Novinky z UP a PřF

Akademický senát přijal výroční zprávy i zvýšení stipendií doktorandů

Naposledy v tomto akademickém roce se ke svému jednání sešel Akademický senát UP. V zasedací místnosti přírodovědecké fakulty schválil Výroční zprávu o hospodaření i Výroční zprávu o činnosti za loňský rok. Mimo jiné přijal i změnu ve Stipendijním řádu UP, který nově stanovuje zvýšení doktorandských stipendií na úroveň minimální mzdy. Výroční zpráva o činnosti a Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2017 byly prvním tématy posledního jednání Akademického senátu UP. Oba návrhy předložil senátu rektor univerzity Jaroslav Miller. „Ze Zprávy o činnosti lze vysledovat několik pozitivních, ale i několik negativních trendů. Pozitivní je například to, že v roce 2012 UP obhospodařovala necelých osm procent výkonu všech univerzit, zatímco dnes jsme téměř na devíti procentech.  Je to potěšující i proto, že takový výsledek má přímý vliv na výši financování univerzity,“ řekl. Podle rektora je pozitivní i nárůst počtu letních škol i Joint degree studentů. „A také mě těší i to, že roste počet vydaných jídel v univerzitní menze. Věřím, že po rekonstrukci, která si vyžádá zhruba 100 milionů korun, bude univerzitní menza pro mnohé ještě atraktivnější a že přiláká i mimouniverzitní strávníky,“ dodal. Jako negativní pak spatřuje meziročně nižší počet mobilit studentů i zaměstnanců částečně s tím vysvětlením, že je celkový počet studentů nižší a že svou roli sehrál i výpadek operačního programu OPVK, na který byly mobility navázány. Se stejným odůvodněním pak komentoval i nižší počet účastníků celoživotního vzdělávání.  Po krátkém rektorově komentáři Výroční zprávu o činnosti UP za rok 2017 doporučila ke schválení jak ekonomická, tak legislativní komise senátu a Akademický senát UP ji jednomyslně schválil. Senátoři přijali i Výroční zprávu o hospodaření za rok 2017. Před schvalovacím procesem ji krátce komentoval kvestor UP Jiří Přidal, který před senátem zdůraznil stanovená pravidla její tvorby daná MŠMT. „Zpráva vychází striktně z čísel, která generuje náš systém. Je zkontrolována auditorskou firmou, která ze zákona povinně ověřuje naše účetnictví a účetní uzávěrku.  V předchozím akademickém roce UP hospodařila s více jak tři a půl miliardou korun, dosáhli jsme zisku po zdanění ve výši 15 milionů korun,“ uvedl kvestor. Během jednání přijal AS UP také změnu Jednacího řádu Rady pro vnitřní hodnocení UP, schválil i změnu Stipendijního řádu. „Schválili jsme, že výše doktorského stipendia nebude na UP nižší než minimální mzda.  Nad rámec toho, co stanovuje MŠTMT, se Univerzita Palackého zavázala, že bude doktorandům vyplácet částku nejméně ve výši 12 200 korun,“ řekl Jiří Langer, předseda AS UP.  V závěru jednání senátory univerzity informoval Vít Zouhar, prorektor pro studium UP, o návrzích možných řešení dostudování studentů, kteří byli přijati ke studiu ve studijních oborech. „Novela vysokoškolského zákona dnes pojem obor nezná a studenti budou končit svá studia ve studijních programech. Situace vyvstala s novelou vysokoškolského zákona a vysoké školy ji musejí řešit,“ dodal Jiří Langer. Senát si podle něj poslechl možné návrhy řešení a poté vzal informace na vědomí. Příští jednání AS UP se uskuteční až v novém akademickém roce, patrně na konci října, místem setkání bude už opět rektorát UP. „Abychom více poznali univerzitu, organizujeme poslední jednání vždy v některé jiné části univerzity. Děkuji Martinu Kubalovi, děkanovi přírodovědecké fakulty, za poskytnutí prostor děkanátu i za jeho osobní účast. Jednání jsme měli už v Pevnosti poznání, v Aplikačním centru Baluo a v Uměleckém centru,“ doplnil předseda AS UP Jiří Langer.   
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Noc kostelů zavede návštěvníky i na filozofickou fakultu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 25. Květen 2018 - 11:02
Dnes se koná Noc kostelů. Cílem celorepublikové akce je otevřít kostely a chrámy netradičním způsobem a přilákat i ty, kteří by do nich jinak cestu nenašli. V olomoucké arcidiecézi se do Noci zapojí devět církví a otevřeno bude na 200 kostelů, kaplí a modliteben. Mezi nimi si lidé můžou prohlédnout i zaniklý kostel svatého Petra a Pavla v Olomouci, jehož základy našli památkáři v rámci rekonstrukce budovy děkanátu filozofické fakulty, nebo Kapli Božího Těla v Uměleckém centru UP. Slavnostní zahájení Noci kostelů se v olomoucké arcidiecézi uskuteční od 17.30 v dominikánském kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci. „Noc kostelů se mi jeví jako krásná služba církve obyvatelům našich měst a vesnic – zprostředkování krásy, která je ve službě těch nejdůležitějších lidských vztahů. A to tím více, že v řadě farností je nabídnuta nejen prohlídka kostela s výkladem, ale i představení života farní rodiny, často s hudební produkcí místních umělců, varhaníků, sborů a schol,“ řekl olomoucký pomocný biskup Antonín Basler. V samotné Olomouci si mohou zájemci prohlédnout 26 objektů, mezi nimi i v úvodu zmíněný, již neexistující kostel zbořený v 18. století. „Při nedávno ukončeném archeologickém výzkumu v rámci rekonstrukce budovy děkanátu filozofické fakulty v ulici Křížkovského byly odkryty základy gotického farního kostela svatého Petra a Pavla. Jeho půdorys je nyní vyznačen v nové dlažbě nádvoří děkanátu,“ vysvětlila pracovnice Národního památkového ústavu Hana Dehnerová. Noc kostelů je podle ní příležitost připomenout tento už téměř zapomenutý chrám. „Chceme při ní prezentovat historii kostela i archeologický výzkum, a to formou panelů a fotografií, případně doprovodným komentářem,“ dodala. Kdo pak zamíří do Uměleckého centra UP v někdejším jezuitském konviktu, může využít od 18 hodin komentovaných prohlídek Kaple Božího Těla. Průvodci budou studenti katedry dějin umění FF a členové studentského spolku Studium Artium.  V Atriu konviktu bude po celý večer animační program pro děti a znít bude barokní hudba. Poutníci však o Noci kostelů nejsou odkázáni jen na centrum Olomouce, vydat se mohou i do dalších městských částí – do Hejčína a Nových Sadů, na Novou Ulici nebo na Svatý Kopeček. Otevřena pro ně bude rovněž řada nekatolických kostelů a modliteben. Podrobný program naleznete na webu www.nockostelu.cz.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

