitím tohoto institutu by UP měla získat větší potenciál k výuce korejštiny a dalšímu rozvoji korejských studií,“ objasnil důvod návštěvy prorektor UP Martin Kudláček.  FOTO: ZO UP
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Návštěva Chicaga: přednáška pro kolegy a účast na celosvětové konferenci

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 16. Duben 2018 - 8:00
Přednášet pro kolegy z John Marshall Law School a zúčastnit se celosvětové konference europeanistů. To byly hlavní cíle cesty dvou akademiků Právnické fakulty Univerzity Palackého do Chicaga. Václav Stehlík, vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva, se svým kolegou Ondrejem Hamuľákem ze stejné katedry vyjel na pracovní cestu do Spojených států amerických na konci března. Prvním bodem jejich programu byla návštěva prestižní John Marshall Law School spojena s vystoupením v rámci „guest lectures“. Pro Václava Stehlíka to byl po deseti letech návrat na místo, kde strávil jako stážista v rámci Fulbrightova programu půl roku. S Ondrejem Hamuľákem si pro pedagogy z John Marshall Law School připravili přednášku Fifteen Years of Interaction between the Czech Constitutional Law and EU Law. „Impulz k přednášce vznikl na základě mé dřívější profesní spolupráce s profesorem Michaelem Sengem,“ vysvětlil Stehlík. John Marshall Law School má dlouhodobě velmi dobré vazby na Českou republiku. Nejintenzivněji zatím spolupracuje s brněnskou právnickou fakultou. V poslední době zanechal v Chicagu českou stopu například i student PF UP Jan Dohnal, který tam jako stážista psal svoji diplomovou práci. Nejnovějším výsledkem olomoucko-chicagské spolupráce bude návštěva profesora Michaela Schlesingera, který by měl na PF UP strávit celý akademický rok 2018/2019 jako „visiting Fulbright professor“. Druhým cílem chicagské cesty Václava Stehlíka a Ondreje Hamuľáka se stalo sympozium 25th International Conference of Europeanists. Tématem konference, kterou organizovala Council for European Studies, bylo Europe and the World: Mobilities, Values and Citizenship. „Na náš návrh byl do programu zařazen panel Legal Aspects of Migration in Central Europe, kterému jsem předsedal. Již samotné přijetí návrhu panelu považuji vzhledem k přísné selekci vědeckým výborem Council for European Studies za úspěch našeho pracoviště. V rámci panelu jsme s kolegou Hamuľákem prezentovali své příspěvky. Aktivně se do panelu zapojili také kolegové z Maďarska a Polska. A jako diskutujícího experta jsme pozvali právě Michaela Senga z John Marshall Law School,“ popsal Stehlík. A dodal, že spolupráce se sousedními zeměmi v oblasti řešení otázek migrace ve střední Evropě bude pokračovat. „Už na přelomu května a června budeme mít společnou visegrádskou konferenci v Budapešti.“ Olomoučtí akademici se také stihli potkat s generálním konzulem ČR v Chicagu – Bořkem Lizcem, který je pozval na audienci. Pracovní návštěva Chicaga se uskutečnila v rámci projektu Václava Stehlíka – Právní postavení osob ze třetích zemí v právu Evropské unie, který podpořila Grantová agentura ČR.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Den zdraví na pedagogické fakultě

