Novinky z UP a PřF

Biofyzici přispěli k výzkumu proteinového superkomplexu rostlin v 3D s vysokým rozlišením

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 3. Listopad 2017 - 8:00
První trojdimenzionální model největšího stabilního superkomplexu fotosystému II, navíc v unikátním rozlišení, přinesl mezinárodní výzkum, na němž se kromě vědců z Nizozemska a Francie podíleli i zástupci olomouckého Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum Roman Kouřil a Ravindra S. Kale. Výsledek jejich zhruba dvouleté práce nedávno publikoval prestižní časopis Nature Plants. Znalost struktury fotosystému II je klíčová nejen pro pochopení mechanismů přenosu absorbovaného slunečního světla a jeho využití ve fotosyntéze, ale také například pro porozumění aklimační strategie rostlin vystavených měnícím se světelným podmínkám. Odborníci ke studiu využili kromě klasické transmisní elektronové mikroskopie také kryogenní elektronovou mikroskopii, za jejíž vývoj byla letos udělena Nobelova cena v oboru chemie. Právě technologický vývoj v této oblasti umožňuje vědcům studovat velké proteinové superkomplexy v 3D s atomárním rozlišením. Nespornou výhodou kryogenní elektronové mikroskopie je to, že k vysokému rozlišení nemusí být zkoumaný proteinový komplex ve formě krystalu, jak je tomu v případě běžné rentgenové strukturní analýzy. „Naše práce je první studie největšího superkomplexu fotosystému II v 3D při tak vysokém rozlišení. Navázali jsme na náš výzkum z roku 2009, kdy jsme postupovali klasickou metodou elektronové mikroskopie a získali 2D strukturu s rozlišením 12 angströmů, tedy 0,12 nanometru. Měli jsme ambici posunout se dál. Díky zdokonalené metodě kryogenní elektronové mikroskopie jsme nyní dosáhli v 3D rozlišení 5,3 angströmů, což bylo i pro nás velké překvapení,“ uvedl biofyzik Roman Kouřil. Podle něj se v posledních letech touto oblastí výzkumu zabývá stále více týmů ve světě a snaží se posunout hranice ještě více. Obrovský „boom“ v kryogenní elektronové mikroskopii nastal po zavedení nového typu detektorů elektronů v letech 2012-2013, díky nimž je detekce mnohem rychlejší a citlivější. Superkomplex  fotosystému II se skládá z jádra, jehož struktura je obdobná u všech fotosyntetizujících organismů. U rostlin se k tomuto jádru váže celá řada specifických anténních komplexů, které absorbují světlo. „Otázkou je, proč rostliny mají právě takové uspořádání světlosběrného anténního komplexu a jakou roli hrají jeho jednotlivé součásti. Díky základnímu výzkumu získáváme informace o tom, jakým způsobem je absorbovaná světelná energie přenášena do jádra a reakčního centra fotosystému. Detailní znalost organizace pigmentů v anténních komplexech je velmi důležitá pro pochopení toho, jak fotosystém dovede světelnou energii správně využít, nebo – pokud je jí nadbytek – jak se jí dokáže bezpečně zbavit,“ objasnil Kouřil.  Spolu s kolegy navíc přispěli k objasnění specifických vlastností superkomplexu, a to zejména flexibility anténního fotosystému superkomplexu. Experimentální práce byla provedena převážně v Nizozemí v národním mikroskopickém centru NeCEN a na Univerzitě v Groningenu, kde Roman Kouřil devět let působil jako postdoc. I po návratu na Univerzitu Palackého v Olomouci udržuje s tamními kolegy spolupráci. Například před třemi lety společně provedli strukturní charakterizaci dalšího z proteinových superkomplexů, fotosystému I – NAD(P)H dehydrogenázy, který patří k důležitým funkčním jednotkám fotosyntetického aparátu rostlin.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Kandidáti na děkana pedagogické fakulty prezentovali své vize před akademickou obcí

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 2. Listopad 2017 - 11:01
Libuše Ludíková, Čestmír Serafín a Petr Zemánek. To jsou kandidáti na děkana pedagogické fakulty na funkční období 2018-2022. Včera vystoupili s prezentací svých vizí před akademickou obcí fakulty a ve zhruba hodinové následné diskuzi hovořili s akademiky i studenty o tématech, která aktuálně řeší nejen fakulta, ale i univerzita a české vysoké školství. Volby nového děkana nebo děkanky pedagogické fakulty se uskuteční už 8. listopadu. V aule pedagogické fakulty se včera sešla její akademická obec s kandidáty na děkana. Již dříve přijaté usnesení AS PdF UP stanovilo, že každý z kandidátů měl pětadvacet minut na to, aby shrnul, s jakými vizemi se o funkci děkana uchází. O pořadí jejich prezentace rozhodl los. Petr Zemánek, který před akademickou obcí vystoupil jako první, nabízí fakultě zkušenosti, které získal nejen v pedagogické a vědecko-výzkumné sféře, ale i v komerčním sektoru. „Mým cílem je prosperující a konkurenceschopná fakulta s lidskou tváří. Pokud se stanu děkanem, rád bych, aby mé funkční období bylo charakterizováno právě těmito třemi slovy. Jsem odpovědný za vzdělávání dalších generací, ale mám odvahu přijít s inovativními řešeními,“ řekl Petr Zemánek z katedry antropologie a zdravovědy. Jako děkan by chtěl na fakultě zvýšit počet zahraničních posluchačů i studentských a zaměstnaneckých mobilit. Je to podle něj nutné pro navázání dalších kontaktů důležitých pro publikační a vědecko-výzkumnou činnost. Mimo jiné by podporoval kariérní růst a mezioborovou spolupráci. Ve srovnání s ostatními pedagogickými fakultami v republice označil tu olomouckou za jakýsi střed. Odlišný názor poté vyslovil jeho protikandidát Čestmír Serafín, současný děkan fakulty, který ve své prezentaci označil pedagogickou fakultu za dynamicky se rozvíjející část univerzity, která je v mnoha oborech excelentní i unikátní. Ve své prezentaci mimo jiné hovořil o posílení vědecké práce, potřebě rozšíření spolupráce s odbornou praxí i se zahraničím. Pedagogická fakulta by se podle něj měla víc zabývat i inovativními formami výuky, které je nutné provázat s moderními technologiemi. Aktuální je podle něj i tvorba nové metodiky dělení financí uvnitř fakulty. „Fakulta má i řadu úspěchů. Má uzavřeno 182 erasmovských smluv s 29 zeměmi světa. Založili jsme tradici letních škol, o které je nebývalý zájem v zahraničí. Ve vědecké práci máme tradici. Jsme řešiteli několika projektů GA ČR, desítky projektů v rámci operačních programů i řady dalších. Účastníme se i smluvního výzkumu, který je spojován spíše s přírodovědeckými a technickými univerzitami. Jsme vynikající v umělecké činnosti, což dosvědčuje naše první místo mezi pedagogickými fakultami v republice,“ řekl Čestmír Serafín. Zdůraznil, že se fakulta nachází v čase transformace, kterou nastolují nejen legislativní změny a s tím související aplikace nového vysokoškolského zákona, tak i změny, které stanovují ekonomické podmínky. Podstatné jsou i odlišná pravidla související s vykazováním vědy, výzkumu i tvůrčí činnosti v rámci metodiky hodnocení výzkumných organizací. Složitou dobu, v níž se pedagogická fakulta nachází, shodně vnímá i nynější proděkanka Libuše Ludíková, která už fakultu dříve vedla. „Našim cílem by mělo být zvyšování kvality. Máme novou legislativu, před sebou máme institucionální akreditaci. Učitel se stal regulovanou profesí, k tomu musíme nastavit standardy i uvnitř univerzity. Před sebou máme i novou metodiku, která zahajuje období, jež bude vnímat odlišně výzkumné organizace. Ekonomické podmínky pro vysoké školy také nejsou jasné. To vše nás bude ovlivňovat,“ řekla Libuše Ludíková. Pokud by se stala děkankou, podporovala by mimo jiné oborové didaktiky, vyšší míru zastoupení praxe, internacionalizaci, vědecké aktivity, širší nabídku celoživotního vzdělávání a spolupráci s absolventy a jejich setkávání už po deseti letech. Chtěla by zvýšit doktorská stipendia, důležité jsou pro ni i vztahy s veřejností. Harmonogram voleb kandidáta na děkana pro funkční období od 1. února 2018 do 31. ledna 2022 přijal Akademický senát PdF UP v červnu. Písemné návrhy na kandidáty mohli akademici fakulty podávat do 22. září. Všechny návrhy postoupili senátoři 25. září zvláštní volební komisi AS PdF UP. Ta obdržela patnáct platných návrhů, z nichž pět patřilo Libuši Ludíkové, osm Čestmíru Serafínovi a dva Petru Zemánkovi. Akademický senát pedagogické fakulty bude volit děkana 8. listopadu. Prof. Libuše Ludíková, CSc., proděkanka pro vědu, výzkum a doktorská studia a statutární zástupkyně děkana pedagogické fakulty, členka Ústav speciálněpedagogických studií. Úvahy o nejbližším čtyřčlenném týmu proděkanů: proděkan pro studijní záležitosti Pavel Neumaister, proděkan pro vědu a výzkum Vojtech Regec, proděkanka pro zahraniční záležitosti Jana Kvintová, proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy Petra Šobáňová. Doc. Čestmír Serafín, děkan pedagogické fakulty, člen katedry technické a informační výchovy. Úvahy o pětičlenném proděkanském týmu: změnil by svůj dosavadní tým ve dvou až třech pozicích, jména však sdělí až před volbou. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D., tajemník katedry antropologie a zdravovědy. Úvahy o pětičlenném týmu proděkanů: proděkan pro vnitřní a zahraniční vztahy Vojtech Regec, proděkan pro akreditaci a kvalitu vzdělávání Pavel Neumaister, proděkan pro studijní a sociální věci David Nocar, proděkanka pro vědu a výzkum Kateřina Vitásková.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Kandidáti na děkana pedagogické fakulty prezentovali své vize před akademickou obcí