... Paralympijský školní den se objevil v Událostech?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 25. Květen 2018 - 9:34
Štáb České televize zavítal v Bruntále na osvětový program Paralympijský školní den, na kterém pracovníci a studenti katedry aplikovaných pohybových aktivit fakulty tělesné kultury seznamují žáky se světem sportu handicapovaných. Reportáž můžete zhlédnout zde.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Právnická fakulta ocenila nejlepší studentské vědecké práce

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 25. Květen 2018 - 8:00
Právnická fakulta zná jména studentů, které letos vyšle do česko-slovenského finále ve Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ). Rozhodlo o tom fakultní kolo soutěže. Celkem deset vybraných studentů získalo vedle fakultní nominace také mimořádné stipendium. Hodnotící komise letos posuzovala 8 prací v magisterské sekci a 21 v doktorské. „Oproti minulému ročníku přibylo přihlášených doktorandů. Jejich práce byly velmi kvalitní, takže komise se rozhodla ocenit více studentů než v předchozích ročnících. Vysvětlujeme si to propojením SVOČ s grantovým systémem IGA. V magisterské sekci zase měli větší zastoupení posluchači nižších ročníků, zřejmě i díky nově zavedenému volitelnému předmětu Studentská vědecká odborná činnost,“ zhodnotila Olga Pouperová, proděkanka pro doktorské studium a rigorózní řízení PF UP. Čtyři soutěžící odevzdali písemnou práci v anglickém jazyce, třem bylo výjimečně povoleno obhajovat práci na dálku online. Poprvé si SVOČ vyzkoušela Klára Bednářová, studentka 1. ročníku oboru Právo. „Správný právník by v prvé řadě měl být schopen dobře právně argumentovat. Na této schopnosti jsem chtěla intenzivně začít pracovat už v prvním ročníku. Soutěž byla také skvělou průpravou v psaní odborných textů,“ vysvětlila svou motivaci Klára Bednářová, která se přihlásila s prací Popírání holocaustu a popírání arménské genocidy v kontextu judikatury ESLP. „Téma jsem zvolila na přelomu ledna a února, když místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura pošlapal památku obětí koncentračního tábora v Letech. Výrok poslance Miloslava Roznera, o  ‚neexistujícím pseudokoncentráku‘ mě přesvědčil o aktuálnosti tématu popírání genocid. Mínění těchto dvou politiků nezměním, přesto se domnívám, že jedině společnost, která je občansky aktivní, které není lhostejné, co se děje, je jedinou zdravou společností. Chci se na takové společnosti podílet,“ dodala. Způsobem zpracování tématu, které je na studentku prvního ročníku výjimečné, zaujala hodnotící komisi a ve své sekci skončila třetí. „Z úspěchu i z možnosti reprezentovat fakultu jsem nadšená a moc si toho vážím. Je to způsob jak šířit dobré jméno fakulty, která si ho plně zaslouží.“ V sekci „student doktorského studijního programu“ obsadil dělené první místo Petr Stejskal i on byl mezi soutěžícími nováčkem. „O soutěži jsem se dozvěděl z fakultního webu, kde jsem se loni dočetl o skvělém umístění prací z oboru mezinárodního práva, a také v rámci výzkumného projektu IGA, na němž nyní pracuji se svým školitelem Pavlem Burešem,“ uvedl Petr Stejskal. V silné konkurenci uspěl s vědeckou prací Mezinárodně-právní postavení zahraničních investorů v případě okupace státního území. „Do soutěže jsem přihlašoval přepracovaný příspěvek, se kterým jsem loni vystupoval na československé konferenci v Liblicích. Jedná se o téma mé rozpracované dizertační práce. Ochrana zahraničních investic na okupovaných územích, nebo v ozbrojeném konfliktu obecně, otevírá několik složitých otázek, které doposud nebyly uspokojivě zodpovězeny,“ vysvětlil doktorand. A jaké plány má před česko-slovenským finále? „Určitě se na něj budu připravovat. Ústní prezentace před odbornou komisí je vždy výzva a zároveň takový trénink. Ochrana zahraničních investic na okupovaných územích je navíc velmi živé téma, zejména s ohledem na běžící investiční arbitráže zahájené proti Rusku, takže je možné, že do finále půjdu i s nějakými novými poznatky.“  Všichni studenti, jejichž práce se ve fakultním kole umístily, získali kromě stipendia možnost publikovat své příspěvky v databázi ASPI vydavatelství Wolters Kluwer a také certifikát od tohoto nakladatelství k půlroční licenci Student ASPI Plus. Česko-slovenské kolo se letos uskuteční 13. a 14. září na olomoucké právnické fakultě. „Věříme, že by naši studenti mohli uspět opět i ve finále. Bude záležet na konkurenci v konkrétních sekcích, do kterých budou studenti podle pravidel soutěže rozřazeni,“ naznačila Olga Pouperová. Vloni se olomouckým studentům v česko-slovenském kole výrazně dařilo. Česko-slovenského kola se zúčastnili čtyři studenti a všichni čtyři přivezli ocenění, z toho dvě první místa. Soutěž ve SVOČ pořádá právnická fakulta od roku 2007, původně pod názvem Monseho studentská vědecká soutěž. Kompletní výsledky fakultního kola SVOČ 2018 najdete na webových stránkách PF UP.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Olomouc poběží pro Paměť národa za všechny, kteří to nevzdali