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 15. Duben 2018 - 7:30
Na pedagogické fakultě se konal Den zdraví. Akce s podtitulem Digitální zdravotní gramotnost a výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví se účastnilo víc než stovka učitelů a dalších pracovníků ze školství, zdravotnictví a oblasti prevence. Interaktivní vzdělávací konference Den zdraví pedagogické fakulty se pravidelně koná při příležitosti Světového dne zdraví a Dne vzdělanosti. Každoročně se věnuje tématům souvisejícím s výchovou a podporou zdraví a zdravého životního stylu. Letošní program obsahoval příspěvky o rizikovém chování v kyberprostoru, antropologii a výchově ke zdraví či příspěvky o nevyužitých možnostech sexuální výchovy ve školách. O aktuálních tématech v dětské sexuologii hovořil Pavel Turčan z olomouckého Centra Mediol, o sexualitě žáků s postižením měla přednášku Dana Štěrbová z katedry společenských věd v kinantropologii FTK UP, na téma Historický přehled paternitních testů hovořil Jiří Šantavý z Gynekologicko-genetické poradny Olomouc. „S odstupem sedmi let jsme se vrátili k problematice výchovy a sexuálně reprodukčnímu zdraví, a to především proto, že výsledky aktuálních testů české dospívající generace nejsou na úrovni kognitivní a především behaviorální zdaleka optimální. Z poslední Zprávy o zdraví a životním stylu školáků (HBSC) vyplývá, že zkušenost s pohlavním stykem mají 15ti letí Češi, respektive dívky, častější, než ve zbylých čtyřiceti zemí, které studie HBSC zahrnuje. To se odráží i na situaci pohlavně přenosných chorob. Na konci roku 2017 bylo v České republice diagnostikováno 3 953 HIV pozitivních jedinců,“ řekla Michaela Hřivnová z katedry antropologie a zdravovědy a zároveň vedoucí Centra výzkumu zdravého životního stylu. Tato vzestupná tendence v České republice se podle zprávy projevuje také u výskytu dalších pohlavně přenosných chorob, jakými jsou kapavka, syfilis či lymfogranuloma venereum.  „Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví nachází své místo ve výchovně vzdělávacím procesu, a to od předškolního, přes základní, gymnaziální až po střední odborné vzdělávání. V prostředí pedagogické praxe se však stále setkáváme s jistou obezřetností, tabuizováním až negací k některým subtématům,“ dodala Michaela Hřivnová. Přínos této interaktivní konference, která letos zaměřila svou pozornost i na digitální zdravotní gramotnost, spatřuje především v oblasti prevence, osvěty a popularizace témat. Během doprovodného programu tradiční konference mohli zájemci využít i přístroj InBody 720, který diferencuje tělesnou hmotnost, Den zdraví nabídl i prezentaci edukačních materiálů, svůj program měl také Edukační koutek Mamma HELP. Den zdraví uspořádaly Centrum výzkumu zdravého životního stylu a Centrum celoživotního vzdělávání, Centrum prevence rizikové virtuální komunikace, katedra antropologie a zdravovědy, katedra primární a preprimární pedagogiky a katedra psychologie a patopsychologie pedagogické fakulty ve spolupráci s katedrou tělesné výchovy a výchovy ke zdraví PdF MU v Brně, Státním zdravotním ústavem, Asociací pro podporu zdraví a výchovu ke zdraví, Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Akademický senát fakulty zdravotnických věd povede opět Lukáš Merz

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 14. Duben 2018 - 8:00
Senátoři fakulty zdravotnických věd, zvolení v březnu tohoto roku na další tři roky, zvolili nové předsednictvo. Předsedou senátu se stal opět odborný asistent Ústavu společenských a humanitních věd Lukáš Merz, který jej vedl i v předchozích dvou volebních obdobích. Staronový předseda získal potřebnou nadpoloviční většinu dvanáctičlenného senátu hned v prvním kole tajné volby. Hlasovalo pro něj devět senátorů, tři se zdrželi. „Děkuji za všechny hlasy a doufám, že i v následujícím období budeme dobře spolupracovat jak s v rámci nově zvoleného senátu, tak i s vedením fakulty. Budu se snažit, aby to bylo ku prospěchu všech,“ uvedl Lukáš Merz po svém zvolení. Do funkce první místopředsedkyně zvolili senátoři Štěpánku Bubeníkovou, zástupkyni přednosty pro školství Ústavu porodní asistence, místopředsedkyní za studentskou komoru se stala studentka prvního ročníku oboru Porodní asistence Jana Vrbová. Děkan Jaroslav Vomáčka popřál novému senátu úspěšná jednání v nadcházejících třech letech a vyjádřil přesvědčení, že spolupráce s vedením fakulty bude i nadále oboustranně prospěšná. Senátory zároveň seznámil s aktuálním stavem fakulty i s plány pro její další rozvoj v oblasti vědy, výuky i investic. V průběhu jednání schválil nový senát také rozpočet FZV na rok 2018, jehož návrh předložila a okomentovala tajemnice fakulty Lenka Dostálová. Podle jejích informací obdržela fakulta pro letošní rok podle ukazatelů A + K základní dotaci ve výši 44 milionů korun, což představuje nárůst o 2,5 miliónů oproti loňskému roku. Zvýšil se rovněž příspěvek na rozvoj výzkumné organizace (RVO), který letos činí 1,7 milionů, tedy o zhruba půl milionů více než loni.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Účastníci konference obecních policií si vyměňovali zkušenosti na půdě právnické fakulty