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 2. Listopad 2017 - 11:01
Libuše Ludíková, Čestmír Serafín a Petr Zemánek. To jsou kandidáti na děkana pedagogické fakulty na funkční období 2018-2022. Včera vystoupili s prezentací svých vizí před akademickou obcí fakulty a ve zhruba hodinové následné diskuzi hovořili s akademiky i studenty o tématech, která aktuálně řeší nejen fakulta, ale i univerzita a české vysoké školství. Volby nového děkana nebo děkanky pedagogické fakulty se uskuteční už 8. listopadu. V aule pedagogické fakulty se včera sešla její akademická obec s kandidáty na děkana. Již dříve přijaté usnesení AS PdF UP stanovilo, že každý z kandidátů měl pětadvacet minut na to, aby shrnul, s jakými vizemi se o funkci děkana uchází. O pořadí jejich prezentace rozhodl los. Petr Zemánek, který před akademickou obcí vystoupil jako první, nabízí fakultě zkušenosti, které získal nejen v pedagogické a vědecko-výzkumné sféře, ale i v komerčním sektoru. „Mým cílem je prosperující a konkurenceschopná fakulta s lidskou tváří. Pokud se stanu děkanem, rád bych, aby mé funkční období bylo charakterizováno právě těmito třemi slovy. Jsem odpovědný za vzdělávání dalších generací, ale mám odvahu přijít s inovativními řešeními,“ řekl Petr Zemánek z katedry antropologie a zdravovědy. Jako děkan by chtěl na fakultě zvýšit počet zahraničních posluchačů i studentských a zaměstnaneckých mobilit. Je to podle něj nutné pro navázání dalších kontaktů důležitých pro publikační a vědecko-výzkumnou činnost. Mimo jiné by podporoval kariérní růst a mezioborovou spolupráci. Ve srovnání s ostatními pedagogickými fakultami v republice označil tu olomouckou za jakýsi střed. Odlišný názor poté vyslovil jeho protikandidát Čestmír Serafín, současný děkan fakulty, který ve své prezentaci označil pedagogickou fakultu za dynamicky se rozvíjející část univerzity, která je v mnoha oborech excelentní i unikátní. Ve své prezentaci mimo jiné hovořil o posílení vědecké práce, potřebě rozšíření spolupráce s odbornou praxí i se zahraničím. Pedagogická fakulta by se podle něj měla víc zabývat i inovativními formami výuky, které je nutné provázat s moderními technologiemi. Aktuální je podle něj i tvorba nové metodiky dělení financí uvnitř fakulty. „Fakulta má i řadu úspěchů. Má uzavřeno 182 erasmovských smluv s 29 zeměmi světa. Založili jsme tradici letních škol, o které je nebývalý zájem v zahraničí. Ve vědecké práci máme tradici. Jsme řešiteli několika projektů GA ČR, desítky projektů v rámci operačních programů i řady dalších. Účastníme se i smluvního výzkumu, který je spojován spíše s přírodovědeckými a technickými univerzitami. Jsme vynikající v umělecké činnosti, což dosvědčuje naše první místo mezi pedagogickými fakultami v republice,“ řekl Čestmír Serafín. Zdůraznil, že se fakulta nachází v čase transformace, kterou nastolují nejen legislativní změny a s tím související aplikace nového vysokoškolského zákona, tak i změny, které stanovují ekonomické podmínky. Podstatné jsou i odlišná pravidla související s vykazováním vědy, výzkumu i tvůrčí činnosti v rámci metodiky hodnocení výzkumných organizací. Složitou dobu, v níž se pedagogická fakulta nachází, shodně vnímá i nynější proděkanka Libuše Ludíková, která už fakultu dříve vedla. „Našim cílem by mělo být zvyšování kvality. Máme novou legislativu, před sebou máme institucionální akreditaci. Učitel se stal regulovanou profesí, k tomu musíme nastavit standardy i uvnitř univerzity. Před sebou máme i novou metodiku, která zahajuje období, jež bude vnímat odlišně výzkumné organizace. Ekonomické podmínky pro vysoké školy také nejsou jasné. To vše nás bude ovlivňovat,“ řekla Libuše Ludíková. Pokud by se stala děkankou, podporovala by mimo jiné oborové didaktiky, vyšší míru zastoupení praxe, internacionalizaci, vědecké aktivity, širší nabídku celoživotního vzdělávání a spolupráci s absolventy a jejich setkávání už po deseti letech. Chtěla by zvýšit doktorská stipendia, důležité jsou pro ni i vztahy s veřejností. Harmonogram voleb kandidáta na děkana pro funkční období od 1. února 2018 do 31. ledna 2022 přijal Akademický senát PdF UP v červnu. Písemné návrhy na kandidáty mohli akademici fakulty podávat do 22. září. Všechny návrhy postoupili senátoři 25. září zvláštní volební komisi AS PdF UP. Ta obdržela patnáct platných návrhů, z nichž pět patřilo Libuši Ludíkové, osm Čestmíru Serafínovi a dva Petru Zemánkovi. Akademický senát pedagogické fakulty bude volit děkana 8. listopadu. Prof. Libuše Ludíková, CSc., proděkanka pro vědu, výzkum a doktorská studia a statutární zástupkyně děkana pedagogické fakulty, členka Ústav speciálněpedagogických studií. Úvahy o nejbližším čtyřčlenném týmu proděkanů: proděkan pro studijní záležitosti Pavel Neumaister, proděkan pro vědu a výzkum Vojtech Regec, proděkanka pro zahraniční záležitosti Jana Kvintová, proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy Petra Šobáňová. Doc. Čestmír Serafín, děkan pedagogické fakulty, člen katedry technické a informační výchovy. Úvahy o pětičlenném proděkanském týmu: změnil by svůj dosavadní tým ve dvou až třech pozicích, jména však sdělí až před volbou. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D., tajemník katedry antropologie a zdravovědy. Úvahy o pětičlenném týmu proděkanů: proděkan pro vnitřní a zahraniční vztahy Vojtech Regec, proděkan pro akreditaci a kvalitu vzdělávání Pavel Neumaister, proděkan pro studijní a sociální věci David Nocar, proděkanka pro vědu a výzkum Kateřina Vitásková.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