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 24. Květen 2018 - 12:32
V hanácké metropoli, stejně jako i v dalších městech v Česku, se v sobotu 9. června uskuteční charitativní Běh pro Paměť národa. Běžci si mohou vybrat ze tří tratí Smetanovými a Čechovými sady, startovné podpoří neziskovou organizaci Post Bellum. Jde spíše o symbolický běh, výtěžek ale bude reálnou a důležitou pomocí, mimo jiné k tomu, aby se nezapomnělo na osudy politických vězňů, válečných veteránů, obětí holocaustu, disidentů a všech bojovníků za svobodu. „Výtěžek ze startovného poslouží k natáčení pamětníků 20. století, které nezisková organizace Post Bellum již více než 15 let zaznamenává. Jen připomínaná historie totiž může zabránit opakování minulých chyb,“ uvedla za organizátory Magdalena Hýrková. Pokud nechcete nebo nemůžete běžet, ale rádi byste se na olomouckém Běhu pro Paměť národa nějak podíleli, organizátoři uvítají dobrovolné pomocníky. Hlásit se můžete na e-mailu magdalena.hyrkova@postbellum.cz. Připraveny jsou tři tratě. Na pětikilometrové a desetikilometrové je kapacita omezena na dvě stovky běžců, kilometrová trasa omezení nemá a účastník ji nemusí nutně proběhnout. Zájemci se mohou registrovat dopředu za levnější startovné, běžci z řad studentů například zaplatí za start na pěti nebo deseti kilometrech jen 200 korun. Zázemí běh najde v restauraci Fontána ve Smetanových sadech, odtud se bude také startovat a zde bude probíhat i doprovodný program nebo závody pro děti. Více informací zájemci najdou na www.behpropametnaroda.cz. Partnerem běhu je Univerzita Palackého, Statutární město Olomouc nebo Český rozhlas Olomouc. Ve stejný den jako na Hané se poběží pro Paměť národa také v Plzni, v Hradci Králové, v Třebíči a v Praze, kde se běh koná již potřetí. Prvního ročníku v roce 2016 se v hlavním městě zúčastnilo 480 běžců, vloni to bylo již téměř 1200 lidí.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Lékařská fakulta je výhledově připravena přijmout více studentů

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 24. Květen 2018 - 8:00
Pokud se naplní slib české vlády posílit financování lékařských fakult, přijme olomoucká medicína pro akademický rok 2019 – 2020 do prvního ročníku až o třicet studentů více. Podmínky přijímacího řízení schválil na svém posledním zasedání v tomto semestru fakultní akademický senát.  Pozměňovací návrh podmínek přijímacího řízení pro rok 2019 – 2020 předložila proděkanka Hana Kolářová. „Vzhledem k tomu, že lékařským fakultám bylo slíbeno navýšení financování dalších studentů, změnili jsme oproti původnímu materiálu jejich počet. Znamená to, že místo 220 přijmeme do prvního ročníku 250 studentů všeobecného lékařství, což bude maximum. Pro zubní lékařství zůstávají podmínky stejné jako v tomto roce,“ uvedla proděkanka.  Děkan Milan Kolář senátory seznámil s výsledky jednání, na němž se 15. května sešli premiér v demisi Andrej Babiš, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ministr školství Robert Plaga s děkany lékařských fakult. Vyplynulo z něj, že během příštích deseti let by měly lékařské fakulty obdržet navíc 6,5 miliardy korun, a navýšit tak počet přijatých studentů o 15 procent. Účastníci setkání se zároveň shodli na modelu desetiletého programu na podporu lékařských fakult s progresivním nárůstem financí, který by měl být spuštěn už v akademickém roce 2019 – 2020. Zvýšený počet přijímaných studentů by měl zastavit nepříznivý trend úbytku lékařů v České republice.  „Jde v podstatě o záchranu českého zdravotnictví, protože situace je už tak závažná, že není na co čekat. V prvním roce půjde o jednoduché dofinancování, v dalších letech, kdy budou přicházet další první ročníky a stávající studenti budou pokračovat, se bude částka progresivně zvyšovat,“ objasnil děkan. Jak doplnil, na jednání s vládou v demisi byla zmíněna i možnost finančního zabezpečení pro případné rozšíření infrastruktury lékařských fakult.  Kromě zvýšeného maximálního počtu přijímaných studentů se podmínky přijímacího řízení pro rok 2019 – 2020 nemění. Jak informoval proděkan Jiří Ehrmann, v zásadě stejné jako letos zůstávají i požadavky na přijetí ke studiu anglických studijních programů.  Fakultní senát také schválil Výroční zprávu o hospodaření a Výroční zprávu o činnosti LF UP za rok 2017 a vyslechl stručnou zprávu proděkana Miloše Špidlena o stavu reakreditace studijního programu Zubní lékařství. Vzal rovněž na vědomí informace o připravovaném memorandu o spolupráci mezi Olomouckým krajem a lékařskou fakultou i o návrhu na předběžný harmonogram voleb děkana, plánovaných na podzim 2018. Senátoři také vyhověli žádosti svého člena Vladislava Raclavského a spolu s děkanem Milanem Kolářem převzali záštitu nad letošní akcí Pocta Janu Opletalovi.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