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 13. Duben 2018 - 12:30
Právnická fakulta UP tento týden dokázala, že umí plnit roli instituce s výrazným celospolečenským přesahem. Tím důkazem byla mezinárodní konference obecních policií, kterou po tři dny hostila. Do Olomouce přijeli zástupci obecních policií z Česka, Slovenska a Polska, aby řešili aktuální témata spojená se svou prací. Na dvě stě účastníků diskutovalo například o bezpečném prostoru, legislativě, prevenci, kybernetické kriminalitě nebo o trendech v moderních technologiích. „Konference nebyla určena pouze pro městské a obecní policie, ale setkali se na ní i reprezentanti státní správy a samospráv, partnerských organizací, integrovaného záchranného systému a v neposlední řadě i akademické sféry,“ podotkl Daniel Bednařík, předseda představenstva FT Technologies a.s., která byla hlavním pořadatelem akce. Letošní ročník konference byl v pořadí již třetí. „Odborné setkání se rok od roku rozrůstá. Letos bylo poprvé vícedenní. Spojení právnické fakulty s naší akcí vnímám velmi pozitivně. Naprosto se naplnila naše očekávání a ukázalo se, že propojení má smysl. Často se tu například hovořilo o legislativě. Zázemí bylo skvělé. Byl bych rád, kdybychom hledali s fakultou další formy spolupráce,“ zhodnotil Daniel Bednařík.  Význam sympózia potrhla účast řady významných hostů. Mezi nimi i policejního prezidenta ČR, který pozdravil účastníky v rámci slavnostního zahájení. „Jsem velmi rád, že na tuto konferenci byli přizváni o zástupci republikové policie. Evropu ovládá teror, nelegální migrace, kybernetické hrozby. Koordinace s městskou a obecní policií v případě mimořádných událostí bude naprosto zásadní. Jsem přesvědčen, že pokud se budeme setkávat v tomto formátu, tak děláme zásadní krok k profesionalizaci, ke zvládání problémů a poznávání nových trendů. Už podle tematického zaměření příspěvků věřím, že setkání bude velmi kvalitní,“ řekl policejní prezident Tomáš Tuhý. Děkanka právnické fakulty zase vyzdvihla propojení akademického světa s tím mimouniverzitním. „Kromě toho, že jsou vysoké školy školskými zařízeními a výzkumnými institucemi, jsou zároveň také institucemi, které by měly působit ve veřejném prostoru. A právě tato konference je ideálním příkladem, jak může naše fakulta tuto třetí úlohu - společenskou roli naplňovat. Je pro nás ctí, že můžeme být spoluorganizátory této výjimečné akce,“ řekla na úvod Zdenka Papoušková. Konferenci si nenechal ujít Peter Horváth, ředitel Městské policie Opava. „Přijel jsem si pro informace avizované v jednotlivých příspěvcích, seznámit se s novinkami, které se týkají naší práce, a vyměnit si cenné zkušenosti. Cením si možnosti neformálního setkání s kolegy z jiných měst a okolních států. Takových příležitostí jako zástupci městských policií příliš nemáme. Právnická fakulta byla podle mě ideální volba pro místo konání, organizačně byla akce výborně připravená,“ zhodnotil Peter Horváth. Pořadatelé při sestavování programu mysleli i na posluchače právnické fakulty. Dnes dopoledne jim vyhradili panel nazvaný Přestupky jako škola práva i života. Studenti debatovali s vrchním ministerským radou ministerstva vnitra Janem Potměšilem. Mluvilo se například o místě přestupků v systému práva, o praxi správních orgánů projednávajících přestupky a jejich roli ve veřejné správě. Olomoucká právnická fakulta hostila III. Mezinárodní konferenci obecních policií od středy do pátku. Účastníci si vyslechli celkem dvacet zajímavých přednášek v rámci čtyř panelů.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Přírodovědecká fakulta bude letos hospodařit s více než půlmiliardou korun