… štáb Televize Noe navštívil olomouckou teologickou fakultu?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 2. Listopad 2017 - 10:28
Její historii, současnost a vize do budoucnosti krátce představil děkan Peter Tavel s členy svého týmu v pořadu Živě s Noe. Více …
Kategorie: Novinky z UP a PřF

… štáb Televize Noe navštívil olomouckou teologickou fakultu?

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 2. Listopad 2017 - 10:28
Její historii, současnost a vize do budoucnosti krátce představil děkan Peter Tavel s členy svého týmu v pořadu Živě s Noe. Více …
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita Palackého začne používat nový portál

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 2. Listopad 2017 - 8:00
Moderní responzivní prostředí, vyšší úroveň zabezpečení, napojení na jednotný přihlašovací systém, zjednodušené ovládání, komfortní vyhledávání kontaktů. To vše a mnohé další přinese studentům a zaměstnancům nový Portál UP, který začne fungovat v pátek 3. listopadu odpoledne. Ke změně portálu vedlo odborníky z Centra výpočetní techniky UP (CVT) hned několik důvodů. „Stávající verze portálu zůstala technologicky v 90. letech minulého století, kdy se objevila první webová verze STAGu. Pro většinu uživatelů sloužil portál jako vstupní brána do STAGu a rozcestník k dalším programům. Dá se říci, že náš portál byl vlastně STAG doplněný o některé naše domácí aplikace a služby, jejichž vývoj byl na staré platformě poměrně těžkopádný,“ popisuje genezi portálu Jiří Tesařík, vedoucí oddělení vývoje aplikací CVT. Technologická zastaralost STAGu se nejvíce projevovala při zápisu předmětů, kdy docházelo až k pádům systému. „Na tyto problémy reagoval jeho dodavatel, Západočeská univerzita, a s novou verzí STAGu přešel na moderní technologii. My jsme tak byli nuceni se přizpůsobit a došlo k oddělení samotného STAGu od portálu. Věděli jsme, že to ale nemůže být trvalé řešení mimo jiné i proto, že toto rozdělení zkomplikovalo uživatelům práci kvůli nutnosti zadávat přihlašovací údaje jak do portálu, tak i do STAGu. Proto jsme se rozhodli pro radikální změnu a vložili jsme nemalé úsilí do vytvoření nového portálu ve vlastní režii,“ doplňuje David Skoupil, ředitel CVT. Jak tedy bude fungovat nový Portál UP? Podle jeho tvůrců bude sloužit zejména jako jednoduchý rozcestník ke všem aplikacím univerzitního informačního systému, s tím, že většina funkcí a aplikací starého portálu byla převedena do nové verze. S výjimkou několika málo aplikací bude potřeba zadat přihlašovací údaje už jen jednou. „Při návrhu uživatelského rozhraní jsme vycházeli z myšlenky portálu jako rozcestníku k jiným částem informačního systému. Proto jsme zvolili vzhled inspirovaný uživatelským rozhraním, které znají uživatelé z počítačů, tabletů a chytrých telefonů - systém dlaždic či ikon. Počítali jsme navíc s tím, že se stále více lidí přihlašuje z mobilních zařízení, tomu odpovídá i použitý tzv. responzivní design,“ pokračuje David Skoupil. „Zároveň nám bylo jasné, že ne každý uživatel bude s novým vzhledem spokojený. Proto bylo naší snahou umožnit uživateli přizpůsobit si portál na míru svým požadavkům. Každý si bude moci upravit pozici a velikost dlaždic podle své potřeby. Pokud některé aplikace nepoužívá, může klidně příslušné dlaždice odstranit. V personalizaci pracovní plochy bychom rádi pokračovali i nadále, protože nám otevírá možnost proměnit tento rozcestník v plnohodnotný aktivní dashboard. První takovou ukázkou je dlaždice Rozvrhové akce, která studentům a pedagogům zobrazuje jeho následující rozvrhové akce, podobně jako mobilní UPlikace, v plánu je pak i systém oznámení,“ dodává Jiří Tesařík. Nový Portál UP bude uveden do produkčního provozu v pátek 3. listopadu odpoledne na adrese portal.upol.cz. Starý portál bude dočasně i nadále dostupný na adrese oldportal.upol.cz. Portál bude fungovat i v anglické mutaci.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita Palackého začne používat nový portál