korejský den

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 24. Květen 2018 - 8:00
Korejský den. Přednášky, workshop, filmovou projekci i vystoupení taneční skupiny XXL Crew nabídl program prvního ročníku Korejského dne, který včera uspořádala katedra asijských studií FF UP a Kimchi - korejský klub Olomouc. Návštěvníci měli také možnost si vyrobit salát kimchi nebo si zahrát tradiční korejské hry. Někteří zároveň využili příležitosti vyzkoušet si korejské kroje neboli hanbok a vyfotit se v nich. Foto: Velena Mazochová
Kategorie: Novinky z UP a PřF

… si můžete přečíst vzpomínku na významnou českou lékařku a imunogenetičku Adelu Bártovou?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 23. Květen 2018 - 12:52
Její produktivní profesní život, v jehož rámci výrazně přispěla k rozvoji transplantační imunologie a imunogenetiky, přibližují ve svém textu její bývalí žáci z lékařské fakulty. Více …
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Vzpomínka na docentku Adelu Bártovou

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 23. Květen 2018 - 12:50
Ve velikonočním čase letošního roku nás dostihla smutná zpráva o odchodu doc. MUDr. Adely Bártové, CSc., významné české lékařky a imunogenetičky. Zemřela po krátké nemoci ve věku 91 let. Rádi bychom připomněli bohatý a produktivní profesní život této mimořádné osobnosti. Paní doc. Bártová studovala Lékařskou fakultu v Brně, studium zakončila v Olomouci na Lékařské fakultě Univerzity Palackého (UP), kde začala pracovat a později i vyučovat na interní klinice. Mimo vlastní klinické práce ji velmi zaujal obor transplantační imunologie a imunogenetiky, kterému se poté během své profesní dráhy systematicky věnovala.  Jako vedoucí Krevní banky Fakultní nemocnice v Olomouci založila laboratoř pro vyšetřování HLA znaků tkáňové slučitelnosti, a tím významně podpořila rozvoj transplantačních programů. Díky úsilí a skutečně průkopnické práci doc. Bártové a jejích spolupracovníků překročilo renomé této laboratoře brzy hranice bývalého Československa. Navázala spolupráci s řadou významných domácích i zahraničních pracovišť, např. s vídeňským Ústavem pro sérologii krevních skupin prof. Mayra nebo s mnichovskou laboratoří prof. Alberta na Ludwig-Maxmilians-Universität. V Olomouci zorganizovala několik mezinárodních HLA workshopů a její laboratoř získala v roce 1997, jako první v bývalém východním bloku, prestižní akreditaci Evropské federace pro imunogenetiku. Kromě klinické medicíny a laboratorní diagnostiky se paní docentka aktivně věnovala také vědecké práci a výuce. Autorsky se podílela na řadě významných publikací, např. o vztahu imunitních genů k riziku nemocí, jako jsou celiakie nebo sarkoidóza. Paní doc. Bártová se začátkem devadesátých let osobně výrazně zasadila o zahájení činnosti Českého národního registru dárců kostní dřeně, kdy její laboratorní podpora byla zásadním faktorem, který převážil negativní ministerské stanovisko vůči odvážnému projektu dr. Kozy. Za svůj příspěvek k rozvoji programu transplantací kostní dřeně obdržela v roce 2015 celostátní Cenu Kolegia pro udílení cen mecenášům, morálním vzorům a dobrodincům v ČR. Mezi další významná ocenění práce paní docentky patří Zlatá medaile UP. U příležitosti devadesátých narozenin získala také Pamětní medaili UP. V prosinci loňského roku byla vyznamenána zlatou pamětní medailí Jana Evangelisty Purkyně České lékařské společnosti, kterou převzala v plné duševní i fyzické svěžesti. Pod vedením paní docentky prošlo olomouckou HLA laboratoří mnoho studentů, kterým byla školitelkou, vzorem a inspirací v počátcích jejich vědecké i profesní dráhy; řada z nich dnes působí jako přední odborníci medicínské praxe i výzkumu. Paní doc. Bártová se vždy živě a s příslovečným elánem zajímala o aktivity svých bývalých pracovišť, studentů a prostřednictvím časté účasti na odborných akcích sledovala také medicínský vývoj v širším kontextu. Udělala si však také čas na vážnou hudbu, výtvarné umění a odpočinula si při práci na zahradě. Vážená paní docentko, děkujeme Vám za vše, co jste vykonala pro své kolegy, studenty i pacienty a čím jste se navždy zapsala do srdcí nejen svých nejbližších, ale i těch, kteří měli tu čest se s Vámi potkat a poznat Vás. Čest Vaší památce. Za bývalé žáky paní docentky František Mrázek, Jiří Drábek, Zuzana Ambrůzová, Marián Hajdúch a Martin Petřek
Kategorie: Novinky z UP a PřF