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 13. Duben 2018 - 10:30
S příjmy bezmála 541 milionů korun bude letos hospodařit přírodovědecká fakulta. Rozpočet na rok 2018, který je sestaven jako přebytkový, ve středu schválil akademický senát fakulty. Rozpočet počítá s náklady fakulty v hodnotě 532 milionů korun, takže jeho bilance je více než osm milionů korun v kladných číslech. „Rozpočet oproti loňsku narostl zejména díky vysokému vědeckému výkonu pracovníků naší fakulty. Také se do něj promítl celkový růst výdajů na výzkum v ČR a mírné navýšení financí na vysokoškolské vzdělávání,“ komentoval schválený rozpočet předseda akademického senátu Tomáš Opatrný.  Úkolem akademického senátu je podle něj dohlížet na rozdělení těchto finančních prostředků. „To by mělo být zcela transparentní a mělo by v rozumné míře skloubit poněkud protichůdné požadavky na spravedlnost a na žádoucí motivační efekty,“ uvedl Opatrný. Ekonomická komise podle Tomáše Opatrného věnovala přípravě rozpočtu fakulty na letošní rok mnoho času, aby byl připraven kvalitně. „Věřím, že peníze, které od veřejnosti dostáváme, dokážeme i letos proměnit v mnoho skvělých výzkumných výsledků a též dopřát našim studentům solidní vysokoškolskou průpravu,“ dodal předseda akademického senátu. Hlavní část letošních příjmů přírodovědecké fakulty tvoří dotace, které mají činit 256 milionů korun. Rozpočet zahrnuje státní příspěvek na výuku studentů v celkové výši 243 milionů korun a 30 milionů korun hodlá fakulta utržit za prodej svých služeb. Akademický senát ve středu kromě rozpočtu na letošní rok schválil také pravidla dělení finančních prostředků oborům, hospodářským jednotkám a centrálním jednotkám přírodovědecké fakulty a obecné zásady hospodaření.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Rektorky a rektoři v Ostravě

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 13. Duben 2018 - 8:54
Rektorky a rektoři. Ostravská univerzita hostila ve čtvrtek 145. zasedání Pléna České konference rektorů. Na programu byla mimo jiné debata s ministrem školství a aktuálních problémech VŠ a diskuze se zástupci Národního akreditačního úřadu a stavu akreditačních procesů. Foto: Lucie Nohlová, Ostravská univerzita
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Děkan Šafář si připil s úspěšnými sportovci

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 13. Duben 2018 - 8:00
Další úspěchy studentům fakulty tělesné kultury, kteří se v minulém roce blýskli na sportovních kolbištích, popřál na setkání v Aplikačním centru BALUO děkan Michal Šafář a také jeho předchůdce Zbyněk Svozil. Mezi oceněnými sportovci nechyběly například hráčky DHK Zora Olomouc, které vloni pod vedením Jana Bělky z katedry sportu skončily v lize na třetím místě a získaly tak po sedmi letech medaili, oceněn byl také třeba čtvrtý nejlepší halový biketrialista v Evropě Matěj Popelka, ploutvový plavec Jakub Jarolím, jenž si přivezl dvě medaile ze Světových her v Polsku, nebo vodáci Lenka Sováková a Václav Kristek. „Tady si odpustím jakýkoliv komentář, protože o kuši vím jen to, že z ní střílel Vilém Tell,“ uvedl děkan Šafář další z oceněných, studentku rekreologie Lenku Skládalovou. Ta se vloni ve střelbě z kuše stala halovou mistryní České republiky a „venkovní“ vicemistryní, na mistrovství světa pak skončila dvanáctá. „Trénujeme v Kostelci na Hané, kde máme vlastní střelnici. Střílí se venku na 35, 50 a 65 metrů, vevnitř v hale pak na 18 metrů, tady je to ještě krátké,“ přeměřila si Skládalová prostor při zvídavých děkanových otázkách. Ze setkání, jež vyvrcholilo společným přípitkem, si sportovci odnesli trička s univerzitním motivem, studentky navíc květinu, všem brzy na účtech přistane ještě finanční odměna. Někteří ale odešli také s úkolem přivést na fakultu další zástupce své disciplíny, aby fakulta byla centrem tohoto sportu, jako je tomu nyní třeba u ploutvového plavání. V této disciplíně totiž vedle zmíněného Jakuba Jarolíma v barvách novojičínského týmu dominují České republice olomoucké plavkyně, které trénuje právě bývalý děkan fakulty tělesné kultury Zbyněk Svozil.  Přehled oceněných studentů FTK si můžete prohlédnout zde.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Karneval APA v prvorepublikovém hávu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 12. Duben 2018 - 14:46
Do časů první republiky se na jeden večer přenesl sál olomouckého BEA centra, a sice díky studentům fakulty tělesné kultury, kteří zorganizovali jedenáctý ročník Karnevalu APA. V reji masek bylo možné spatřit páry v elegantních šatech, vojáky, kočičku a pejska, kteří vařili dort, sudetského Němce nebo třeba limuzínu Tatra, na vše z výšky dohlížel T. G. Masaryk. Tančilo se, jásalo se, byly ale také předány výroční APA ceny, za přínos oboru byl uveden do Síně slávy docent Ladislav Bláha z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Více fotografií si můžete prohlédnout na facebooku FTK. Foto: Martin Višňa.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor - Novinky z UP a PřF