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 2. Listopad 2017 - 8:00
Moderní responzivní prostředí, vyšší úroveň zabezpečení, napojení na jednotný přihlašovací systém, zjednodušené ovládání, komfortní vyhledávání kontaktů. To vše a mnohé další přinese studentům a zaměstnancům nový Portál UP, který začne fungovat v pátek 3. listopadu odpoledne. Ke změně portálu vedlo odborníky z Centra výpočetní techniky UP (CVT) hned několik důvodů. „Stávající verze portálu zůstala technologicky v 90. letech minulého století, kdy se objevila první webová verze STAGu. Pro většinu uživatelů sloužil portál jako vstupní brána do STAGu a rozcestník k dalším programům. Dá se říci, že náš portál byl vlastně STAG doplněný o některé naše domácí aplikace a služby, jejichž vývoj byl na staré platformě poměrně těžkopádný,“ popisuje genezi portálu Jiří Tesařík, vedoucí oddělení vývoje aplikací CVT. Technologická zastaralost STAGu se nejvíce projevovala při zápisu předmětů, kdy docházelo až k pádům systému. „Na tyto problémy reagoval jeho dodavatel, Západočeská univerzita, a s novou verzí STAGu přešel na moderní technologii. My jsme tak byli nuceni se přizpůsobit a došlo k oddělení samotného STAGu od portálu. Věděli jsme, že to ale nemůže být trvalé řešení mimo jiné i proto, že toto rozdělení zkomplikovalo uživatelům práci kvůli nutnosti zadávat přihlašovací údaje jak do portálu, tak i do STAGu. Proto jsme se rozhodli pro radikální změnu a vložili jsme nemalé úsilí do vytvoření nového portálu ve vlastní režii,“ doplňuje David Skoupil, ředitel CVT. Jak tedy bude fungovat nový Portál UP? Podle jeho tvůrců bude sloužit zejména jako jednoduchý rozcestník ke všem aplikacím univerzitního informačního systému, s tím, že většina funkcí a aplikací starého portálu byla převedena do nové verze. S výjimkou několika málo aplikací bude potřeba zadat přihlašovací údaje už jen jednou. „Při návrhu uživatelského rozhraní jsme vycházeli z myšlenky portálu jako rozcestníku k jiným částem informačního systému. Proto jsme zvolili vzhled inspirovaný uživatelským rozhraním, které znají uživatelé z počítačů, tabletů a chytrých telefonů - systém dlaždic či ikon. Počítali jsme navíc s tím, že se stále více lidí přihlašuje z mobilních zařízení, tomu odpovídá i použitý tzv. responzivní design,“ pokračuje David Skoupil. „Zároveň nám bylo jasné, že ne každý uživatel bude s novým vzhledem spokojený. Proto bylo naší snahou umožnit uživateli přizpůsobit si portál na míru svým požadavkům. Každý si bude moci upravit pozici a velikost dlaždic podle své potřeby. Pokud některé aplikace nepoužívá, může klidně příslušné dlaždice odstranit. V personalizaci pracovní plochy bychom rádi pokračovali i nadále, protože nám otevírá možnost proměnit tento rozcestník v plnohodnotný aktivní dashboard. První takovou ukázkou je dlaždice Rozvrhové akce, která studentům a pedagogům zobrazuje jeho následující rozvrhové akce, podobně jako mobilní UPlikace, v plánu je pak i systém oznámení,“ dodává Jiří Tesařík. Nový Portál UP bude uveden do produkčního provozu v pátek 3. listopadu odpoledne na adrese portal.upol.cz. Starý portál bude dočasně i nadále dostupný na adrese oldportal.upol.cz. Portál bude fungovat i v anglické mutaci.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

UP si polepšila v mezinárodním žebříčku univerzit

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 1. Listopad 2017 - 11:16
Univerzita Palackého uspěla v dalším mezinárodním hodnocení vysokých škol. V nedávno vydaném U. S. News Best Global Universities Rankings obsadila 479. místo, a oproti předchozímu roku si tak o 15 příček polepšila. V rámci srovnání tuzemských univerzit skončila na třetí pozici za Univerzitou Karlovou (196. místo) a Českým vysokým učením technickým (410. místo). Celkový počet sledovaných univerzit se zvýšil ze 750 na 1250, v tisícovce nejlepších má Česká republika šest zástupců. V aktuálním hodnocení, jehož autorem je prestižní americký list U. S. News, si polepšily i ostatní tuzemské univerzity. „Postavení Univerzity Palackého lze vnímat jako stabilní, i přes zvýšení počtu zařazených univerzit se stále posouvá dopředu. Tento žebříček zpracovává data z Clarivate Analytics, liší se tak od dalších prestižních globálních žebříčků. Znamená to tedy, že i když se výchozí data a metodiky liší, Univerzita Palackého je schopna uspět v hodnocení různých rankingových společností,“ uvedla vedoucí referátu podpory strategie UP Zuzana Polanská. Velký skok zaznamenalo ČVUT z loňského 535. na letošní 410. místo. Čtvrtou pozici obsadila Masarykova univerzita následovaná Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Vysokým učením technickým a Vysokou školou chemicko-technologickou.   Nejstarší moravská univerzita se v některých oborech přiblížila k nejužší světové špičce. V botanice a zoologii se probojovala až na 139. příčku ve světě, loni byla ve stejném oboru na 157. pozici. V první třístovce figuruje Univerzita Palackého i v chemii, kde obsadila 286. pozici (loni 297.). Ve fyzice se nachází na 301. příčce (loni 314.) a do první čtyřstovky, konkrétně na 396. místo, se vešla i v biologii a biochemii. Žebříček pracuje s daty databáze Clarivate Analytics InCites, dříve Thomson Reuters. Vychází však také z údajů zaslaných samotnými univerzitami. Hodnotí se podle třinácti indikátorů, které sledují výkon univerzity zejména ve vědě, výzkumu a mezinárodní spolupráci. Součástí je také zjišťování reputace univerzity v mezinárodním kontextu. Vítězem hodnocení se stejně jako v předchozím roce stala Harvardova univerzita následovaná Massachusettským technologickým institutem a Stanfordovou univerzitou. Kompletní výsledky najdete ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

UP si polepšila v mezinárodním žebříčku univerzit

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 1. Listopad 2017 - 11:16
Univerzita Palackého uspěla v dalším mezinárodním hodnocení vysokých škol. V nedávno vydaném U. S. News Best Global Universities Rankings obsadila 479. místo, a oproti předchozímu roku si tak o 15 příček polepšila. V rámci srovnání tuzemských univerzit skončila na třetí pozici za Univerzitou Karlovou (196. místo) a Českým vysokým učením technickým (410. místo). Celkový počet sledovaných univerzit se zvýšil ze 750 na 1250, v tisícovce nejlepších má Česká republika šest zástupců. V aktuálním hodnocení, jehož autorem je prestižní americký list U. S. News, si polepšily i ostatní tuzemské univerzity. „Postavení Univerzity Palackého lze vnímat jako stabilní, i přes zvýšení počtu zařazených univerzit se stále posouvá dopředu. Tento žebříček zpracovává data z Clarivate Analytics, liší se tak od dalších prestižních globálních žebříčků. Znamená to tedy, že i když se výchozí data a metodiky liší, Univerzita Palackého je schopna uspět v hodnocení různých rankingových společností,“ uvedla vedoucí referátu podpory strategie UP Zuzana Polanská. Velký skok zaznamenalo ČVUT z loňského 535. na letošní 410. místo. Čtvrtou pozici obsadila Masarykova univerzita následovaná Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Vysokým učením technickým a Vysokou školou chemicko-technologickou.   Nejstarší moravská univerzita se v některých oborech přiblížila k nejužší světové špičce. V botanice a zoologii se probojovala až na 139. příčku ve světě, loni byla ve stejném oboru na 157. pozici. V první třístovce figuruje Univerzita Palackého i v chemii, kde obsadila 286. pozici (loni 297.). Ve fyzice se nachází na 301. příčce (loni 314.) a do první čtyřstovky, konkrétně na 396. místo, se vešla i v biologii a biochemii. Žebříček pracuje s daty databáze Clarivate Analytics InCites, dříve Thomson Reuters. Vychází však také z údajů zaslaných samotnými univerzitami. Hodnotí se podle třinácti indikátorů, které sledují výkon univerzity zejména ve vědě, výzkumu a mezinárodní spolupráci. Součástí je také zjišťování reputace univerzity v mezinárodním kontextu. Vítězem hodnocení se stejně jako v předchozím roce stala Harvardova univerzita následovaná Massachusettským technologickým institutem a Stanfordovou univerzitou. Kompletní výsledky najdete ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