XXXII. Olomoucké hematologické dny představí špičkové zahraniční odborníky

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 23. Květen 2018 - 12:00
Lékařská fakulta bude už po dvaatřicáté hostit prestižní setkání českých a zahraničních hematologů, kteří se ve dnech 27. – 29. května sejdou na Olomouckých hematologických dnech (OHD). Pozvání přijali světově uznávaní američtí lékaři a vědci Robert Gale a Josef Prchal, kteří budou hovořit o hematologických zkušenostech při záchraně obětí černobylské jaderné havárie a o nejnovějších výzkumech vrozených a získaných poruch krvetvorby. Světoznámý americký lékař a vědec Robert Gale z University of California v Los Angeles, který se věnuje zejména výzkumu leukémie a dalších nemocí kostní dřeně, je považován za jednu z nejvyšších autorit v oblasti radiačních účinků na krvetvornou tkáň. Odborně se podílel například na pomoci obětem jaderné havárie v brazilské Goianii a na řešení zdravotních následků po výbuchu atomových elektráren Tokaimura a Fukushima v Japonsku. Na žádost vlády tehdejšího Sovětského svazu koordinoval také lékařské záchranné akce pro oběti katastrofy v Černobylu. Právě na toto téma přednese na letošních OHD tradiční Wiedermannovu přednášku, konanou na počest „otce“ olomoucké hematologie Boleslava Wiedermanna. „Zaměří se v ní na své profesní zkušenosti s hematologickými důsledky černobylské havárie, zejména na problematiku transplantace kostní dřeně u postižených pracovníků elektrárny, záchranářů a hasičů,“ vysvětlil Tomáš Papajík, prezident sjezdu a přednosta Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL, která je spolupořadatelem kongresu. Hlavním hostem mezinárodního sympozia Advances in Molecular Hematology, které je již jedenáctým rokem součástí programu OHD, bude také přední světový hematolog s českými kořeny Josef Prchal. Jako profesor vnitřního lékařství, hematologie, genetiky a patologie na Univerzitě v Utahu v Salt Lake City vybudoval jednu z nejkomplexnějších světových laboratoří zaměřených na širokou škálu poruch červených krvinek. Ve své vědecké práci se věnuje poruchám enzymů, molekulárnímu výzkumu vrozených a získaných hematologických poruch a translačnímu výzkumu rakoviny kostní dřeně. Je nositelem řady ocenění mezinárodních odborných společností, mezi jinými i laureátem prestižní Strattonovy ceny za rok 2017, udělované za významné výsledky základního a translačního hematologického výzkumu. „Univerzita Palackého, s jejíž lékařskou fakultou profesor Prchal dlouhodobě spolupracuje, mu v roce 2011 udělila čestný titul doctor honoris causa,“ připomněl Tomáš Papajík. Obsahovou náplň kongresu zastřešuje letos ústřední téma věnované vzácným hematologickým onemocněním, s nimiž se lékaři ve svých ordinacích setkávají. Odborný program zahájí Prezidentské sympozium, v němž s nejnovějšími poznatky vystoupí odborníci z výzkumných pracovišť v Olomouci, Praze a Bratislavě. Desítky dalších odborných sdělení, tematicky rozdělených do jednotlivých odborných sekcí, zazní v následujících přednáškových blocích, posterových prezentacích, workshopech a také v rámci Morfologického dne, který má letos na OHD premiéru. Součástí OHD je také XXII. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů. Zahájení kongresu bude stejně jako loni předcházet Pacientský den, zaměřený především na komunikaci zdravotníků s nemocnými a jejich rodinnými příslušníky. XXXII. Olomoucké hematologické dny se uskuteční ve dnech 27. – 29. května v prostorách NH Collection Olomouc Congress. Pořádají je Lékařská fakulta UP, Hemato-onkologická klinika FNOL a LF UP a Haimaom, nadace na podporu transplantace kostní dřeně. Bližší informace o programu jsou k dispozici na webu OHD 2018 ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Nadační fond UP podpořil dalších sedm vědeckých nadějí