... naše univerzita bude v dubnu příštího roku hostit prestižní globální summit?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 1. Listopad 2017 - 9:14
Do Olomouce přijede na dvě stě osobností z celého světa. Budou mezi nimi zástupci předních světových univerzit, vědy, politiky, byznysu i průmyslu, kteří se zúčastní Times Higher Education summitu. Akce podobného formátu se bude ve střední Evropě konat vůbec poprvé. Už k ní existuje i propagační video. Podívejte se. Více...
Kategorie: Novinky z UP a PřF

... naše univerzita bude v dubnu příštího roku hostit prestižní globální summit?

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 1. Listopad 2017 - 9:14
Do Olomouce přijede na dvě stě osobností z celého světa. Budou mezi nimi zástupci předních světových univerzit, vědy, politiky, byznysu i průmyslu, kteří se zúčastní Times Higher Education summitu. Akce podobného formátu se bude ve střední Evropě konat vůbec poprvé. Už k ní existuje i propagační video. Podívejte se. Více...
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Prestižní humanitární kongres opět spolupořádá teologická fakulta

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 1. Listopad 2017 - 8:00
Nové trendy, noví hráči & stará etika – takové je ústřední téma mezinárodního Humanitárního kongresu 2017, na jehož přípravách se tradičně podílí také cyrilometodějská teologická fakulta UP. Uskuteční se ve dnech 3. - 4. listopadu v Praze a zájemci budou moci sledovat celý program na sociálních sítích. Čtvrtý ročník mezinárodního humanitárního kongresu, jehož hostitelem je letos Univerzita Karlova, se zaměří zejména na problematiku porušování mezinárodního humanitárního práva, dodržování základních etických principů ve válečných konfliktech, na změny v pozicích neziskových organizací nebo na roli médií a sociálních sítí. Odpovědi na aktuální otázky přinesou vystoupení předních odborníků z nevládních a humanitárních organizací, vysokých škol a médií. Pozvání například přijali německý novinář Wolfgang Bauer, který se zaměřuje na témata z oblastí světových konfliktů, člen Evropské komise pro integraci Cees Wittebrood, bývalý ředitel pobočky Lékařů bez hranic ve Velké Británii Marc DuBois nebo Anne Street z Caritas International, která se po osobních zkušenostech z rozvojových a konfliktem zasažených zemí aktivně věnuje prosazování humanitárních témat v politice. „Těmto zkušeným pracovníkům a výzkumníkům v oblasti humanitární pomoci by měli naslouchat zejména studenti a ti, kteří by se v budoucnosti chtěli humanitární pomoci věnovat. Při zvažování důsledků humanitární akce, před odpovědným rozhodnutím, je třeba zmobilizovat zkušenosti z minulosti, znalost principů, věrnost etickým úmyslům, sílu invence a kreativní imaginace,“ uvedla Květoslava Princová, vedoucí Oddělení humanitárních studií CMTF. „Etické zvažování je právě součástí oné odpovědnosti a etika je jedním z vůdčích témat tohoto kongresu,“ dodala.  Mezinárodní humanitární kongres se koná v České republice už počtvrté. Na každém se podílela i olomoucká teologická fakulta, která byla zároveň hlavním hostitelem jeho druhého ročníku v roce 2013. „Na všech kongresech se podílíme  na organizaci, včetně studentů humanitární pomoci, kteří působí jako dobrovolníci. Snažíme se získávat kvalitní přednášející ze zahraničních organizací a zejména univerzit, se kterými v různých projektech spolupracujeme,“ vysvětlila Květoslava Princová. Zároveň věří, že v budoucnu se jako zkušení humanitární pracovníci na kongresu objeví i absolventi olomoucké fakulty. „Pro studenty je kongres ohromná příležitost seznámit se se světem humanitární pomoci a navázat kontakty pro případné praxe. Věříme, že se v budoucnosti podaří uspořádat kongres, který bude zaměřen na výzkum v tomto oboru a budou se ho kromě odborníků z praxe a z univerzit účastnit také studenti magisterského a doktorského studia,“ doplnila Květoslava Princová. Dvoudenní Humanitární kongres 2017 pořádají neziskové organizace Člověk v tísni a Lékaři bez hranic společně s Cyrilometodějskou teologickou fakultou UP a Fakultou sociálních věd UK. Dalšími partnery jsou organizace ADRA, CARE Česká republika, FoRS a Charita Česká republika. Zájemci budou moci sledovat celý program také na sociálních sítích pod hashtagem #HUKO2017. Více informací je k dispozici na webových stránkách kongresu.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Prestižní humanitární kongres opět spolupořádá teologická fakulta

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 1. Listopad 2017 - 8:00
Nové trendy, noví hráči & stará etika – takové je ústřední téma mezinárodního Humanitárního kongresu 2017, na jehož přípravách se tradičně podílí také cyrilometodějská teologická fakulta UP. Uskuteční se ve dnech 3. - 4. listopadu v Praze a zájemci budou moci sledovat celý program na sociálních sítích. Čtvrtý ročník mezinárodního humanitárního kongresu, jehož hostitelem je letos Univerzita Karlova, se zaměří zejména na problematiku porušování mezinárodního humanitárního práva, dodržování základních etických principů ve válečných konfliktech, na změny v pozicích neziskových organizací nebo na roli médií a sociálních sítí. Odpovědi na aktuální otázky přinesou vystoupení předních odborníků z nevládních a humanitárních organizací, vysokých škol a médií. Pozvání například přijali německý novinář Wolfgang Bauer, který se zaměřuje na témata z oblastí světových konfliktů, člen Evropské komise pro integraci Cees Wittebrood, bývalý ředitel pobočky Lékařů bez hranic ve Velké Británii Marc DuBois nebo Anne Street z Caritas International, která se po osobních zkušenostech z rozvojových a konfliktem zasažených zemí aktivně věnuje prosazování humanitárních témat v politice. „Těmto zkušeným pracovníkům a výzkumníkům v oblasti humanitární pomoci by měli naslouchat zejména studenti a ti, kteří by se v budoucnosti chtěli humanitární pomoci věnovat. Při zvažování důsledků humanitární akce, před odpovědným rozhodnutím, je třeba zmobilizovat zkušenosti z minulosti, znalost principů, věrnost etickým úmyslům, sílu invence a kreativní imaginace,“ uvedla Květoslava Princová, vedoucí Oddělení humanitárních studií CMTF. „Etické zvažování je právě součástí oné odpovědnosti a etika je jedním z vůdčích témat tohoto kongresu,“ dodala.  Mezinárodní humanitární kongres se koná v České republice už počtvrté. Na každém se podílela i olomoucká teologická fakulta, která byla zároveň hlavním hostitelem jeho druhého ročníku v roce 2013. „Na všech kongresech se podílíme  na organizaci, včetně studentů humanitární pomoci, kteří působí jako dobrovolníci. Snažíme se získávat kvalitní přednášející ze zahraničních organizací a zejména univerzit, se kterými v různých projektech spolupracujeme,“ vysvětlila Květoslava Princová. Zároveň věří, že v budoucnu se jako zkušení humanitární pracovníci na kongresu objeví i absolventi olomoucké fakulty. „Pro studenty je kongres ohromná příležitost seznámit se se světem humanitární pomoci a navázat kontakty pro případné praxe. Věříme, že se v budoucnosti podaří uspořádat kongres, který bude zaměřen na výzkum v tomto oboru a budou se ho kromě odborníků z praxe a z univerzit účastnit také studenti magisterského a doktorského studia,“ doplnila Květoslava Princová. Dvoudenní Humanitární kongres 2017 pořádají neziskové organizace Člověk v tísni a Lékaři bez hranic společně s Cyrilometodějskou teologickou fakultou UP a Fakultou sociálních věd UK. Dalšími partnery jsou organizace ADRA, CARE Česká republika, FoRS a Charita Česká republika. Zájemci budou moci sledovat celý program také na sociálních sítích pod hashtagem #HUKO2017. Více informací je k dispozici na webových stránkách kongresu.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Gaudeamus

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 31. Říjen 2017 - 12:55
Gaudeamus jako Brno! 24 let tradice, 28 000 návštěvníků, 240 vystavovatelů, 20 zastoupených zemí, 7 doprovodných programů. To je v číslech největší veletrh vzdělávání v ČR. Kdo chce na jednom místě zjistit informace o studiu na VŠ, míří v těchto dnech právě do Brna. Na výstavišti se samozřejmě představuje i naše univerzita. Foto: Ondřej Martínek
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Gaudeamus

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 31. Říjen 2017 - 12:55
Gaudeamus jako Brno! 24 let tradice, 28 000 návštěvníků, 240 vystavovatelů, 20 zastoupených zemí, 7 doprovodných programů. To je v číslech největší veletrh vzdělávání v ČR. Kdo chce na jednom místě zjistit informace o studiu na VŠ, míří v těchto dnech právě do Brna. Na výstavišti se samozřejmě představuje i naše univerzita. Foto: Ondřej Martínek
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Smetanovými sady proběhnou virtuální závodníci

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 31. Říjen 2017 - 12:10
Studenti katedry rekreologie připravili pro všechny příznivce běhu Virtuální závod. Cílí na ty běžce, kteří by rádi poměřili své síly s ostatními, ale nemohou pro vzájemné utkání najít termínovou shodu anebo nemají rádi strkanice na startu reálných závodů. „Na sociálních sítích má každý mraky potenciálních soupeřů a Virtuální závod umožňuje poměřit se i s těmi, se kterými nemáte kompatibilní rozvrh. Díky moderním technologiím se totiž můžete cítit trochu více jako na závodě, i když běžíte sami. Do chytrých hodinek nebo mobilního telefonu si můžete nahrát například záznam aktuálního lídra a na trase mít stále představu o jeho či svém náskoku,“ uvedl jeden z pořadatelů závodu Jakub Vondrášek. K účasti v závodu je tak třeba mít u sebe nějaké chytré zařízení a prostudovat si stanovenou šestikilometrovou trasu Smetanovými sady. „Kdo nemá hodinky s GPS, stáhne si aplikaci Strava do svého mobilního telefonu. Pomocí hodinek či aplikace pak zaznamená při běhu po trase svůj pohyb a následně záznam z GPS nahraje na www.strava.com nebo nasdílí svůj výkon z aplikace. Ta běžce zařadí do průběžných výsledků závodu,“ objasnila Barbora Šťastná.  Výhodou Virtuálního závodu je, že můžete vyběhnout, kdykoliv se vám bude chtít, tedy klidně ráno před prací nebo k večeru na pročištění hlavy po náročném dni. Zároveň nemusíte smutnit, pokud nebudete napoprvé spokojení se svým výkonem, trasu můžete absolvovat vícekrát. Startovné se neplatí. Závod již běží a trvá do konce listopadu. Poté budou na závěrečné afterparty vyhlášeni tři nejlepší běžci a běžkyně a proběhne slosování o hlavní cenu, kam budou zařazení všichni startující. „Komu by během závodu přece jen chyběla sociální interakce s ostatními běžci, může se zúčastnit některého ze společných výběhů, které připravujeme a o kterých budeme informovat na našich sociálních sítích a stránkách,“ doplnili organizátoři. Veškeré informace k závodu můžete sledovat ZDE.  Virtuální závod vznikl jako jeden z projektů studentů katedry rekreologie fakulty tělesné kultury. Další studentské skupiny připravily například stezku pro bosou chůzi, která si získala pozornost na nedávné Noci vědců, nebo turnaj ve stolním tenise UP Obesity Cup, který se uskuteční 22. listopadu v Aplikačním centru BALUO. Ve čtvrtek 7. prosince pak budou studenti všechny své realizované projekty prezentovat na konferenci, kterou bude také hostit Aplikační centrum BALUO. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Smetanovými sady proběhnou virtuální závodníci

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 31. Říjen 2017 - 12:10
Studenti katedry rekreologie připravili pro všechny příznivce běhu Virtuální závod. Cílí na ty běžce, kteří by rádi poměřili své síly s ostatními, ale nemohou pro vzájemné utkání najít termínovou shodu anebo nemají rádi strkanice na startu reálných závodů. „Na sociálních sítích má každý mraky potenciálních soupeřů a Virtuální závod umožňuje poměřit se i s těmi, se kterými nemáte kompatibilní rozvrh. Díky moderním technologiím se totiž můžete cítit trochu více jako na závodě, i když běžíte sami. Do chytrých hodinek nebo mobilního telefonu si můžete nahrát například záznam aktuálního lídra a na trase mít stále představu o jeho či svém náskoku,“ uvedl jeden z pořadatelů závodu Jakub Vondrášek. K účasti v závodu je tak třeba mít u sebe nějaké chytré zařízení a prostudovat si stanovenou šestikilometrovou trasu Smetanovými sady. „Kdo nemá hodinky s GPS, stáhne si aplikaci Strava do svého mobilního telefonu. Pomocí hodinek či aplikace pak zaznamená při běhu po trase svůj pohyb a následně záznam z GPS nahraje na www.strava.com nebo nasdílí svůj výkon z aplikace. Ta běžce zařadí do průběžných výsledků závodu,“ objasnila Barbora Šťastná.  Výhodou Virtuálního závodu je, že můžete vyběhnout, kdykoliv se vám bude chtít, tedy klidně ráno před prací nebo k večeru na pročištění hlavy po náročném dni. Zároveň nemusíte smutnit, pokud nebudete napoprvé spokojení se svým výkonem, trasu můžete absolvovat vícekrát. Startovné se neplatí. Závod již běží a trvá do konce listopadu. Poté budou na závěrečné afterparty vyhlášeni tři nejlepší běžci a běžkyně a proběhne slosování o hlavní cenu, kam budou zařazení všichni startující. „Komu by během závodu přece jen chyběla sociální interakce s ostatními běžci, může se zúčastnit některého ze společných výběhů, které připravujeme a o kterých budeme informovat na našich sociálních sítích a stránkách,“ doplnili organizátoři. Veškeré informace k závodu můžete sledovat ZDE.  Virtuální závod vznikl jako jeden z projektů studentů katedry rekreologie fakulty tělesné kultury. Další studentské skupiny připravily například stezku pro bosou chůzi, která si získala pozornost na nedávné Noci vědců, nebo turnaj ve stolním tenise UP Obesity Cup, který se uskuteční 22. listopadu v Aplikačním centru BALUO. Ve čtvrtek 7. prosince pak budou studenti všechny své realizované projekty prezentovat na konferenci, kterou bude také hostit Aplikační centrum BALUO. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Týden vědy a techniky: nové exponáty a přednášky špičkových vědců