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 23. Květen 2018 - 7:00
Univerzita Palackého už zná jména dalších mladých vědců, kteří získali podporu jejího Nadačního fondu. V novém akademickém roce si tak může díky fondu zkusit uskutečnit své vědecké sny hned sedm studentů UP. Nadační fond UP vyhlásil svou v pořadí již čtvrtou výzvu na začátku letního semestru. „O podporu svých vědeckých nebo uměleckých projektů požádalo 23 studentů, přičemž mezi žadateli dominovali studenti přírodovědecké fakulty,“ říká Dita Palaščáková z Nadačního fondu UP. Správní rada fondu rozdělovala mezi studenty zhruba sedm set tisíc korun, z nichž pět set tisíc věnovala Česká spořitelna, která je od založení fondu jeho stěžejním donátorem. „Zvětšuje se ale i částka z našich vlastních zdrojů, přibývá totiž peněz, které pro fond získáváme od našich dárců,“ dodala Dita Palaščáková. Právě ona je koordinátorkou kampaně „Darujte příležitost“, kterou univerzita odstartovala letos na jaře. Prostřednictvím kampaně se škola obrací na své absolventy a příznivce, aby podpořili její talentované studenty a mladé vědce. Jde o první kampaň tohoto typu v České republice. Jejím cílem je představit tuto aktivitu veřejnosti a sesbírat během roku 1,3 milionu korun pro 15 studentských projektů. Více se dočtete ZDE. Za tři roky existence Nadačního fondu UP bylo podpořeno 35 projektů, na které studenti získali bezmála tři miliony korun. Tak, jak roste povědomí o fondu a jeho možnostech a podmínkách, zvyšuje se i aktivita studentů, kteří o podporu žádají. „Vidí své předchůdce, kteří se za peníze fondu dostali na špičková zahraniční pracoviště, absolvovali stáže na prestižních univerzitách a naučili se i základy popularizace a medializace vědy. To vše při minimální byrokratické zátěži. To studenty inspiruje a láká,“ dodává Dita Palaščáková. Její slova potvrzují i mladí vědci. „Díky podpoře fondu pojedu na stáž na Hebrejskou univerzitu do Jeruzaléma, kde se budu moct naučit nové metody biologického testování antileishmaniálních látek,“ plánuje Daniela Konrádová z přírodovědecké fakulty.  Možnost zahraniční spolupráce a konfrontace přitahuje i další podpořené studenty. „V rámci svého projektu se nejvíce těším na komunikaci s lidmi, zapojenými do Tree Kangaroo Conservation Program, a to jak s biology, ekology a antropology, tak se členy lokálních komunit na Papui-Nové Guinei. Bude to obrovská zkušenost. Možnost spolupracovat se zahraničními výzkumníky z Ameriky, kteří jsou špičkami na poli antropologie a ochrany životního prostředí a zároveň navštívit terén, ve kterém pracují a realizovat v něm výzkum, považuji za skvělou příležitost k vlastnímu vědeckému rozvoji,“ říká Barbora Nohlová z filozofické fakulty. Mezi sedmičkou podpořených jsou studenti čtyř fakult UP – přírodovědecké, lékařské, filozofické a teologické. Podrobné informace o Nadačním fondu UP, podpořených projektech i o kampani, jsou na jeho webových stránkách ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

... se v Centru jazykového vzdělávání konala studentská vědecká konference v německém jazyce?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 22. Květen 2018 - 14:44
Pokud vás zajímá, s jakými příspěvky studenti vystoupili, přečtěte si text v rubrice Akademický svět. Více... 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

V Centru jazykového vzdělávání se konala studentská vědecká konference v německém jazyce

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 22. Květen 2018 - 14:00
Dne 21. května se v  Centru jazykového vzdělávání konala v pořadí již 4. studentská vědecká konference v německém jazyce. Cílem konference bylo poskytnout studentům FF UP v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech možnost zúčastnit se aktivně či pasivně odborné konference a prezentovat výsledky své badatelské práce v cizím jazyce. Konference se aktivně  zúčastnilo celkem  šest studentů doktorského studia a jeden student magisterského studia. Příspěvky byly z hlediska témat a zastoupených oborů rozmanité:  Václav Adamec (České dějiny): „Die Kartei des Linksreferates der Brünner Gestapo“, Tereza Hemzová (Románské literatury): „Jüdische Identität in Romanen gegenwärtiger französischer Autorinnen“, Jana Kadlecová (Kulturní antropologie): „Technologisierung des menschlichen Körpers: Körperpolitik der tschechischen Body Hacker“, Tereza Randýsková (České dějiny): „Pferdezucht des Adels in der frühen Neuzeit“, Jaroslava Suchá (Pedagogická psychologie): „Exzessives Computerspielverhalten bei Adoleszenten“, Jan Thümmel  (Filozofie): „Begriff des Todes in Rosenzweigs Stern der Erlösung“, Petra Závorková (Sociologie): „Evangelische Gemeinde in Hradiště – eine Ausnahme, eine Außergewöhnlichkeit“. Po každém z výše uvedených příspěvků  následovala bohatá diskuze, o kterou se postarali ostatní prezentující a zejména pasivní účastníci konference, jejichž povinností bylo připravit si ke každému prezentovanému příspěvku relevantní dotazy.  Na závěr konference zvolili sami účastníci nejlepší příspěvek. Vítězkou se stala Mgr. Tereza Hemzová z katedry romanistiky FF UP, která za svůj výkon obdržela stipendium ředitele Centra jazykového vzdělávání a které tímto ještě jednou upřímně blahopřejeme. Všem účastníkům konference děkujeme za účast a aktivní přístup a budeme se těšit na viděnou opět v příštím akademickém roce na dalším ročníku studentské konference. Jiří Nový, Alena Rošková CJV FF UP
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Přírodovědecká fakulta hostila mladé badatele ze základních a středních škol

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 22. Květen 2018 - 14:00
Žáci a středoškolští studenti nemají malé cíle, a to ani v oblasti bádání. Dokázali to na dvanácté Studentské konferenci mladých přírodovědců, kterou pořádala v Pevnosti poznání přírodovědecká fakulta. Konference byla rozdělena do dvou sekcí. V sekci Věda je zábava soutěžili členové přírodovědných kroužků, kteří během roku zpracovávali práce na téma Člověk a zdraví – Výživa lidstva. Sekce Badatel pak cílila na středoškoláky, kteří si chtěli zkusit vědeckou práci pod vedením vysokoškolských pedagogů. „Rok od roku stoupá úroveň prací. Letos mě nejvíce zaujala práce Stres rostlin, kde se žákům Základní školy v Břidličné podařilo prokázat, že rostlina dokáže identifikovat člověka, který jí ubližoval plamenem. Poté, co se k ní přiblížil, reagovala tím, že začala vysílat akční potenciály,“ uvedl koordinátor sekce Věda je zábava Vladimír Vinter. Žáci zkoumali také například přítomnost chemických látek v ovoci a zelenině, zabývali se problematikou cukrů, změnou krajiny v okolí Gymnázia Olomouc-Hejčín nebo výskytem plísní v Základní škole Břidličná. Tato práce získala první místo v kategorii Prezentace, autorkami jsou Anna Sedláčková a Tereza Krejčová. V kategorii Písemná práce zvítězil školní kolektiv Gymnázia Šternberk s prací Cukr - nakopne vás, doslova? Do sekce Badatel se letos přihlásilo 12 studentů, někteří z nich svou práci prezentovali dokonce v anglickém jazyce. První sekce byla zaměřena na matematiku a počítačové modelování, druhá na experimentální práce. „Úroveň příspěvků byla velmi vysoká a plně srovnatelná s úrovní, kterou můžeme vidět u bakalářských nebo i diplomových prací. Myslím, že je to způsob, jak přitáhnout studenty k přírodním vědám," uvedl děkan přírodovědecké fakulty Martin Kubala. Hlavní cenu v sekci Badatel obdržela Tereza Gistrová za práci Synthesis optimalization and biological properties of HIV-1 reverse transcriptase inhibitors. „Prezentovala jsem výsledky své práce, která se zaměřovala na optimalizace syntézy inhibitorů HIV, což jsou látky, které by měly zabránit šíření HIV v těle. Z ocenění mám velkou radost, ale pořád mám pocit, že je co zlepšovat," dodala studentka z Gymnázia Zlín-Lesní čtvrť.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

... můžete fandit univerzitním fotbalistům?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 22. Květen 2018 - 12:28
Fakulta tělesné kultury zve na kvalifikační turnaj ve fotbale mužů, během kterého se o účast na letošních Českých akademických hrách utkají reprezentační výběry Univerzity Palackého, Ostravské univerzity, Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava a brněnského VUT. Hraje se v pondělí 28. května na hřišti v Olšanech u Prostějova. Více...
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Odborníci na technické vzdělávání a didaktiku informatiky hledali na konferenci nové strategie výuky i vhodný obsah vzdělávání

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 22. Květen 2018 - 10:29
Katedra technické a informační výchovy Pedagogické fakulty UP ve dnech 16. - 18. 5. 2018 uspořádala pod záštitou rektora UP Jaroslava Millera a děkanky PdF UP Libuše Ludíkové již 16. ročník mezinárodní konference Trendy ve vzdělávání: technika, informatika a inovace ve vzdělávání napříč obory. Místem konání byly letos Slatinice u Olomouce. Letošní ročník konference byl zaměřen na následující klíčová témata: robotizace a digitalizace výroby jako výzva pro inovaci technického vzdělávání, obsah vzdělávání předmětu informatika aneb Koho, co a jak učit a význam osobnosti učitele v době expanze digitálních vzdělávacích technologií do škol. Na jejím uspořádání se podílela olomoucká pobočka České pedagogické společnosti a další partnerské univerzity, například Univerzita Řešov, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici nebo Masarykova Univerzita. Na konferenci se sešlo 41 účastníků zahrnujících jak erudované, tak i začínající vědecké pracovníky a odeznělo 43 příspěvků. Vzniklo tak unikátní prostředí pro inkubaci nových myšlenek, inovací a neobvyklých přístupů k výuce. „Podstata a obsah techniky včetně technické praxe jsou založeny na rozsáhlých znalostech. Jedná se o jedinečné oborové pole, které však sdílí vybrané znalostní struktury s přírodními, společenskými a humanitními vědami, informačními technologiemi a matematikou. To činí z techniky fenomén s neobvykle vysokým vzdělávacím potenciálem, zejména tím, že vzdělávací projekty mohou představovat komplexní problémy, k jejichž řešení žáci či studenti kreativně využívají poznatky a dovednosti z různých oborů", uvedl Jiří Dostál, vědecký a organizační garant konference a zároveň vedoucí katedry technické a informační výchovy PdF UP. Podle něj je proto mimořádně významné již na základních školách technické vzdělávání i nadále podporovat a realizovat. Dříve bylo známé po názvem dílny. „Průmysl i technika užívaná v běžném životě však doznala změn, již nějakou dobu hovoříme o průmyslové revoluci 4.0, a proto i technické vzdělávání musí doznat inovací. Nelze již učit pouze obvyklé postupy a pracovat s tradičními technickými materiály. Je nezbytné hledat nové přístupy k výuce a její nové naplnění", dodal Jiří Dostál. Úvod konference patřil po přivítání účastníků křestu nové monografie Technické vzdělávání na základních školách v kontextu společenských a technologických změn od kolektivu autorů J. Dostála, A. Haškové, M. Kožuchové, J. Kropáče, M. Ďuriše, J. Honzíkové, P. Částkové, K. Žilkové, J. Stebily, M. Uhrinové, M. Bendíka a J. Fadrhonce, která byla vydána ve Vydavatelství UP. Kmotrem nové publikace se stal Ján Stoffa, emeritní profesor UP a přední expert na technické vzdělávání. Potěšující se stala skutečnost, že účastníci konferenci opouštěli plni inspirací, nových kontaktů a vizí, které promítnou nejen do jejich další vědecké práce a výzkumů, ale i do výuky v rámci přípravy budoucích učitelů techniky a informatiky.   Doc. Jiří Dostál, vedoucí katedry technické a informační výchovy PdF UP 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Konference osvětlí roli genetiky v soudní i kriminalistické praxi