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 31. Říjen 2017 - 8:00
Vědecké pokusy, nové geologické exponáty, přednášky špičkových vědců i zábavně vzdělávací workshopy nabídnou Pevnost poznání a Přírodovědecká fakulta UP během Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR. Zatímco interaktivní muzeum vědy zve od 7. do 12. listopadu na inspirativní program nazvaný Sopky a zemětřesení aneb Země, jak ji neznáte, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) uspořádá od 8. do 10. listopadu dny otevřených dveří i přednášku pro středoškoláky. Nabitý program startuje v Pevnosti poznání v úterý 7. listopadu. Tento den se ponese ve znamení geologie. „Návštěvníci budou mít možnost obdivovat krásy neživé přírody. Vyzkoušejí si poznávání krystalů, minerálů a hornin, potěší své oko pohledem na výbrusy z hornin v polarizačním mikroskopu nebo budou moci zkoumat fosilie pod geologickou lupou,“ lákala na program Jitka Doležalová z katedry geoinformatiky. Milovníci vědy se mohou těšit na odhalení nového geologického exponátu, hrátky s dinosaury a jiné drobné aktivity. Poznejte nanosvět zblízka Po loňské skvělé zkušenosti se k Týdnu vědy a techniky opět připojí i RCPTM. Na přednášce, která se uskuteční 9. listopadu v Pevnosti poznání, zavede přední český fyzikální chemik Michal Otyepka středoškoláky do světa dvojrozměrné chemie. „Řeč bude nejen o grafenu a jeho významné roli v nanomateriálovém výzkumu, ale i o mladších členech rodiny 2D materiálů. Ukážu, že dvojrozměrný svět není plochý ani nudný, ale nesmírně bohatý a tvárný,“ uvedl Otyepka. Pohled na nanosvět zblízka přinesou i Dny otevřených dveří v RCPTM v areálu přírodovědecké fakulty na ulici Šlechtitelů. Cílem prohlídek je seznámit veřejnost a především středoškoláky s dynamicky se rozvíjející oblastí nanočástic a nanotechnologií i výzkumnými směry, jimž se olomoucké vědecké centrum věnuje. Návštěvníci si budou moci prohlédnout laboratoře, v nichž se excelentní věda provádí, připraveny budou i zajímavé experimenty. Na obě akce pořádané olomouckým vědeckým centrem je nutné se předem registrovat. Tajemství dědičné informace rostlin Od 7. do 9. listopadu se milovníkům vědy v areálu Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum otevře i laboratoř Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR. Návštěvníci například uvidí, jak se dají hledat úseky dědičné informace na chromozomech a jak je vědci dokáží zviditelnit pomocí „svítících“ fluorescenčních značek. Zájemci navštíví skleníky s banánovníky a seznámí se s novým druhem trávy, která pomůže v boji proti změnám klimatu. V Pevnosti poznání se chystá bouřlivý víkend Bouřlivý víkend chystá v sobotu 11. a v neděli 12. listopadu muzeum vědy v areálu Korunní pevnůstky. Lidé se seznámí s jedním z nejzajímavějších a zároveň nejnebezpečnějších jevů v přírodě – výbuchem sopky. Dozvědí se, že území České republiky není výjimkou. Mimořádná výstava plutonických a vulkanických hornin zájemce přesvědčí, jak mohou být tyto projevy různorodé. Nakonec si mohou odnést vlastnoručně vyrobený model stratovulkánu. V programu bude také Vzpomínka na ztracený svět a výroba umělé zkameněliny, která může vypadat jako skutečný originál. Jak se měří zemětřesení a sopky ve sluneční soustavě Jak se měří intenzita zemětřesení? Jak se nazývá přístroj, který zaznamenává zemské otřesy? Nejen tyto otázky budou návštěvníkům během víkendu zodpovězeny. Expozici Světlo a tma ovládnou sopky z různých částí vesmíru. „Příznivci vědy objeví největší sopku ve sluneční soustavě. Zjistí, jak častá je vulkanická činnost na planetách sluneční soustavy a na které planetě se nachází nejvíce aktivních sopek,“ řekl Roman Chvátal, koordinátor fyzikální expozice. Lidé budou mít jedinečnou příležitost poznat mapy světa očima malých umělců. V Pevnosti budou vystaveny vítězné obrázky soutěže Barbary Petchenik z České republiky. Cílem této ceny je zlepšit tvůrčí představivost dětí o světě. Cena je udělována každé 2 roky nejvyššími zástupci světové kartografické vědy. Oceněné práce jsou navrženy k prezentaci UNICEF na pohlednicích či na summitech Organizace spojených národů. „Zapojit se mohou také naši návštěvníci. V expozici vznikne koutek, kde si mohou vytvořit svůj vlastní originální obrázek,“ doplnila Doležalová.  V rámci celotýdenního programu Týdne vědy a techniky v Pevnosti poznání si návštěvníci mohou zakoupit prohlídku stálých expozic za zvýhodněné vstupné. Více informací najdete na stránkách Pevnosti poznání a Týdne vědy a techniky.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Týden vědy a techniky: nové exponáty a přednášky špičkových vědců