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 22. Květen 2018 - 8:00
Genetika v kriminalistické a soudní praxi i evaluace důkazů krok za krokem budou hlavními tématy 6. ročníku konference Forensica 2018, která se uskuteční na začátku příštího týdne v olomoucké Pevnosti poznání. Setkání předních českých expertů včetně odborníků z olomoucké lékařské fakulty nabídne odborné přednášky, zajímavé kazuistiky i půldenní workshop. „Forenzní genetika nebo také forenzní DNA-analýza je relativně mladým, nicméně již samostatným a specifickým oborem. Využívá znalostí jak obecné, tak především molekulární genetiky, aby přinášela silné důkazy a argumenty pro identifikaci stop a rozlišení příbuznosti mezi osobami jak v oblasti trestního práva, tak v rámci práva občanského,“ uvedl Jiří Drábek, předseda pořádající Československé společnosti pro forenzní genetiku a vědecký pracovník laboratoře experimentální medicíny Ústavu molekulární a translační medicíny lékařské fakulty. Letošní ročník se zaměří nejen na forenzně genetická, ale i obecně biologická forenzní témata. Identifikaci „podpisu vraha“ se bude například ve své přednášce věnovat kriminalista a vyšetřovatel Policie ČR Luboš Valerián, který se podílel na objasňování nejzávažnějších trestných činů vražd a loupeží a působí i jako pedagog na Ostravské univerzitě. Účastníci získají také informace o identifikaci obětí hromadných nehod z pohledu člena DVI týmu České republiky (Disaster Victim Identification) i o zvláštních případech, kdy lze v kriminalistické praxi využít forenzní entomologii.  Součástí programu bude také posterová sekce a půldenní workshop, věnovaný bayesovské interpretaci důkazů. „Bayesova inferenční logika vychází z předpokladu, že nelze vyvodit závěr na základě jediného důkazu, byť je extrémně silný. Expertní důkaz by měl být vždy zarámován do reálií případu a zkombinován s dalšími důkazy. Nejlepším způsobem, jak to provést, je vypočítat bayesův faktor neboli věrohodnostní poměr. Ten umožňuje důkaz ohodnotit s ohledem na hypotetický scénář obžaloby a scénář obhajoby,“ objasnil Jiří Drábek.  Šestý ročník konference Forensica 2018 se uskuteční ve dnech 28. až 30. května v Pevnosti poznání v areálu olomoucké Korunní pevnůstky. Informace o registraci a programu najdete na stránkách konference.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Chemik Pavel Hobza pro Universitas: Demokracie do vědy nepatří

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 21. Květen 2018 - 14:25
O pozici české vědy a univerzit v mezinárodním měřítku, o jejich hodnocení, financování, roli akademických senátů i podpoře mladých vědců hovoří chemik Pavel Hobza v magazínu vysokých škol Universitas. Rozhovor s nejcitovanějším českým vědcem se uskutečnil během nedávného THE summitu v Olomouci, na němž britská společnost Times Higher Education zveřejnila poprvé hodnocení vysokých škol zemí takzvané nové Evropy. Podle Pavla Hobzy, který působí v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR a Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů Univerzity Palackého, žebříček jen potvrdil to, co se už delší dobu postupně ukazuje. „Ať už si o žebříčcích myslíme cokoli, pořád ve světovém srovnání nemáme jedinou školu ani v první čtyřstovce. Na tak malou republiku tady existuje příliš mnoho univerzit a institutů akademie věd a nikdo není schopen pořádně zhodnotit, které z nich jsou kvalitní a které ne,“ upozornil profesor Hobza. K důvodům tohoto stavu podle něj patří mimo jiné absence jednotného systému hodnocení české vědy a také chybějící vůle rušit nekvalitní programy a vědecké týmy. Nositel ceny Česká hlava volá po jasném definování vědecké excelence a zrušení de facto rovnostářského financování vědy. Čtenářům ale prozradil mimo jiné i to, jak se dostal k vědecké práci, kudy se jeho kariéra ubírala, jakou roli v ní sehrálo tolik potřebné štěstí a co mu v poslední době udělalo velkou radost. Celý text si můžete přečíst na stránkách Universitas. Universitas je celostátní webový portál a elektronický časopis o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství. Letos je do něj zapojeno 20 českých veřejných vysokých škol včetně Univerzity Palackého.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

… Knihovna UP pořádá „webináře“ k práci s databází Web of Science?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 21. Květen 2018 - 13:48
Nabídky online školení, připravených společností Clarivate analytics, můžete využít až do konce července. Více …
Kategorie: Novinky z UP a PřF

… #ZDAVUVEN nabízí rozhovor s autorkou univerzitní módní kolekce UniWearCity Alex Monhart?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 21. Květen 2018 - 13:32
Na stream zachycující příběh mladé designérky a absolventky FF UP odkazuje na svém facebooku informační centrum a obchod UPoint. Více …
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor - Novinky z UP a PřF