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 31. Říjen 2017 - 8:00
Vědecké pokusy, nové geologické exponáty, přednášky špičkových vědců i zábavně vzdělávací workshopy nabídnou Pevnost poznání a Přírodovědecká fakulta UP během Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR. Zatímco interaktivní muzeum vědy zve od 7. do 12. listopadu na inspirativní program nazvaný Sopky a zemětřesení aneb Země, jak ji neznáte, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) uspořádá od 8. do 10. listopadu dny otevřených dveří i přednášku pro středoškoláky. Nabitý program startuje v Pevnosti poznání v úterý 7. listopadu. Tento den se ponese ve znamení geologie. „Návštěvníci budou mít možnost obdivovat krásy neživé přírody. Vyzkoušejí si poznávání krystalů, minerálů a hornin, potěší své oko pohledem na výbrusy z hornin v polarizačním mikroskopu nebo budou moci zkoumat fosilie pod geologickou lupou,“ lákala na program Jitka Doležalová z katedry geoinformatiky. Milovníci vědy se mohou těšit na odhalení nového geologického exponátu, hrátky s dinosaury a jiné drobné aktivity. Poznejte nanosvět zblízka Po loňské skvělé zkušenosti se k Týdnu vědy a techniky opět připojí i RCPTM. Na přednášce, která se uskuteční 9. listopadu v Pevnosti poznání, zavede přední český fyzikální chemik Michal Otyepka středoškoláky do světa dvojrozměrné chemie. „Řeč bude nejen o grafenu a jeho významné roli v nanomateriálovém výzkumu, ale i o mladších členech rodiny 2D materiálů. Ukážeme, že dvojrozměrný svět není plochý ani nudný, ale nesmírně bohatý a tvárný,“ uvedl Otyepka. Pohled na nanosvět zblízka přinesou i Dny otevřených dveří v RCPTM v areálu přírodovědecké fakulty na ulici Šlechtitelů. Cílem prohlídek je seznámit veřejnost a především středoškoláky s dynamicky se rozvíjející oblastí nanočástic a nanotechnologií i výzkumnými směry, jimž se olomoucké vědecké centrum věnuje. Návštěvníci si budou moci prohlédnout laboratoře, v nichž se excelentní věda provádí, připraveny budou i zajímavé experimenty. Na obě akce pořádané olomouckým vědeckým centrem je nutné se předem registrovat. V Pevnosti poznání se chystá bouřlivý víkend Bouřlivý víkend chystá v sobotu 11. a v neděli 12. listopadu muzeum vědy v areálu Korunní pevnůstky. Lidé se seznámí s jedním z nejzajímavějších a zároveň nejnebezpečnějších jevů v přírodě – výbuchem sopky. Dozvědí se, že území České republiky není výjimkou. Mimořádná výstava plutonických a vulkanických hornin zájemce přesvědčí, jak mohou být tyto projevy různorodé. Nakonec si mohou odnést vlastnoručně vyrobený model stratovulkánu. V programu bude také Vzpomínka na ztracený svět a výroba umělé zkameněliny, která může vypadat jako skutečný originál. Jak se měří zemětřesení a sopky ve sluneční soustavě Jak se měří intenzita zemětřesení? Jak se nazývá přístroj, který zaznamenává zemské otřesy? Nejen tyto otázky budou návštěvníkům během víkendu zodpovězeny. Expozici Světlo a tma ovládnou sopky z různých částí vesmíru. „Příznivci vědy objeví největší sopku ve sluneční soustavě. Zjistí, jak častá je vulkanická činnost na planetách sluneční soustavy a na které planetě se nachází nejvíce aktivních sopek,“ řekl Roman Chvátal, koordinátor fyzikální expozice. Lidé budou mít jedinečnou příležitost poznat mapy světa očima malých umělců. V Pevnosti budou vystaveny vítězné obrázky soutěže Barbary Petchenik z České republiky. Cílem této ceny je zlepšit tvůrčí představivost dětí o světě. Cena je udělována každé 2 roky nejvyššími zástupci světové kartografické vědy. Oceněné práce jsou navrženy k prezentaci UNICEF na pohlednicích či na summitech Organizace spojených národů. „Zapojit se mohou také naši návštěvníci. V expozici vznikne koutek, kde si mohou vytvořit svůj vlastní originální obrázek,“ doplnila Doležalová.  V rámci celotýdenního programu Týdne vědy a techniky v Pevnosti poznání si návštěvníci mohou zakoupit prohlídku stálých expozic za zvýhodněné vstupné. Více informací najdete na stránkách Pevnosti poznání a Týdne vědy a techniky.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Odborníci si předávali zkušenosti s mimosoudními metodami řešení sporů

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 30. Říjen 2017 - 13:30
Na sto deset účastníků přilákala do Olomouce mezinárodní vědecká konference MEDIACE 2017, kterou pořádala Právnická fakulta Univerzity Palackého. Čtvrtý ročník výjimečného setkání zaměřeného na mediaci a další metody mimosoudního řešení sporů zaštítili ministr spravedlnosti Robert Pelikán a děkanka právnické fakulty Zdenka Papoušková. Právnická fakulta pořádá takto zaměřenou konferenci pravidelně, vždy jednou za dva roky. „Našim cílem byla i tentokrát multidisciplinární reflexe mediace v České republice a v zahraničí a analýza podmínek jejího výkonu s doporučením pro další teoretická zkoumání a využití v praxi. Nosnými tématy byla podoba zákona o mediaci a zkušenosti s jeho aplikací, postupná institucionalizace mediace a vytváření podmínek pro přístup občanů ke smírným metodám řešení sporů, k nimž je Česká republika vázána Evropskou unií,“ shrnula Lenka Holá, z katedry politologie a společenských věd PF UP a hlavní organizátorka dvoudenního sympozia. Zákon o mediaci vstoupil v účinnost před pěti lety. „To už je doba, která nám dává opodstatnění bilancovat, hodnotit to, co se daří a co je limitující. Konference mnohé problémy otevřela, pojmenovala a teď je potřebné na jejich řešení dále pracovat,“ dodala Lenka Holá. Konferenci v pátek zahájilo plenární zasedání, kde své příspěvky přednesli vybraní řečníci. Mezi nimi například Marina Tamm, uznávaná expertka na mediaci z Hochschule Neubrandenburg, Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby ČR, nebo Jana Pružinská, psycholožka z Pedagogické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, která stála u zrodu mediace na Slovensku. Novinkou letošního ročníku pak byla moderovaná panelová diskuse. „Podařilo se nám do ní získat představitele jedenácti institucí, které buď poskytují mediaci, a to v různých formách, nebo sdružují mediátory. Jako téma jsme zvolili Systém poskytování mediace v ČR. Ukazuje se totiž, že propracovaná a koordinovaná koncepce výkonu mediace u nás chybí,“ uvedla Lenka Holá. Dvoudenní setkání pak zakončila práce v sekcích. Cestu do Olomouce si našli vedle českých odborníků i přední experti na mediaci z Rakouska, Německa, Maďarska a Slovenska. Do sálů právnické fakulty spolu s akademiky usedli soudci, advokáti, psychologové, sociologové, sociální pracovníci, zapsaní i nezapsaní mediátoři nebo podporovatelé mediace. „Na tomto sympoziu jsem byla poprvé před dvěma lety. Byla jsem spokojená, tak jsem přijela znovu. Zaměření konference je pro mě velmi zajímavé. Mediací jsem se zabývala ve své diplomové práci a teď i v disertační. Nejužitečnější jsou pro mě rozebírané novinky a praktické poznatky,“ uvedla Ráchel Tošnerová, doktorandka z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Publikačním výstupem z letošního ročníku konference bude recenzovaný sborník z vybraných příspěvků. „Po vydání jej chceme zaslat ke zhodnocení a možnému zařazení pod prestižní platformu Web of Science, databáze Conference Proceedings Citation Index,“ dodala Lenka Holá. Poprvé se konference na téma mediace uskutečnila na PF UP v roce 2011, tu další plánují organizátoři opět za dva roky, na podzim 2019.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor - Novinky z UP a PřF